Facebook

Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Uwaga: Do 31 stycznia 2023 r. część płatników składek przekazuje do ZUS informację ZUS IWA za 2022 r. Uwaga: Do 31 stycznia br. przedsiębiorca zamierzający opłacać mały ZUS plus dokonuje odpowiedniego zgłoszenia do ubezpieczeń 31 stycznia 2023 r. (wtorek) mija termin złożenia do US: CIT-6R, CIT-6AR, CIT-10Z, CIT-11R za 2022 r. 31 stycznia 2023 r. (wtorek) mija termin złożenia do US: PIT-11, PIT-8C, PIT-R, PIT-40A/PIT-11A, PIT-4R, PIT-8AR za 2022 r. 31 stycznia 2023 r. (wtorek) mija termin złożenia do US druku ZAW-RD, tj. zawiadomienia o wyborze opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek (tzw. estoński CIT)
Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) »  »  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1274/2008 z dnia 17.12.2008 ...

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1274/2008 z dnia 17.12.2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1126/2008 przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do Międzynarodowego Standardu Rachunkowości (MSR) 1

Tekst pierwotny - bieżący
 Dz. Urz. UE L z 2008 r. nr 339/3

 (Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 lipca 2002 r. w sprawie stosowania międzynarodowych standardów rachunkowości (1), w szczególności jego art. 3 ust. 1,

  _____________________
  (1) Dz.U. L 243 z 11.9.2002, s. 1.

a także mając na uwadze, co następuje:

  (1) Na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 1126/2008 (2) przyjęto określone międzynarodowe standardy rachunkowości oraz ich interpretacje istniejące w dniu 15 października 2008 r.

   _____________________
   (2) Dz.U. L 320 z 29.11.2008, s. 1.

  (2) W dniu 6 września 2007 r. Rada Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (RMSR) opublikowała zaktualizowany Międzynarodowy Standard Rachunkowości (MSR) 1 Prezentacja sprawozdań finansowych, zwany dalej "zaktualizowanym MSR 1". W zaktualizowanym MSR 1 zmieniono niektóre wymogi dotyczące prezentacji sprawozdań finansowych oraz wprowadzono wymóg ujawniania dodatkowych informacji w określonych okolicznościach; wprowadza on również zmiany w kilku innych standardach rachunkowości. Zaktualizowany MSR 1 zastępuje Międzynarodowy Standard Rachunkowości (MSR) 1 Prezentacja sprawozdań finansowych zaktualizowany w 2003 r., ze zmianami w 2005 r.

  (3) Konsultacje z Grupą Ekspertów Technicznych (TEG) z Europejskiej Grupy Doradczej ds. Sprawozdawczości Finansowej (EFRAG) potwierdziły, że zaktualizowany MSR 1 spełnia techniczne kryteria przyjęcia określone w art. 3 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1606/2002. Zgodnie z decyzją Komisji 2006/505/WE z dnia 14 lipca 2006 r. powołującą Grupę Kontrolującą Opinie Dotyczące Standardów Rachunkowości z zadaniem doradzania Komisji w kwestii obiektywizmu i neutralności opinii Europejskiej Grupy Doradczej ds. Sprawozdawczości Finansowej (EFRAG) (3) Grupa Kontrolująca Opinie Dotyczące Standardów Rachunkowości przeanalizowała opinię EFRAG w sprawie przyjęcia standardu i poinformowała Komisję Europejską, że opinia ta ma wyważony charakter i jest obiektywna.

   _____________________
   (3) Dz.U. L 199 z 21.7.2006, s. 33.

  (4) Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 1126/2008.

  (5) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Regulacyjnego ds. Rachunkowości,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W załączniku do rozporządzenia (WE) nr 1126/2008 Międzynarodowy Standard Rachunkowości (MSR) 1 (zaktualizowany w 2003 r.) Prezentacja sprawozdań finansowych zastępuje się Międzynarodowym Standardem Rachunkowości (MSR) 1 (zaktualizowanym w 2007 r.) Prezentacja sprawozdań finansowych, zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Wszystkie przedsiębiorstwa stosują MSR 1 (zaktualizowany w 2007 r.) zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia najpóźniej wraz z rozpoczęciem swojego pierwszego roku obrotowego rozpoczynającego się po dniu 31 grudnia 2008 r.

Artykuł 3

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej*).

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 17 grudnia 2008 r.

_____________________
*) Uwaga od redakcji: Rozporządzenie zostało opublikowane w dniu 18.12.2008 r.

ZAŁĄCZNIK

MIĘDZYNARODOWE STANDARDY RACHUNKOWOŚCI

MSR 1

"MSR 1 Prezentacja sprawozdań finansowych (zaktualizowany w 2007 r.)"

MIĘDZYNARODOWY STANDARD RACHUNKOWOŚCI 1

Prezentacja sprawozdań finansowych

CEL

1 Celem niniejszego standardu jest uregulowanie podstaw prezentacji sprawozdań finansowych o ogólnym przeznaczeniu, aby zapewnić porównywalność danych zawartych w sprawozdaniach finansowych jednostki z jej sprawozdaniami finansowymi z poprzednich okresów oraz ze sprawozdaniami finansowymi innych jednostek. Niniejszy standard podaje ogólne wymagania dotyczące prezentacji sprawozdań finansowych, wytyczne dotyczące ich struktury i minimalne wymogi odnoszące się do ich zawartości.

ZAKRES

2 Jednostka stosuje niniejszy standard przy sporządzaniu i prezentacji sprawozdań finansowych o ogólnym przeznaczeniu zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF).

3 Inne MSSF ustalają wymogi dotyczące ujmowania, wyceny i ujawniania informacji o określonych transakcjach oraz innego rodzaju zdarzeniach.

4 Niniejszy standard nie ma zastosowania do struktury i treści skróconych śródrocznych sprawozdań finansowych sporządzonych zgodnie z MSR 34 Śródroczna sprawozdawczość finansowa. Jednakże paragrafy 15-35 mają zastosowanie do tych sprawozdań finansowych. Niniejszy standard stosuje się jednakowo w odniesieniu do wszystkich jednostek, w tym do jednostek zarówno prezentujących skonsolidowane sprawozdania finansowe, jak również do jednostek prezentujących jednostkowe sprawozdania finansowe zgodnie z MSR 27 Skonsolidowane i jednostkowe sprawozdania finansowe.

5 W niniejszym standardzie przyjęto terminologię odpowiednią dla jednostek komercyjnych, z uwzględnieniem jednostek sektora państwowego prowadzących działalność gospodarczą. Jeżeli niniejszy standard zastosują jednostki niekomercyjne w sektorze prywatnym lub w sektorze państwowym, mogą być zmuszone do korygowania opisu poszczególnych pozycji sprawozdania finansowego lub samego sprawozdania finansowego.

6 Podobnie jednostki, które nie posiadają kapitału własnego w rozumieniu MSR 32 Instrumenty finansowe: prezentacja (np. niektóre fundusze powiernicze) i jednostki, których kapitał podstawowy nie jest kapitałem własnym (np. niektóre spółdzielnie) mogą być zmuszone dostosować sposób prezentacji w sprawozdaniu finansowym udziałów członkowskich lub jednostek posiadanych przez uczestników funduszu.

DEFINICJE

7 Poniższe terminy zastosowane w niniejszym standardzie mają następujące znaczenie:

Sprawozdanie finansowe ogólnego przeznaczenia (określane jako "sprawozdanie finansowe") to sprawozdanie, które ma za zadanie spełnienie potrzeb użytkowników, którzy nie mają możliwości wymagania od jednostki sporządzania raportów dostosowanych do ich szczególnych potrzeb informacyjnych.

Niewykonalne w praktyce - zastosowanie się do wymogu jest niewykonalne w praktyce, gdy jednostka nie może go spełnić, mimo podjęcia wszelkich racjonalnych wysiłków, aby to uczynić.

Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) - standardy i interpretacje przyjęte przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (IASB). Składają się one z:

  a) Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej,

  b) Międzynarodowych Standardów Rachunkowości oraz

  c) Interpretacji wydanych przez Komitet ds. Interpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej (IFRIC) lub istniejący wcześniej Stały Komitet ds. Interpretacji (SIC).

Istotne pominięcia lub zniekształcenia pozycji - są istotne, jeżeli mogą, pojedynczo lub razem, wpłynąć na decyzje gospodarcze podejmowane przez użytkowników na podstawie sprawozdania finansowego. Istotność uzależniona jest od wielkości i rodzaju pominięcia lub zniekształcenia w kontekście towarzyszących okoliczności. Czynnikiem rozstrzygającym może być wielkość lub rodzaj pozycji, lub kombinacja obu tych czynników.

Rozstrzyganie o tym, czy pominięcie lub zniekształcenie może wpłynąć na decyzje gospodarcze użytkowników, czyli czy jest istotne, wymaga rozważenia cech tychże użytkowników. Założenia koncepcyjne sporządzania i prezentacji sprawozdań finansowych określają w paragrafie 25, że "użytkownicy z założenia posiadają dostateczną wiedzę z zakresu biznesu, działalności gospodarczej i rachunkowości oraz wykazują wolę uważnego zapoznania się z prezentowanymi informacjami". Dlatego też, przy rozstrzyganiu należy wziąć pod uwagę, jakiego wpływu na decyzje gospodarcze użytkowników o wymienionych cechach można oczekiwać.

Informacja dodatkowa - zawiera dodatkowe informacje do danych zaprezentowanych w sprawozdaniu z sytuacji finansowej, sprawozdaniu z całkowitych dochodów, jednostkowym rachunku zysków i strat (jeśli został zaprezentowany), sprawozdaniu ze zmian w kapitale własnym oraz sprawozdaniu z przepływów pieniężnych. Informacja dodatkowa zawiera opis lub rozbicie pozycji zaprezentowanych w powyższych sprawozdaniach oraz informacje na temat pozycji, które nie kwalifikują się do ujęcia w powyższych sprawozdaniach.

Inne całkowite dochody obejmują pozycje przychodów i kosztów (w tym korekty wynikające z przeklasyfikowania), które nie zostały ujęte jako zyski lub straty zgodnie z tym, jak tego wymagają lub na co zezwalają inne MSSF.

Składniki innych całkowitych dochodów obejmują:

  a) zmiany w nadwyżce z przeszacowania (zob. MSR 16 Rzeczowe aktywa trwałe oraz MSR 38 Wartości niematerialne),

  b) zyski i straty aktuarialne z tytułu programu określonych świadczeń ujęte zgodnie z paragrafem 93A MSR 19 Świadczenia pracownicze,

  c) zyski i straty wynikające z przeliczenia pozycji sprawozdania finansowego jednostki działającej zagranicą (zob. MSR 21 Skutki zmian kursów wymiany walut obcych),

  d) zyski i straty z tytułu przeszacowania składników aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży (zob. MSR 39 Instrumenty finansowe: ujmowanie i wycena),

  e) efektywną część zysków i strat związanych z instrumentem zabezpieczającym w ramach zabezpieczania przepływów pieniężnych (zob. MSR 39).

Właściciele są posiadaczami instrumentów zaklasyfikowanych jako kapitał własny.

Zysk lub strata jest łączną kwotą wynikającą z odjęcia kosztów od przychodów, z wyłączeniem składników innych całkowitych dochodów.

Korekty wynikające z przeklasyfikowania są to przeniesione do zysków i strat bieżącego okresu kwoty, które były ujęte w innych całkowitych dochodach w bieżącym lub w poprzednich okresach.

Całkowite dochody ogółem to zmiana w kapitale własnym, która nastąpiła w ciągu okresu na skutek transakcji oraz innych zdarzeń, inna niż zmiany wynikające z transakcji dokonywanych z właścicielami występującymi w charakterze udziałowców.

Całkowite dochody ogółem obejmują wszystkie składniki "zysków i strat" oraz "innych całkowitych dochodów".

8 Chociaż w niniejszym standardzie stosuje się terminy "inne całkowite dochody", "zyski i straty" oraz "całkowite dochody" jednostka może posługiwać się innymi terminami w celu opisania łącznych kwot, o ile znaczenie stosowanych przez nią terminów jest zrozumiałe. Na przykład jednostka może stosować termin "zysk netto" na określenie zysku lub straty.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Cel sprawozdania finansowego

9 Sprawozdanie finansowe stanowi uporządkowane przedstawienie sytuacji finansowej i efektywności finansowej jednostki. Celem sprawozdania finansowego jest dostarczanie informacji na temat sytuacji finansowej, efektywności finansowej i przepływów pieniężnych jednostki, które są użyteczne dla szerokiego kręgu użytkowników przy podejmowaniu przez nich decyzji gospodarczych. Ponadto sprawozdanie finansowe przedstawia także rezultaty staranności w zarządzaniu przez kierownictwo powierzonymi mu zasobami. Aby zrealizować ten cel, sprawozdanie finansowe dostarcza informacji o:

  a) aktywach,

  b) zobowiązaniach,

  c) kapitale własnym,

  d) przychodach i kosztach, w tym zyski i straty,

  e) wkładach dokonanych przez właścicieli i wypłatach na rzecz właścicieli występujących w charakterze udziałowców, oraz

  f) przepływach pieniężnych.

Informacja taka, wraz z innymi danymi zawartymi w informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego, pomaga użytkownikom sprawozdań finansowych w przewidywaniu przyszłych przepływów pieniężnych jednostki, a w szczególności ich terminów oraz stopnia pewności.

Pełne sprawozdanie finansowe

10 Pełne sprawozdanie finansowe składa się z:

  a) sprawozdania z sytuacji finansowej na koniec okresu,

  b) sprawozdania z całkowitych dochodów za dany okres,

  c) sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za okres,

  d) sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres,

  e) informacji dodatkowych o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz innych informacji objaśniających, oraz

  f) sprawozdania z sytuacji finansowej na początek najwcześniejszego porównawczego okresu, w którym jednostka zastosowała zasady (politykę) rachunkowości retrospektywnie lub dokonała retrospektywnego przekształcenia pozycji w sprawozdaniu finansowym, lub przeklasyfikowała pozycje w swoim sprawozdaniu finansowym.

Jednostka może stosować inne nazwy dla sprawozdań niż te zastosowane w niniejszym standardzie.

11 Jednostka prezentuje w sposób równie wyrazisty wszystkie sprawozdania wchodzące w skład pełnego sprawozdania finansowego.

12 Zgodnie z paragrafem 81 jednostka może prezentować składniki jako część pojedynczego sprawozdania z całkowitych dochodów lub w jednostkowym rachunku zysków i strat. Jeżeli rachunek zysków i strat jest prezentowany, stanowi on część pełnego sprawozdania finansowego i przedstawia się go bezpośrednio przed sprawozdaniem z całkowitych dochodów.

13 Wiele jednostek prezentuje, poza sprawozdaniem finansowym, także analizę finansową sporządzoną przez kierownictwo, zawierającą opis oraz wyjaśnienie głównych wyznaczników efektywności finansowej i sytuacji finansowej jednostki oraz najistotniejsze obszary niepewności, jakie jednostka napotkała. Raport taki może zawierać omówienie:

  a) głównych okoliczności i czynników wpływających na efektywność finansową, w tym zmian w środowisku, w którym jednostka prowadzi działalność gospodarczą, reakcji jednostki na te zmiany i ich efektów, jak również polityki inwestycyjnej jednostki zmierzającej do utrzymania i dalszej poprawy efektywności finansowej, w tym polityki dotyczącej dywidend,

  b) źródeł finansowania jednostki a także jej docelowy wskaźnik zobowiązań do kapitału własnego, oraz

  c) zasobów jednostki, które nie zostały ujęte w sprawozdaniu z sytuacji finansowej sporządzonym zgodnie z MSSF.

14 Wiele jednostek sporządza również oprócz sprawozdania finansowego raporty i sprawozdania, takie jak na przykład raporty o wpływie jednostki na środowisko naturalne oraz sprawozdania o wytworzonej wartości dodanej, co dotyczy szczególnie tych sektorów przemysłu, gdzie czynniki związane ze środowiskiem naturalnym są znaczące i kiedy pracownicy postrzegani są jako ważna grupa użytkowników. Raporty i sprawozdania prezentowane poza sprawozdaniem finansowym są wyłączone z uregulowań MSSF.

Główne cechy

Rzetelna prezentacja i zgodność z MSSF

15 Sprawozdanie finansowe rzetelnie przedstawia sytuację finansową, efektywność finansową i przepływy pieniężne jednostki. Rzetelna prezentacja wymaga wiernego odzwierciedlenia efektów transakcji, innych zdarzeń i warunków, zgodnie z definicjami i warunkami ujmowania aktywów, zobowiązań, przychodów i kosztów przedstawionymi w Założeniach koncepcyjnych. Zakłada się, że stosowanie MSSF, wraz z dodatkowymi ujawnieniami w uzasadnionych przypadkach, skutkuje tym, że sprawozdanie finansowe spełnia wymóg rzetelnej prezentacji.

16 Jednostka, której sprawozdanie finansowe jest zgodne z MSSF, zamieszcza w informacji dodatkowej wyraźne i bezwarunkowe oświadczenie o tej zgodności. Jednostka nie określa sprawozdania finansowego jako zgodnego z MSSF, o ile nie spełnia ono wszystkich wymogów zawartych w MSSF.

17 Zasadniczo we wszystkich okolicznościach jednostka osiąga rzetelną prezentację przestrzegając odpowiednich MSSF. Rzetelna prezentacja wymaga również od jednostki:

  a) doboru i stosowania zasad (polityki) rachunkowości zgodnie z MSR 8 Zasady (polityka) rachunkowości, zmiany wartości szacunkowych i korygowanie błędów. MSR 8 ustala hierarchię miarodajnych wskazówek, które kierownictwo rozważa w sytuacji braku standardu odnoszącego się konkretnie do danego przypadku.

  b) prezentowania informacji, w tym opisu zasad (polityki) rachunkowości w sposób, który dostarcza informacji przydatnych, wiarygodnych, porównywalnych i zrozumiałych.

  c) zapewnienia dodatkowych ujawnień, jeśli spełnienie konkretnych wymogów MSSF nie wystarcza, aby umożliwić użytkownikom zrozumienie wpływu poszczególnych transakcji, innych zdarzeń i warunków na sytuację finansową i efektywność finansową jednostki.

18 Niewłaściwych zasad (polityki) rachunkowości nie uznaje się za skorygowane przez ujawnienie zastosowanych zasad rachunkowości lub poprzez informacje dodatkowe lub materiały objaśniające.

19 W bardzo rzadkich okolicznościach, w których kierownictwo uzna, że spełnienie wymogu MSSF może być na tyle mylące, iż spowoduje, że sprawozdanie finansowe nie spełni swojego celu określonego w Założeniach koncepcyjnych jednostka może odstąpić od zastosowania tego wymogu w sposób ustalony w paragrafie 20, jeśli odnośny system regulacyjny wymaga lub nie zabrania tego odstępstwa.

20 W przypadku, gdy jednostka odstępuje od stosowania wymogu zawartego w MSFF, zgodnie z paragrafem 19, ujawnia ona:

  a) że kierownictwo uznało, iż sprawozdanie finansowe rzetelnie przedstawia sytuację finansową jednostki, efektywność finansową i przepływy pieniężne,

  b) że sprawozdanie jest zgodne z mającymi zastosowanie MSSF, z wyjątkiem odstępstwa od zastosowania określonego wymogu w celu osiągnięcia rzetelności prezentacji,

  c) nazwę standardu lub interpretacji, od których jednostka poczyniła odstępstwo, charakter odstępstwa, wraz z podaniem rozwiązania, jakie przewiduje standard lub interpretacja, powód, dla którego zastosowanie takiego rozwiązania w danych okolicznościach wprowadzałoby w błąd powodując, że sprawozdanie finansowe nie spełni swojego celu określonego w Założeniach koncepcyjnych oraz zastosowane rozwiązanie, oraz

  d) dla każdego zaprezentowanego okresu finansowy wpływ odstępstwa na każdą pozycję sprawozdania finansowego, która byłaby przedstawiona zgodnie z wymogiem.

21 Jeśli jednostka odstąpiła od stosowania wymogu MSSF w poprzednim okresie, a odstępstwo to wpływa na kwoty ujęte w sprawozdaniu finansowym za bieżący okres, wówczas ujawnia informacje przedstawione w paragrafie 20 (c) i (d).

22 Paragraf 21 ma na przykład zastosowanie, gdy jednostka odstąpiła w poprzednim okresie od stosowania wymogu danego MSSF przy wycenie aktywów lub zobowiązań i odstępstwo to wpływa na wycenę zmiany w aktywach i zobowiązaniach ujętej w sprawozdaniu finansowym okresu bieżącego.

23 W bardzo rzadkich okolicznościach, w których kierownictwo uzna, że zastosowanie danego wymogu MSSF jest na tyle mylące, że powoduje kolizję z celem sprawozdania finansowego określonego w Założeniach koncepcyjnych, a odnośny system regulacyjny zabrania odstąpienia od stosowania tego wymogu, jednostka, w maksymalnie możliwym zakresie, ogranicza ryzyko wprowadzenia w błąd wynikające ze stosowania wymogu poprzez ujawnienie:

  a) nazwy standardu lub interpretacji, charakteru wymogu i powodu decyzji kierownictwa, że zastosowanie danego wymogu wprowadzałoby w danych okolicznościach w błąd powodując, że sprawozdanie finansowe nie spełni swojego celu określonego w Założeniach koncepcyjnych, oraz

  b) dla każdego prezentowanego okresu, korekty do wszystkich pozycji sprawozdania finansowego, które byłyby według kierownictwa niezbędne dla zapewnienia rzetelności prezentacji.

