Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Wyszukaj

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) »  »  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30.03.2012 r. zmieniające ...

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30.03.2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy emerytalnych

Tekst pierwotny - bieżący
 Dz. U. z 2012 r. poz. 395

Na podstawie art. 81 ust. 2 pkt 6 lit. b ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. nr 152, poz. 1223, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy emerytalnych (Dz. U. nr 248, poz. 1847) wprowadza się następujące zmiany:

  1) w § 2:

   a) pkt 2 i 3 otrzymują brzmienie:

    "2) ustawa - ustawę z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz. U. z 2010 r. nr 34, poz. 189, z późn. zm.);

    3) ustawa o IKE oraz IKZE - ustawę z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego (Dz. U. nr 116, poz. 1205, z późn. zm.);",

   b) uchyla się pkt 4,

   c) po pkt 7 dodaje się pkt 7a w brzmieniu:

    "7a) dobrowolny fundusz - dobrowolny fundusz w rozumieniu art. 8 pkt 3a ustawy;",

   d) pkt 9 otrzymuje brzmienie:

    "9) fundusz - otwarty fundusz, dobrowolny fundusz oraz pracowniczy fundusz;",

   e) po pkt 10 dodaje się pkt 10a-10c w brzmieniu:

    "10a) IKE - indywidualne konto emerytalne, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy o IKE oraz IKZE;

    10b) IKZE - indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego, o którym mowa w art. 2 pkt 1a ustawy o IKE oraz IKZE;

    10c) pracowniczy program emerytalny - program, o którym mowa w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych (Dz. U. nr 116, poz. 1207, z późn. zm.);",

   f) w pkt 15 lit. b otrzymuje brzmienie:

    "b) ze środków członków funduszu otrzymanych z tytułu wypłaty transferowej z innego funduszu lub innej instytucji finansowej prowadzącej IKE lub IKZE,",

   g) pkt 23 otrzymuje brzmienie:

    "23) portfel inwestycyjny - aktywa finansowe, o których mowa w art. 141 ust. 1 i 3 oraz w art. 143 ust. 1 i 5 ustawy;",

   h) pkt 29 otrzymuje brzmienie:

    "29) wpłata - zasilenie rachunku pieniężnego funduszu środkami przekazanymi w imieniu członków funduszu z tytułu wpłaty składki lub wypłaty transferowej oraz zasilenie rachunku pieniężnego dobrowolnego funduszu środkami wpłaconymi przez członków funduszu;",

   i) uchyla się pkt 30,

   j) pkt 32 otrzymuje brzmienie:

    "32) rachunek przeliczeniowy - rachunki pieniężne, na których, do czasu ich przeliczenia na jednostki rozrachunkowe, są przechowywane w szczególności aktywa pieniężne, wpłaty na rachunek rezerwowy, rachunek premiowy i na rachunek części dodatkowej Funduszu Gwarancyjnego, aktywa pieniężne przeznaczone na wypłaty, wypłaty transferowe, zwroty oraz wypłaty na rzecz towarzystwa; na rachunek przeliczeniowy składają się rachunki wpłat, wypłat oraz rachunek kwot do wyjaśnienia;",

   k) po pkt 32 dodaje się pkt 33 i 34 w brzmieniu:

    "33) wypłata - wypłata środków dokonywana na zasadach określonych w ustawie oraz w ustawie o IKE oraz IKZE;

    34) zwrot - wycofanie środków zgromadzonych na IKE lub IKZE lub w ramach pracowniczego programu emerytalnego lub części środków zgromadzonych na IKE.";

  2) uchyla się § 5;

  3) w § 11:

   a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

    "1. Wpłaty dokonane na rzecz członków funduszu, wpłaty dokonane przez członków dobrowolnego funduszu, wpłaty na rachunek rezerwowy oraz na rachunek premiowy lub na rachunek części dodatkowej Funduszu Gwarancyjnego są ujmowane na rachunku przeliczeniowym na dzień ich otrzymania.",

   b) uchyla się ust. 2,

   c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

    "3. Wpłaty, o których mowa w ust. 1, są przeliczane na jednostki rozrachunkowe w najbliższym dniu wyceny po otrzymaniu wpłaty na rachunek przeliczeniowy i po identyfikacji członka, który dokonał wpłaty, lub po otrzymaniu listy członków, na rzecz których jest wnoszona wpłata, według wartości jednostki rozrachunkowej na dzień, w którym po raz pierwszy możliwe jest przyporządkowanie otrzymanych składek poszczególnym członkom.",

   d) ust. 9 otrzymuje brzmienie:

    "9. Środki wpłacone, których nie można przyporządkować konkretnym członkom otwartego lub pracowniczego funduszu, są ujmowane na rachunku przeliczeniowym jako środki do wyjaśnienia. Po wyjaśnieniu, którego członka funduszu dotyczą, środki te są przeliczane na jednostki rozrachunkowe według wartości jednostki rozrachunkowej ustalonej na dzień, w którym zostały przyporządkowane. Fundusz przyporządkowuje środki konkretnemu członkowi funduszu w terminie 4 dni roboczych od dnia wpłaty. W przypadku, w którym środki te nie mogą zostać przyporządkowane, są one traktowane jako środki wpłacone za osoby niebędące członkami funduszu. Środki wpłacone za osoby niebędące członkami funduszu są zwracane wpłacającemu w ciągu 5 dni roboczych od dnia wpłaty, z zastrzeżeniem ust. 10.",

   e) po ust. 9 dodaje się ust. 9a w brzmieniu:

    "9a. Środki wpłacone, których nie można przyporządkować konkretnym członkom dobrowolnego funduszu, są ujmowane na rachunku przeliczeniowym jako środki do wyjaśnienia. Po wyjaśnieniu, którego członka funduszu dotyczą, środki te są przeliczane na jednostki rozrachunkowe według wartości jednostki rozrachunkowej ustalonej na dzień, w którym zostały przyporządkowane. Fundusz przyporządkowuje środki konkretnemu członkowi funduszu w terminie 10 dni roboczych od dnia wpłaty. W przypadku, w którym środki te nie mogą zostać przyporządkowane, są one traktowane jako środki wpłacone za osoby niebędące członkami funduszu. Środki wpłacone za osoby niebędące członkami funduszu są zwracane wpłacającemu w ciągu 12 dni roboczych od dnia wpłaty, z zastrzeżeniem ust. 10.",

   f) uchyla się ust. 11-13;

