Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) »  »  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22.12.2011 r. w ...

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22.12.2011 r. w sprawie warunków organizacyjno-technicznych dotyczących formy wniosków i dokumentów oraz ich składania drogą elektroniczną do sądów rejestrowych i Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego oraz sposobu posługiwania się dokumentami wydanymi w postaci elektronicznej

 Dz. U. z 2011 r. nr 299, poz. 1773
 zmieniony przez
zmiany w:
Wyświetl wcześniejsze wersje
2018.03.15 - bieżąca
 zmieniony przez
zmiany w:

Uwaga od redakcji:
Zmiany, które wchodzą w życie w wybranej wersji czasowej - zaznaczono kolorem

Na podstawie art. 6 pkt 3 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2007 r. nr 168, poz. 1186, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

Istniejące wersje czasowe § 1
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2011 r. nr 299, poz. 1773
2018.03.15
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 1. Rozporządzenie określa:

  1) warunki organizacyjno-techniczne dotyczące:

   a) formy wniosków i dokumentów oraz ich składania do sądów rejestrowych drogą elektroniczną na podstawie art. 126 § 5 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 155, z 2017 r. poz. 2491 oraz z 2018 r. poz. 5, 138, 398 i 416),

   b) formy wniosków o wydanie odpisów, wyciągów, zaświadczeń i udzielenie informacji oraz ich składania do Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego, zwanej dalej "Centralną Informacją", drogą elektroniczną,

   c) formy wniosków o udostępnienie kopii dokumentów z elektronicznego katalogu dokumentów spółek oraz ich składania do Centralnej Informacji drogą elektroniczną,

   d) formy orzeczeń doręczanych wnioskodawcom drogą elektroniczną przez sądy rejestrowe;

   e) formy odpisów, wyciągów, zaświadczeń i informacji doręczanych przez Centralną Informację drogą elektroniczną,

   f) formy kopii dokumentów z elektronicznego katalogu dokumentów spółek doręczanych przez Centralną Informację drogą elektroniczną;

  2) sposób posługiwania się dokumentami wydanymi w postaci elektronicznej.

Istniejące wersje czasowe § 2
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2011 r. nr 299, poz. 1773
2016.10.13
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

  1) ustawie - rozumie się przez to ustawę z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, zwaną dalej "ustawą";

  2) katalogu - rozumie się przez to elektroniczny katalog dokumentów spółek określony w art. 4 ust. 2 pkt 1 ustawy;

  3) podpisie elektronicznym - rozumie się przez to kwalifikowany podpis elektroniczny albo podpis potwierdzony profilem zaufanym ePUAP;

  4) zarejestrowanym użytkowniku - rozumie się przez to osobę, której został przydzielony unikalny adres internetowy powiązany z niepowtarzalną nazwą i hasłem oraz ważnym kwalifikowanym certyfikatem użytkownika;

  5) systemie teleinformatycznym - rozumie się przez to system teleinformatyczny w rozumieniu art. 2 pkt 3 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204, z późn. zm.).

§ 3. 1. Składanie wniosków i dokumentów, o których mowa w § 1 pkt 1 lit. a-c, może być dokonane jedynie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego przez zarejestrowanego użytkownika. W przypadku wniosków składanych do sądów rejestrowych zarejestrowanym użytkownikiem powinna być osoba uprawniona do występowania w imieniu wnioskodawcy.

2. Adres systemu teleinformatycznego jest dostępny na stronach podmiotowych Ministerstwa Sprawiedliwości w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 4. Wnioski, o których mowa w § 1 pkt 1 lit. a-c, wraz z załącznikami wypełnia się na urzędowych formularzach dostępnych pod adresem określonym w § 3 ust. 2 i opatruje podpisem elektronicznym.

§ 5. Dokumenty dołączone do wniosków, o których mowa w § 1 pkt 1, składa się w jednym z formatów wskazanych w przepisach o minimalnych wymaganiach dla systemów teleinformatycznych i opatruje się podpisem elektronicznym osoby uprawnionej do ich podpisania.

Istniejące wersje czasowe § 6
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2011 r. nr 299, poz. 1773
2016.10.13
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 6. 1. Odpisy, wyciągi, zaświadczenia i informacje z rejestru, orzeczenia oraz zarządzenia i inne pisma sądowe są doręczane drogą elektroniczną w formacie pdf i opatrzone podpisem elektronicznym uprawnionego pracownika Centralnej Informacji bądź sądu rejestrowego.

2. W sprawach o wpis spółki, której umowę zawarto przy wykorzystaniu wzorca umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością udostępnianego w systemie teleinformatycznym, orzeczenia oraz zarządzenia i inne pisma sądowe doręczane drogą elektroniczną mogą być opatrzone przez pracownika sądu podpisem elektronicznym, o którym mowa w art. 3 pkt 10 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylającego dyrektywę 1999/93/WE (Dz. Urz. UE L 257 z 28.08.14, str. 73-114).

§ 7. Kopie dokumentów z katalogu są przesyłane w postaci, w jakiej zostały złożone i opatrzone podpisem elektronicznym uprawnionego pracownika sądu, który przesłał dany dokument do katalogu.

§ 8. System teleinformatyczny potwierdza zamieszczenie odpisów, wyciągów, zaświadczeń, informacji z rejestru, orzeczeń oraz kopii dokumentów z katalogu pod adresem, o którym mowa w § 3 ust. 2, ze wskazaniem daty zamieszczenia.

§ 9. 1. Odpisy, wyciągi, zaświadczenia i informacje oraz kopie dokumentów z katalogu uzyskane zgodnie z § 6 i 7 są wykorzystywane w postaci elektronicznej, jeżeli możliwe jest posłużenie się dokumentem elektronicznym we właściwym postępowaniu.

2.  Jeżeli we właściwym postępowaniu nie ma możliwości wykorzystania dokumentów, o których mowa w ust. 1, w postaci elektronicznej, mogą one być wykorzystane w tym postępowaniu w formie wydruku przez podmioty, które je uzyskały w postaci elektronicznej.

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, osoba przedkładająca wydruk dołącza do niego oświadczenie o zgodności wydruku z otrzymanym dokumentem elektronicznym.

§ 10. Do czasu wejścia w życie przepisów wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. nr 64, poz. 565, z późn. zm.) dokumenty dołączane do wniosków, o których mowa w § 1 pkt 1, składa się w jednym z formatów określonych w załączniku do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 r. w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz. U. nr 206, poz. 1216).

§ 11. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r.*)

________________________
*) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 20.12.2006 r. w sprawie warunków organizacyjno-technicznych dotyczących formy wniosków i dokumentów oraz ich składania do sądów rejestrowych i Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego drogą elektroniczną, a także orzeczeń, odpisów, wyciągów, zaświadczeń, informacji i kopii dokumentów doręczanych wnioskodawcom drogą elektroniczną przez sądy rejestrowe i Centralną Informację (Dz. U. nr 247, poz. 1813), które traci moc z dniem wejścia w życie ustawy z dnia 13.05.2011 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. nr 144, poz. 851), tj. z dniem 1.01.2012 r.

 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60