24 Dla celów paragrafów 19-23, informacja powodowałaby kolizję z celem sprawozdania finansowego, jeśli nie odzwierciedla wiernie transakcji, innych zdarzeń i warunków, które miała odzwierciedlać lub od której można by oczekiwać, że będzie je odzwierciedlać i, w efekcie, prawdopodobnie wpływałaby na decyzje gospodarcze użytkowników sprawozdań finansowych. Dokonując oceny tego, czy przestrzeganie konkretnego wymogu MSSF wprowadzałoby w błąd, powodując kolizję z celem sprawozdania finansowego określonym w Założeniach koncepcyjnych kierownictwo rozważa:

  a) przyczynę, dla której cel sprawozdania finansowego nie jest osiągnięty w danych okolicznościach, oraz

  b) sposób, w jaki okoliczności charakteryzujące sytuację jednostki odbiegają od warunków innych jednostek, które wymogu przestrzegają. Jeśli inne jednostki w podobnych okolicznościach przestrzegają wymogu, to poddaje się dyskusji założenie, że przestrzeganie przez jednostkę wymogu nie jest tak mylące, że powoduje kolizję z celem sprawozdania finansowego określonym w Założeniach koncepcyjnych.

Zasada kontynuacji działalności

25 Przy sporządzaniu sprawozdania finansowego kierownictwo jednostki dokonuje oceny zdolności jednostki do kontynuowania działalności. Sprawozdanie finansowe sporządza się przy założeniu kontynuacji działalności, z wyjątkiem sytuacji, gdy kierownictwo albo zamierza zlikwidować jednostkę, albo zaniechać prowadzenia działalności gospodarczej, albo nie ma żadnej realnej alternatywy dla likwidacji lub zaniechania działalności. Jeżeli w trakcie dokonywania oceny kierownictwo jest świadome występowania istotnych niepewności dotyczących zdarzeń lub okoliczności, które mogą nasuwać poważne wątpliwości co do zdolności jednostki do kontynuowania działalności, jednostka ujawnia istnienie tych niepewności. Jeżeli jednostka nie sporządza sprawozdania finansowego przy założeniu kontynuacji działalności, fakt ten ujawnia, podając jednocześnie zasadę, na której opierała się, sporządzając sprawozdanie finansowe oraz powód, dla którego założenia o kontynuacji działalności przez jednostkę nie uznaje się za zasadne.

26 Oceniając, czy założenie kontynuacji działalności jest właściwe, kierownictwo bierze pod uwagę wszelkie dostępne informacje dotyczące przyszłości, która odpowiada co najmniej dwunastu miesiącom od końca okresu sprawozdawczego. Zakres analizy sytuacji zależy w każdym przypadku od faktów. Jeżeli jednostka była dotychczas rentowna i posiadała łatwy dostęp do środków finansowych, to może wysnuć wniosek, że przyjęcie założenia kontynuacji działalności jest zasadne i nie wymaga przeprowadzania szczegółowej analizy. W innych przypadkach, aby uzyskać pewność, że założenie kontynuacji działalności jest zasadne, kierownictwo może być zmuszone do rozważenia wielu czynników określających bieżącą i oczekiwaną rentowność, harmonogram spłaty zobowiązań i potencjalne źródła alternatywnego finansowania.

Zasada memoriału

27 Jednostka sporządza swoje sprawozdania finansowe, z wyjątkiem informacji o przepływach pieniężnych, zgodnie z zasadą memoriału.

28 W przypadku stosowania zasady memoriału jednostka ujmuje pozycje jako aktywa, zobowiązania, kapitał własny, przychody i koszty (elementy sprawozdania finansowego), jeśli spełnią kryteria zawarte w definicjach i warunki ujmowania wynikające z Założeń koncepcyjnych.

Istotność i agregowanie

29 Każdą istotną klasę podobnych pozycji jednostka prezentuje odrębnie. Pozycje odmienne pod względem rodzaju lub funkcji jednostka prezentuje odrębnie, chyba, że są one nieistotne.

30 Sprawozdanie finansowe wynika z przetworzenia dużej liczby transakcji lub innych zdarzeń, które są pogrupowane w klasy zgodnie z ich rodzajem lub funkcją. Końcowym etapem procesu grupowania i klasyfikacji jest przedstawienie skomasowanych i sklasyfikowanych danych, tworzących poszczególne pozycje składowe sprawozdania finansowego. Jeżeli dana pozycja składowa nie jest istotna, łączy się ją z innymi pozycjami składowymi prezentowanymi w sprawozdaniu finansowym albo w informacji dodatkowej. Pozycja może być nie dość istotna, aby uzasadniona była jej oddzielna prezentacja w sprawozdaniu finansowym, tym niemniej jej oddzielne zaprezentowanie w informacji dodatkowej może być uzasadnione.

31 Jednostka nie ma obowiązku ujawniania określonych informacji wymaganych przez MSSF, jeżeli nie są one istotne.

Kompensowanie

32 Jednostka nie kompensuje aktywów i zobowiązań, czy przychodów i kosztów, chyba że jest to wymagane lub dopuszczone przez MSSF.

33 Jednostka wykazuje oddzielnie aktywa i zobowiązania oraz przychody i koszty. Kompensowanie w sprawozdaniu z całkowitych dochodów lub w sprawozdaniu z sytuacji finansowej lub w jednostkowym rachunku zysków i strat (o ile został zaprezentowany) z wyjątkiem sytuacji, gdy kompensowanie odzwierciedla istotę transakcji lub innego zdarzenia, osłabia zdolność zrozumienia przez użytkowników zarówno przeprowadzonych transakcji, innych zdarzeń i zaistniałych warunków, jak i możliwość oceny przez nich przyszłych przepływów pieniężnych jednostki. Wycena aktywów w wartości pomniejszonej o odpisy aktualizujące - na przykład o odpisy z tytułu utraty wartości przez nieprzydatne zapasy lub odpisy aktualizujące wartość należności wątpliwych - nie jest kompensowaniem.

34 MSR 18 Przychody definiuje przychody i wymaga ich wyceny w wartości godziwej zapłaty otrzymanej lub należnej, przy uwzględnieniu wszelkich rabatów handlowych i opustów hurtowych dopuszczonych przez jednostkę. Jednostka przeprowadza w toku swojej zwykłej działalności gospodarczej inne transakcje, które nie przynoszą przychodów lecz są uboczne w stosunku do działalności podstawowej przynoszącej przychody. Wynik takich transakcji jednostka prezentuje poprzez kompensowanie przychodów i związanych z nimi kosztów wynikających z tej samej transakcji, jeśli prezentacja taka odzwierciedla istotę transakcji lub innego zdarzenia. Na przykład:

  a) zyski i straty ze sprzedaży aktywów trwałych, łącznie z inwestycjami i aktywami służącymi działalności operacyjnej, ujmowane są w wysokości różnicy między przychodami osiągniętymi ze sprzedaży a wartością bilansową danego składnika aktywów powiększoną o koszty sprzedaży, oraz

  b) wydatki związane z rezerwą, która jest ujmowana zgodnie z MSR 37 Rezerwy, zobowiązania warunkowe i aktywa warunkowe i które na mocy umowy są refundowane przez stronę trzecią (na przykład, gwarancja udzielona przez dostawcę) mogą być kompensowane z odnośną kwotą refundacji.

35 Również zyski i straty powstałe z tytułu grupy podobnych transakcji jednostka prezentuje w kwocie netto, na przykład zyski i straty z tytułu różnic kursowych lub zyski i straty z tytułu instrumentów finansowych przeznaczonych do obrotu. Tego rodzaju zyski i straty jednostka prezentuje jednak oddzielnie, jeśli są istotne.

Częstotliwość sporządzania sprawozdań

36 Jednostka prezentuje pełne sprawozdanie finansowe (w tym informacje porównawcze) przynajmniej raz do roku. Jeśli jednostka zmieni dzień zakończenia jej okresu sprawozdawczego i zaprezentuje sprawozdanie finansowe za okres dłuższy lub krótszy od jednego roku, jednostka, poza podaniem okresu objętego sprawozdaniem finansowym, ujawnia także:

  a) przyczynę, dla której stosowany jest dłuższy lub krótszy okres, oraz

  b) to, że kwoty zaprezentowane w sprawozdaniu finansowym nie są w pełni porównywalne.

37 Zwykle jednostka sporządza sprawozdanie finansowe za okres trwający pełny rok. Ze względów praktycznych niektóre jednostki wolą jednak sporządzać sprawozdania za okres obejmujący 52 tygodnie. Niniejszy standard nie wyklucza stosowania tej praktyki.

Informacje porównawcze

38 Jednostka ujawnia informacje porównawcze dotyczące okresu poprzedzającego w odniesieniu do wszystkich kwot wykazanych w sprawozdaniu finansowym za bieżący okres, chyba że MSSF dopuszczają lub wymagają ich nieujawniania. Informacje porównawcze jednostka przedstawia także w odniesieniu do informacji opisowych, jeżeli są przydatne dla zrozumienia sprawozdania finansowego za okres bieżący.

39 Jednostka ujawniając informacje porównawcze prezentuje przynajmniej dwa sprawozdania dotyczące sytuacji finansowej, dwa z każdego rodzaju pozostałych sprawozdań oraz odnośne informacje dodatkowe. Jeżeli jednostka zastosowała zasady (politykę) rachunkowości retrospektywnie lub dokonała retrospektywnego przekształcenia pozycji w sprawozdaniu finansowym lub przeklasyfikowała pozycje w sprawozdaniu finansowym prezentuje przynajmniej trzy sprawozdania dotyczące sytuacji finansowej, dwa z każdego rodzaju pozostałych sprawozdań oraz odnośne informacje dodatkowe. Jednostka prezentuje sprawozdanie dotyczące sytuacji finansowej:

  a) na koniec bieżącego okresu,

  b) na koniec poprzedniego okresu (który pokrywa się z początkiem bieżącego okresu), oraz

  c) na początek najwcześniejszego porównawczego okresu.

40 W niektórych przypadkach informacje opisowe zawarte w sprawozdaniu finansowym za okres(y) poprzedzający(e) są nadal przydatne w okresie bieżącym. Na przykład szczegóły dotyczące sporu prawnego, którego wynik był niepewny na koniec okresu sprawozdawczego bezpośrednio poprzedzającego bieżący okres, a który nadal nie został rozstrzygnięty, jednostka ujawnia w bieżącym okresie. Użytkownicy odnoszą korzyść z uzyskania informacji o tym, że występowała niepewność na koniec okresu sprawozdawczego bezpośrednio poprzedzającego bieżący okres oraz o krokach, które zostały podjęte, aby niepewność tę usunąć.

41 W przypadku zmiany przez jednostkę sposobu prezentacji lub klasyfikacji pozycji sprawozdania finansowego, jednostka dokonuje przeklasyfikowania informacji porównawczych, chyba że jest to niewykonalne w praktyce. W przypadku przeklasyfikowania informacji porównawczych, jednostka ujawnia:

  a) rodzaj przeklasyfikowania,

  b) kwotę pozycji lub kategorii pozycji, które są przeklasyfikowywane, oraz

  c) powód przeklasyfikowania.

42 Jeżeli przeklasyfikowanie danych porównawczych jest niewykonalne w praktyce, jednostka ujawnia:

  a) powód, dla którego nie dokonano przeklasyfikowania kwot, oraz

  b) charakter korekt jakie nastąpiłyby, gdyby doszło do przeklasyfikowania.

43 Możliwość porównywalności informacji pomiędzy okresami pomaga użytkownikom w podejmowaniu decyzji gospodarczych, szczególnie poprzez umożliwienie analizy tendencji informacji finansowych w celach prognostycznych. W niektórych przypadkach przeklasyfikowanie informacji porównawczych dla konkretnego minionego okresu celem osiągnięcia porównywalności z okresem bieżącym jest niewykonalne w praktyce. Na przykład, dane mogły nie być gromadzone w poprzedzającym okresie (okresach) w sposób umożliwiający przeklasyfikowanie, a odtworzenie informacji jest niewykonalne w praktyce.

44 MSR 8 reguluje kwestię korekt w odniesieniu do informacji porównawczych wymaganych, gdy jednostka zmienia zasady (politykę) rachunkowości lub koryguje błąd.

Ciągłość prezentacji

45 Sposób prezentacji i klasyfikowania pozycji sprawozdań finansowych jednostka utrzymuje w niezmienionej formie w kolejnych okresach, chyba że:

  a) w następstwie znaczącej zmiany charakteru prowadzonej przez jednostkę działalności lub analizy jej sprawozdań finansowych jest oczywiste, że inna prezentacja lub klasyfikacja byłaby bardziej odpowiednia, mając na uwadze kryteria wyboru i wprowadzania zasad rachunkowości zawarte w MSR 8, lub

  b) potrzeba zmiany sposobu prezentacji wynika z MSSF.

46 Na przykład przeprowadzenie znaczącej transakcji nabycia lub zbycia lub analiza prezentacji sprawozdań finansowych, mogą wskazywać, że sprawozdanie finansowe powinno być prezentowane w odmienny sposób. Jednostka zmienia prezentację swoich sprawozdań finansowych tylko w przypadku, gdy zmieniona prezentacja dostarcza informacje, które są wiarygodne i bardziej przydatne użytkownikom sprawozdań finansowych, a zmieniona struktura sprawozdań będzie utrzymana w przyszłości bez uszczerbku dla porównywalności. Przy przeprowadzaniu powyższych zmian w prezentacji jednostka dokonuje przeklasyfikowania informacji porównawczych zgodnie z paragrafem 41 i 42.

STRUKTURA I TREŚĆ SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Wprowadzenie

47 Niniejszy standard wymaga ujawniania określonych informacji w sprawozdaniu z sytuacji finansowej, w sprawozdaniu z całkowitych dochodów, w jednostkowym rachunku zysków i strat (jeśli jest prezentowany) lub w sprawozdaniu ze zmian w kapitale własnym, jak również wymaga ujawniania innych pozycji w powyższych sprawozdaniach albo w informacji dodatkowej. MSR 7 Sprawozdanie z przepływów pieniężnych zawiera wymagania dotyczące prezentacji sprawozdania z przepływów pieniężnych.

48 W niniejszym standardzie używa się terminu "ujawnianie" w szerokim rozumieniu, obejmującym pozycje zaprezentowane w odpowiedniej części sprawozdania finansowego. Ujawnienia informacji są również wymagane przez inne MSSF. O ile niniejszy standard lub inne MSSF nie stanowią inaczej, tego rodzaju ujawnienie informacji następuje w odpowiedniej części sprawozdania finansowego.

Identyfikacja sprawozdania finansowego

49 Jednostka w sposób wyraźny identyfikuje sprawozdanie finansowe oraz odróżnia je od innych informacji zawartych w tym samym opublikowanym dokumencie.

50 MSSF stosuje się wyłącznie do sprawozdania finansowego, a nie do innych informacji prezentowanych w raporcie rocznym, sprawozdaniach przeznaczonych dla regulatorów lub w innym dokumencie. Jest zatem ważne, aby użytkownicy mieli możliwość odróżnić informacje, które zostały sporządzone z wykorzystaniem MSSF od innych informacji, które mogą być użyteczne dla użytkowników, lecz nie podlegają tym wymogom.

51 Jednostka w sposób wyraźny określa każde sprawozdanie finansowe oraz informacje dodatkowe. Ponadto jednostka wyraźnie eksponuje i powtarza następujące informacje, gdy jest to niezbędne dla zrozumienia prezentowanych informacji:

  a) nazwa jednostki sprawozdawczej lub inne dane identyfikacyjne, jak również wszelkie zmiany w powyższych danych, które nastąpiły od zakończenia poprzedniego okresu sprawozdawczego,

  b) stwierdzenie, czy sprawozdanie finansowe dotyczy pojedynczej jednostki, czy grupy kapitałowej,

  c) datę zakończenia okresu sprawozdawczego lub okresu objętego sprawozdaniem finansowym lub informacjami dodatkowymi,

  d) waluta prezentacji zgodnie z tym jak definiuje ją MSR 21, oraz

  e) poziom zaokrągleń, które zastosowano przy prezentacji kwot w sprawozdaniu finansowym.

52 Jednostka spełnia wymogi określone w paragrafie 51, jeżeli prezentuje odpowiednie tytuły stron, sprawozdań, informacji, kolumn i tym podobnych elementów sprawozdania finansowego. Dobór najlepszego sposobu prezentowania takich informacji zależy od osądu jednostki. Jeśli na przykład jednostka udostępnia sprawozdanie finansowe w wersji elektronicznej, nie ma konieczności dzielenia go na odrębne strony, dlatego powyższe elementy prezentuje po to, aby zapewnić zrozumienie informacji zawartych w sprawozdaniu finansowym.

53 Sprawozdanie finansowe staje się często bardziej zrozumiałe, gdy jednostka prezentuje informacje w tysiącach lub milionach jednostek waluty prezentacji. Jest to do przyjęcia, pod warunkiem, że ujawnia się poziom zaokrągleń i nie pomija istotnych informacji.

Sprawozdanie z sytuacji finansowej

Informacje, które przedstawia się w sprawozdaniu z sytuacji finansowej

54 W sprawozdaniu z sytuacji finansowej wykazuje się co najmniej następujące pozycje:

  a) rzeczowe aktywa trwałe,

  b) nieruchomości inwestycyjne,

  c) wartości niematerialne,

  d) aktywa finansowe (z wyłączeniem pozycji wymienionych w punktach e), h) oraz i)),

  e) inwestycje rozliczane zgodnie z metodą praw własności,

  f) aktywa biologiczne,

  g) zapasy,

  h) należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności,

  i) środki pieniężne i ich ekwiwalenty,

  j) sumę aktywów zaklasyfikowanych jako przeznaczone do sprzedaży oraz aktywów wchodzących w skład grup do zbycia, które zostały zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży, zgodnie z MSSF 5 Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży oraz działalność zaniechana,

  k) zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania,

  l) rezerwy,

  m) zobowiązania finansowe (z wyłączeniem pozycji wymienionych w punktach k) oraz l)),

  n) zobowiązania i aktywa dotyczące podatku bieżącego, zgodnie z tym, jak je definiuje MSR 12 Podatek dochodowy,

  o) rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego oraz aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego, zgodnie z tym, jak je definiuje MSR 12 Podatek dochodowy,

  p) zobowiązania wchodzące w skład grup przeznaczonych do sprzedaży, zaklasyfikowanych jako utrzymywane z przeznaczeniem do sprzedaży, zgodnie z MSSF 5,

  q) udziały mniejszości zaprezentowane w kapitale własnym, oraz

  r) wyemitowany kapitał podstawowy oraz kapitały rezerwowe przynależne udziałowcom jednostki dominującej.

55 W sprawozdaniu z sytuacji finansowej jednostka prezentuje dodatkowe pozycje, grupy pozycji i sumy cząstkowe, jeżeli taki sposób prezentacji jest przydatny dla zrozumienia sytuacji finansowej jednostki.

56 W przypadku, gdy w sprawozdaniu z sytuacji finansowej jednostka dokonuje odrębnej klasyfikacji aktywów krótkoterminowych i długoterminowych oraz zobowiązań krótkoterminowych i długoterminowych, nie klasyfikuje aktywów (rezerw) z tytułu odroczonego podatku dochodowego jako aktywów (zobowiązań) krótkoterminowych.

57 Niniejszy standard nie określa kolejności lub wzoru, według którego jednostka prezentuje pozycje. W paragrafie 54 podaje się po prostu listę pozycji, które tak bardzo różnią się od siebie rodzajem lub funkcją, że ich odrębna prezentacja w sprawozdaniu z sytuacji finansowej jest uzasadniona. Dodatkowo:

  a) pozycje są wykazywane osobno, jeśli ze względu na rozmiar, charakter lub funkcję danej pozycji, lub sumy podobnych pozycji, oddzielna prezentacja jest konieczna dla zrozumienia sytuacji finansowej jednostki, oraz

  b) nazwy i kolejność pozycji, lub grupy podobnych pozycji, można zmieniać stosownie do charakteru jednostki i jej transakcji, aby zapewnić informacje, które są potrzebne dla zrozumienia sytuacji finansowej jednostki. Na przykład instytucja finansowa może zmieniać powyższe nazwy, aby zapewnić uzyskanie informacji przydatnych dla zrozumienia działalności instytucji finansowej.

58 Podjęcie decyzji o odrębnej prezentacji dodatkowych pozycji wynika z oceny jednostki dotyczącej:

  a) rodzaju i płynności aktywów,

  b) funkcji aktywów w jednostce, oraz

  c) kwot, rodzaju i terminów wymagalności zobowiązań.

59 Stosowanie różnych zasad wyceny w odniesieniu do różnych klas aktywów sugeruje, że różnią się one między sobą co do rodzaju lub funkcji, dlatego należy je prezentować jako odrębne pozycje. Na przykład, różne klasy rzeczowych aktywów trwałych mogą być wykazywane według ceny nabycia albo w wartości przeszacowanej zgodnie z MSR 16.

Podział na pozycje krótkoterminowe i długoterminowe (obrotowe i trwałe)

60 Jednostka dokonuje w sprawozdaniu z sytuacji finansowej odrębnej klasyfikacji aktywów i zobowiązań na krótkoterminowe i długoterminowe, zgodnie z paragrafami 66-76, z wyłączeniem przypadku, gdy prezentacja bazująca na kryterium płynności dostarcza informacji, które są wiarygodne i bardziej przydatne. Jeśli wyjątek ten ma zastosowanie, wszystkie aktywa i zobowiązania jednostka prezentuje według kryterium płynności.

61 Niezależnie od przyjętej metody prezentacji, jednostka ujawnia kwotę, której realizacji lub uregulowania oczekuje się po okresie dłuższym niż dwanaście miesięcy w odniesieniu do każdej pozycji aktywów i zobowiązań obejmującej kwoty, których realizacji lub uregulowania oczekuje się:

  a) w okresie nie dłuższym niż dwanaście miesięcy od zakończenia okresu sprawozdawczego, oraz

  b) w okresie dłuższym niż dwanaście miesięcy po zakończeniu okresu sprawozdawczego.

62 Jeżeli jednostka dostarcza dobra lub świadczy usługi w ramach wyraźnie określonego cyklu operacyjnego, podział w sprawozdaniu z sytuacji finansowej na aktywa i zobowiązania krótkoterminowe i długoterminowe dostarcza użytecznych informacji poprzez odróżnienie tych aktywów netto, które są w ciągłym obrocie jako kapitał obrotowy od tych, których jednostka używa długoterminowo. Pozwala to również wyodrębnić aktywa, które, według przewidywań, zrealizowane będą w trakcie bieżącego cyklu operacyjnego oraz zobowiązania, których uregulowanie wymagane jest w tym samym okresie.