  4) w § 13 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

   "2. Przeliczenie, o którym mowa w ust. 1, jest wykonywane nie wcześniej niż na 3 dni robocze przed wypłatą środków, wypłatą transferową z IKE, IKZE lub z pracowniczego programu emerytalnego, zwrotem albo na 5 dni roboczych przed terminem dokonania wypłaty transferowej z otwartego funduszu.";

  5) w § 16 uchyla się ust. 2 i 3;

  6) w § 17 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

   "1. Papiery wartościowe będące przedmiotem umowy pożyczki stanowią składnik portfela inwestycyjnego funduszu przez okres objęty umową i są wyceniane zgodnie z zasadami przyjętymi dla tych papierów.

   2. Zobowiązania funduszu wynikające z umowy pożyczki papierów wartościowych ujmuje się w księgach rachunkowych jako pożyczki.";

  7) w § 27 uchyla się pkt 3;

  8) w § 28 uchyla się pkt 4;

  9) w § 30 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

   "1. Środki potrącone z rachunku funduszu, niestanowiące kosztów funduszu, o których mowa w art. 136 ust. 1, 2, 2a, 2b i 2c oraz art. 136a ust. 2 ustawy, podlegają refinansowaniu przez towarzystwo.";

  10) uchyla się § 33;

  11) w § 35 zdanie wstępne otrzymuje brzmienie:

   "Na dzień bilansowy ustala się wynik finansowy otwartego funduszu, obejmujący:";

  12) po § 35 dodaje się § 35a w brzmieniu:

   "§ 35a. Na dzień bilansowy ustala się wynik finansowy pracowniczego i dobrowolnego funduszu, obejmujący:

    1) wynik z inwestycji - stanowiący różnicę pomiędzy przychodami a kosztami operacyjnymi funduszu;

    2) zrealizowany zysk (stratę) z inwestycji;

    3) niezrealizowany zysk (stratę) z wyceny inwestycji.";

  13) w § 37:

   a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

    "3. Zakres informacji wykazywanych w sprawozdaniu finansowym otwartego funduszu określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.",

   b) dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

    "4. Zakres informacji wykazywanych w sprawozdaniu finansowym pracowniczego i dobrowolnego funduszu określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.";

  14) załącznik do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego rozporządzenia;

  15) dodaje się załącznik nr 2 do rozporządzenia w brzmieniu określonym w załączniku nr 2 do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. Rozporządzenie ma zastosowanie po raz pierwszy do sprawozdań finansowych sporządzanych za pierwsze półrocze 2012 r. oraz sprawozdań finansowych sporządzanych za rok obrotowy 2012.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.*)

_________________
*) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 12.04.2012 r.

Załącznik nr 1

Zakres informacji wykazywanych w sprawozdaniu finansowym otwartego funduszu

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego funduszu obejmuje w szczególności:

  1) firmę, siedzibę i adres towarzystwa będącego organem funduszu ze wskazaniem numeru we właściwym rejestrze;

  2) nazwę funduszu, cel inwestycyjny oraz stosowane ograniczenia inwestycyjne;

  3) wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym;

  4) wskazanie, czy sprawozdanie finansowe funduszu zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działalności przez fundusz w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuacji działalności funduszu;

  5) w przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło przejęcie aktywów zlikwidowanego funduszu - wskazanie, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po przejęciu aktywów zlikwidowanego funduszu;

  6) omówienie:

   a) przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, dotyczących w szczególności ujmowania w księgach rachunkowych operacji dotyczących funduszu,

   b) przyjętej metodologii wyceny,

   c) wprowadzonych zmian stosowanych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod ujmowania operacji w księgach rachunkowych, metod wyceny, przy czym zmiany te powinny być opisane w dwóch kolejnych sprawozdaniach finansowych po ich wprowadzeniu, z wyjaśnieniem przyczyn ich wprowadzenia oraz określeniem ich wpływu na sytuację majątkową, finansową oraz wynik finansowy funduszu.

Bilans

I. Aktywa

  1. Portfel inwestycyjny

  2. Środki pieniężne

   a) na rachunkach bieżących

   b) na rachunku przeliczeniowym

    - na rachunku wpłat

    - na rachunku wypłat

    - do wyjaśnienia

   c) na pozostałych rachunkach

  3. Należności

   a) z tytułu zbytych składników portfela inwestycyjnego

   b) z tytułu dywidend

   c) z tytułu pożyczek

   d) z tytułu odsetek

   e) od towarzystwa

   f) z tytułu wpłat na rachunek premiowy

   g) pozostałe należności

  4. Rozliczenia międzyokresowe

II. Zobowiązania

  1. Z tytułu nabytych składników portfela inwestycyjnego

  2. Z tytułu pożyczek i kredytów

  3. Wobec członków

  4. Wobec towarzystwa

  5. Wobec depozytariusza

  6. Z tytułu nieprzeliczonych jednostek na rachunku rezerwowym

  7. Z tytułu nieprzeliczonych jednostek na rachunku premiowym

  8. Z tytułu nieprzeliczonych jednostek na rachunku części dodatkowej Funduszu Gwarancyjnego

  9. Pozostałe zobowiązania

  10. Rozliczenia międzyokresowe

III. Aktywa netto (I-II)

IV. Kapitał funduszu

V. Kapitał rezerwowy

VI. Kapitał premiowy

VII. Kapitał części dodatkowej Funduszu Gwarancyjnego

VIII. Zakumulowany nierozdysponowany wynik finansowy

  1. Zakumulowany nierozdysponowany wynik z inwestycji

  2. Zakumulowany nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) z inwestycji

  3. Niezrealizowany zysk (strata) z wyceny inwestycji

  4. Zakumulowane przychody z tytułu pokrycia niedoboru

IX. Kapitał i zakumulowany nierozdysponowany wynik finansowy, razem (IV+V+VI+VII+VIII)

Rachunek zysków i strat

I. Przychody operacyjne

  1. Przychody portfela inwestycyjnego

   a) dywidendy i udziały w zyskach

   b) odsetki, w tym

    - odsetki od dłużnych papierów wartościowych

    - odsetki od depozytów bankowych i bankowych papierów wartościowych

    - pozostałe

   c) odpis dyskonta od dłużnych papierów wartościowych nabytych poniżej wartości nominalnej

