Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Wyszukaj

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) »  »  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8.02.2012 r. zmieniające ...

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8.02.2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych

Tekst pierwotny - bieżący
 Dz. U. z 2012 r. poz. 190

Na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. nr 223, poz. 1458, z 2009 r. nr 157, poz. 1241, z 2010 r. nr 229, poz. 1494 oraz z 2011 r. nr 134, poz. 777 i nr 201, poz. 1183) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. nr 50, poz. 398, nr 220, poz. 1721 oraz z 2011 r. nr 144, poz. 858) w załączniku nr 3 do rozporządzenia w IV tabeli w części H "w samorządowych jednostkach organizacyjnych" w III części "Jednostki organizacyjne pomocy społecznej oraz centra integracji społecznej" wprowadza się następujące zmiany:

  1) tytuł III części otrzymuje brzmienie:

   "III. Jednostki organizacyjne pomocy społecznej, centra integracji społecznej oraz jednostki organizacyjne wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej";

  2) w grupie "Stanowiska pomocnicze i obsługi": 

   a) lp. 5 otrzymuje brzmienie:

1

2

3

4

5

5

Starszy wychowawca

XV

według odrębnych przepisów

4

starszy wychowawca w placówce wsparcia dziennego

wyższe według odrębnych przepisów

4

średnie według odrębnych przepisów

7

   b) po lp. 5 dodaje się lp. 5a i 5b w brzmieniu:

1

2

3

4

5

5a

Starszy koordynator rodzinnej pieczy zastępczej

XV

według odrębnych przepisów

5

5b

Starszy asystent rodziny

XIV

wyższe według odrębnych przepisów

5

średnie według odrębnych przepisów

8

   c) lp. 11 otrzymuje brzmienie:

1

2

3

4

5

11

Wychowawca

XIV

według odrębnych przepisów

2

wychowawca w placówce wsparcia dziennego

wyższe według odrębnych przepisów

2

średnie według odrębnych przepisów

5

   d) po lp. 13 dodaje się lp. 13a i 13b w brzmieniu:

1

2

3

4

5

13a

Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej

XIV

według odrębnych przepisów

2

13b

Asystent rodziny

XIII

wyższe według odrębnych przepisów

2

średnie według odrębnych przepisów

5

   e) lp. 17 otrzymuje brzmienie:

1

2

3

4

5

17

Młodszy wychowawca,
młodszy wychowawca w placówce wsparcia dziennego

XIII

według odrębnych przepisów

-

   f) lp. 21 otrzymuje brzmienie:

1

2

3

4

5

21

Starszy opiekun dziecięcy

XII

według odrębnych przepisów

starszy instruktor terapii zajęciowej

średnie i policealna szkoła odpowiedniej specjalności

5

starszy instruktor ds. kulturalno-oświatowych

średnie3)

starszy instruktor reintegracji zawodowej

średnie zawodowe

   g) po lp. 21 dodaje się lp. 21a w brzmieniu:

1

2

3

4

5

21a

Młodszy koordynator rodzinnej pieczy zastępczej, młodszy asystent rodziny

XI

według odrębnych przepisów

   h) lp. 26 otrzymuje brzmienie:

1

2

3

4

5

26

Opiekun dziecięcy

XI

według odrębnych przepisów

technik fizjoterapii

średnie medyczne

-

instruktor terapii zajęciowej

średnie3) i policealna szkoła odpowiedniej specjalności

instruktor ds. kulturalno-oświatowych

średnie3)

instruktor reintegracji zawodowej

średnie zawodowe

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia*), z mocą od dnia 1 stycznia 2012 r.

_________________________
*) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 20.02.2012 r.

 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60