63 Dla niektórych jednostek, takich jak instytucje finansowe, prezentacja aktywów i zobowiązań uporządkowanych według wzrastającego lub malejącego stopnia płynności dostarcza informacji, które są wiarygodne i bardziej przydatne, niż prezentacja w podziale na krótkoterminowe i długoterminowe, ponieważ jednostka nie dostarcza dóbr i nie świadczy usług w ramach wyraźnie wyróżnionego cyklu operacyjnego.

64 Przy stosowaniu paragrafu 60 jednostka może prezentować niektóre swoje aktywa i zobowiązania używając podziału na krótkoterminowe i długoterminowe, a pozostałe według kryterium płynności w przypadku, gdy taki podział dostarcza informacji, która są wiarygodne i bardziej przydatne. Potrzeba zastosowania prezentacji mieszanej może być spowodowana zróżnicowaną działalnością jednostki.

65 Informacje co do oczekiwanych terminów realizacji aktywów i wymagalności zobowiązań są użyteczne dla potrzeb oceny płynności i wypłacalności jednostki. MSSF 7 Instrumenty finansowe: ujawnianie informacji wymaga ujawniania terminów wymagalności odpowiednio aktywów finansowych, jak i zobowiązań finansowych. Aktywa finansowe obejmują należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności, zaś zobowiązania finansowe - zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania. Informacje o oczekiwanym terminie realizacji aktywów niepieniężnych, takich jak zapasy lub o oczekiwanym terminie uregulowania zobowiązań, takich jak rezerwy są użyteczne bez względu na to, czy aktywa i zobowiązania są dzielone na krótkoterminowe czy długoterminowe. Przykładem może być ujawnianie przez jednostkę kwoty zapasów, których realizacji oczekuje się w terminie późniejszym niż dwanaście miesięcy od zakończenia okresu sprawozdawczego.

Aktywa obrotowe (krótkoterminowe)

66 Jednostka klasyfikuje aktywa jako obrotowe (krótkoterminowe), kiedy:

  a) oczekuje, że zrealizuje składnik aktywów lub zamierza go sprzedać lub zużyć w toku normalnego cyklu operacyjnego jednostki,

  b) jest w posiadaniu składnika aktywów przede wszystkim z przeznaczeniem do obrotu,

  c) oczekuje, że składnik aktywów zostanie zrealizowany w ciągu dwunastu miesięcy od zakończenia okresu sprawozdawczego, lub

  d) składnik aktywów stanowią środki pieniężne lub ich ekwiwalenty (zgodnie z definicją w MSR 7) chyba że występują ograniczenia dotyczące jego wymiany, czy wykorzystania do zaspokojenia zobowiązania w przeciągu przynajmniej dwunastu miesięcy od zakończenia okresu sprawozdawczego.

Wszystkie inne aktywa jednostka klasyfikuje jako aktywa trwałe (długoterminowe).

67 W niniejszym standardzie stosuje się termin "trwały (długoterminowy)" obejmujący rzeczowe aktywa trwałe, wartości niematerialne, aktywa finansowe o charakterze długoterminowym. Nie wyklucza się jednak stosowania innych określeń pod warunkiem, że ich znaczenie jest jasne.

68 Przez cykl operacyjny jednostki rozumie się okres upływający pomiędzy nabyciem aktywów przeznaczonych do przetworzenia, a ich realizacją w formie pieniężnej lub w formie ekwiwalentu pieniężnego. W przypadku, gdy normalny cykl operacyjny jednostki nie może być jasno zidentyfikowany, przyjmuje się, że wynosi on dwanaście miesięcy. Aktywa obrotowe obejmują aktywa (takie jak zapasy i należności z tytułu dostaw i usług), które sprzedaje się, zużywa, czy realizuje w ramach normalnego cyklu operacyjnego, nawet jeśli nie oczekuje się ich realizacji w terminie dwunastu miesięcy po zakończeniu okresu sprawozdawczego. Aktywa obrotowe obejmują również aktywa posiadane przede wszystkim z przeznaczeniem do obrotu (aktywa finansowe w ramach tej kategorii są klasyfikowane jako posiadane z przeznaczeniem do obrotu zgodnie z MSR 39) oraz obrotowa część długoterminowych aktywów finansowych.

Zobowiązania krótkoterminowe

69 Jednostka klasyfikuje zobowiązanie jako krótkoterminowe, kiedy:

  a) oczekuje, że zostanie ono uregulowane w toku normalnego cyklu operacyjnego jednostki,

  b) jest w posiadaniu zobowiązania przede wszystkim z przeznaczeniem do obrotu,

  c) jest ono wymagalne w ciągu dwunastu miesięcy od zakończenia okresu sprawozdawczego, lub

  d) jednostka nie posiada bezwarunkowego prawa do odroczenia daty wymagalności zobowiązania, co najmniej o okres dwunastu miesięcy od zakończenia okresu sprawozdawczego.

Wszystkie inne zobowiązania jednostka klasyfikuje jako zobowiązania długoterminowe.

70 Niektóre zobowiązania krótkoterminowe, takie jak zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz niektóre memoriałowe naliczenia z tytułu świadczeń pracowniczych i inne koszty operacyjne, wchodzą w skład kapitału obrotowego wykorzystywanego w normalnym cyklu działalności operacyjnej jednostki. Takie pozycje związane z działalnością operacyjną zalicza się do zobowiązań krótkoterminowych, nawet jeśli są wymagalne w terminie dłuższym niż dwanaście miesięcy od zakończenia okresu sprawozdawczego. Taki sam normalny cykl operacyjny ma zastosowanie w przypadku klasyfikacji aktywów i zobowiązań jednostki. W przypadku, gdy normalny cykl operacyjny jednostki nie może być jasno zidentyfikowany, przyjmuje się, że trwa on dwanaście miesięcy.

71 Inne zobowiązania krótkoterminowe nie wiążą się z normalnym cyklem operacyjnym, ale są wymagalne w ciągu dwunastu miesięcy po zakończeniu okresu sprawozdawczego lub są w posiadaniu jednostki przede wszystkim z przeznaczeniem do obrotu. Są to na przykład zobowiązania finansowe klasyfikowane jako posiadane z przeznaczeniem do obrotu zgodnie z MSR 39, kredyty w rachunku bieżącym, krótkoterminowa część długoterminowych zobowiązań finansowych, zobowiązania z tytułu dywidend, podatku dochodowego i inne zobowiązania nie związane z tytułem dostaw i usług. Zobowiązania finansowe służące do długoterminowego finansowania (tj. niebędące częścią kapitału obrotowego wykorzystywanego w normalnym cyklu operacyjnym jednostki) i które nie są wymagalne w ciągu dwunastu miesięcy od zakończenia okresu sprawozdawczego, zaliczane są do zobowiązań długoterminowych, będących przedmiotem paragrafów 74 i 75.

72 Jednostka klasyfikuje swoje zobowiązania finansowe jako krótkoterminowe, gdy są one wymagalne w ciągu dwunastu miesięcy od zakończenia okresu sprawozdawczego, nawet wówczas, gdy:

  a) pierwotny termin wymagalności przekraczał dwanaście miesięcy, oraz

  b) umowa o refinansowaniu lub umowa o przesunięciu terminów spłat zmieniająca charakter zobowiązania na długoterminowy została zawarta po zakończeniu okresu sprawozdawczego a przed zatwierdzeniem sprawozdania finansowego do publikacji.

73 Jeżeli jednostka oczekuje i ma możliwość refinansowania lub prolongaty zobowiązania na okres co najmniej dwunastu miesięcy po zakończeniu okresu sprawozdawczego w ramach istniejącej umowy kredytowej, zobowiązanie to jest klasyfikowane jako długoterminowe, nawet jeśli w innym razie byłoby ono wymagalne w terminie krótszym. Jednakże w przypadku, gdy możliwość refinansowania lub prolongaty zobowiązania nie zależy od jednostki (gdyż na przykład nie istnieje porozumienie o refinansowaniu), jednostka nie może uznać możliwości refinansowania zobowiązania i klasyfikuje je za mające charakter krótkoterminowy.

74 W przypadku, gdy jednostka łamie warunki umowy długoterminowej pożyczki w dniu lub przed dniem zakończenia okresu sprawozdawczego, w związku z czym zobowiązanie staje się wymagalne na żądanie, zobowiązanie zaliczane jest do zobowiązań krótkoterminowych, nawet jeśli pożyczkodawca wyraził po zakończeniu okresu sprawozdawczego, a przed zatwierdzeniem sprawozdania finansowego do publikacji, zgodę na odstąpienie od żądania spłaty mimo złamania warunków umowy. Zobowiązanie jest zaklasyfikowane przez jednostkę jako krótkoterminowe, ponieważ na koniec okresu sprawozdawczego jednostka nie ma bezwarunkowego prawa do odroczenia spłaty zobowiązania, co najmniej o okres dwunastu miesięcy po tym terminie.

75 Jednakże, zobowiązanie jest klasyfikowane jako długoterminowe w przypadku, gdy pożyczkodawca zgodził się przed końcem okresu sprawozdawczego na okres karencji kończący się przynajmniej dwanaście miesięcy po zakończeniu okresu sprawozdawczego, w którym jednostka ma prawo wywiązać się ze złamanych wcześniej warunków i w którym pożyczkodawca nie może domagać się natychmiastowej spłaty.

76 W przypadku pożyczek zaklasyfikowanych jako zobowiązania krótkoterminowe wystąpienie poniższych zdarzeń pomiędzy końcem okresu sprawozdawczego a datą zatwierdzenia sprawozdania finansowego do publikacji, powinno skutkować ujawnieniem ich jako zdarzeń niewymagających dokonania korekt, zgodnie z MSR 10 Zdarzenia po zakończeniu okresu sprawozdawczego:

  a) refinansowanie o charakterze długoterminowym,

  b) wywiązanie się ze złamanych wcześniej warunków w punkcie dotyczącym umowy pożyczki długoterminowej, oraz

  c) zgoda pożyczkodawcy na okres karencji, w którym jednostka ma wywiązać się ze złamanych wcześniej warunków, kończący się przynajmniej dwanaście miesięcy po zakończeniu okresu sprawozdawczego.

Informacje przedstawiane w sprawozdaniu z sytuacji finansowej lub w informacjach dodatkowych

77 Jednostka ujawnia w sprawozdaniu z sytuacji finansowej albo w informacjach dodatkowych subklasy poszczególnych zaprezentowanych pozycji wydzielone w sposób uwzględniający charakter działalności jednostki.

78 Stopień szczegółowości subklasyfikacji zależy od wymogów MSSF oraz wielkości, rodzaju i funkcji prezentowanych pozycji. Czynniki wymienione w paragrafie 58 są również uwzględniane przez jednostkę przy podejmowaniu decyzji co do podziału pozycji na subklasy. Sposób ujawnienia informacji różni się dla każdej pozycji, na przykład:

  a) pozycje rzeczowych aktywów trwałych dzieli się na klasy, zgodnie z MSR 16,

  b) należności dzieli się na należności z tytułu dostaw i usług, należności od jednostek powiązanych, przedpłaty i pozostałe należności,

  c) zapasy dzieli się zgodnie z MSR 2 Zapasy na towary, dostawy zużywane w produkcji, materiały, produkty w toku i wyroby gotowe,

  d) rezerwy dzieli się na rezerwy z tytułu świadczeń pracowniczych i inne rezerwy, oraz

  e) kapitał podstawowy i kapitały rezerwowe dzieli się na klasy takie, jak wniesiony kapitał podstawowy, nadwyżki ceny emisyjnej powyżej wartości nominalnej udziałów oraz kapitały rezerwowe.

79 W sprawozdaniu z sytuacji finansowej lub w sprawozdaniu ze zmian w kapitale własnym, lub w informacjach dodatkowych jednostka ujawnia, co następuje:

  a) dla każdej klasy kapitału podstawowego:

   i) liczbę udziałów składających się na kapitał docelowy,

   ii) liczbę udziałów wyemitowanych i w pełni opłaconych oraz wyemitowanych i nie w pełni opłaconych,

   iii) wartość nominalną udziału lub stwierdzenie, że udziały nie posiadają wartości nominalnej,

   iv) uzgodnienie zmian liczby objętych udziałów na początek i na koniec okresu,

   v) prawa, przywileje i ograniczenia związane z daną klasą udziałów, włączając w to ograniczenia dotyczące prawa do dywidendy i zwrotu kapitału,

   vi) udziały/akcje własne jednostki pozostające w jej posiadaniu lub w posiadaniu jednostek zależnych i jednostek stowarzyszonych, oraz

   vii) akcje zarezerwowane dla potrzeb emisji związanych z realizacją opcji i umów sprzedaży akcji, wraz z warunkami i kwotami, oraz

  b) opis charakteru i przeznaczenia każdego kapitału rezerwowego wchodzącego w skład kapitału własnego.

80 Jednostka nieposiadająca kapitału podstawowego, na przykład spółka cywilna lub fundusz powierniczy, ujawnia informacje wymagane przez paragraf 79(a), przedstawiając zmiany, jakie nastąpiły w ciągu okresu w każdej kategorii wkładów kapitałowych oraz w prawach, przywilejach i ograniczeniach związanych z każdą kategorią wkładów kapitałowych.

Sprawozdanie z całkowitych dochodów

81 Wszystkie pozycje przychodów i kosztów ujętych w danym okresie jednostka prezentuje w

  a) pojedynczym sprawozdaniu z całkowitych dochodów, lub

  b) dwóch sprawozdaniach: sprawozdaniu przedstawiającym składniki zysków i strat (jednostkowy rachunek zysków i strat) oraz w drugim sprawozdaniu, które rozpoczyna się od zysku lub straty i przedstawia składniki innych całkowitych dochodów (sprawozdanie z całkowitych dochodów).

Informacje przedstawiane w sprawozdaniu z całkowitych dochodów

82 Sprawozdanie z całkowitych dochodów zawiera co najmniej następujące pozycje za dany okres sprawozdawczy:

  a) przychody,

  b) koszty finansowe,

  c) udział w zyskach i stratach jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięć wycenianych zgodnie z metodą praw własności,

  d) obciążenia z tytułu podatków,

  e) łączną kwotę obejmującą sumy:

   i) zysku lub straty po opodatkowaniu na działalności zaniechanej, oraz

   ii) zysku lub straty po opodatkowaniu ujętej w momencie przeszacowania do wartości godziwej pomniejszonej o koszty zbycia lub w momencie zbycia aktywów, lub grupy (grup) do zbycia stanowiących działalność zaniechaną.

  f) zysk lub strata netto,

  g) każdy składnik innych całkowitych dochodów sklasyfikowanych według rodzaju (z wyłączeniem kwot z punku h)),

  h) udział w zyskach i stratach jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięć rozliczanych zgodnie z metodą praw własności, oraz

  i) całkowite dochody ogółem.

83 Poniższe pozycje jednostka ujawnia w sprawozdaniu z całkowitych dochodów jako podział zysku lub pokrycie straty za okres sprawozdawczy:

  a) zysk lub strata za dany okres, które można przyporządkować do:

   i) udziałów mniejszościowych, oraz

   ii) właścicieli jednostki dominującej.

  b) łączne całkowite dochody, które można przyporządkować do: 

   i) udziałów mniejszości, oraz

   ii) właścicieli jednostki dominującej.

84 Jednostka może prezentować w jednostkowym rachunku zysków i strat (zob. par. 81) pozycje wymienione w paragrafie 82a)-f) oraz informacje ujawniane zgodnie z paragrafem 83a).

85 W sprawozdaniu z całkowitych dochodów oraz w jednostkowym rachunku zysków i strat (jeśli jest prezentowany) jednostka prezentuje dodatkowe pozycje, grupy pozycji i sumy cząstkowe, jeżeli taki sposób prezentacji jest przydatny dla zrozumienia finansowych wyników działalności jednostki.

86 Ponieważ skutki różnych działań podejmowanych przez jednostkę, transakcji i innych zdarzeń różnią się pod względem częstotliwości występowania, możliwości generowania zysków lub strat oraz pod względem przewidywalności, ujawnienie poszczególnych elementów składających się na efektywność finansową pomaga zrozumieć osiągnięty poziom efektywności finansowej oraz dokonać projekcji efektywności finansowej jednostki. Jeśli zachodzi potrzeba wyjaśnienia elementów składających się na efektywność finansową jednostki, w sprawozdaniu z całkowitych dochodów oraz w jednostkowym rachunku zysków i strat (jeśli jest prezentowany) jednostka zamieszcza dodatkowe pozycje oraz zmienia opis i kolejność pozycji. Czynnikami, które jednostka przy tym uwzględnia są istotność oraz rodzaj i funkcja pozycji przychodów i kosztów. Na przykład instytucje finansowe mogą zmieniać opisy, aby zapewnić uzyskanie informacji przydatnych dla zrozumienia działalności instytucji finansowej. Jednostka nie kompensuje przychodów i kosztów, o ile nie zostały spełnione kryteria określone w paragrafie 32.

87 Jednostka nie prezentuje żadnych pozycji przychodów lub kosztów jako pozycji nadzwyczajnych w sprawozdaniu z całkowitych dochodów ani w jednostkowym rachunku zysków i strat (o ile jest prezentowany) ani w informacjach dodatkowych.

Zysk lub strata za dany okres

88 Wszystkie osiągnięte przychody i koszty obciążające w danym okresie jednostka ujmuje w rachunku zysków i strat, chyba że MSSF wymagają lub zezwalają na inne podejście.

89 Niektóre MSSF określają okoliczności, w których jednostka ujmuje w bieżącym okresie poszczególne pozycje poza rachunkiem zysków i strat. MSR 8 reguluje dwa takie przypadki: korektę błędów oraz efekty zmian zasad (polityki) rachunkowości. Inne MSSF wymagają lub zezwalają, aby składniki innych całkowitych dochodów, które spełniają warunki definicji przychodów i kosztów zawartych w Założeniach koncepcyjnych, były wyłączone z rachunku zysków i strat (zob. paragraf 7).

Inne całkowite dochody za dany okres

90 Jednostka ujawnia kwotę podatku dochodowego odnosząca się do każdego składnika innych całkowitych dochodów, w tym odnoszącą się do korekt wynikających z przeklasyfikowania, w sprawozdaniu z całkowitych dochodów lub w informacjach dodatkowych.

91 Jednostka może prezentować składniki innych całkowitych dochodów:

  a) pomniejszone o odnośne skutki podatkowe, lub

  b) przed ujęciem odnośnych skutków podatkowych z wykazaniem łącznej kwoty podatku dochodowego odnoszącej się do tych składników.

92 Jednostka ujawnia korekty wynikające z przeklasyfikowania odnoszące się do składników innych całkowitych dochodów.

93 Inne MSSF określają, czy i kiedy kwoty poprzednio ujęte w innych całkowitych dochodach przenosi się do rachunku zysków i strat. Tego rodzaju przeklasyfikowanie określa się w niniejszym standardzie jako korektę wynikającą z przeklasyfikowania. Korekty wynikające z przeklasyfikowania uwzględnia się razem z odnośnym składnikiem innych całkowitych dochodów w okresie, w którym korektę przenosi się do rachunku zysków i strat. Na przykład zyski zrealizowane na sprzedaży aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży ujmuje się w rachunku zysków i strat bieżącego okresu. Kwoty te mogły być ujęte w innych całkowitych dochodach jako niezrealizowane zyski w bieżącym okresie lub w okresach poprzednich. Te niezrealizowane zyski muszą zostać odjęte od innych całkowitych dochodów w okresie, w którym zrealizowane zyski zostają przeniesione do rachunku zysków i strat, aby uniknąć ich podwójnego ujęcia w całkowitych dochodach ogółem.

94 Jednostka może zaprezentować korekty wynikające z przeklasyfikowania w sprawozdaniu z całkowitych dochodów lub w informacjach dodatkowych. Jednostka prezentująca korekty wynikające z przeklasyfikowania w informacjach dodatkowych prezentuje składniki innych całkowitych dochodów po uwzględnieniu wszelkich odnośnych korekt wynikających z przeklasyfikowania.

95 Korekty wynikające z przeklasyfikowania powstają na przykład w wyniku zbycia jednostki działającej za granicą (zob. MSR 21), po wyłączeniu dostępnych do sprzedaży aktywów finansowych (zob. MSR 39) oraz kiedy zabezpieczana planowana transakcja wpływa na rachunek zysków i strat (zob. paragraf 100 MSR 39 w związku z zabezpieczaniem przepływów pieniężnych).

96 Korekty wynikające z przeklasyfikowania nie powstają na skutek zmian w nadwyżkach z przeszacowania ujmowanych zgodnie z MSR 16 lub MSR 38 ani z tytułu aktuarialnych zysków i strat związanych z programami określonych świadczeń ujmowanych zgodnie z paragrafem 93A MSR 19. Te składniki ujmuje się w innych całkowitych dochodach i nie przenosi się ich do rachunku zysków i strat w kolejnych okresach. Zmiany w nadwyżce z przeszacowania mogą być w późniejszych okresach przeniesione do zysków zatrzymanych po tym, kiedy składnik aktywów został zużyty lub wyłączony (zob. MSR 16 i MSR 38). Zyski i straty aktuarialne wykazuje się w zyskach zatrzymanych w okresie, w którym są ujmowane jako inne całkowite dochody (zob. MSR 19).

Informacje przedstawiane w sprawozdaniu z całkowitych dochodów lub w informacjach dodatkowych

97 Gdy pozycje przychodów i kosztów są istotne, jednostka ujawnia osobno ich rodzaj i kwotę.

98 Okoliczności, które powodują oddzielne ujawnianie pozycji przychodów i kosztów obejmują:

  a) odpisy aktualizujące wartość zapasów do wartości netto możliwej do uzyskania lub wartość rzeczowych aktywów trwałych do wartości odzyskiwalnej, jak również odwrócenia takich odpisów,

  b) restrukturyzację działalności jednostki, jak również odwrócenie rezerw na koszty restrukturyzacji,

  c) zbycie rzeczowych aktywów trwałych,

  d) zbycie inwestycji,

  e) działalność zaniechaną,

  f) rozliczenia z tytułu spraw sądowych, oraz

  g) inne odwrócenia rezerw.