   d) przychody z tytułu udzielonych pożyczek i kredytów

   e) przychody z tytułu udzielonych pożyczek w papierach wartościowych

   f) pozostałe przychody portfela inwestycyjnego

  2. Przychody ze środków pieniężnych na rachunkach bankowych

  3. Różnice kursowe dodatnie

  4. Pozostałe przychody

II. Koszty operacyjne

  1. Koszty zarządzania funduszem

  2. Koszty zasilenia rachunku premiowego

  3. Koszty wynagrodzenia depozytariusza

  4. Koszty portfela inwestycyjnego, w tym

   a) amortyzacja premii od dłużnych papierów wartościowych nabytych powyżej wartości nominalnej

   b) pozostałe koszty inwestycyjne

  5. Koszty zaciągniętych pożyczek i kredytów

  6. Przychody z tytułu uzupełnienia aktywów funduszu środkami zgromadzonymi na rachunku premiowym

  7. Różnice kursowe ujemne

  8. Pozostałe koszty

III. Wynik z inwestycji (I-II)

IV. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)

  1. Zrealizowany zysk (strata) z inwestycji

  2. Niezrealizowany zysk (strata) z wyceny inwestycji

V. Wynik z operacji (III+IV)

VI. Przychody z tytułu pokrycia niedoboru

VII. Wynik finansowy (V+VI)

Zestawienie zmian w aktywach netto

A. Zmiana wartości aktywów netto

  I. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego

  II. Wynik finansowy w okresie sprawozdawczym (razem), w tym

   1. Wynik z inwestycji

   2. Zrealizowany zysk (strata) z inwestycji

   3. Niezrealizowany zysk (strata) z wyceny inwestycji

   4. Przychody z tytułu pokrycia niedoboru

  III. Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym, w tym

   1. Zwiększenia kapitału z tytułu wpłat przeliczonych na jednostki rozrachunkowe

   2. Zmniejszenia kapitału z tytułu umorzenia jednostek rozrachunkowych

  IV. Łączna zmiana wartości aktywów netto w okresie sprawozdawczym (II+III)

  V. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego (I+IV)

B. Zmiana liczby jednostek rozrachunkowych

  I. Zmiana liczby jednostek rozrachunkowych w okresie sprawozdawczym, w tym

   1. Liczba wszystkich jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego

   2. Liczba wszystkich jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego

   3. Liczba jednostek rozrachunkowych na rachunku rezerwowym na początek okresu sprawozdawczego

   4. Liczba jednostek rozrachunkowych na rachunku rezerwowym na koniec okresu sprawozdawczego

   5. Liczba jednostek rozrachunkowych na rachunku premiowym na początek okresu sprawozdawczego

   6. Liczba jednostek rozrachunkowych na rachunku premiowym na koniec okresu sprawozdawczego

   7. Liczba jednostek rozrachunkowych na rachunku części dodatkowej Funduszu Gwarancyjnego na początek okresu sprawozdawczego

   8. Liczba jednostek rozrachunkowych na rachunku części dodatkowej Funduszu Gwarancyjnego na koniec okresu sprawozdawczego

  II. Zmiana wartości aktywów netto na jednostkę rozrachunkową

   1. Wartość aktywów netto na jednostkę rozrachunkową na początek okresu sprawozdawczego

   2. Wartość aktywów netto na jednostkę rozrachunkową na koniec okresu sprawozdawczego

   3. Procentowa zmiana wartości aktywów netto na jednostkę rozrachunkową w okresie sprawozdawczym

   4. Minimalna wartość aktywów netto na jednostkę rozrachunkową w okresie sprawozdawczym

   5. Maksymalna wartość aktywów netto na jednostkę rozrachunkową w okresie sprawozdawczym

   6. Wartość aktywów netto na jednostkę rozrachunkową na ostatni dzień wyceny w okresie sprawozdawczym

Zestawienie zmian w kapitale własnym

I. Kapitały razem funduszu na początek okresu sprawozdawczego

  1. Kapitał funduszu na początek okresu sprawozdawczego

   1.1. Zmiany w kapitale funduszu

    a) zwiększenia z tytułu

     - wpłat członków

     - otrzymanych wpłat transferowych

     - pokrycia szkody

     - pozostałe

    b) zmniejszenia z tytułu

     - wypłat transferowych

     - wypłat osobom uprawnionym

     - wypłaty do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z tytułu ustalenia prawa do okresowej emerytury kapitałowej oraz dożywotniej emerytury kapitałowej

     - zwrotu błędnie wpłaconych składek

     - pozostałe

   1.2. Kapitał funduszu na koniec okresu sprawozdawczego

  2. Kapitał rezerwowy funduszu na początek okresu sprawozdawczego

   2.1. Zmiany w kapitale rezerwowym

    a) zwiększenia z tytułu

     - wpłat towarzystwa

     - przeniesienia środków z rachunku premiowego

    b) zmniejszenia z tytułu

     - wypłat na rzecz towarzystwa

     - pozostałe

   2.2. Kapitał rezerwowy funduszu na koniec okresu sprawozdawczego

  3. Kapitał premiowy funduszu na początek okresu sprawozdawczego

   3.1. Zmiany w kapitale premiowym

    a) zwiększenia z tytułu

     - wpłat towarzystwa

    b) zmniejszenia z tytułu

     - zasilenia rachunku rezerwowego

     - zasilenia funduszu

     - pozostałe

   3.2. Kapitał premiowy funduszu na koniec okresu sprawozdawczego

  4. Kapitał części dodatkowej Funduszu Gwarancyjnego na początek okresu sprawozdawczego

   4.1. Zmiany w kapitale części dodatkowej Funduszu Gwarancyjnego

    a) zwiększenia z tytułu

     - wpłat towarzystwa

    b) zmniejszenia z tytułu

     - zasilenia funduszu

     - wypłat na rzecz towarzystwa

   4.2. Kapitał części dodatkowej Funduszu Gwarancyjnego na koniec okresu sprawozdawczego

  5. Wynik finansowy

II. Kapitały razem w dyspozycji funduszu na koniec okresu sprawozdawczego

Zestawienie portfela inwestycyjnego

 

Instrument finansowy

Ilość (w szt.)

Wartość nabycia (w tys. zł)

Wartość bieżąca (w tys. zł)

Udział w aktywach (w %)

1

2

3

4

5

6

1

Bony skarbowe

       

2

Obligacje skarbowe

       
3

Pożyczka lub kredyt dla Skarbu Państwa (SP)

       

4

Bony pieniężne Narodowego Banku Polskiego (NBP)

       

5

Obligacje NBP

       

6

Pożyczka lub kredyt dla NBP

       

7

Papiery wartościowe gwarantowane lub poręczane przez SP

       

8

Depozyty, pożyczki lub kredyty gwarantowane lub poręczane przez SP

       

9

Papiery wartościowe gwarantowane lub poręczane przez NBP

       

10

Depozyty, pożyczki lub kredyty gwarantowane lub poręczane przez NBP

       

11

Obligacje emitowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym

       

12

Depozyty w bankach krajowych

       

13

Papiery wartościowe emitowane przez banki krajowe

       

14

Listy zastawne

       

15

Zdematerializowane dłużne papiery wartościowe emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego

       

16

Inne niż zdematerializowane dłużne papiery wartościowe emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego

       

17

Obligacje przychodowe

       

18

Zabezpieczone całkowicie zdematerializowane dłużne papiery wartościowe emitowane przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego

       

19

Zabezpieczone całkowicie inne niż zdematerializowane dłużne papiery wartościowe emitowane przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego

       

20

Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez spółki publiczne, inne niż papiery wartościowe, o których mowa w pkt 18 i 19

       

21

Zdematerializowane obligacje i inne dłużne papiery wartościowe, inne niż w pkt 15 i 18

       

22

Kwity depozytowe

       

23

Pożyczki dla spółek publicznych

       

24

Akcje spółek notowanych na rynku oficjalnych notowań Giełdy Papierów Wartościowych (GPW)

       

25

Akcje spółek notowanych na pozostałych rynkach giełdowych GPW

       

26

Prawa do akcji notowane na GPW

       

27

Prawa poboru notowane na GPW

       

28

Akcje spółek notowanych na pozagiełdowych rynkach regulowanych

       

29

Prawa do akcji notowane na pozagiełdowych rynkach regulowanych

       

30

Prawa poboru notowane na pozagiełdowych rynkach regulowanych

       

31

Zdematerializowane akcje spółek notowanych na alternatywnych systemach obrotu

       

32

Zdematerializowane prawa do akcji notowane na alternatywnych systemach obrotu

       

33

Zdematerializowane prawa poboru notowane na alternatywnych systemach obrotu

       

34

Zdematerializowane akcje nienotowane na żadnym z rynków

       

35

Zdematerializowane prawa do akcji nienotowane na żadnym z rynków

       

36

Zdematerializowane prawa poboru nienotowane na żadnym z rynków

       

37

Obligacje zamienne na akcje spółek

       

38

Akcje narodowych funduszy inwestycyjnych

       

39

Certyfikaty inwestycyjne emitowane przez fundusze inwestycyjne zamknięte

       

40

Jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych

       

41

Jednostki uczestnictwa specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych

       

42

Inne krajowe instrumenty finansowe

       

43

Razem lokaty krajowe

       

44

Papiery wartościowe emitowane przez rządy innych krajów

       

45

Papiery wartościowe emitowane przez banki centralne innych krajów

       

46

Papiery wartościowe emitowane przez Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju, Europejski Bank Inwestycyjny, Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju

       

47

Depozyty w bankach zagranicznych

       

48

Papiery wartościowe emitowane przez banki zagraniczne

       

49

Dłużne papiery wartościowe emitowane przez zagraniczne jednostki samorządowe

       

50

Dłużne papiery wartościowe emitowane przez spółki notowane na rynkach regulowanych innych krajów

       

51

Akcje spółek notowanych na giełdach państw obcych

       

52

Akcje spółek notowanych
w elektronicznych systemach kwotowań
poza granicami kraju

       

53

Tytuły uczestnictwa emitowane przez zagraniczne instytucje wspólnego inwestowania

       

54

Inne zagraniczne instrumenty finansowe

       

55

Razem lokaty zagraniczne

       

56

Razem lokaty

       

Dodatkowe informacje i objaśnienia

obejmują w szczególności:

I. Dane uzupełniające o pozycjach bilansu za poprzedni i bieżący okres sprawozdawczy w odniesieniu do pozycji:

  1) "Środki pieniężne na rachunkach bieżących"; informacje o wielkości:

   a) środków na rachunkach bieżących w banku depozytariuszu

   b) środków na rachunkach bieżących w innych bankach

   c) środków na rachunkach pomocniczych w banku depozytariuszu

   d) środków na rachunkach pomocniczych w innych bankach

   e) waluty EUR

   f) waluty USD

   g) innych walut

   h) środków w drodze

   i) innych środków

  2) "Środki pieniężne na rachunku przeliczeniowym wpłat"; informacje o wielkości:

   a) środków wpłaconych za członków

   b) środków wpłaconych na rachunek rezerwowy

   c) środków wpłaconych na rachunek premiowy

   d) środków wpłaconych na rachunek części dodatkowej Funduszu Gwarancyjnego

   e) środków z tytułu otrzymanych wypłat transferowych

   f) innych środków

  3) "Środki pieniężne na rachunku przeliczeniowym wypłat"; informacje o wielkości środków:

   a) przeznaczonych na wypłaty transferowe

   b) przeznaczonych na wypłaty osobom upoważnionym

   c) przeznaczonych na wypłaty do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z tytułu ustalenia prawa do okresowej emerytury kapitałowej oraz dożywotniej emerytury kapitałowej