99 Jednostka prezentuje podział kosztów ujętych w rachunku zysków i strat w układzie porównawczym (rodzajowym) albo kalkulacyjnym, biorąc za podstawę ich rodzaj lub funkcję w jednostce, w zależności od tego, która forma prezentacji dostarcza informacji, które są wiarygodna i bardziej przydatne.

100 Zachęca się jednostki do prezentowania podziału kosztów, o którym mowa w paragrafie 99 w sprawozdaniu z całkowitych dochodów lub w rachunku zysków i strat (o ile jest prezentowany).

101 Pozycje kosztów dzieli się w celu wyodrębnienia elementów składających się na efektywność finansową jednostki, różniących się pod względem częstotliwości występowania, możliwości generowania zysków lub strat oraz przewidywalności. Informacje te przekazuje się na jeden z dwóch sposobów.

102 Pierwszy sposób to metoda prezentacji kosztów w układzie porównawczym (rodzajowym). Jednostka grupuje koszty w rachunku zysków i strat zgodnie z ich rodzajem (na przykład amortyzacja, koszty zakupu materiałów, koszty transportu, świadczenia pracownicze, koszty reklamy) i nie przypisuje ich do poszczególnych funkcji w jednostce. Metodę tę łatwo jest stosować, gdyż nie zachodzi potrzeba przypisywania kosztów do poszczególnych funkcji Przykład klasyfikacji dokonanej z zastosowaniem metody prezentacji kosztów w układzie porównawczym (rodzajowym) przedstawia się następująco:

Przychody

 

X

Pozostałe przychody

 

X

Zmiana stanu zapasów wyrobów gotowych i produkcji w toku

X

 

Zużycie surowców i materiałów

X

 

Świadczenia pracownicze

X

 

Amortyzacja

X

 

Pozostałe koszty

X

 

Koszty ogółem

 

(X)

Wynik finansowy brutto

 

X

103 Drugi sposób zwany jest metodą prezentacji kosztów w układzie funkcjonalnym (kalkulacyjnym) lub metodą "kosztu własnego sprzedaży", zgodnie z którą koszty klasyfikuje się zgodnie z ich funkcją, na przykład jako koszty sprzedaży czy ogólnego zarządu. Jako wymóg minimum, w tym przypadku jednostka ujawnia koszt własny sprzedaży oddzielnie od innych kosztów. Taka metoda może dostarczyć użytkownikom bardziej przydatnych informacji niż klasyfikacja kosztów w układzie porównawczym (rodzajowym), ale przypisanie kosztów do poszczególnych funkcji może wymagać arbitralnego przyporządkowania i wiąże się w dużej mierze z subiektywną oceną. Przykład klasyfikacji metodą kosztów w układzie funkcjonalnym (kalkulacyjnym) przedstawia się następująco:

Przychody

X

 

Koszt własny sprzedaży

(X)

 

Zysk brutto na sprzedaży

X  

Pozostałe przychody

X

 

Koszty sprzedaży

(X)

 

Koszty ogólnego zarządu

(X)

 

Pozostałe koszty

(X)

 

Wynik finansowy brutto

X

 

104 Jednostka stosująca metodę prezentacji kosztów w układzie funkcjonalnym ujawnia dodatkowe informacje o kosztach w układzie porównawczym (rodzajowym), w tym kwotę amortyzacji i świadczeń pracowniczych.

105 Wybór pomiędzy prezentacją kosztów w układzie funkcjonalnym, a w układzie porównawczym zależy od czynników historycznych, uwarunkowań danego sektora, jak i rodzaju działalności jednostki. Obie metody prezentują koszty, które mogą się zmieniać, pośrednio lub bezpośrednio wraz ze zmianą wielkości sprzedaży lub produkcji jednostki. Ponieważ każda z tych metod odpowiada potrzebom różnych rodzajów jednostek, niniejszy standard wymaga od kierownictwa dokonania wyboru prezentacji, która jest wiarygodna i bardziej przydatna. Ponieważ jednak informacje o kosztach w układzie porównawczym (rodzajowym) są użyteczne przy prognozowaniu przyszłych przepływów pieniężnych, wymagane jest przedstawianie dodatkowych informacji, jeśli stosowana jest metoda prezentacji kosztów w układzie funkcjonalnym. W paragrafie 104 "świadczenia pracownicze" mają takie samo znaczenie, jak w MSR 19.

Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym

106 Jednostka przedstawia sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, prezentujące:

  a) całkowite dochody ogółem za okres pokazujące oddzielnie łączne kwoty przypadające właścicielom jednostki dominującej oraz udziałom mniejszości, oraz

  b) dla każdego składnika kapitału własnego wpływ retrospektywnego zastosowania zmian zasad (polityki) rachunkowości lub retrospektywnych przekształceń dokonanych zgodnie z MSR 8,

  c) kwoty transakcji z właścicielami występującymi w charakterze udziałowców, wykazując odrębnie wkłady dokonane przez właścicieli oraz wypłaty na rzecz właścicieli, oraz

  d) uzgodnienie wartości bilansowej każdego składnika kapitału własnego na początek i na koniec okresu, wraz z oddzielnym ujawnieniem każdej zmiany stanu.

107 Jednostka prezentuje w sprawozdaniu ze zmian w kapitale własnym lub w informacji dodatkowej kwotę dywidend ujętą jako wypłaty na rzecz właścicieli w trakcie okresu oraz kwotę dywidendy przypadającą na jedną akcję.

108 Składniki kapitału własnego, o których mowa w paragrafie 106, obejmują na przykład każdą klasę kapitału wniesionego, łączne saldo każdej klasy innych całkowitych dochodów oraz zyski zatrzymane.

109 Zmiany w kapitale własnym jednostki pomiędzy początkiem i końcem okresu sprawozdawczego odzwierciedlają przyrost lub spadek jej aktywów netto w ciągu okresu. Z wyjątkiem zmian wynikających z transakcji przeprowadzanych z właścicielami występującymi w charakterze udziałowców (takich, jak wpłaty na kapitał, odkupienie własnych instrumentów kapitałowych przez jednostkę, czy wypłata dywidendy) oraz kosztów związanych bezpośrednio z takimi transakcjami, ogólna zmiana stanu kapitału własnego w okresie odpowiada łącznej kwocie przychodów i kosztów, w tym zysków i strat wygenerowanych z działalności gospodarczej jednostki w tym okresie.

110 Jeśli spełnienie tego wymogu jest możliwe w praktyce, MSR 8 wymaga retrospektywnego ujęcia efektu zmian zasad (polityki) rachunkowości, z wyjątkiem sytuacji, gdy przepisy przejściowe określone w innym MSSF wymagają innego podejścia. MSR 8 wymaga również retrospektywnej korekty błędów w przypadkach, kiedy jest to możliwe w praktyce. Retrospektywne korekty i retrospektywne przekształcenia nie mają charakteru zmian dokonywanych w kapitale własnym, ale są korektami stanu początkowego zysków zatrzymanych, z wyjątkiem sytuacji, gdy MSSF wymaga retrospektywnej korekty innego składnika kapitału własnego. Paragraf 106 b) wymaga ujawnienia w sprawozdaniu ze zmian w kapitale własnym łącznej kwoty korekt dla każdego składnika kapitału własnego wynikających ze zmian w zasadach (polityce) rachunkowości osobno od korekt błędów. Korekty te są ujawniane dla każdego poprzedniego okresu i początku okresu bieżącego.

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych

111 Informacje o przepływach pieniężnych dostarczają użytkownikom sprawozdań finansowych podstawę do oceny zdolności jednostki do generowania środków pieniężnych i ich ekwiwalentów oraz do oceny potrzeb jednostki związanych z wykorzystywaniem tych przepływów. MSR 7 określa wymagania dotyczące prezentacji sprawozdania z przepływów pieniężnych.

Informacje dodatkowe

Struktura

112 Informacje dodatkowe:

  a) prezentują informacje na temat podstawy sporządzenia sprawozdania finansowego i szczegółowych stosowanych zasad (polityki) rachunkowości zgodnie z paragrafami 117-124,

  b) ujawniają informacje wymagane przez MSSF, jeżeli nie są one prezentowane gdzie indziej w sprawozdaniu finansowym, oraz

  c) dostarczają informacji, które nie są prezentowane gdzie indziej w sprawozdaniu finansowym, lecz są potrzebne do jego zrozumienia.

113 Jednostka prezentuje informacje dodatkowe w sposób usystematyzowany, jeśli jest to możliwe w praktyce. Jednostka w odniesieniu do każdej pozycji zawartej w sprawozdaniu z sytuacji finansowej oraz w sprawozdaniu z całkowitych dochodów, w jednostkowym rachunku zysków i strat (jeśli jest prezentowany), w sprawozdaniu ze zmian w kapitale własnym i w sprawozdaniu z przepływów pieniężnych zamieszcza odsyłacze do wszelkich odnośnych informacji zawartych w informacjach dodatkowych.

114 Zazwyczaj informacje dodatkowe jednostka przedstawia w następującej kolejności, która pomaga użytkownikom w zrozumieniu sprawozdania finansowego i porównaniu go ze sprawozdaniami finansowymi innych jednostek:

  a) stwierdzenie zgodności z MSSF (zob. paragraf 16),

  b) podsumowanie istotnych zasad (polityki) rachunkowości (zob. paragraf 117),

  c) informacje uzupełniające do każdej pozycji zaprezentowanej w sprawozdaniu z sytuacji finansowej, w sprawozdaniu z całkowitych dochodów, w jednostkowym rachunku zysków i strat (jeśli jest prezentowany), w sprawozdaniu ze zmian w kapitale własnym i w sprawozdaniu z przepływów pieniężnych w kolejności, w której poszczególne sprawozdania (sprawozdania ze) i zawarte w nich pozycje są prezentowane, oraz

  d) inne informacje dotyczące:

   i) zobowiązań warunkowych (zob. MSR 37) oraz nieujętych zobowiązań wynikających z zawartych umów, oraz

   ii) informacji niefinansowych, np. cele i polityka zarządzania ryzykiem finansowym jednostki (zob. MSSF 7).

115 Niekiedy może być potrzebne lub pożądane wprowadzenie zmiany kolejności pewnych pozycji w informacjach dodatkowych. Na przykład informacje o zmianach wartości godziwej ujmowanej w rachunku zysków i strat mogą być połączone z informacjami o terminie wymagalności instrumentów finansowych, mimo że pierwsze z nich odnoszą się do sprawozdania z całkowitych dochodów lub jednostkowego rachunku zysków i strat (jeśli jest prezentowany), a drugie sprawozdania z sytuacji finansowej. Tym niemniej, w stopniu w jakim jest to wykonalne, jednostka zapewnia usystematyzowaną strukturę informacji dodatkowych.

116 Jednostka może prezentować informacje na temat podstawy sporządzenia sprawozdania finansowego i zasad (polityki) rachunkowości jako oddzielną część sprawozdania finansowego.

Ujawnianie zasad (polityki) rachunkowości

117 Jednostka ujawnia w podsumowaniu znaczących zasad (polityki) rachunkowości:

  a) zasadę (zasady) wyceny zastosowaną(e) przy sporządzaniu sprawozdania finansowego, oraz

  b) inne stosowane zasady (politykę) rachunkowości, które są potrzebne do zrozumienia sprawozdania finansowego.

118 Ważne jest, aby poinformować użytkowników o zastosowanej w sprawozdaniu finansowym zasadzie (zasadach) wyceny (na przykład koszt historyczny, aktualna cena nabycia, wartość netto możliwa do uzyskania, wartość godziwa lub wartość odzyskiwalna), ponieważ tworzą one podstawę sporządzenia całego sprawozdania finansowego mającą istotny wpływ na analizy przeprowadzane przez użytkowników. Jeżeli w sprawozdaniu finansowym jednostka stosuje więcej niż jedną zasadę wyceny, na przykład wówczas, gdy dokonuje się aktualizacji wyceny pewnych klas aktywów, wystarczy wskazać kategorie aktywów lub zobowiązań, których dotyczy dana zasada wyceny.

119 Podejmując decyzję o ujawnieniu konkretnej zasady (polityki) rachunkowości, kierownictwo bierze pod uwagę to, czy informacja taka pomogłaby użytkownikom w zrozumieniu sposobu, w jaki transakcje, inne zdarzenia i warunki wpływają na efektywność finansową i sytuację finansową jednostki. Ujawnienie konkretnych zasad (polityki) rachunkowości jest szczególnie przydatne dla użytkowników, gdy zasady te są wybrane spośród alternatyw dopuszczonych w MSSF. Przykładem może być ujawnienie czy inwestor ujmuje swój udział we współkontrolowanej jednostce używając metody konsolidacji proporcjonalnej czy metody praw własności (zob. MSR 31 Udziały we wspólnych przedsięwzięciach). Niektóre MSSF szczegółowo wymagają ujawnienia konkretnych zasad (polityki) rachunkowości, w tym zasad przyjętych w wyniku wyboru dokonanego przez kierownictwo spośród różnych zasad, które są dozwolone. Na przykład, MSR 16 wymaga ujawnienia zasad wyceny dla klas rzeczowych aktywów trwałych.

120 Każda jednostka bierze pod uwagę charakter swojej działalności oraz zasady rachunkowości, jakich ujawnienia użytkownicy jej sprawozdań finansowych oczekiwaliby od tego rodzaju jednostki. Na przykład od jednostki podlegającej podatkowi dochodowemu oczekuje się informacji o zasadach rachunkowości dotyczących podatku dochodowego, w tym na temat aktywów i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego. W przypadku, gdy jednostka prowadzi znaczącą działalność zagraniczną lub dokonuje istotnych transakcji w walutach obcych, oczekiwane byłoby ujawnienie zasad (polityki) rachunkowości dotyczących ujmowania zysków i strat z tytułu różnic kursowych.

121 Dana zasada rachunkowości może być istotna z powodu charakteru działalności prowadzonej przez jednostkę nawet, jeśli kwoty za okres bieżący i za okresy poprzedzające nie są istotne. Właściwe jest również ujawnienie każdej istotnej zasady (polityki) rachunkowości, która nie jest wymagana przez MSSF, lecz jest wybrana i stosowana przez jednostkę zgodnie z MSR 8.

122 Jednostka ujawnia w podsumowaniu znaczących zasad (polityki) rachunkowości lub w innych informacjach dodatkowych subiektywne oceny, poza tymi, które wymagają szacunków (zob. paragraf 125), których dokonało kierownictwo w procesie stosowania zasad (polityki) rachunkowości jednostki, a które mają najbardziej istotny wpływ na kwoty ujęte w sprawozdaniu finansowym.

123 W trakcie procesu stosowania zasad (polityki) rachunkowości kierownictwo dokonuje różnych subiektywnych ocen, poza tymi, które wymagają szacunków, mogących istotnie wpłynąć na kwoty ujęte w sprawozdaniu finansowym. Na przykład, kierownictwo dokonuje subiektywnych ocen w przypadku ustalania:

  a) czy aktywa finansowe są inwestycjami utrzymywanymi do terminu wymagalności,

  b) momentu, w którym następuje przeniesienie na inne jednostki zasadniczo całego ryzyka i korzyści wynikających z posiadania aktywów finansowych i aktywów w ramach leasingu,

  c) czy treść ekonomiczna transakcji wskazuje na to, że konkretna transakcja sprzedaży dóbr jest umową o charakterze finansowym i nie powoduje powstania przychodu, oraz

  d) czy treść ekonomiczna relacji pomiędzy jednostką a jednostką specjalnego przeznaczenia wskazuje na to, że jednostka specjalnego przeznaczenia jest kontrolowana przez jednostkę.

124 Niektóre ujawnienia dokonane zgodnie z paragrafem 122 są wymagane przez inne MSSF. Na przykład MSR 27 wymaga, aby jednostka ujawniła przyczynę, dla której udział własnościowy jednostki nie daje podstawy do uznania wywierania kontroli w przypadku podmiotu, w którym dokonano inwestycji i który nie jest uznawany za jednostkę zależną, mimo, że więcej niż połowa głosów lub potencjalnych głosów jest w posiadaniu jednostki bezpośrednio, lub pośrednio poprzez jej jednostki zależne. MSR 40 Nieruchomości inwestycyjne wymaga ujawnienia kryteriów przyjętych przez jednostkę w celu odróżnienia nieruchomości inwestycyjnej od nieruchomości zajmowanej przez właściciela i od nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w ramach zwykłej działalności jednostki, w przypadku, gdy odpowiednia klasyfikacja nieruchomości jest trudna.

Przyczyny niepewności szacunków

125 Jednostka ujawnia informacje dotyczące głównych założeń dotyczących przyszłości oraz innych podstawowych przyczyn niepewności szacunków na koniec okresu sprawozdawczego, co do których istnieje znaczące ryzyko spowodowania istotnych korekt wartości bilansowej aktywów i zobowiązań w trakcie kolejnego roku obrotowego. W przypadków takich aktywów i zobowiązań informacja dodatkowa powinna zawierać szczegóły dotyczące:

  a) ich rodzaju, oraz

  b) wartość bilansową na koniec okresu sprawozdawczego.

126 Ustalenie wartości bilansowej niektórych aktywów i zobowiązań wymaga oszacowania wpływu niepewnych przyszłych zdarzeń na te aktywa i zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego. Na przykład, w przypadku braku aktualnych danych dotyczących cen rynkowych, szacunki zorientowane na przyszłość są niezbędne do ustalenia wartości odzyskiwalnej klas rzeczowych aktywów trwałych, efektów technologicznego starzenia się zapasów, rezerw zależnych od przyszłych wyników toczących się postępowań sądowych oraz długoterminowych zobowiązań z tytułu świadczeń pracowniczych, takich jak zobowiązania emerytalne. Szacunki te zawierają założenia dotyczące pozycji takich, jak korekta z tytułu ryzyka dotyczącego przepływów pieniężnych lub stóp dyskontowych, przyszłych zmian w poziomie wynagrodzeń oraz przyszłych zmian cen mających wpływ na inne koszty.

127 Założenia oraz inne źródła niepewności dotyczące szacowania ujawniane zgodnie z paragrafem 125 dotyczą szacunków wymagających od kierownictwa najtrudniejszych, subiektywnych lub złożonych ocen. Wzrost liczby zmiennych i założeń wpływających na prawdopodobny przyszły rozkład niepewności powoduje, że oceny są bardziej subiektywne i złożone, co powoduje równoczesny wzrost ryzyka wystąpienia istotnej korekty dotyczącej wartości bilansowej aktywów i zobowiązań.

128 Ujawnienia wymienione w paragrafie 125 nie są wymagane dla aktywów i zobowiązań, co do których istnieje znaczące ryzyko, że ich wartości bilansowe mogą się istotnie zmienić w trakcie kolejnego roku obrotowego, jeśli na koniec okresu sprawozdawczego są one wycenione według wartości godziwej na podstawie aktualnych cen rynkowych. Takie wartości godziwe mogą zmienić się w sposób istotny w ciągu kolejnego roku obrotowego, ale zmiany te nie będą skutkiem założeń lub innych źródeł niepewności dotyczących szacunków występującej na koniec okresu sprawozdawczego.

129 Ujawnienia wymienione w paragrafie 125 jednostka prezentuje w sposób ułatwiający użytkownikom sprawozdań finansowych zrozumienie ocen dokonanych przez kierownictwo dotyczących przyszłości oraz innych głównych źródeł niepewności dotyczących szacunków. Charakter i zakres dostarczonych informacji zmienia się w zależności od charakteru założeń i innych okoliczności. Przykładami ujawnień dokonywanych przez jednostkę są:

  a) charakter założeń lub innych niepewności dotyczących szacunków,

  b) wrażliwość wartości bilansowych na metody, założenia i szacunki będące podstawą ich kalkulacji, włączając w to podanie przyczyny wrażliwości,

  c) przewidywany status niepewności i zakres możliwych prawdopodobnych rozwiązań w trakcie kolejnego roku obrotowego, które miałyby wpływ na wartości bilansowe aktywów i zobowiązań, oraz

  d) wytłumaczenie zmian dokonanych w poprzednich założeniach wpływających na te aktywa i zobowiązania, jeśli niepewność nadal istnieje.

130 Standard nie wymaga od jednostki, aby ujawniała informacje dotyczące budżetów czy prognoz w ujawnieniach wymaganych w paragrafie 125.

131 Czasami ujawnienie zakresu możliwych skutków założeń lub innych źródeł niepewności dotyczących szacunków na koniec okresu sprawozdawczego jest niewykonalne w praktyce. W takich przypadkach jednostka ujawnia, że na podstawie obecnej wiedzy, jest prawdopodobne, że w trakcie kolejnego roku obrotowego skutki mogą być odmienne od zakładanych, a zatem mogą spowodować istotną korektę wartości bilansowych aktywów i zobowiązań. W każdym przypadku jednostka ujawnia charakter i wartość bilansową określonych aktywów lub zobowiązań (lub klas aktywów lub zobowiązań), na które ma wpływ dane założenie.

132 Ujawnienia wymagane przez paragraf 122 dotyczące ocen dokonywanych przez kierownictwo w procesie stosowania zasad (polityki) rachunkowości jednostki, nie dotyczą ujawnienia źródeł niepewności szacunków, o których mowa w paragrafie 125.

133 Inne MSSF wymagają ujawniania niektórych założeń, których ujawnienie niezależnie od tego byłoby wymagane przez paragraf 125. Na przykład, MSR 37 wymaga ujawnienia, w określonych okolicznościach, głównych założeń dotyczących przyszłych wydarzeń mających wpływ na poszczególne klasy rezerw. MSSF 7 wymaga ujawniania znaczących założeń przyjętych przez jednostkę przy szacowaniu wartości godziwej aktywów finansowych i zobowiązań finansowych, które są wykazywane według wartości godziwej. MSR 16 wymaga ujawniania znaczących założeń przyjętych przez jednostkę przy szacowaniu wartości godziwej przeszacowanych pozycji rzeczowych aktywów trwałych.

Kapitał

134 Jednostka ujawnia informacje umożliwiające użytkownikom sprawozdania finansowego ocenę celów, zasad i procesów służących zarządzaniu kapitałem.