   d) na rzecz towarzystwa z tytułu naliczonego rachunku premiowego

   e) na rzecz towarzystwa z tytułu rachunku rezerwowego

   f) nienależnych

   g) wycofanych z rachunku rezerwowego

   h) wycofanych z rachunku części dodatkowej Funduszu Gwarancyjnego

   i) innych

  4) "Należności z tytułu zbytych składników portfela inwestycyjnego"; informacje o wielkości należności z tytułu sprzedaży:

   a) akcji i praw z nimi związanych

   b) obligacji skarbowych

   c) bonów

   d) pozostałych obligacji

   e) certyfikatów

   f) bankowych papierów wartościowych

   g) jednostek uczestnictwa

   h) listów zastawnych

   i) praw pochodnych

   j) innych

  5) "Należności z tytułu odsetek"; informacje o wielkości odsetek od:

   a) rachunków bankowych

   b) składników portfela inwestycyjnego, w tym

    - obligacji

    - depozytów bankowych

    - bankowych papierów wartościowych

    - listów zastawnych

    - pozostałych

   c) kredytów

   d) pożyczek

   e) innych

  6) "Należności od towarzystwa"; informacje o wielkości należności z tytułu:

   a) rachunku rezerwowego

   b) rachunku premiowego

   c) rachunku części dodatkowej Funduszu Gwarancyjnego

   d) pokrycia niedoboru

   e) innych

  7) "Zobowiązania z tytułu nabytych składników portfela inwestycyjnego"; informacje o wielkości zobowiązań z tytułu nabycia:

   a) akcji i praw z nimi związanych

   b) obligacji skarbowych

   c) bonów

   d) pozostałych obligacji

   e) certyfikatów

   f) bankowych papierów wartościowych

   g) jednostek uczestnictwa

   h) listów zastawnych

   i) praw pochodnych

   j) innych

  8) "Zobowiązania z tytułu pożyczek i kredytów"; informacje o wielkości zobowiązań z tytułu zaciągniętych:

   a) pożyczek krótkoterminowych

   b) kredytów długoterminowych

   c) kredytów krótkoterminowych

   d) innych

  9) "Zobowiązania wobec członków"; informacje o wielkości zobowiązań z tytułu:

   a) wpłat

   b) wypłat do zakładów emerytalnych

   c) wypłat transferowych

   d) pokrycia szkody

   e) innych

  10) "Zobowiązania wobec towarzystwa"; informacje o wielkości zobowiązań z tytułu:

   a) wycofania nadpłaty

   b) opłaty od składki

   c) opłat transferowych

   d) opłat za zarządzanie

   e) opłat z rachunku rezerwowego

   f) innych

  11) "Zobowiązania pozostałe"; informacje o wielkości zobowiązań z tytułu:

   a) wypłat bezpośrednich

   b) wypłat bezpośrednich ratalnych

   c) innych

  12) Informacje dotyczące portfela inwestycyjnego, w tym

   a) rodzaje instrumentów pochodnych z podaniem ich wartości nabycia oraz wartości godziwej

II. Dane uzupełniające o pozycjach rachunku zysków i strat za poprzedni i bieżący okres sprawozdawczy:

  1) informacje o wielkości przychodów z:

   a) rachunków środków pieniężnych

   b) depozytów bankowych

   c) obligacji

   d) bankowych papierów wartościowych

   e) listów zastawnych

   f) kredytów

   g) innych, w tym

    - dywidend i udziałów w zyskach

    - odpisu dyskonta od dłużnych papierów wartościowych nabytych poniżej wartości nominalnej

  2) informacje o dodatnich różnicach kursowych, w podziale na:

   a) ujęte w zrealizowanym zysku (stracie) z inwestycji:

    - akcji i praw z nimi związanych

    - bonów

    - obligacji

    - certyfikatów

    - bankowych papierów wartościowych

    -jednostek uczestnictwa

    - listów zastawnych

    - innych

   b) ujęte w niezrealizowanym zysku (stracie) z wyceny inwestycji:

    - akcji i praw z nimi związanych

    - bonów

    - obligacji

    - certyfikatów

    - bankowych papierów wartościowych

    -jednostek uczestnictwa

    - listów zastawnych

    - innych

  3) "Wynagrodzenie depozytariusza"; informacje o wielkości kosztów z tytułu:

   a) refinansowania opłat na rzecz innych podmiotów krajowych

   b) refinansowania opłat na rzecz subdepozytariuszy

   c) opłat za przechowywanie

   d) opłat za rozliczanie

   e) weryfikacji wartości jednostki

   f) prowadzenia rachunków i przelewów

   g) innych

  4) informacje o ujemnych różnicach kursowych, w podziale na:

   a) ujęte w zrealizowanym zysku (stracie) z inwestycji:

    - akcji i praw z nimi związanych

    - bonów

    - obligacji

    - certyfikatów

    - bankowych papierów wartościowych

    -jednostek uczestnictwa

    - listów zastawnych

    - innych

   b) ujęte w niezrealizowanym zysku (stracie) z wyceny inwestycji:

    - akcji i praw z nimi związanych

    - bonów

    - obligacji

    - certyfikatów

    - bankowych papierów wartościowych

    -jednostek uczestnictwa

    - listów zastawnych

    - innych

  5) "Zrealizowany zysk (strata) z inwestycji"; informacje o wielkości zysku (straty) z:

   a) akcji i praw z nimi związanych

   b) obligacji skarbowych

   c) bonów

   d) pozostałych obligacji

   e) certyfikatów

   f) bankowych papierów wartościowych

   g) jednostek uczestnictwa

   h) listów zastawnych

   i) praw pochodnych

   j) innych

  6) "Niezrealizowany zysk (strata) z wyceny inwestycji"; informacje o wielkości zysku (straty) z:

   a) akcji i praw z nimi związanych

   b) obligacji skarbowych

   c) bonów

   d) pozostałych obligacji

   e) certyfikatów

   f) bankowych papierów wartościowych

   g) jednostek uczestnictwa

   h) listów zastawnych

   i) praw pochodnych

   j) innych

  7) "Przychody z tytułu pokrycia niedoboru"; informacje o wielkości przychodów:

   a) z rachunku rezerwowego

   b) ze środków towarzystwa

   c) ze środków części podstawowej Funduszu Gwarancyjnego

   d) ze środków części dodatkowej Funduszu Gwarancyjnego

   e) ze środków części dodatkowej Funduszu Gwarancyjnego innych OFE

   f) ze środków Skarbu Państwa

   g) innych

III. Koszty otwartego funduszu pokrywane przez powszechne towarzystwa w poprzednim i bieżącym okresie sprawozdawczym:

  1) koszty prowadzenia i obsługi rachunków bankowych

  2) koszty pożyczek i kredytów

  3) koszty przechowywania

  4) koszty transakcyjne

  5) koszty zarządzania

  6) inne

Załącznik nr 2

Zakres informacji wykazywanych w sprawozdaniu finansowym pracowniczego i dobrowolnego funduszu

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego funduszu obejmuje w szczególności:

  1) firmę, siedzibę i adres towarzystwa będącego organem funduszu ze wskazaniem numeru we właściwym rejestrze;

  2) nazwę funduszu, cel inwestycyjny oraz stosowane ograniczenia inwestycyjne;

  3) wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym;

  4) wskazanie, czy sprawozdanie finansowe funduszu zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działalności przez fundusz w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuacji działalności funduszu;

  5) omówienie:

   a) przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, dotyczących w szczególności ujmowania w księgach rachunkowych operacji dotyczących funduszu,

   b) przyjętej metodologii wyceny,

   c) wprowadzonych zmian stosowanych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod ujmowania operacji w księgach rachunkowych, metod wyceny, przy czym zmiany te powinny być opisane w dwóch kolejnych sprawozdaniach finansowych po ich wprowadzeniu, z wyjaśnieniem przyczyn ich wprowadzenia oraz określeniem ich wpływu na sytuację majątkową, finansową oraz wynik finansowy funduszu.

Bilans

I. Aktywa

  1. Portfel inwestycyjny

  2. Środki pieniężne

   a) na rachunkach bieżących

   b) na rachunku przeliczeniowym

    - na rachunku wpłat

    - na rachunku wypłat

    - do wyjaśnienia

   c) na pozostałych rachunkach

  3. Należności

   a) z tytułu zbytych składników portfela inwestycyjnego

   b) z tytułu dywidend

   c) z tytułu pożyczek

   d) z tytułu odsetek

   e) od towarzystwa

   f) pozostałe należności

  4. Rozliczenia międzyokresowe

II. Zobowiązania

  1. Z tytułu nabytych składników portfela inwestycyjnego

  2. Z tytułu pożyczek i kredytów

  3. Wobec członków

  4. Wobec towarzystwa

  5. Wobec depozytariusza

  6. Pozostałe zobowiązania

  7. Rozliczenia międzyokresowe

III. Aktywa netto (I-II)

IV. Kapitał funduszu

V. Zakumulowany nierozdysponowany wynik finansowy

  1. Zakumulowany nierozdysponowany wynik z inwestycji

  2. Zakumulowany nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) z inwestycji

  3. Niezrealizowany zysk (strata) z wyceny inwestycji

VI. Kapitał i zakumulowany nierozdysponowany wynik finansowy, razem (IV+V)

Rachunek zysków i strat

I. Przychody operacyjne

  1. Przychody portfela inwestycyjnego

   a) dywidendy i udziały w zyskach

   b) odsetki, w tym

    - odsetki od dłużnych papierów wartościowych

    - odsetki od depozytów bankowych i bankowych papierów wartościowych

    - pozostałe

   c) odpis dyskonta od dłużnych papierów wartościowych nabytych poniżej wartości nominalnej

   d) przychody z tytułu udzielonych pożyczek i kredytów

   e) przychody z tytułu udzielonych pożyczek w papierach wartościowych

   f) pozostałe przychody portfela inwestycyjnego

  2. Przychody ze środków pieniężnych na rachunkach bankowych

  3. Różnice kursowe dodatnie

  4. Pozostałe przychody

II. Koszty operacyjne

  1. Koszty zarządzania funduszem

  2. Koszty wynagrodzenia depozytariusza

  3. Koszty portfela inwestycyjnego, w tym

   a) amortyzacja premii od dłużnych papierów wartościowych nabytych powyżej wartości nominalnej

   b) pozostałe koszty inwestycyjne

  4. Koszty zaciągniętych pożyczek i kredytów

  5. Różnice kursowe ujemne

  6. Pozostałe koszty

III. Wynik z inwestycji (I-II)

IV. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)

  1. Zrealizowany zysk (strata) z inwestycji

  2. Niezrealizowany zysk (strata) z wyceny inwestycji

V. Wynik finansowy (III+IV)

Zestawienie zmian w aktywach netto

A. Zmiana wartości aktywów netto

  I. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego

  II. Wynik finansowy w okresie sprawozdawczym (razem), w tym

   1. Wynik z inwestycji

   2. Zrealizowany zysk (strata) z inwestycji

   3. Niezrealizowany zysk (strata) z wyceny inwestycji

  III. Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym, w tym

   1. Zwiększenia kapitału z tytułu wpłat przeliczonych na jednostki rozrachunkowe

   2. Zmniejszenia kapitału z tytułu umorzenia jednostek rozrachunkowych

  IV. Łączna zmiana wartości aktywów netto w okresie sprawozdawczym (II+III)

  V. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego (I+IV)