135 W celu spełnienia wymogów paragrafu 134 jednostka ujawnia następujące informacje:

  (a) informacje jakościowe dotyczące jej celów, zasad i procesów zarządzania kapitałem, w tym między innymi:

   i) opis składników zarządzanego kapitału,

   ii) w przypadku gdy na jednostce spoczywają nałożone zewnętrznie wymogi kapitałowe - charakter tych wymogów oraz sposób uwzględnienia tych wymogów w zarządzaniu kapitałem, oraz

   iii) sposób, w jaki jednostka wypełnia cele dotyczące zarządzanego kapitału.

  b) podsumowanie danych ilościowych dotyczących składników zarządzanego kapitału. Niektóre jednostki postrzegają niektóre zobowiązania finansowe (np. niektóre formy długu podporządkowanego) jako element kapitału W opinii innych jednostek kapitał nie obejmuje pewnych składników kapitału własnego (np. składników wynikających z zabezpieczania przepływów pieniężnych),

  c) wszelkie zmiany w a) i b) w stosunku do poprzedniego okresu,

  d) informacje na temat tego, czy podczas okresu jednostka zastosowała się do nałożonych zewnętrznie wymogów kapitałowych, którym podlega,

  e) w przypadku gdy jednostka nie zastosowała się do takich nałożonych zewnętrznie wymogów kapitałowych - konsekwencje takiego niezastosowania się.

Wymienione ujawnienia są oparte na informacjach dostarczanych wewnętrznie kluczowemu personelowi kierowniczemu.

136 Jednostka może zarządzać kapitałem na wiele sposobów i może podlegać wielu różnym wymogom kapitałowym. Na przykład konglomeraty finansowe mogą obejmować jednostki prowadzące działalność ubezpieczeniową oraz bankową; jednostki te mogą również prowadzić działalność w kilku jurysdykcjach. Jeśli łączne ujawnienie wymogów kapitałowych oraz sposobu zarządzania kapitałem dostarczałoby nieprzydatnych informacji bądź mogłoby wprowadzać w błąd użytkownika sprawozdania finansowego co do tego, jakie są zasoby kapitałowe jednostki, ujawnia ona informacje oddzielnie na temat każdego wymogu kapitałowego, któremu podlega.

Pozostałe ujawnienia

137 Jednostka ujawnia w informacjach dodatkowych:

  a) kwotę dywidend zaproponowanych lub uchwalonych do dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego do publikacji, ale nie ujętych jako przekazane posiadaczom akcji w trakcie okresu oraz kwotę dywidendy przypadającą na jedną akcję, oraz

  b) kwotę jakichkolwiek nieujętych skumulowanych dywidend z tytułu posiadania udziałów (akcji) uprzywilejowanych co do dywidend.

138 Jednostka ujawnia następujące informacje, jeśli nie uczyniła tego gdzie indziej, w informacjach publikowanych łącznie ze sprawozdaniem finansowym:

  a) siedzibę i formę prawną jednostki, kraj, w którym została zarejestrowana oraz adres zarejestrowanej siedziby (lub podstawowego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, jeżeli nie są one tożsame),

  b) opis charakteru oraz podstawowego zakresu działalności jednostki, oraz

  c) nazwę jednostki dominującej oraz jednostki dominującej najwyższego szczebla w grupie.

PRZEPISY PRZEJŚCIOWE ORAZ DATA WEJŚCIA W ŻYCIE

139 Jednostka stosuje niniejszy standard w odniesieniu do rocznych okresów obrotowych rozpoczynających się 1 stycznia 2009 r. i później. Wcześniejsze zastosowanie jest dozwolone. Jeżeli jednostka zastosuje niniejszy standard w odniesieniu do wcześniejszego okresu, to ujawnia ten fakt.

WYCOFANIE MSR 1 (ZAKTUALIZOWANEGO W 2003 R.)

140 Niniejszy standard zastępuje MSR 1 Prezentacja sprawozdań finansowych zaktualizowany w 2003 r. i zmieniony w 2005 r.

Załącznik

Zmiany innych postanowień

Zmiany podane w niniejszym załączniku stosuje się w odniesieniu do rocznych okresów obrotowych rozpoczynających się 1 stycznia 2009 r. i później. Jeżeli jednostka zastosuje niniejszy standard w odniesieniu do wcześniejszego okresu, niniejsze zmiany również mają zastosowanie do tego wcześniejszego okresu.

A1 [Zmiany nie mają zastosowania do właściwej treści ponumerowanych standardów.]

A2 [Zmiany nie mają zastosowania do właściwej treści ponumerowanych standardów.]

A3 W Międzynarodowych Standardach Sprawozdawczości Finansowej (obejmujących również Międzynarodowe Standardy Rachunkowości i interpretacje) oraz we wprowadzeniach do MSSF, następujące określenia zostały zmienione w sposób podany poniżej, chyba że niniejszy załącznik stanowi inaczej.

  - [Zmiany nie mają zastosowania do wersji polskiej]

  - "rachunek zysków i strat" zmieniono na "sprawozdanie z całkowitych dochodów"

  - "bilans" zmieniono na "sprawozdanie z sytuacji finansowej"

  - "rachunek przepływów pieniężnych" zmieniono na "sprawozdanie z przepływów pieniężnych"

  - "dzień bilansowy" zmieniono na "koniec okresu sprawozdawczego"

   - "kolejny dzień bilansowy" zmieniono na "koniec kolejnego okresu sprawozdawczego"

   - "każdy dzień bilansowy" zmieniono na "koniec każdego okresu sprawozdawczego"

   - "po dniu bilansowym" zmieniono na "po zakończeniu okresu sprawozdawczego"

  - "dzień sprawozdawczy" zmieniono na "koniec okresu sprawozdawczego"

   - "każdy dzień sprawozdawczy" zmieniono na "koniec każdego okresu sprawozdawczego"

   - "ostatni roczny dzień sprawozdawczy" zmieniono na "koniec ostatniego rocznego okresu sprawozdawczego"

  - "posiadacze kapitału własnego" zmieniono na "właściciele" (za wyjątkiem MSR 33 Zysk przypadajacy na jedną akcję)

  - "usunięty z kapitału własnego i ujęty w rachunku zysków i strat" oraz "usunięty z kapitału własnego i włączony do rachunku zysków i strat" zmieniono na "przeniesiony z kapitału własnego do zysków i strat jako korekta wynikająca z przeklasyfikowania"

  - "Standard lub interpretacja" zmieniono na "MSSF"

   - "Standard lub interpretacja" zmieniono na "MSSF"

   - "Standard lub interpretacja" zmieniono na "MSSF" (za wyjątkiem paragrafu 5 MSR 8 Zasady rachunkowości, zmiany wartości szacunkowych i korygowanie błędów.)

  - Odwołania do bieżącej wersji MSR 7 Rachunek przepływów pieniężnych zmieniono na MSR 7 Sprawozdanie z przepływów pieniężnych

  - Odwołania do obecnej wersji MSR 10 Zdarzenia następujące po dniu bilansowym zmieniono na MSR 10 Zdarzenia po zakończeniu okresu sprawozdawczego.

MSSF 1 Zastosowanie Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej po raz pierwszy

A4 MSSF 1 zmieniono w sposób przedstawiony poniżej.

Paragrafy 6 i 7 zmieniono w następujący sposób:

  "6 Jednostka sporządza i prezentuje sprawozdanie ze stanu początkowego sytuacji finansowej na dzień przejścia na MSSF. Jest to punkt wyjścia dla prowadzenia rachunkowości zgodnie z MSSF.

  7 Jednostka ... Te zasady (polityka) rachunkowości powinny być zgodne z postanowieniami każdego z MSSF obowiązującego na koniec pierwszego okresu sprawozdawczego, w którym zastosowano MSSF, z wyjątkiem sytuacji określonych w paragrafach 13-34B i 37."

  Przykład następujący po paragrafie 8 zmieniono w sposób przedstawiony poniżej.

  Odwołania do lat "2003 do 2005" zmieniono odpowiednio na "20X3 do 20X5".

  Paragrafy "Wprowadzenia" oraz "Zastosowania wymogów" zmieniono w następujący sposób:

  "Wprowadzenie

  Koniec pierwszego okresu sprawozdawczego jednostki A, w którym po raz pierwszy zastosowała MSSF przypada na 31 grudnia 20X5 r. Jednostka A postanowiła zaprezentować w tym sprawozdaniu finansowym dane porównawcze tylko za jeden rok obrotowy (zob. paragraf 36) ...

  Zastosowanie wymogów

  Jednostka A ... przy:

   a) sporządzaniu i prezentowaniu sprawozdania ze stanu początkowego sytuacji finansowej według MSSF na dzień 1 stycznia 20X4 r. oraz"

  Paragrafy 10, 12 a) i 21 zmieniono w następujący sposób:

  "10 Z zastrzeżeniem paragrafów od 13 do 34B, w sprawozdaniu ze stanu początkowego sytuacji finansowej sporządzonym według MSSF: ...

  12 Niniejszy MSSF ustala dwie kategorie zwolnień od zasady mówiącej, że sprawozdanie ze stanu początkowego sytuacji finansowej sporządzone według MSSF powinno być zgodne z każdym MSSF:

   a) paragrafy od 13 do 25I przewidują zwolnienia ze stosowania niektórych wymogów pozostałych MSSF,

  21 MSR 21 Skutki zmian kursów wymiany walut obcych wymaga od jednostki, aby:

   a) Ujmowała niektóre różnice wynikające z przeliczenia na walutę jako inne całkowite dochody i wykazywała w kwocie zakumulowanej jako odrębny składnik kapitału własnego oraz

   b) w związku ze zbyciem jednostki działającej za granicą, przeniosła dotyczące tej jednostki skumulowane różnice wynikające z przeliczenia na walutę obcą (w tym, jeśli ma to zastosowanie, zyski i straty z tytułu odnośnych zabezpieczeń) z kapitału własnego do zysków i strat jako część zysku lub straty ze zbycia."

  W paragrafie 32 odwołania do lat "2003 do 2004" zmieniono odpowiednio na "20X4 do 20X5".

  Paragrafy 32, 35 oraz 36 zmieniono w następujący sposób:

  "32 Jednostka ... Powinna natomiast odzwierciedlić te nowe informacje jako zyski lub straty (lub jeśli to odpowiednie, w innych dochodach) za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 20X4 r.

  35 Z wyjątkiem okoliczności przedstawionych w paragrafie 37, niniejszy MSSF nie zawiera zwolnień ze stosowania zawartych w pozostałych MSSF wymogów dotyczących prezentacji i ujawniania informacji.

  36 W celu spełnienia wymogów MSR 1 jednostka w swoim pierwszym sprawozdaniu finansowym sporządzonym zgodnie z MSSF zamieszcza przynajmniej trzy sprawozdania z sytuacji finansowej, dwa sprawozdania z całkowitych dochodów, dwa jednostkowe rachunki zysków i strat (jeśli są prezentowane), dwa sprawozdania z przepływów pieniężnych, dwa sprawozdania ze zmian w kapitale własnym oraz odnośne informacje dodatkowe obejmujące dane porównawcze."

  Paragrafy 36A-36C oraz nagłówki nad nimi zostały usunięte.

  Paragrafy 39 i 45 a) zmieniono w następujący sposób:

  "39 W celu zachowania zgodności z paragrafem 38, pierwsze sprawozdanie finansowe jednostki sporządzone zgodnie z MSSF powinno zawierać: ...

   a) (ii) koniec ... wcześniej stosowane ogólnie przyjęte zasady rachunkowości

   b) Uzgodnienie z całkowitymi dochodami ogółem zestawionymi w oparciu o MSSF za ostatni okres prezentowany w najnowszym rocznym sprawozdaniu finansowym, Punktem wyjścia dla tego uzgodnienia powinny być całkowite dochody ogółem zestawione w oparciu o wcześniej stosowne ogólnie przyjęte zasady rachunkowości za ten sam okres lub, jeśli jednostka nie prezentowała takiej łącznej kwoty, punktem wyjścia powinien być rachunek zysków lub strat sporządzony w oparciu o wcześniej stosowne ogólnie przyjęte zasady rachunkowości.

   c) ...

  45 W celu zachowania zgodności ...

   a) Każdy taki śródroczny raport finansowy powinien, o ile jednostka prezentowała śródroczny raport finansowy za porównywalny śródroczny okres bezpośrednio poprzedzającego roku obrotowego, zawierać:

    (i) kapitału własnego ustalonego zgodnie z wcześniej stosowanymi ogólnie przyjętymi zasadami rachunkowości na zakończenie tego porównywalnego śródrocznego okresu z kapitałem własnym ustalonym na tę datę zgodnie z MSSF oraz

    (ii) uzgodnienie z całkowitymi dochodami ogółem zestawionymi w oparciu o MSSF za ten ostatni porównywalny okres śródroczny (bieżący i od początku roku do danego dnia), Punktem wyjścia dla tego uzgodnienia powinny być całkowite dochody ogółem zestawione w oparciu o wcześniej stosowane ogólnie przyjęte zasady rachunkowości za ten sam okres lub, jeśli jednostka nie prezentowała takiej łącznej kwoty, punktem wyjścia powinien być rachunek zysków lub strat sporządzony w oparciu o wcześniej stosowane ogólnie przyjęte zasady rachunkowości."

  Paragraf 47C został usunięty.

  Dodano paragraf 47H w następującym brzmieniu:

  "47H MSR 1 (zaktualizowany w 2007 r.) zmienił terminologię stosowaną we wszystkich MSSF. Ponadto zmienił paragrafy 6, 7, 8 (Przykład), 10, 12(a), 21, 32, 35, 36, 39(b) i 45(a), Załącznik A i paragraf B2(i) w Załączniku B, oraz doprowadził do usunięcia paragrafów 36A-36C i 47C. Jednostka stosuje te zmiany w odniesieniu do rocznych okresów obrotowych rozpoczynających się 1 stycznia 2009 r. i później. Jeżeli jednostka zastosuje MSR 1 (zaktualizowany w 2007 r.) w odniesieniu do wcześniejszego okresu, niniejsze zmiany również mają zastosowanie do tego wcześniejszego okresu."

  W załączniku A definicje terminów zmieniono w następujący sposób:

  "Pierwszy okres sprawozdawczy, w którym zastosowano MSSF

  Ostatni okres sprawozdawczy, którego dotyczy pierwsze sprawozdanie finansowe sporządzone zgodnie z MSSF.

  Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF)

  Standardy i interpretacje przyjęte przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (IASB). Składają się one z:

  a) ...

  b) ...

  c) Interpretacji wydanych przez Komitet ds. Interpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej (IFRIC) lub istniejący wcześniej Stały Komitet ds. Interpretacji (SIC)."

  W załączniku A definicję bilansu otwarcia według MSSF zmieniono w następujący sposób:

  "Zgodne z MSSF sprawozdanie ze stanu
  początkowego sytuacji finansowej

  Sprawozdanie z sytuacji finansowej jednostki sporządzone na dzień przejścia na MSSF"

  W załączniku A definicja dnia sprawozdawczego została usunięta.

  W załączniku B paragraf B2i) zmieniono w następujący sposób:

  "B2 Jeżeli jednostka stosująca MSSF po raz pierwszy ...

   (i) Jeżeli jednostka stosująca MSSF po raz pierwszy ujęła wartość firmy zgodnie z wcześniej stosowanymi ogólnie przyjętymi zasadami rachunkowości jako zmniejszenie kapitału własnego:

    (i) nie powinna ujmować tej wartości firmy w sporządzonym według MSSF sprawozdaniu ze stanu początkowego sytuacji finansowej. Ponadto nie powinna przenosić wartości firmy do zysków i strat, w przypadku zbycia jednostki zależnej lub gdy nastąpiła utrata wartości inwestycji w jednostkę zależną."

MSSF 4 Umowy ubezpieczeniowe

A5 Zawarte w MSSF 4 paragrafy 30 i 39A(a) zmieniono w następujący sposób:

  "30 W ramach niektórych metod rachunkowości ... odnośną korektę dotyczącą stanu zobowiązań ubezpieczeniowych (lub odroczonych kosztów akwizycji albo wartości niematerialnych) ujmuje się jako inne całkowite dochody wtedy i tylko wtedy, gdy niezrealizowane zyski i straty zostały ujęte w innych całkowitych dochodach. Ta praktyka ...

  39A W celu zachowania zgodności ...

   a) Analizą wrażliwości, która pokazuje, jak wpłynęłyby na zyski lub straty oraz kapitał własny, zmiany zaistniałe w odnośnej zmiennej ryzyka, które mogły w uzasadniony sposób wystąpić na koniec okresu sprawozdawczego, metody i założenia stosowane przy sporządzaniu analizy wrażliwości oraz wszelkie zmiany metod i założeń przyjętych we wcześniejszym okresie. Jednakże:"

  Dodano paragraf 41B w następującym brzmieniu:

  "41B MSR 1 (zaktualizowany w 2007 r.) zmienił terminologię zastosowaną we wszystkich MSSF. Ponadto wpłynął na zmianę paragrafu 30. Jednostka stosuje te zmiany w odniesieniu do rocznych okresów obrotowych rozpoczynających się 1 stycznia 2009 r. i później. Jeżeli jednostka zastosuje MSR 1 (zaktualizowany w 2007 r.) w odniesieniu do wcześniejszego okresu, niniejsze zmiany również mają zastosowanie do tego wcześniejszego okresu."

MSSF 5 Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży i działalność zaniechana

A6 MSSF 5 zmieniono w sposób przedstawiony poniżej.

  Paragraf 3 (zaktualizowany w 2003 r.) został usunięty.

  W paragrafie 28 "w tej samej pozycji rachunku zysków i strat" zmieniono na "w tej samej pozycji sprawozdania z całkowitych dochodów"

  Dodano paragraf 33A w następującym brzmieniu:

  "33A Jeżeli jednostka prezentuje składniki zysków lub strat w jednostkowym rachunku zysków i strat zgodnie ze sposobem przedstawionym w paragrafie 81 MSR 1 (zaktualizowanego w 2007 r.), część określoną jako związaną z działalnością zaniechaną prezentuje się w tym jednostkowym rachunku."

  W paragrafie 38 "ujęty bezpośrednio w kapitale własnym" zmieniono na "ujęty w innych całkowitych dochodach".

  Dodano paragraf 44A w następującym brzmieniu:

  "44A MSR 1 (zaktualizowany w 2007 r.) zmienił terminologię zastosowaną we wszystkich MSSF. Ponadto wprowadził zmiany do paragrafów 3 i 38 oraz dodał paragraf 33A. Jednostka stosuje te zmiany w odniesieniu do rocznych okresów obrotowych rozpoczynających się 1 stycznia 2009 r. i później. Jeżeli jednostka zastosuje MSR 1 (zaktualizowany w 2007 r.) w odniesieniu do wcześniejszego okresu, niniejsze zmiany również mają zastosowanie do tego wcześniejszego okresu."

  W załączniku A definicje terminu aktywa obrotowe zmieniono w następujący sposób:

  "Jednostka klasyfikuje aktywa jako obrotowe (krótkoterminowe), jeżeli:

   a) oczekuje, że zrealizuje składnik aktywów lub zamierza go sprzedać lub zużyć w toku normalnego cyklu operacyjnego,

   b) jest w posiadaniu składnika aktywów przede wszystkim z przeznaczeniem do obrotu,

   c) oczekuje, że składnik aktywów zostanie zrealizowany w ciągu dwunastu miesięcy od zakończenia okresu sprawozdawczego lub

   d) składnik aktywów stanowi środki pieniężne lub ich ekwiwalenty (zgodnie z definicją w MSR 7), chyba że występują ograniczenia dotyczące jego wymiany, czy wykorzystania do zaspokojenia zobowiązania w ciągu przynajmniej dwunastu miesięcy od zakończenia okresu sprawozdawczego."

MSSF 7 Instrumenty finansowe: ujawnianie informacji

A7 MSSF 7 zmieniono w sposób przedstawiony poniżej.

Nagłówek nad paragrafem 20 zmieniono w następujący sposób:

  "Sprawozdanie z całkowitych dochodów"

  Paragraf 20 zmieniono w następujący sposób:

  "20 Jednostka ujawnia następujące pozycje przychodów, kosztów, zysków lub strat w sprawozdaniu z całkowitych dochodów lub w informacji dodatkowej:

   a) zyski lub straty netto z tytułu:

    (i) ...

    (ii) aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży, wykazując odrębnie kwotę zysków lub strat ujętych jako inne całkowite dochody w ciągu okresu oraz kwotę przeniesioną z kapitału własnego do zysków lub strat danego okresu,

    (iii) ..."

  Paragraf 21 zmieniono w następujący sposób:

  "21 Zgodnie z paragrafem 117 MSR 1 Prezentacja sprawozdań finansowych (zaktualizowanym w 2007 r.) jednostka ujawnia w podsumowaniu znaczących zasad (polityki) rachunkowości, podstawę (lub podstawy) wyceny przyjęte do sporządzenia sprawozdania finansowego oraz pozostałe zastosowane zasady (politykę) rachunkowości, które są konieczne dla zrozumienia sprawozdania finansowego."

  Paragraf 23 c) i d) zmieniono w następujący sposób:

  "23 W odniesieniu do zabezpieczeń przepływów pieniężnych jednostka ujawnia: ...

   c) kwotę, która była ujęta jako inne całkowite dochody w ciągu okresu,

   d) kwotę usuniętą z kapitału własnego i ujętą w wyniku finansowym za dany okres, wskazując kwotę ujętą w osobnych pozycjach rachunku zysków i strat oraz ..."

  W paragrafie 27c) "w kapitale własnym" zmieniono na "w innych całkowitych dochodach".

  Dodano paragraf 44A w następującym brzmieniu:

  "44A MSR 1 (zaktualizowany w 2007 r.) zmienił terminologię zastosowaną we wszystkich MSSF. Ponadto wpłynął na zmianę paragrafów 20, 21, 23c) i d), 27c) oraz paragrafu B5 Załącznika B. Jednostka stosuje te zmiany w odniesieniu do rocznych okresów obrotowych rozpoczynających się 1 stycznia 2009 r. i później. Jeżeli jednostka zastosuje MSR 1 (zaktualizowany w 2007 r.) w odniesieniu do wcześniejszego okresu, niniejsze zmiany również mają zastosowanie do tego wcześniejszego okresu."