B. Zmiana liczby jednostek rozrachunkowych

  I. Zmiana liczby jednostek rozrachunkowych w okresie sprawozdawczym, w tym

   1. Liczba wszystkich jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego

   2. Liczba wszystkich jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego

  II. Zmiana wartości aktywów netto na jednostkę rozrachunkową

   1. Wartość aktywów netto na jednostkę rozrachunkową na początek okresu sprawozdawczego

   2. Wartość aktywów netto na jednostkę rozrachunkową na koniec okresu sprawozdawczego

   3. Procentowa zmiana wartości aktywów netto na jednostkę rozrachunkową w okresie sprawozdawczym

   4. Minimalna wartość aktywów netto na jednostkę rozrachunkową w okresie sprawozdawczym

   5. Maksymalna wartość aktywów netto na jednostkę rozrachunkową w okresie sprawozdawczym

   6. Wartość aktywów netto na jednostkę rozrachunkową na ostatni dzień wyceny w okresie sprawozdawczym

Zestawienie zmian w kapitale własnym

I. Kapitały razem funduszu na początek okresu sprawozdawczego

  1. Kapitał funduszu na początek okresu sprawozdawczego

   1.1. Zmiany w kapitale funduszu

    a) zwiększenia z tytułu

     - wpłat członków

     - otrzymanych wpłat transferowych

     - pokrycia szkody

     - pozostałe

    b) zmniejszenia z tytułu

     - wypłat transferowych

     - wypłat osobom uprawnionym

     - wypłaty na wniosek oszczędzającego z IKE lub IKZE (dotyczy tylko dobrowolnego funduszu)

     - zwrotu błędnie wpłaconych składek

     - pozostałe

   1.2. Kapitał funduszu na koniec okresu sprawozdawczego

  2. Wynik finansowy

II. Kapitały razem w dyspozycji funduszu na koniec okresu sprawozdawczego

Zestawienie portfela inwestycyjnego

 

Instrument finansowy

Ilość (w szt.)

Wartość nabycia (w tys. zł)

Wartość bieżąca (w tys. zł)

Udział w aktywach (w %)

1

2

3

4

5

6

1

Bony skarbowe

       

2

Obligacje skarbowe

       

3

Pożyczka lub kredyt dla Skarbu Państwa (SP)

       

4

Bony pieniężne Narodowego Banku Polskiego (NBP)

       

5

Obligacje NBP

       

6

Pożyczka lub kredyt dla NBP

       

7

Papiery wartościowe gwarantowane lub poręczane przez SP

       

8

Depozyty, pożyczki lub kredyty gwarantowane lub poręczane przez SP

       

9

Papiery wartościowe gwarantowane lub poręczane przez NBP

       

10

Depozyty, pożyczki lub kredyty gwarantowane lub poręczane przez NBP

       

11

Obligacje emitowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym

       

12

Depozyty w bankach krajowych

       

13

Papiery wartościowe emitowane przez banki krajowe

       

14

Listy zastawne

       

15

Zdematerializowane dłużne papiery wartościowe emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego

       

16

Inne niż zdematerializowane dłużne papiery wartościowe emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego

       

17

Obligacje przychodowe

       

18

Zabezpieczone całkowicie zdematerializowane dłużne papiery wartościowe emitowane przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego

       

19

Zabezpieczone całkowicie inne niż zdematerializowane dłużne papiery wartościowe emitowane przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego

       

20

Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez spółki publiczne, inne niż papiery wartościowe, o których mowa w pkt 18 i 19

       

21

Zdematerializowane obligacje i inne dłużne papiery wartościowe, inne niż w pkt 15 i 18

       

22

Kwity depozytowe

       

23

Pożyczki dla spółek publicznych

       

24

Akcje spółek notowanych na rynku oficjalnych notowań Giełdy Papierów Wartościowych (GPW)

       

25

Akcje spółek notowanych na pozostałych rynkach giełdowych GPW

       

26

Prawa do akcji notowane na GPW

       

27

Prawa poboru notowane na GPW

       

28

Akcje spółek notowanych na pozagiełdowych rynkach regulowanych

       

29

Prawa do akcji notowane na pozagiełdowych rynkach regulowanych

       

30

Prawa poboru notowane na pozagiełdowych rynkach regulowanych

       

31

Zdematerializowane akcje spółek notowanych na alternatywnych systemach obrotu

       

32

Zdematerializowane prawa do akcji notowane na alternatywnych systemach obrotu

       

33

Zdematerializowane prawa poboru notowane na alternatywnych systemach obrotu

       

34

Zdematerializowane akcje nienotowane na żadnym z rynków

       

35

Zdematerializowane prawa do akcji nienotowane na żadnym z rynków

       

36

Zdematerializowane prawa poboru nienotowane na żadnym z rynków

       

37

Obligacje zamienne na akcje spółek

       

38

Akcje narodowych funduszy inwestycyjnych

       

39

Certyfikaty inwestycyjne emitowane przez fundusze inwestycyjne zamknięte

       

40

Jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych

       

41

Jednostki uczestnictwa specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych

       

42

Inne krajowe instrumenty finansowe

       

43

Razem lokaty krajowe

       

44

Papiery wartościowe emitowane przez rządy innych krajów

       

45

Papiery wartościowe emitowane przez banki centralne innych krajów

       

46

Papiery wartościowe emitowane przez Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju, Europejski Bank Inwestycyjny, Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju

       

47

Depozyty w bankach zagranicznych

       

48

Papiery wartościowe emitowane przez banki zagraniczne

       

49

Dłużne papiery wartościowe emitowane przez zagraniczne jednostki samorządowe

       

50

Dłużne papiery wartościowe emitowane przez spółki notowane na rynkach regulowanych innych krajów

       

51

Akcje spółek notowanych na giełdach państw obcych

       

52

Akcje spółek notowanych w elektronicznych systemach kwotowań poza granicami kraju

       

53

Tytuły uczestnictwa emitowane przez zagraniczne instytucje wspólnego inwestowania

       

54

Inne zagraniczne instrumenty finansowe

       

55

Razem lokaty zagraniczne

       

56

Razem lokaty

       

Dodatkowe informacje i objaśnienia

obejmują w szczególności:

I. Dane uzupełniające o pozycjach bilansu za poprzedni i bieżący okres sprawozdawczy w odniesieniu do pozycji:

  1) "Środki pieniężne na rachunkach bieżących"; informacje o wielkości:

   a) środków na rachunkach bieżących w banku depozytariuszu

   b) środków na rachunkach bieżących w innych bankach

   c) środków na rachunkach pomocniczych w banku depozytariuszu

   d) środków na rachunkach pomocniczych w innych bankach

   e) waluty EUR

   f) waluty USD

   g) innych walut

   h) środków w drodze

   i) innych środków

  2) "Środki pieniężne na rachunku przeliczeniowym wpłat"; informacje o wielkości:

   a) środków wpłaconych za członków (dotyczy pracowniczego funduszu)

   b) środków wpłaconych przez członków (dotyczy dobrowolnego funduszu)

   c) środków z tytułu otrzymanych wypłat transferowych

   d) innych środków

  3) "Środki pieniężne na rachunku przeliczeniowym wypłat"; informacje o wielkości środków:

   a) przeznaczonych na wypłaty transferowe

   b) przeznaczonych na wypłaty osobom upoważnionym

   c) przeznaczonych na wypłaty na wniosek oszczędzającego z IKE lub IKZE (dotyczy tylko dobrowolnego funduszu)

   d) innych

  4) "Należności z tytułu zbytych składników portfela inwestycyjnego"; informacje o wielkości należności z tytułu sprzedaży:

   a) akcji i praw z nimi związanych

   b) obligacji skarbowych

   c) bonów

   d) pozostałych obligacji

   e) certyfikatów

   f) bankowych papierów wartościowych

   g) jednostek uczestnictwa

   h) listów zastawnych

   i) praw pochodnych

   j) innych

  5) "Należności z tytułu odsetek"; informacje o wielkości odsetek od:

   a) rachunków bankowych

   b) składników portfela inwestycyjnego, w tym

    - obligacji

    - depozytów bankowych

    - bankowych papierów wartościowych

    - listów zastawnych

    - pozostałych

   c) kredytów

   d) pożyczek

   e) innych

  6) "Należności od towarzystwa"; informacje o wielkości należności z tytułu:

   a) pokrycia szkody

   b) innych

  7) "Zobowiązania z tytułu nabytych składników portfela inwestycyjnego"; informacje o wielkości zobowiązań z tytułu nabycia:

   a) akcji i praw z nimi związanych

   b) obligacji skarbowych

   c) bonów

   d) pozostałych obligacji

   e) certyfikatów

   f) bankowych papierów wartościowych

   g) jednostek uczestnictwa

   h) listów zastawnych

   i) praw pochodnych

   j) innych

  8) "Zobowiązania z tytułu pożyczek i kredytów"; informacje o wielkości zobowiązań z tytułu zaciągniętych:

   a) pożyczek krótkoterminowych

   b) kredytów długoterminowych

   c) kredytów krótkoterminowych

   d) innych

  9) "Zobowiązania wobec członków"; informacje o wielkości zobowiązań z tytułu:

   a) wpłat

   b) wypłat transferowych

   c) pokrycia szkody

   d) innych

  10) "Zobowiązania wobec towarzystwa"; informacje o wielkości zobowiązań z tytułu:

   a) opłaty od składki

   b) opłat transferowych

   c) opłat za zarządzanie

   d) innych

  11) "Zobowiązania pozostałe"; informacje o wielkości zobowiązań z tytułu:

   a) wypłat bezpośrednich

   b) wypłat bezpośrednich ratalnych

   c) innych

  12) Informacje dotyczące portfela inwestycyjnego, w tym

   a) rodzaje instrumentów pochodnych z podaniem ich wartości nabycia oraz wartości godziwej

II. Dane uzupełniające o pozycjach rachunku zysków i strat za poprzedni i bieżący okres sprawozdawczy:

  1) informacje o wielkości przychodów z:

   a) rachunków środków pieniężnych

   b) depozytów bankowych

   c) obligacji

   d) bankowych papierów wartościowych

   e) listów zastawnych

   f) kredytów

   g) innych, w tym:

    - dywidend i udziałów w zyskach

    - odpisu dyskonta od dłużnych papierów wartościowych nabytych poniżej wartości nominalnej

  2) informacje o dodatnich różnicach kursowych, w podziale na:

   a) ujęte w zrealizowanym zysku (stracie) z inwestycji:

    - akcji i praw z nimi związanych

    - bonów

    - obligacji

    - certyfikatów

    - bankowych papierów wartościowych

    -jednostek uczestnictwa

    - listów zastawnych

    - innych

   b) ujęte w niezrealizowanym zysku (stracie) z wyceny inwestycji:

    - akcji i praw z nimi związanych

    - bonów

    - obligacji

    - certyfikatów

    - bankowych papierów wartościowych

    -jednostek uczestnictwa

    - listów zastawnych

    - innych

  3) "Wynagrodzenie depozytariusza"; informacje o wielkości kosztów z tytułu:

   a) refinansowania opłat na rzecz innych podmiotów krajowych

   b) refinansowania opłat na rzecz subdepozytariuszy

   c) opłat za przechowywanie

   d) opłat za rozliczanie

   e) weryfikacji wartości jednostki

   f) prowadzenia rachunków i przelewów

   g) innych

  4) informacje o ujemnych różnicach kursowych, w podziale na:

   a) ujęte w zrealizowanym zysku (stracie) z inwestycji:

    - akcji i praw z nimi związanych

    - bonów

    - obligacji

    - certyfikatów

    - bankowych papierów wartościowych

    -jednostek uczestnictwa

    - listów zastawnych

    - innych

   b) ujęte w niezrealizowanym zysku (stracie) z wyceny inwestycji:

    - akcji i praw z nimi związanych

    - bonów

    - obligacji

    - certyfikatów

    - bankowych papierów wartościowych

    -jednostek uczestnictwa

    - listów zastawnych

    - innych

  5) "Zrealizowany zysk (strata) z inwestycji"; informacje o wielkości zysku (straty) z:

   a) akcji i praw z nimi związanych

   b) obligacji skarbowych

   c) bonów

   d) pozostałych obligacji

   e) certyfikatów

   f) bankowych papierów wartościowych

   g) jednostek uczestnictwa

   h) listów zastawnych

   i) praw pochodnych

   j) innych

  6) "Niezrealizowany zysk (strata) z wyceny inwestycji"; informacje o wielkości zysku (straty) z:

   a) akcji i praw z nimi związanych

   b) obligacji skarbowych

   c) bonów

   d) pozostałych obligacji

   e) certyfikatów

   f) bankowych papierów wartościowych

   g) jednostek uczestnictwa

   h) listów zastawnych

   i) praw pochodnych

   j) innych

 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60