  Paragraf B5 zmieniono w następujący sposób:

  "B5 ... Paragraf 122 MSR 1 (zaktualizowanego w 2007 r.) także wymaga, aby jednostka ujawniła w opisie znaczących zasad (polityki) rachunkowości lub w innych informacjach dodatkowych subiektywne oceny, poza tymi, które wymagają szacunków, których dokonało kierownictwo w procesie stosowania zasad (polityki) rachunkowości jednostki, a które mają najbardziej istotny wpływ na kwoty ujęte w sprawozdaniu finansowym."

  W paragrafie B14 załącznika B "kwotę wykazaną w bilansie" zmieniono na "kwotę wykazaną w sprawozdaniu z sytuacji finansowej".

MSSF 8 Segmenty operacyjne

A8 Zawarte w MSSF 8 paragrafy 21 i 23 f) zmieniono w następujący sposób:

  "21 ... Uzgodnienia kwot zawartych w sprawozdaniu z sytuacji finansowej segmentów sprawozdawczych z kwotami zawartymi w sprawozdaniu z sytuacji finansowej jednostki są wymagane na każdy dzień, na który sporządza się sprawozdanie z sytuacji finansowej. Informacje za wcześniejsze okresy przekształca się w sposób przedstawiony w paragrafach 29 i 30.

  23 Jednostka prezentuje:

   f) Istotne pozycje przychodów i kosztów ujawnionych zgodnie z paragrafem 97 MSR 1 Prezentacja sprawozdań finansowych (zaktualizowanym w 2007 r. )."

  Dodano paragraf 36A w następującym brzmieniu:

  "36A MSR 1 (zaktualizowany w 2007 r.) zmienił terminologię zastosowaną we wszystkich MSSF. Ponadto zmienił paragraf 23 f). Jednostka stosuje te zmiany w odniesieniu do rocznych okresów obrotowych rozpoczynających się 1 stycznia 2009 r. i później. Jeżeli jednostka zastosuje MSR 1 (zaktualizowany w 2007 r.) w odniesieniu do wcześniejszego okresu, niniejsze zmiany również mają zastosowanie do tego wcześniejszego okresu."

MSR 7 Sprawozdanie z przepływów pieniężnych

A9 MSR 7 zmieniono w następujący sposób.

  Tytuł zmieniono na Sprawozdanie z przepływów pieniężnych

  Do tytułu (zmienionego) występującego nad Celem dołącza się następującego przypis: We wrześniu 2007 w konsekwencji zmiany MSR 1 Prezentacja sprawozdań finansowych. IASB zmieniła tytuł z "Rachunek przepływów pieniężnych" na "Sprawozdanie z przepływów pieniężnych".

  W paragrafie 32 "rachunek zysków i strat" zmieniono na "zyski lub straty".

MSR 8 Zasady (polityka) rachunkowości, zmiany wartości szacunkowych i korygowanie błędów

A10 MSR 8 zmieniono w sposób przedstawiony poniżej.

  Paragraf 5 zmieniono w następujący sposób:

   - W zmienionej definicji Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) "powstały" zmieniono na "opracowano".

   - [Zmiany nie mają zastosowania do wersji polskiej]

MSR 10 Zdarzenia następujące po dniu bilansowym

A11 MSR 10 zmieniono w następujący sposób.

  Tytuł zmieniono na Zdarzenia po zakończeniu okresu sprawozdawczego.

  [Zmiany nie mają zastosowania do wersji polskiej]

MSR 11 Umowy o usługę budowlaną

A12 W MSR 11 w paragrafach 26, 28 i 38 "rachunek zysków i strat" zmieniono na "zyski lub straty".

MSR 12 Podatek dochodowy

A13 MSR 12 zmieniono w następujący sposób.

  Trzeci paragraf "Celu" w MSR 12 zmieniono w następujący sposób:

  "... Jeśli dane transakcje i inne zdarzenia ujęte są poza zyskami lub stratami (w innych całkowitych dochodach lub bezpośrednio w kapitale własnym), to odnośne skutki podatkowe są również ujmowane poza zyskami lub stratami (odpowiednio w innych całkowitych dochodach lub bezpośrednio w kapitale własnym)."

  W paragrafach 22(b), 59, 60 i 65 "rachunek zysków i strat" zmieniono na "zyski lub straty" oraz w paragrafie 81g) ii) "rachunek zysków i strat" zmieniono na "zyski lub straty".

  Paragraf 23 zmieniono w następujący sposób:

  "23 Zgodnie z paragrafem 61 A odroczony podatek dochodowy obciąża bezpośrednio wartość bilansową składnika kapitału. Zgodnie z paragrafem 58, kolejne zmiany w rezerwie z tytułu odroczonego podatku dochodowego ujmowane są w zyskach lub stratach jako obciążenie (przychód) z tytułu odroczonego podatku."

  W paragrafie 52 w uwadze końcowej pod przykładem B i przykładem C "paragraf 61" zmieniono na "paragraf 61A" a "ujęty bezpośrednio w kapitale własnym" zmieniono na "ujęty w innych całkowitych dochodach".

  Nagłówek nad paragrafem 58 oraz paragraf 58 zmieniono w następujący sposób:

  "Pozycje ujmowane jako zyski lub straty

  58 Bieżący i odroczony podatek ujmuje się jako przychód lub koszt uwzględniany w zyskach lub stratach danego okresu, z wyjątkiem podatków wynikających z:

   a) transakcji lub zdarzeń, które są ujmowane, w tym samym lub w innym okresie, w innych całkowitych dochodach lub bezpośrednio w kapitale własnym, a nie jako zyski lub straty (zob. paragrafy od 61A do 65) ... "

  W paragrafie 60 "ujęty bezpośrednio w kapitale własnym" zmieniono na "ujęty poza zyskami lub stratami".

  W nagłówku nad paragrafem 61 "bezpośrednio zwiększające lub zmniejszające kapitał własny" zmieniono na "ujęte poza zyskami lub stratami".

  Paragraf 61 usunięto i dodano paragraf 61A o następującym brzmieniu:

  "61A Podatek bieżący oraz podatek odroczony ujmuje się poza zyskam lub stratami, jeżeli podatek dotyczy pozycji, które w tym samym lub innym okresie zostały ujęte poza zyskami lub stratami. Dlatego bieżący i odroczony podatek dotyczący pozycji, które w tym samym lub w innym okresie zostały ujęte:

   a) w innych całkowitych dochodach, ujmuje się w innych całkowitych dochodach (zob. paragraf 62).

   b) bezpośrednio w kapitale własnym, ujmuje się bezpośrednio w kapitale własnym (zob. paragraf 62A)."

  Paragrafy 62 i 63 zostały zmienione a paragraf 62A został dodany i ma następujące brzmienie:

  "62 Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej wymagają lub dopuszczają, aby pewne pozycje ujmować w innych całkowitych dochodach. Przykładami takich pozycji są:

   a) zmiana wartości bilansowej spowodowana przeszacowaniem rzeczowych aktywów trwałych (zob. MSR 16), oraz

   b) [usunięty]

   c) różnice kursowe wynikające z przeliczenia sprawozdania finansowego jednostki działającej za granicą (zob. MSR 21).

   d) [usunięty]

  62A Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej wymagają lub dopuszczają, aby pewne pozycje bezpośrednio zmniejszały lub zwiększały kapitał własny. Przykładami takich pozycji są:

   a) korekta salda początkowego zysków zatrzymanych wynikająca ze zmiany przyjętych zasad rachunkowości, którą stosuje się retrospektywnie lub korekty podstawowego błędu (zob. MSR 8 Zasady (polityka) rachunkowości, zmiany wartości szacunkowych i korygowanie błędów), oraz

   b) kwoty powstające w momencie początkowego ujęcia elementu kapitałowego złożonego instrumentu finansowego (zob. paragraf 23).

  63 W wyjątkowych okolicznościach, ustalenie kwoty bieżącego lub odroczonego podatku dotyczącego pozycji, które ujęto poza zyskami lub stratami (tj. w innych całkowitych dochodach lub bezpośrednio w kapitale własnym) może okazać się trudne. Tak może być na przykład, gdy:

   a) ...

   b) Zmiana stawki podatkowej ... pozycji, która wcześniej była ujmowana poza zyskami lub stratami lub

   c) Jednostka ... składnik aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego, który wcześniej był ujmowany poza zyskami lub stratami lub

  W takich przypadkach wysokość bieżącego i odroczonego podatku dotyczącego pozycji, które zostały ujęte poza zyskami lub stratami, ustala się na podstawie rozsądnego, proporcjonalnego przypisania odpowiedniej części bieżącego i odroczonego podatku jednostki, w obrębie danego ustawodawstwa podatkowego, lub z zastosowaniem innej metody, która prowadzi do bardziej stosownego przypisu w danych okolicznościach."

  W paragrafie 65 "zwiększające lub zmniejszające kapitał własny" zmieniono na "ujęte w innych całkowitych dochodach".

  Paragraf 68C zmieniono w następujący sposób:

  "68C Jak wspomniano ... a) transakcji czy zdarzeń, które są ujmowane, w tym samym lub innym okresie poza zyskami lub stratami lub b) połączeń jednostek gospodarczych. ..."

  Paragraf 77 zmieniono i dodano paragraf 77A o następującym brzmieniu:

  "77 Obciążenie podatkowe (przychód podatkowy) dotyczące zysku lub straty z działalności gospodarczej prezentuje się w sprawozdaniu z całkowitych dochodów.

  77A Jeżeli jednostka prezentuje składniki zysków i strat w jednostkowym rachunku zysków i strat zgodnie ze sposobem przedstawionym w paragrafie 81 MSR 1 Prezentacja sprawozdań finansowych(zaktualizowanego w 2007 r.), prezentuje ona w tym jednostkowym rachunku zysków i strat obciążenie podatkowe (przychód podatkowy) dotyczące zysku lub straty z działalności gospodarczej."

  Paragraf 81 zmieniono w następujący sposób:

  "81 Następujące elementy również ujawnia się oddzielnie:

   a) łączny bieżący i odroczony podatek dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły bezpośrednio kapitał własny (zob. paragraf 62A),

   ab) kwota podatku dochodowego odnosząca się do każdej składnika innych całkowitych dochodów (zob. paragraf 62 i MSR 1 (zaktualizowany w 2007 r.).

   b) [usunięty],"

  Dodano paragraf 92:

  "92 MSR 1 (zaktualizowany w 2007 r.) zmienił terminologię zastosowaną we wszystkich MSSF. Ponadto zmienił paragrafy 23, 52, 58 , 60, 62, 63, 65, 68C, 77 i 81, doprowadził do usunięcia paragrafów 61 i dodania paragrafu 61A, 62A i 77A. Jednostka stosuje te zmiany w odniesieniu do rocznych okresów obrotowych rozpoczynających się 1 stycznia 2009 r. i później. Jeżeli jednostka zastosuje MSR 1 (zaktualizowany w 2007 r.) w odniesieniu do wcześniejszego okresu, niniejsze zmiany również mają zastosowanie do tego wcześniejszego okresu."

MSR 14 Sprawozdawczość dotycząca segmentów

A14 MSR 14 został zmieniony w sposób przedstawiony poniżej:

  Paragrafy 2, 52A oraz 54 zmieniono w następujący sposób:

  "2 Pełne sprawozdanie finansowe składa się ze sprawozdania z sytuacji finansowej, sprawozdania z całkowitych dochodów, sprawozdania z przepływów pieniężnych, sprawozdania ze zmian w kapitale własnym oraz z informacji dodatkowych, zgodnie z wymogami przedstawionymi w MSR 1 Prezentacja sprawozdań finansowych(zaktualizowanym w 2007 r.) Jeżeli jest prezentowany jednostkowy rachunek zysków i strat zgodnie z MSR 1, stanowi on część pełnego sprawozdania.

  52A Jednostka ... wszystkie operacje zaklasyfikowane jako działalność zaniechana na koniec ostatniego zaprezentowanego okresu sprawozdawczego.

  54 Przykład miary efektywności segmentu o szerszym zasięgu od wyniku segmentu w całkowitych dochodach stanowi marża brutto na sprzedaży. Przykładami miar efektywności segmentu o węższym zasięgu od wyniku segmentu w całkowitych dochodach są zysk lub strata z działalności operacyjnej (przed opodatkowaniem lub po opodatkowaniu) oraz zysk lub strata."

  Dodano paragraf 85 o następującym brzmieniu:

  "85 MSR 1 (zaktualizowany w 2007 r.) zmienił terminologię stosowaną we wszystkich MSSF. Ponadto wprowadził zmiany do paragrafu 2. Jednostka stosuje MSR 1 (zaktualizowany w 2007 r.) w odniesieniu do rocznych okresów obrotowych rozpoczynających się 1 stycznia 2009 r. i później. Jeżeli jednostka zastosuje MSR 1 (zaktualizowany w 2007 r.) w odniesieniu do wcześniejszego okresu, niniejsze zmiany również mają zastosowanie do tego wcześniejszego okresu."

MSR 16 Rzeczowe aktywa trwałe

A15 MSR 16 zmieniono w sposób przedstawiony poniżej.

  Paragrafy 39 i 40 zmieniono w następujący sposób:

  "39 Jeżeli wartość bilansowa składnika aktywów wzrosła wskutek przeszacowania, zwiększenie ujmuje się w innych całkowitych dochodach i wykazuje w łącznej kwocie w kapitale własnym jako nadwyżkę z przeszacowania. Jednakże ...

  40 Jeżeli wartość bilansowa składnika aktywów ... Jednakże zmniejszenie wynikające z przeszacowania ujmuje się w innych całkowitych dochodach w zakresie, w jakim zmniejszenie nie przewyższa kwoty figurującej jako nadwyżka z przeszacowania dotyczącej tego samego składnika aktywów. Zmniejszenie wynikające z przeszacowania ujmowane w innych całkowitych dochodach zmniejsza łączną nadwyżkę z przeszacowania ujętą w kapitale własnym."

  W paragrafie 73 e) iv) "ujęte w kapitale własnym lub odwrócone bezpośrednio z kapitałem własnym" zmieniono na "ujęte w innych całkowitych dochodach lub odwrócone bezpośrednio z innymi całkowitymi dochodami".

  Dodano paragraf 81B o następującym brzmieniu:

  "81B MSR 1 (zaktualizowany w 2007 r.) zmienił terminologię stosowaną we wszystkich MSSF. Ponadto wprowadził zmiany do paragrafów 39 i 40 oraz 73 e) iv). Jednostka stosuje te zmiany w odniesieniu do rocznych okresów obrotowych rozpoczynających się 1 stycznia 2009 r. i później. Jeżeli jednostka zastosuje MSR 1 (zaktualizowany w 2007 r.) w odniesieniu do wcześniejszego okresu, niniejsze zmiany również mają zastosowanie do tego wcześniejszego okresu."

MSR 19 Świadczenia pracownicze

A16 MSR 19 zmieniono w sposób następujący.

  W paragrafie 69 "każdy kolejny dzień bilansowy" zmieniono na "koniec każdego kolejnego okresu sprawozdawczego".

  Paragraf 93A-93D zmieniono w następujący sposób:

  "93A Jeśli zgodnie z paragrafem 93 jednostka przyjmuje politykę ujmowania zysków i strat aktuarialnych w okresie, w którym one powstały, może ujmować je w innych całkowitych dochodach, zgodnie z paragrafami 93B-93D, pod warunkiem ...

  93B Zyski i straty aktuarialne ujmowane w innych całkowitych dochodach, na co zezwala paragraf 93A, prezentuje się w sprawozdaniu z całkowitych dochodów.

  93C Jednostka ujmująca zyski i straty aktuarialne zgodnie z paragrafem 93A ujmuje również wszelkie korekty wynikające z ograniczenia, o którym mowa w paragrafie 58 b) w innych całkowitych dochodach.

  93D Zyski i straty aktuarialne oraz korekty wynikające z limitu, o którym mowa w paragrafie 58 b), które były ujęte w innych całkowitych dochodach ujmuje się niezwłocznie w zyskach zatrzymanych. Nie dokonuje się ich przeniesienia do zysków lub strat w kolejnym okresie."

  W paragrafie 105 oraz w trzecim paragrafie Przykładu ilustrującego paragraf 106, "rachunek zysków i strat" zmieniono na "zyski lub straty".

  Paragraf 120A zmieniono w następujący sposób:

  "120A Jednostka ujawnia następujące informacje na temat programów określonych świadczeń: ...

   (h) łączna kwota ujęta w innych całkowitych dochodach z tytułu każdej z następujących pozycji ...

   (i) w przypadku jednostek ujmujących zyski i straty aktuarialne w innych całkowitych dochodach zgodnie z paragrafem 93A, ustalenie łącznej kwoty zysków i strat aktuarialnych ujętych w innych całkowitych dochodach."

  Dodano paragraf 161:

  "161 MSR 1 (zaktualizowany w 2007 r.) zmienił terminologię stosowaną we wszystkich MSSF. Ponadto wprowadził zmiany do paragrafów 93A-93D, 106 (Przykład) oraz 120A. Jednostka stosuje te zmiany w odniesieniu do rocznych okresów obrotowych rozpoczynających się 1 stycznia 2009 r. i później. Jeżeli jednostka zastosuje MSR 1 (zaktualizowany w 2007 r.) w odniesieniu do wcześniejszego okresu, niniejsze zmiany również mają zastosowanie do tego wcześniejszego okresu."

MSR 20 Dotacje rządowe oraz ujawnianie informacji na temat pomocy rządowej

A17 MSR 20 zmieniono w sposób następujący.

  W paragrafie 14 i 15 "rachunek zysków i strat" zmieniono na "zyski lub straty".

  W paragrafie 28 "dla celów prezentacji bilansu" zmieniono na "dla celów prezentacji w sprawozdaniu z sytuacji finansowej".

  Dodano paragraf 29A o następującym brzmieniu:

  "29A Jeżeli jednostka prezentuje składniki zysków lub strat w jednostkowym rachunku zysków i strat zgodnie ze sposobem przedstawionym w paragrafie 81 MSR 1 (zaktualizowanego w 2007 r.), dotacje do przychodu prezentuje w tym jednostkowym rachunku zysków i strat zgodnie z wymogami paragrafu 29."

  Dodano paragraf 42:

  "42 MSR 1 (zaktualizowany w 2007 r.) zmienił terminologię stosowaną we wszystkich MSSF. Ponadto, dodano paragraf 29A. Jednostka stosuje te zmiany w odniesieniu do rocznych okresów obrotowych rozpoczynających się 1 stycznia 2009 r. i później. Jeżeli jednostka zastosuje MSR 1 (zaktualizowany w 2007 r.) w odniesieniu do wcześniejszego okresu, niniejsze zmiany również mają zastosowanie do tego wcześniejszego okresu."

MSR 21 Skutki zmian kursów wymiany walut obcych

A18 MSR 21 zmieniono w sposób następujący.

  W paragrafie 7 "... rachunek przepływów pieniężnych prezentujący przepływy pieniężne z tytułu ..." zmieniono na "sprawozdanie z przepływów pieniężnych prezentujący przepływy pieniężne z tytułu ...".

  Nagłówek nad paragrafem 23 "Sprawozdawczość na kolejne dni bilansowe" zmieniono na "Sprawozdawczość na koniec kolejnych okresów sprawozdawczych".

  W paragrafie 27 "wykazane były początkowo w kapitale własnym" zmieniono na "ujęte były początkowo w innych całkowitych dochodach".

  W paragrafie 30 i 31 "ujęte bezpośrednio w kapitale własnym" oraz "ujęte w kapitale własnym" zmieniono na "ujęte w innych całkowitych dochodach".

  W paragrafie 32 "początkowo ujmuje się w oddzielnej pozycji kapitału własnego oraz w wyniku finansowym" zmieniono na "ujęte początkowo w innych całkowitych dochodach i przeniesione z kapitału własnego do zysków lub strat".

  W paragrafie 33 "przeniesione do oddzielnej pozycji kapitału własnego" zmieniono na "ujęte w innych całkowitych dochodach".

  Paragraf 37 zmieniono w następujący sposób:

  "37 Skutki ... Różnic kursowych powstałych z przeliczenia jednostki działającej za granicą, które były uprzednio ujęte w innych całkowitych dochodach zgodnie z paragrafami 32 i 39 c), nie przenosi się z kapitału własnego do zysków lub strat do czasu zbycia tej jednostki."

  W paragrafie 39 a) "po kursie zamknięcia na dany dzień bilansowy" zmieniono "po kursie zamknięcia na dzień sporządzenia sprawozdania z sytuacji finansowej".

  W paragrafie 39 b) "każdy rachunek zysków i strat" zmieniono na "każde sprawozdanie z całkowitych dochodów lub zaprezentowany oddzielny rachunek zysków i strat".

  W paragrafie 39 c) "w oddzielnej pozycji kapitału własnego" zmieniono na "w innych całkowitych dochodach".

  Paragrafy 41, 45, 46, 48 i 52 zmieniono w następujący sposób:

  "41 Różnice kursowe, o których mowa w paragrafie 39c), wynikają z:

   a) przeliczenia przychodów i kosztów po kursach wymiany na dzień zawarcia transakcji oraz aktywów i pasywów po kursie zamknięcia.

   ...

   Tych różnic kursowych nie ujmuje się w zyskach lub stratach, ponieważ zmiany kursów wymiany walut mają niewielki wpływ lub nie mają bezpośredniego wpływu na bieżące i przyszłe przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej. Zakumulowana kwota różnic kursowych jest prezentowana jako oddzielna pozycja kapitału własnego do czasu zbycia jednostki działającej za granicą. W przypadku, gdy różnice kursowe dotyczą jednostki działającej za granicą, która podlega konsolidacji, ale nie jest w całości własnością jednostki ...

  45 Włączenia ... W związku z tym, w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe, tego rodzaju różnice kursowe ujmuje się nadal w zyskach lub stratach, a wtedy, gdy powstają w okolicznościach przedstawionych w paragrafie 32, ujmuje się je w innych całkowitych dochodach i akumuluje w oddzielnej pozycji kapitału własnego aż do momentu zbycia jednostki działającej za granicą.

  46 Gdy ... MSR 27 zezwala na wykorzystanie innej daty pod warunkiem, że przedział czasowy między tymi datami jest nie większy niż trzy miesiące i że dokonane zostaną korekty z tytułu skutków wszelkich znaczących transakcji lub innych zdarzeń mających miejsce pomiędzy tymi datami. ...

  48 W momencie zbycia jednostki działającej za granicą łączną kwotę różnic kursowych dotyczących tej jednostki działającej za granicą, ujętych w innych całkowitych dochodach i zakumulowanych w oddzielnej pozycji kapitału własnego przenosi się z kapitału własnego do zysków lub strat (jako korektę wynikającą z przeklasyfikowania) w momencie ujęcia zysku lub straty ze zbycia jednostki (zob. MSR 1 Prezentacja sprawozdań finansowych (zaktualizowany w 2007 r.)).

  52 Jednostka ujawnia: ...

   b) różnice kursowe ujęte w innych całkowitych dochodach i zakumulowane w oddzielnej pozycji kapitału własnego oraz uzgodnienie kwoty tego rodzaju różnic kursowych na początek i na koniec okresu."

  Dodano paragraf 60A o następującym brzmieniu:

  "60A MSR 1 (zaktualizowany w 2007 r.) zmienił terminologię stosowaną we wszystkich MSSF. Ponadto, wprowadził zmianę paragrafu 27, 30-33, 37, 39, 41, 45, 48 oraz 52. Jednostka stosuje te zmiany w odniesieniu do rocznych okresów obrotowych rozpoczynających się 1 stycznia 2009 r. i później. Jeżeli jednostka zastosuje MSR 1 (zaktualizowany w 2007 r.) w odniesieniu do wcześniejszego okresu, niniejsze zmiany również mają zastosowanie do tego wcześniejszego okresu."

MSR 24 Ujawnienie informacji na temat podmiotów powiązanych

A19 W MSR 24 w paragrafie 19 "w bilansie" zmieniono na "w sprawozdaniu z sytuacji finansowej".

MSR 27 Skonsolidowane i jednostkowe sprawozdania finansowe

A20 MSR 27 zmieniono w sposób przedstawiony poniżej.

  W paragrafie 4 w definicji "metody ceny nabycia" "łączne zyski" zmieniono na "zyski zatrzymane".

  Paragrafy 26, 27, 30 i 40 e) zmieniono w następujący sposób:

  "26 Sprawozdania finansowe jednostki dominującej oraz jej jednostek zależnych wykorzystane do sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego, sporządza się na ten sam dzień. Jeżeli daty zakończenia okresu sprawozdawczego jednostki dominującej i jednostki zależnej są różne, jednostka zależna - dla celów konsolidacji - sporządza dodatkowe sprawozdanie finansowe na ten sam dzień co jednostka dominująca, chyba że jest to niewykonalne w praktyce.

  27 Jeżeli ... sprawozdanie finansowe jednostki zależnej wykorzystywane do sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego zostało sporządzone na inny dzień niż sprawozdanie finansowe jednostki dominującej, dokonuje się w nim korekt odzwierciedlających znaczące transakcje lub zdarzenia, które nastąpiły pomiędzy tą datą a datą sprawozdania finansowego jednostki dominującej. Różnica pomiędzy datą zakończenia okresu sprawozdawczego jednostki zależnej i jednostki dominującej nie może w żadnym wypadku przekraczać trzech miesięcy. Długość okresów sprawozdawczych oraz różnica pomiędzy datami zakończenia okresów sprawozdawczych powinna być taka sama w kolejnych okresach.

  30 Przychody ... ujęte w innych całkowitych dochodach zgodnie z MSR 21 Skutki zmian kursów wymiany walut obcych są przenoszone do skonsolidowanych zysków lub strat w charakterze korekty z przeklasyfikowania jako zysk lub strata z tytułu zbycia jednostki zależnej.

  40 Ujawnia się następujące informacje ...

   e) datę zakończenia okresu sprawozdawczego objętego sprawozdaniem finansowym jednostki zależnej, jeżeli sprawozdanie to zostaje wykorzystane do sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego, ale jest sporządzone na inny dzień sprawozdawczy lub za inny okres niż sprawozdanie finansowe jednostki dominującej, a także powody zastosowania innego dnia sprawozdawczego lub okresu oraz"

  Dodano paragraf 43A o następującym brzmieniu:

  "43A MSR 1 Prezentacja sprawozdań finansowych(zaktualizowany w 2007 r.) zmienił terminologię stosowaną we wszystkich MSSF. Ponadto wpłynął na zmianę paragrafu 30. Jednostka stosuje te zmiany w odniesieniu do rocznych okresów obrotowych rozpoczynających się 1 stycznia 2009 r. i później. Jeżeli jednostka zastosuje MSR 1 (zaktualizowany w 2007 r.) w odniesieniu do wcześniejszego okresu, niniejsze zmiany również mają zastosowanie do tego wcześniejszego okresu."

MSR 28 Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych

A21 MSR 28 zmieniono w sposób przedstawiony poniżej.

  Paragrafy 11, 24, 25, 37 e) i 39 zmieniono w następujący sposób:

  "11 Zgodnie z metodą praw własności ... Korekta wartości bilansowej może być także konieczna ze względu na zmiany proporcji udziału inwestora w danej jednostce, w której dokonano inwestycji, wynikające ze zmian w innych całkowitych dochodach tej jednostki. Zmiany te wynikają z przeszacowania rzeczowych aktywów trwałych i z tytułu różnic kursowych. Udział inwestora w tych zmianach ujmuje się w innych całkowitych dochodach inwestora (zob. MSR 1 Prezentacja sprawozdań finansowych (zaktualizowany w 2007 r. )).

  24 Najbardziej aktualny ... Jeżeli daty zakończenia okresu sprawozdawczego inwestora i jednostki stowarzyszonej są różne, jednostka stowarzyszona - dla celów użytkowych inwestora - sporządza dodatkowe sprawozdanie finansowe na ten sam dzień co inwestor, chyba że jest to niewykonalne w praktyce.

  25 Jeżeli ... sprawozdanie finansowe jednostki stowarzyszonej wykorzystywane przy stosowaniu metody praw własności zostało sporządzone na inny dzień sprawozdawczy niż sprawozdanie finansowe inwestora ... różnica pomiędzy datą zakończenia okresu sprawozdawczego jednostki stowarzyszonej i inwestora nie może w żadnym wypadku przekraczać trzech miesięcy. Długość okresów sprawozdawczych oraz różnica pomiędzy datami zakończenia okresów sprawozdawczych powinna być taka sama w kolejnych okresach.

  37 Ujawnia się następujące informacje ...

   e) dzień zakończenia okresu sprawozdawczego sprawozdania finansowego jednostki stowarzyszonej wykorzystywanego dla potrzeb zastosowania metody praw własności, ale sporządzonego na inny dzień sprawozdawczy lub za inny okres sprawozdawczy niż sprawozdanie finansowe inwestora oraz przyczynę zastosowania odmiennego dnia lub okresu sprawozdawczego,

  39 Udział inwestora w zmianach ujętych w innych całkowitych dochodach przez jednostkę stowarzyszoną jest ujmowany przez inwestora w innych całkowitych dochodach."

  Dodano paragraf 41A o następującym brzmieniu:

  "41A MSR 1 (zaktualizowany w 2007 r.) zmienił terminologię stosowaną we wszystkich MSSF. Ponadto wpłynął na zmianę paragrafu 11 i 39. Jednostka stosuje te zmiany w odniesieniu do rocznych okresów obrotowych rozpoczynających się 1 stycznia 2009 r. i później. Jeżeli jednostka zastosuje MSR 1 (zaktualizowany w 2007 r.) w odniesieniu do wcześniejszego okresu, niniejsze zmiany również mają zastosowanie do tego wcześniejszego okresu."

MSR 29 Sprawozdawczość finansowa w warunkach hiperinflacji

A22 MSR 29 zmieniono w sposób przedstawiony poniżej.

  W paragrafie 27 "pozycje w rachunku zysków i strat" zmieniono na "pozycje w sprawozdaniu z całkowitych dochodów".

  W paragrafie 28 "pozycje w rachunku zysków i strat" zmieniono na "pozycje przychodów i kosztów".

  W paragrafie 36 "dni sprawozdawcze" zmieniono na "daty zakończenia okresów sprawozdawczych".

MSR 32 Instrumenty finansowe: prezentacja

A23 MSR 32 zmieniono w sposób następujący.

  W paragrafie 18 "w bilansie jednostki" zmieniono na "w sprawozdaniu z sytuacji finansowej jednostki".

  W paragrafie 29 ostatnie zdanie "w bilansie" zmieniono na "w sprawozdaniu z sytuacji finansowej".

  W paragrafie 40 "w rachunku zysków i strat" zmieniono na "sprawozdaniu z całkowitych dochodów lub w jednostkowym rachunku zysków i strat (jeśli jest prezentowany)" (dwukrotnie).

  Dodano paragraf 97A o następującym brzmieniu:

  "97A MSR 1 (zaktualizowany w 2007 r.) zmienił terminologię stosowaną we wszystkich MSSF. Ponadto wpłynął na zmianę paragrafu 40. Jednostka stosuje te zmiany w odniesieniu do rocznych okresów obrotowych rozpoczynających się 1 stycznia 2009 r. i później. Jeżeli jednostka zastosuje MSR 1 (zaktualizowany w 2007 r.) w odniesieniu do wcześniejszego okresu, niniejsze zmiany również mają zastosowanie do tego wcześniejszego okresu."

  Objaśnienia stosowania zmieniono w sposób przedstawiony poniżej.

  W paragrafie OS31 "w bilansie" zmieniono "w sprawozdaniu z sytuacji finansowej".

  W paragrafie OS39 "w bilansie jednostki" zmieniono na "w sprawozdaniu z sytuacji finansowej jednostki".

MSR 33 Zysk przypadający na jedną akcję

A24 MSR 33 zmieniono w sposób następujący.

  W paragrafie 4 "w jednostkowym rachunku zysków i strat" zmieniono na "w sprawozdaniu z całkowitych dochodów".

  Dodano paragraf 4A o następującym brzmieniu:

  "4A Jeżeli jednostka prezentuje składniki zysków lub strat w jednostkowym rachunku zysków i strat zgodnie ze sposobem przedstawionym w paragrafie 81 MSR 1 Prezentacja sprawozdań finansowych (zaktualizowanego w 2007 r.), zysk na akcję prezentuje wyłącznie w tym jednostkowym rachunku zysków i strat."

  W paragrafie 13 usunięto tytuł "Prezentacja sprawozdań finansowych".

  Paragraf 67 zmieniono w następujący sposób: "... możliwa jest prezentacja obu tych wartości w sprawozdaniu z całkowitych dochodów".

  Dodano paragrafy 67A, 68A, 73A i 74A:

  "67A Jeżeli jednostka prezentuje składniki zysków lub strat w jednostkowym rachunku zysków i strat zgodnie ze sposobem przedstawionym w paragrafie 81 MSR 1 (zaktualizowanego w 2007 r.), prezentuje ona, zgodnie z wymogami paragrafów 66 i 67, podstawowy i rozwodniony zysk na jedną akcję w tym jednostkowym rachunku zysków i strat.

  68A Jeżeli jednostka prezentuje składniki zysków lub strat w jednostkowym rachunku zysków i strat zgodnie ze sposobem przedstawionym w paragrafie 81 MSR 1 (zaktualizowanego w 2007 r.), prezentuje ona, zgodnie z wymogami paragrafu 68, podstawowy i rozwodniony zysk na jedną akcję z działalności zaniechanej w tym jednostkowym rachunku zysków i strat lub w informacji dodatkowej.

  73A Paragraf 73 ma również zastosowanie do jednostki, która oprócz ujawniania podstawowego i rozwodnionego zysku na jedną akcję, ujawnia kwoty odpowiadające jednej akcji na podstawie innego niż wymagany przez niniejszy standard składnika jednostkowego rachunku zysków i strat (zgodnie z opisem w paragrafie 81 MSR 1 (zaktualizowanego w 2007 r.)).

  74A MSR 1 (zaktualizowany w 2007 r.) zmienił terminologię stosowaną we wszystkich MSSF. Ponadto sprawił, że dodano paragrafy 4A, 67A, 68A oraz 73A. Jednostka stosuje te zmiany w odniesieniu do rocznych okresów obrotowych rozpoczynających się 1 stycznia 2009 r. i później. Jeżeli jednostka zastosuje MSR 1 (zaktualizowany w 2007 r.) w odniesieniu do wcześniejszego okresu, niniejsze zmiany również mają zastosowanie do tego wcześniejszego okresu."

MSR 34 Śródroczna sprawozdawczość finansowa

A25 MSR 34 zmieniono w sposób następujący.

  Paragrafy 4, 5 i 8 zmieniono w następujący sposób:

  "4 ...

  Śródroczny raport finansowy oznacza raport finansowy zawierający pełne sprawozdanie finansowe (zgodne z opisem zawartym z MSR 1 Prezentacja sprawozdań finansowych (zaktualizowanym w 2007 r.) lub skrócone sprawozdanie finansowe sporządzone (zgodne z opisem niniejszego standardu) za okres śródroczny

  5 MSR 1 (zaktualizowany w 2007 r.) definiuje pełne sprawozdanie finansowe jako składające się z następujących części:

   a) sprawozdania z sytuacji finansowej na koniec okresu.

   b) sprawozdania z całkowitych dochodów za okres,

   c) sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za okres,

   d) sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres,

   e) informacji dodatkowych o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz innych informacji objaśniających oraz

   f) sprawozdania z sytuacji finansowej na początek najwcześniejszego porównawczego okresu, w którym jednostka zastosowała zasady (politykę) rachunkowości retrospektywnie lub dokonała retrospektywnego przekształcenia pozycji w sprawozdaniu finansowym lub przeklasyfikowała pozycje w sprawozdaniu finansowym.

  8 Śródroczny raport finansowy obejmuje ...

   a) Skrócone sprawozdanie z sytuacji finansowej,

   b) Skrócone sprawozdanie z całkowitych dochodów prezentowane jako

    (i) skrócone pojedyncze sprawozdanie, lub

    (ii) skrócony jednostkowy rachunek zysków i strat oraz skrócone sprawozdanie z całkowitych dochodów,

   c) skrócone sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym

   d) skrócone sprawozdanie z przepływów pieniężnych oraz

   e) wybrane informacje objaśniające."

  Dodano paragraf 8A o następującym brzmieniu:

  "8A Jeżeli jednostka prezentuje składniki zysków lub strat w jednostkowym rachunku zysków i strat zgodnie ze sposobem przedstawionym w paragrafie 81 MSR 1 (zaktualizowanego w 2007 r.), prezentuje śródroczne skrócone informacje zaczerpnięte z tego jednostkowego rachunku zysków i strat."

  Paragraf 11 zmieniono w następujący sposób:

  "11 W sprawozdaniu prezentującym składniki zysków lub strat za okres śródroczny, jednostka prezentuje podstawowy i rozwodniony zysk na jedną akcję za ten okres."

  Dodano paragraf 11A o następującym brzmieniu:

  "11A Jeżeli jednostka prezentuje składniki zysków lub strat w jednostkowym rachunku zysków i strat zgodnie ze sposobem przedstawionym w paragrafie 81 MSR 1 (zaktualizowanego w 2007 r.), prezentuje podstawowy i rozwodniony zysk na jedną akcję w tym jednostkowym rachunku zysków i strat."

  Paragraf 12 zmieniono w następujący sposób:

  "12 MSR 1 (zaktualizowany w 2007 r.) zawiera wytyczne dotyczące struktury sprawozdań finansowych. ..."

  Paragraf 13 został usunięty.

  W paragrafie 16 j) "dzień bilansowy ostatniego roku obrotowego" zmieniono na "koniec ostatniego rocznego okresu sprawozdawczego".

  Paragraf 20 zmieniono w następujący sposób:

  "20 Śródroczny raport zawiera ...

   a) ... roku obrotowego.

   b) Sprawozdanie z całkowitych dochodów za bieżący okres śródroczny i narastająco za bieżący rok obrotowy do danego dnia, wraz z porównawczym sprawozdaniem z całkowitych dochodów za porównywalne okresy śródroczne (bieżący i od początku roku do danego dnia), bezpośrednio poprzedzającego roku obrotowego, Zgodnie z MSR 1 (zaktualizowanym w 2007 r.) raport śródroczny może za każdy okres prezentować albo pojedyncze sprawozdanie z całkowitych dochodów albo sprawozdanie przedstawiające składniki zysków lub strat (jako jednostkowy rachunek zysków i strat) oraz drugie sprawozdanie rozpoczynające się od zysków lub strat oraz prezentujące składniki innych całkowitych dochodów (sprawozdanie z całkowitych dochodów).

   c) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym ... poprzedzający rok obrotowy.

   d) ..."

  W paragrafie 21 "kończących się w dniu będącym śródrocznym dniem sprawozdawczym" zmieniono na "do dnia zakończenia śródrocznego okresu".

  W paragrafie 30b) "w bilansie" zmieniono "w sprawozdaniu z sytuacji finansowej".

  W paragrafie 31 "zarówno na koniec roku obrotowego, jak i na śródroczne dni sprawozdawcze" zmieniono na "zarówno na koniec roku obrotowego, jak i na koniec śródrocznych okresów sprawozdawczych.".

  W paragrafie 32 "na śródroczny dzień sprawozdawczy" zmieniono na "na koniec śródrocznego okresu sprawozdawczego" oraz "na roczny dzień sprawozdawczy" zmieniono na "na koniec rocznego okresu sprawozdawczego".

  Dodano paragraf 47:

  "47 MSR 1 (zaktualizowany w 2007 r.) zmienił terminologię stosowaną we wszystkich MSSF. Ponadto zmienił paragrafy 4, 5, 8, 11, 12 i 20, doprowadził do usunięcia paragrafu 13 oraz dodania paragrafu 8A i 11A. Jednostka stosuje te zmiany w odniesieniu do rocznych okresów obrotowych rozpoczynających się 1 stycznia 2009 r. i później. Jeżeli jednostka zastosuje MSR 1 (zaktualizowany w 2007 r.) w odniesieniu do wcześniejszego okresu, niniejsze zmiany również mają zastosowanie do tego wcześniejszego okresu."

MSR 36 Utrata wartości aktywów

A26 MSR 36 zmieniono w sposób przedstawiono poniżej.

  Paragrafy 61 i 120 zmieniono w następujący sposób:

  "61 Odpis aktualizujący z tytułu utraty wartości nieprzeszacowanego składnika aktywów ujmuje się w zyskach lub stratach. Jednakże odpis aktualizujący z tytułu utraty wartości przeszacowanego składnika aktywów ujmuje się w innych całkowitych dochodach w wysokości, w jakiej zmniejszenie nie przewyższa kwoty figurującej jako nadwyżka z przeszacowania dotycząca tego samego składnika aktywów. Taki odpis aktualizujący z tytułu utraty wartości przeszacowanego składnika aktywów zmniejsza nadwyżkę z przeszacowania tego składnika aktywów.

  120 Odwrócenie odpisu aktualizującego z tytułu utraty wartości przeszacowanego składnika aktywów ujmuje się w innych całkowitych dochodach i zwiększa nadwyżkę z przeszacowania tego składnika aktywów. Jednakże ..."

  W paragrafie 126 i 129 "bezpośrednio w kapitale własnym" zmieniono na "w innych całkowitych dochodach".

  Dodano paragraf 140A o następującym brzmieniu:

  "140A MSR 1 Prezentacja sprawozdań finansowych (zaktualizowany w 2007 r.) zmienił terminologię stosowaną we wszystkich MSSF. Ponadto wpłynął na zmianę paragrafu 61, 120, 126 i 129. Jednostka stosuje te zmiany w odniesieniu do rocznych okresów obrotowych rozpoczynających się 1 stycznia 2009 r. i później. Jeżeli jednostka zastosuje MSR 1 (zaktualizowany w 2007 r.) w odniesieniu do wcześniejszego okresu, niniejsze zmiany również mają zastosowanie do tego wcześniejszego okresu."

MSR 37 Rezerwy, zobowiązania warunkowe i aktywa warunkowe

A27 MSR 37 zmieniono w sposób następujący.

  W paragrafie 25 "w bilansie" zmieniono na "pozycje w sprawozdaniu z sytuacji finansowej".

  W paragrafie 75 zmieniono "użytkowników podejmowane" na "które podejmują użytkownicy"

MSR 38 Wartości niematerialne

A28 Zmiany MSR 38 przedstawiono poniżej:

  Paragrafy 85 i 86 zmieniono w następujący sposób:

  "85 Jeżeli wartość bilansowa składnika wartości niematerialnych wzrosła wskutek przeszacowania, zwiększenie ujmuje się w innych całkowitych dochodach i akumuluje w kapitale własnym jako nadwyżkę z przeszacowania. Jednakże ...

  86 Jeżeli wartość bilansowa składnika aktywów ... Jednakże zmniejszenie wynikające z przeszacowania ujmuje się w innych całkowitych dochodach w wysokości, w jakiej zmniejszenie nie przewyższa kwoty figurującej jako nadwyżka z przeszacowania dotycząca tego samego składnika aktywów. Zmniejszenie wynikające z przeszacowania ujmowane w innych całkowitych dochodach zmniejsza kwotę zakumulowaną w kapitale własnym jako nadwyżka z przeszacowania."

  W paragrafie 87 "rachunek zysków i strat" zmieniono na "zysków lub strat".

  W paragrafie 118 e) iii) "bezpośrednio w kapitale własnym" zmieniono na "w innych całkowitych dochodach".

  Dodano paragraf 130B o następującym brzmieniu:

  "130B MSR 1 Prezentacja sprawozdań finansowych (zaktualizowany w 2007 r.) zmienił terminologię stosowaną we wszystkich MSSF. Ponadto wprowadził zmiany do paragrafów 85, 86 oraz 118 e) iii). Jednostka stosuje te zmiany w odniesieniu do rocznych okresów obrotowych rozpoczynających się 1 stycznia 2009 r. i później. Jeżeli jednostka zastosuje MSR 1 (zaktualizowany w 2007 r.) w odniesieniu do wcześniejszego okresu, niniejsze zmiany również mają zastosowanie do tego wcześniejszego okresu."

MSR 39 Instrumenty finansowe: ujmowanie i wycena

A29 MSR 39 zmieniono w sposób następujący.

  Powołania na:

  - "ujęty w kapitale własnym" oraz "ujęty bezpośrednio w kapitale własnym" zmieniono na "ujęty w innych całkowitych dochodach".

  - "pozycje w bilansie" zmieniono na "pozycje w sprawozdaniu z sytuacji finansowej".

  W ostatnim zdaniu paragrafu 11 "w sprawozdaniu finansowym" zmieniono na "w sprawozdaniu z sytuacji finansowej".

  W paragrafie 12 "w kolejnych terminach sporządzania sprawozdań finansowych" zmieniono na "na koniec kolejnego okresu sprawozdawczego".

  W paragrafie 14 "w bilansie" zmieniono na "w sprawozdaniu z sytuacji finansowej".

  Paragrafy 54 i 55 zmieniono w następujący sposób:

  "54 Jeśli na skutek ... wszelkie zyski i straty związane z takim składnikiem aktywów, które poprzednio ujęto w innych całkowitych dochodach zgodnie z paragrafem 55(b), rozlicza się w następujący sposób:

   a) W przypadku ... Jeśli składnik aktywów finansowych podlega w następnych okresach odpisom aktualizującym z tytułu utraty wartości, wszelkie zyski i straty ujęte do tej pory w innych całkowitych dochodach przenosi się z kapitału własnego do zysków lub strat zgodnie z paragrafem 67.

   b) W przypadku składnika aktywów finansowych o nieokreślonym terminie wymagalności, zysk lub stratę ujmuje się w zyskach lub stratach w momencie sprzedaży składnika aktywów finansowych lub zbycia go w inny sposób. Jeśli składnik aktywów finansowych podlega w następnych okresach odpisom aktualizującym z tytułu utraty wartości, wszelkie zyski i straty ujęte do tej pory w innych całkowitych dochodach przenosi się z kapitału własnego do zysków lub strat zgodnie z paragrafem 67.

  55 Zysk lub stratę ... ujmuje się w następujący sposób.

   a) ...

   b) Zyski lub straty wynikające ze składnika aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży, ujmuje się w innych całkowitych dochodach z wyjątkiem odpisów aktualizacyjnych z tytułu utraty wartości (zob. paragrafy 67-70) oraz różnic kursowych (zob. Załącznik A paragraf OS83), do momentu wyłączenia składnika aktywów finansowych. W tym czasie skumulowane zyski lub straty poprzednio ujęte w innych całkowitych dochodach przenosi się z kapitału własnego do zysków lub strat jako korektę wynikającą z przeklasyfikowania (zob. MSR 1 Prezentacja sprawozdań finansowych (zaktualizowany w 2007 r.)). Jednakże ..."

  W paragrafie 68 "wyksięgowana z kapitału własnego i ujęta w rachunku zysków i strat" zmieniono na "przeniesiona z kapitału własnego do zysków lub strat".

  W paragrafie 95 a) "ujęty bezpośrednio w kapitale własnym poprzez sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym (zob. MSR 1)" zmieniono na "ujęty w innych całkowitych dochodach".

  W paragrafie 97 "przeniesiony do rachunku zysków i strat" zmieniono na "przeniesiony z kapitału własnego do zysków lub strat jako korekta wynikająca z przeklasyfikowania" (zob. MSR 1 (zaktualizowany w 2007 r.)).

  Paragrafy 98 i 100 zmieniono w następujący sposób:

  "98 Jeżeli zabezpieczenie ...

   a) Przenosi powiązane zyski lub straty, które zgodnie z paragrafem 95 były ujęte bezpośrednio w innych całkowitych dochodach, do zysków lub strat jako korektę wynikającą z przeklasyfikowania (zob. MSR 1 (zaktualizowany w 2007 r.)) w tym samym okresie lub okresach, w których nabyty składnik aktywów lub przyjęte zobowiązanie mają wpływ na zyski lub straty (jak np. w okresach, w których ujmowane są odpisy amortyzacyjne lub koszt sprzedaży). Jednakże, jeśli jednostka oczekuje, że całość lub część strat ujętych w innych całkowitych dochodach nie będzie odzyskana w jednym lub więcej przyszłych okresów, przenosi z kapitału własnego do zysków lub strat jako korektę z tytułu przeklasyfikowania kwotę, co do której oczekuje się, że nie będzie odzyskana.

   b) Usuwa powiązane zyski i straty, które były ujęte w innych całkowitych dochodach zgodnie z paragrafem 95 ...

  100 W przypadku zabezpieczeń przepływów pieniężnych, innych niż zabezpieczenia, o których mowa w paragrafach 97 i 98, kwoty ujęte w innych całkowitych dochodach przenosi się z kapitału własnego do zysków lub strat jako korektę wynikającą z przeklasyfikowania (zob. MSR 1 (zaktualizowanego w 2007 r.)) w tym samym okresie lub okresach, w których zabezpieczana planowana transakcja wywiera wpływ na rachunek zysków i strat (na przykład, w okresie, gdy następuje planowana sprzedaż)."

  W paragrafie 101 "odnoszone bezpośrednio na kapitał własny" zmieniono na "ujęto w innych całkowitych dochodach", "pozostają dalej ujęte w odrębnej pozycji w kapitale własnym" zmieniono na "pozostają dalej w odrębnej pozycji w kapitale własnym" oraz "ujmuje się w rachunku zysków i strat" zmieniono na "zostaną przeniesione z kapitału własnego do zysków lub strat jako korekta wynikająca z przeklasyfikowania".

  Paragraf 102 zmieniono w następujący sposób:

  "102 Zabezpieczenie udziałów w aktywach netto ...

   a) część zysków lub strat związanych z instrumentem zabezpieczającym, która stanowi efektywne zabezpieczenie (zob. paragraf 88) ujmuje się w innych całkowitych dochodach oraz

   b) nieefektywną część ujmuje się w zyskach lub stratach.

  Zyski lub straty związane z instrumentem zabezpieczającym odnoszące się do efektywnej części zabezpieczenia, które zostały ujęte w innych całkowitych dochodach przeklasyfikowuje się z kapitału własnego do zysków lub strat jako korektę wynikającą z przeklasyfikowania."

  Dodano paragraf 103 C o następującym brzmieniu:

  "103C MSR 1 (zaktualizowany w 2007 r.) zmienił terminologię stosowaną we wszystkich MSSF. Ponadto wprowadził zmiany do paragrafów 26, 27, 34, 54, 55, 57, 67, 68, 95 a), 97, 98, 100, 102, 105, 108, OS4D, OS 4Ed) i), OS 56, OS 67, OS 83 i OS 99B. Jednostka stosuje te zmiany w odniesieniu do rocznych okresów obrotowych rozpoczynających się 1 stycznia 2009 r. i później. Jeżeli jednostka zastosuje MSR 1 (zaktualizowany w 2007 r.) w odniesieniu do wcześniejszego okresu, niniejsze zmiany również mają zastosowanie do tego wcześniejszego okresu."

  Paragrafy 105 i 108 zmieniono w następujący sposób:

  "105 Jeśli ... W przypadku każdego z takich składników aktywów finansowych, jednostka ujmuje wszystkie skumulowane zmiany wartości godziwej w oddzielnej pozycji w kapitale własnym do momentu późniejszego wyłączenia z bilansu lub wystąpienia utraty wartości, kiedy przenosi się te skumulowane zyski lub straty z kapitału własnego do zysków lub strat jako korektę wynikającą z przeklasyfikowania (zob. MSR 1 (zaktualizowany w 2007 r.)). Jednostka ...

  108 Jednostka nie koryguje wartości bilansowej niefinansowych aktywów oraz zobowiązań niefinansowych w celu wyłączenia zysków lub strat związanych z zabezpieczeniem przepływów pieniężnych, które zostały włączone do wartości bilansowej przed rozpoczęciem roku obrotowego, w którym niniejszy standard został zastosowany po raz pierwszy. Na początek okresu obrotowego, w którym niniejszy standard jest po raz pierwszy zastosowany, każdą kwotę ujętą poza zyskami lub stratami (w innych całkowitych dochodach lub bezpośrednio w kapitale własnym) w związku z zabezpieczeniem uprawdopodobnionego przyszłego zobowiązania, które zgodnie z niniejszym standardem jest rozliczane jako zabezpieczenie wartości godziwej, przenosi się do aktywów lub zobowiązań, z wyjątkiem zabezpieczenia ryzyka walutowego, które w dalszym ciągu uznaje się za zabezpieczenie przepływów pieniężnych."

  Załącznik A zawierający Objaśnienia stosowania zmieniono w sposób przedstawiony poniżej.

  W paragrafie OS4E d)i) "zmiany wykazywane w kapitale własnym" zmieniono na "zmiany wykazywane w innych całkowitych dochodach".

  W paragrafie OS25 "każdy kolejny dzień bilansowy" zmieniono na "koniec każdego kolejnego okresu sprawozdawczego".

  W paragrafie OS51a), "w bilansie" zmieniono na "w sprawozdaniu z sytuacji finansowej".

  W paragrafie OS67 "następny dzień sprawozdawczy" zmieniono na "koniec okresu sprawozdawczego".

  Paragraf OS99B zmieniono w następujący sposób:

  "OS99B. Jeśli zabezpieczenie planowanej transakcji wewnątrzgrupowej kwalifikuje się do zastosowania rachunkowości zabezpieczeń, wszelkie zyski lub straty, które zostały ujęte w innych całkowitych dochodach zgodnie z paragrafem 95a) zostają przeniesione z kapitału własnego do zysków lub strat jako korekta wynikająca z przeklasyfikowania w tym samym okresie lub okresach, w których ryzyko walutowe transakcji zabezpieczanej ma wpływ na skonsolidowane zyski lub straty."

  W paragrafie OS129 "w bilansie" zmieniono "w sprawozdaniu z sytuacji finansowej".

MSR 40 Nieruchomości inwestycyjne

A30 W MSR 40 paragraf 62 zmieniono w następujący sposób:

  "62 Do dnia ... innymi słowy:

   a) wynikające z powyższego zmniejszenie dotychczasowej wartości bilansowej nieruchomości ujmuje się w zyskach lub stratach. Jednakże, w stopniu w jakim tę kwotę uwzględnia się w nadwyżce z przeszacowania tej nieruchomości, zmniejszenie ujmuje się w innych całkowitych dochodach jako pomniejszenie nadwyżki z przeszacowania w kapitale własnym.

   b) wynikające z powyższego zwiększenie wartości bilansowej jest traktowane jako:

    (i) ...

    (ii) pozostała część zwiększenia jest ujmowana w innych całkowitych dochodach oraz zwiększa nadwyżkę z przeszacowania w kapitale własnym. Przy późniejszym ..."

  Dodano paragraf 85A o następującym brzmieniu:

  "85A MSR 1 Prezentacja sprawozdań finansowych (zaktualizowany w 2007 r.) zmienił terminologię stosowaną we wszystkich MSSF. Ponadto wpłynął na zmianę paragrafu 62. Jednostka stosuje te zmiany w odniesieniu do rocznych okresów obrotowych rozpoczynających się 1 stycznia 2009 r. i później. Jeżeli jednostka zastosuje MSR 1 (zaktualizowany w 2007 r.) w odniesieniu do wcześniejszego okresu, niniejsze zmiany również mają zastosowanie do tego wcześniejszego okresu."

MSR 41 Rolnictwo

A31 W paragrafie 24a) MSR 41 "dzień bilansowy" zmieniono na "koniec okresu sprawozdawczego".

KIMSF 1 Zmiany istniejących zobowiązań z tytułu wycofania z eksploatacji, rekultywacji i zobowiązań o podobnym charakterze

A32 KIMSF 1 zmieniono w sposób przedstawiony poniżej.

  W rozdziale "Dotyczy" MSR 1 Prezentacja sprawozdań finansowych (zaktualizowany w 2003 r.) został zmieniony na MSR 1 Prezentacja sprawozdań finansowych (zaktualizowany w 2007 r.).

  Paragraf 6 zmieniono w następujący sposób:

  "6 Jeżeli odnośny składnik aktywów jest wyceniany zgodnie z modelem przeszacowania:

   a) zmiany wartości zobowiązania ... dlatego

    i) zmniejszenie zobowiązania (z zastrzeżeniem punktu b)) ujmuje się w innych całkowitych dochodach oraz zwiększa nadwyżkę z przeszacowania w kapitale własnym ...

    ii) zwiększenie zobowiązania ujmuje się w zyskach lub stratach, chyba że ma być ujęte w innych dochodach i zmniejsza nadwyżkę z przeszacowania w kapitale własnym ...

   b) ...

   c) zmiana ... Wszelkie takie przeszacowania uwzględnia się przy ustalaniu kwot, które zostaną ujęte w zyskach lub stratach lub w innych całkowitych dochodach zgodnie z wymogami punktu a). Jeżeli przeszacowanie jest niezbędne, przeszacowuje się wszystkie aktywa należące do tej samej klasy.

   d) MSR 1 wymaga ujawnienia w sprawozdaniu z całkowitych dochodów każdej pozycji innych całkowitych przychodów lub kosztów. Spełniając ten wymóg, zmianę nadwyżki z przeszacowania będącą skutkiem zmiany wartości zobowiązania identyfikuje się odrębnie i ujawnia jako taką."

  Dodano paragraf 9A o następującym brzmieniu:

  "9A MSR 1 (zaktualizowany w 2007 r.) zmienił terminologię stosowaną we wszystkich MSSF. Ponadto wpłynął na zmianę paragrafu 6. Jednostka stosuje te zmiany w odniesieniu do rocznych okresów obrotowych rozpoczynających się 1 stycznia 2009 r. i później. Jeżeli jednostka zastosuje MSR 1 (zaktualizowany w 2007 r.) w odniesieniu do wcześniejszego okresu, niniejsze zmiany również mają zastosowanie do tego wcześniejszego okresu."

KIMSF 7 Zastosowanie metody przekształcenia w ramach MSR 29 Sprawozdawczośc finansowa w warunkach hiperinflacji

A33 KIMSF 7 zmieniono w sposób przedstawiony poniżej.

  W paragrafie 3 "do dnia zamknięcia bilansu okresu sprawozdawczego" zmieniono na "do dnia zakończenia okresu sprawozdawczego".

  W paragrafie 4 "dzień zamknięcia bilansu" zmieniono na "dzień zakończenia okresu sprawozdawczego" oraz "dzień zamknięcia bilansu tego okresu" zmieniono na "dzień zakończenia tego okresu sprawozdawczego".

KIMSF 10 Śródroczna sprawozdawczość finansowa a utrata wartości

A34 KIMSF 10 zmieniono w sposób przedstawiony poniżej.

  W paragrafie 1 "każdy dzień sprawozdawczy" zmieniono na "koniec każdego okresu sprawozdawczego" oraz "każdy dzień bilansowy" zmieniono na "koniec każdego okresu sprawozdawczego" oraz "kolejny dzień sprawozdawczy lub bilansowy" zmieniono na "koniec kolejnego okresu sprawozdawczego".

  W paragrafie 7 "kolejny dzień bilansowy" zmieniono na "koniec kolejnego okresu sprawozdawczego".

KIMSF 14 MSR 19 - Limit wyceny aktywów z tytułu określonych świadczeń, minimalne wymogi finansowania oraz ich wzajemne zależności

A34A KIMSF 14 zmieniono w następujący sposób:

  W paragrafie 10 "wartość bilansowa sald netto aktywów lub zobowiązań" zmieniono na "składnik aktywów lub zobowiązanie netto ujęte w sprawozdaniu z sytuacji finansowej"

  W paragrafie 26b) "sprawozdanie z ujętych przychodów i kosztów" zmieniono na "pozostałe dochody".

  Dodano paragraf 27A o następującym brzmieniu:

  "27A MSR 1 (zaktualizowany w 2007 r.) zmienił terminologię stosowaną we wszystkich MSRF. Ponadto wprowadził zmianę do paragrafu 26. Jednostka stosuje te zmiany w odniesieniu do rocznych okresów oborowych rozpoczynających się 1 stycznia 2009 r. i później. Jeżeli jednostka zastosuje MSR 1 (zaktualizowany w 2007 r.) w odniesieniu do wcześniejszego okresu, zmiany będą dotyczyły tego wcześniejszego okresu."

SKI 7 Wprowadzenie waluty euro

A35 SKI 7 zmieniono w sposób przedstawiony poniżej.

  W rozdziale "Dotyczy" dodano MSR 1 Prezentacja sprawozdań finansowych (zaktualizowany w 2007 r.). Paragraf 4 b) zmieniono w następujący sposób:

  "4 Oznacza to w szczególności:

   a) ...

   b) skumulowane różnice kursowe wynikające z przeliczenia sprawozdań finansowych jednostek działających za granicą, ujęte w sprawozdaniu z całkowitych dochodów, nadal zalicza się do kapitału własnego i przenosi z kapitału własnego do zysków lub strat tylko w przypadku wyzbycia się inwestycji netto w podmiocie zagranicznym oraz ..."

  Pod nagłówkiem "data wejścia w życie" po "MSR 8" dodano nowy paragraf o następującym brzmieniu.

  "MSR 1 (zaktualizowany w 2007 r.) zmienił terminologię stosowaną we wszystkich MSSF. Ponadto wpłynął na zmianę paragrafu 4. Jednostka stosuje te zmiany w odniesieniu do rocznych okresów obrotowych rozpoczynających się 1 stycznia 2009 r. i później. Jeżeli jednostka zastosuje MSR 1 (zaktualizowany w 2007 r.) w odniesieniu do wcześniejszego okresu, niniejsze zmiany również mają zastosowanie do tego wcześniejszego okresu."

SKI 10 Pomoc rządowa - brak konkretnego powiązania z działalnością operacyjną

A36 W SKI 10 w paragrafie 3 "kapitał własny" zmieniono na "udziały udziałowców".

SKI 13 Wspólnie kontrolowane jednostki - niepieniężny wkład wspólników

A37 W paragrafie 3a) SKI 13 "rachunek zysków i strat" zmieniono na "zyski lub straty".

SKI 15 Leasing operacyjny - specjalne oferty promocyjne

A38 W SKI 15 w rozdziale "Dotyczy" MSR 1 Prezentacja sprawozdań finansowych (zaktualizowany w 2003 r.) został zmieniony na MSR 1 Prezentacja sprawozdań finansowych (zaktualizowany w 2007 r.).

SKI 25 Podatek dochodowy - zmiana statusu podatkowego jednostki gospodarczej lub jej udziałowców

A39 SKI 25 zmieniono w sposób przedstawiony poniżej.

  W rozdziale "Dotyczy" dodano MSR 1 Prezentacja sprawozdań finansowych (zaktualizowany w 2007 r.).

  Paragraf 4 zmieniono w następujący sposób:

  "4 Zmiana statusu podatkowego jednostki gospodarczej lub jej udziałowców nie powoduje zwiększenia lub zmniejszenia kwot ujętych poza zyskami lub stratami strat. Skutki zmiany statusu podatkowego, mające odzwierciedlenie w podatku bieżącym i odroczonym, uwzględnia się w zyskach lub stratach danego okresu, chyba że skutki te dotyczą transakcji i zdarzeń, które, w tym samym lub w innym okresie, powodują bezpośrednie zwiększenie lub zmniejszenie kwoty ujętej w kapitale własnym lub kwot ujętych w innych całkowitych dochodach. Skutki podatkowe wiążące się ze zmianami kwot ujętych w kapitale własnym dokonanymi w tym samym lub w innym okresie (nie zaliczone do zysków lub strat), bezpośrednio zmniejszają lub zwiększają kapitał własny. Skutki podatkowe wiążące się z kwotami ujętymi w innych całkowitych dochodach ujmuje się w innych całkowitych dochodach."

  Pod nagłówkiem "data wejścia w życie" po "MSR 8" dodano nowy paragraf o następującym brzmieniu.

  "MSR 1 (zaktualizowany w 2007 r.) zmienił terminologię stosowaną we wszystkich MSSF. Ponadto wpłynął na zmianę paragrafu 4. Jednostka stosuje te zmiany w odniesieniu do rocznych okresów obrotowych rozpoczynających się 1 stycznia 2009 r. i później. Jeżeli jednostka zastosuje MSR 1 (zaktualizowany w 2007 r.) w odniesieniu do wcześniejszego okresu, niniejsze zmiany również mają zastosowanie do tego wcześniejszego okresu."

SKI 29 Umowy na usługi koncesjonowane ujawnianie informacji

A40 W SKI 29 w rozdziale "Dotyczy" MSR 1 Prezentacja sprawozdań finansowych (zaktualizowany w 2003 r.) został zmieniony na MSR 1 Prezentacja sprawozdań finansowych (zaktualizowany w 2007 r.).

SKI 32 Wartości niematerialne - koszt witryny internetowej

A41 SKI 32 zmieniono w sposób przedstawiony poniżej.

  W rozdziale "Dotyczy" MSR 1 Prezentacja sprawozdań finansowych (zaktualizowany w 2003 r.) został zmieniony na MSR 1 Prezentacja sprawozdań finansowych (zaktualizowany w 2007 r.).

  Paragraf 5 zmieniono w następujący sposób:

  "5 Niniejsza interpretacja ... Ponadto, jeżeli jednostka ponosi nakłady związane z wykupieniem miejsca na serwerze dla witryny internetowej (tzw. web hosting), to nakłady te ujmuje jako koszt zgodnie z paragrafem 88 MSR 1 oraz Założeniami w momencie odbioru tych usług."

  Pod nagłówkiem "data wejścia w życie" dodano drugi paragraf o następującym brzmieniu:

  "MSR 1 (zaktualizowany w 2007 r.) zmienił terminologię stosowaną we wszystkich MSSF. Ponadto wpłynął na zmianę paragrafu 5. Jednostka stosuje te zmiany w odniesieniu do rocznych okresów obrotowych rozpoczynających się 1 stycznia 2009 r. i później. Jeżeli jednostka zastosuje MSR 1 (zaktualizowany w 2007 r.) w odniesieniu do wcześniejszego okresu, niniejsze zmiany również mają zastosowanie do tego wcześniejszego okresu."

 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60