Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) »  »  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12.12.2011 r. zmieniające ...

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12.12.2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przekazywania i rozliczania wpływów z podatku dochodowego na rachunek Funduszu Strefowego

Tekst pierwotny - bieżący
 Dz. U. z 2011 r. nr 296, poz. 1753

Na podstawie art. 7 ust. 9 ustawy z dnia 2 października 2003 r. o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych i niektórych ustaw (Dz. U. nr 188, poz. 1840, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 22 lutego 2005 r. w sprawie przekazywania i rozliczania wpływów z podatku dochodowego na rachunek Funduszu Strefowego (Dz. U. nr 38, poz. 338) wprowadza się następujące zmiany:

  1) w § 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

   "1) sposób i terminy przekazywania i rozliczania wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku dochodowego od osób prawnych od podatników, o których mowa w art. 5 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2 października 2003 r. o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych i niektórych ustaw, zwanych dalej "podatnikami", w części, w jakiej wpływy te przeznacza się na Fundusz Strefowy;";

  2) w § 2:

   a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

    "1. Naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach podatku dochodowego dla danego podatnika, po otrzymaniu pierwszej informacji składanej na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy wymienionej w § 1 pkt 1 oraz dokonaniu przez podatnika, w terminach określonych ustawą z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2010 r. nr 51, poz. 307, z późn. zm.) lub ustawą z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2011 r. nr 74, poz. 397, z późn. zm.), wpłat podatku dochodowego, powiadamia pisemnie Bank Gospodarstwa Krajowego o otrzymaniu tej informacji oraz o dokonaniu tych wpłat, w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji.",

   b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

    "3. Naczelnik urzędu skarbowego, o którym mowa w ust. 1, po otrzymaniu od Banku Gospodarstwa Krajowego numeru rachunku, o którym mowa w ust. 2, przekazuje na ten rachunek środki pochodzące z tytułu wpłat na podatek dochodowy, w wysokości określonej w art. 7 ust. 2 ustawy wymienionej w § 1 pkt 1, odpowiednio w terminach i trybie określonych w przepisach w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa.";

  3) w § 3:

   a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

    "1. Informacja, o której mowa w art. 7 ust. 3 ustawy wymienionej w § 1 pkt 1, składa się z:

     1) części A - SSE/A Wykaz udziałów w spółkach;

     2) części B - SSE-R Rozliczenie podatku dochodowego od dochodów osiąganych z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia;

     3) części C - SSE-R/A Rozliczenie zdyskontowanej wartości udzielonej pomocy publicznej i kosztów kwalifikujących się do objęcia tą pomocą.",

   b) uchyla się ust. 3,

   c) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

    "4. Podatnicy osiągający dochody z działalności prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej, składając deklarację o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty), w terminach określonych ustawą z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych lub ustawą z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, dołączają do tej deklaracji informację, o której mowa w art. 7 ust. 3 ustawy wymienionej w § 1 pkt 1.";

  4) § 5 otrzymuje brzmienie:

   "§ 5. 1. Rozliczenia wpływów z podatku dochodowego na rachunek Funduszu Strefowego dokonuje naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania podatkiem dochodowym.

   2. Rozliczenie, o którym mowa w ust. 1, podlega przekazaniu do ministra właściwego do spraw finansów publicznych w terminie dwóch miesięcy od dnia, w którym upływa termin złożenia deklaracji.";

  5) załącznik do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. W przypadku podatników, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 2 października 2003 r. o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych i niektórych ustaw, których rok podatkowy jest inny niż rok kalendarzowy i zakończył się przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, naczelnik urzędu skarbowego dokonuje powiadomienia, o którym mowa w § 2 ust. 1 rozporządzenia zmienianego w § 1, w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

§ 3. W przypadku podatników, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 2 października 2003 r. o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych i niektórych ustaw, przepisy rozporządzenia mają zastosowanie począwszy od dnia 1 stycznia 2012 r.

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.*)

____________________
*) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 31.12.2011 r.

Załącznik

WZÓR

INFORMACJA O ROZLICZENIU PODATKU DOCHODOWEGO Z TYTUŁU PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NA TERENIE SPECJALNYCH STREF EKONOMICZNYCH

OBJAŚNIENIA DO FORMULARZA SSE-R i jego załączników

Formularze przeznaczone są dla podatników podatku dochodowego będących beneficjentami pomocy w rozumieniu przepisów o pomocy publicznej oraz będących wspólnikami spółek osobowych, w tym spółek cywilnych, z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej zgodnie z ustawą z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. z 2007 r. nr 42, poz. 274, z 2008 r. nr 118, poz. 746 oraz z 2009 r. nr 18, poz. 97), na podstawie zezwolenia wydanego przed dniem 01.01.2001 r. i zmienionego stosownie do art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 2 października 2003 r. o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych i niektórych ustaw (Dz. U. nr 188, poz. 1840, z 2004 r. nr 123, poz. 1291 i nr 273, poz. 2703, z 2005 r. nr 184, poz. 1539 oraz z 2006 r. nr 141, poz. 997), zwanej dalej "ustawą".

Terminy odnoszące się do formularzy informacyjnych mają następujące znaczenia:

Rok podatkowy - rok podatkowy wskazany w deklaracji, do której załączana jest informacja.

Kod strefy ekonomicznej - właściwe dla danej strefy oznaczenie wg następującej klasyfikacji:

Nazwa specjalnej strefy ekonomicznej

Kod strefy

Kamiennogórska Specjalna Strefa Ekonomiczna Małej Przedsiębiorczości

01

Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna

02

Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna

03

Krakowski Park Technologiczny

04

Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna

05

Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna

06

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna

07

Specjalna Strefa Ekonomiczna EURO-PARK MIELEC

08

Słupska Specjalna Strefa Ekonomiczna

09

Specjalna Strefa Ekonomiczna "Starachowice"

10

Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna

11

Tarnobrzeska Specjalna Strefa Ekonomiczna EURO-PARK-WISŁOSAN

12

Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna INNVEST-PARK

13

Warmińsko-Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna

14

Dzień udzielenia pomocy w podatku dochodowym - dzień, w którym zgodnie z odrębnymi przepisami upływa termin złożenia deklaracji.

Część C.1 i C.2 formularza SSE-R - wspólnicy spółek osobowych, w tym spółek cywilnych, podają dane o pomocy, jaką uzyskali indywidualnie z tytułu prowadzenia działalności w specjalnej strefie ekonomicznej oraz z tytułu prowadzenia takiej działalności w formie spółki - po przeliczeniu wartości proporcjonalnie do procentowego udziału w tej spółce. Natomiast podając wartość kosztów związanych z inwestycją, wspólnicy spółek osobowych, w tym spółek cywilnych, podają kwotę kosztów w pełnej wysokości poniesionych przez spółkę.

Część C.3 formularza SSE-R - przy ustalaniu dopuszczalnej wielkości pomocy publicznej uwzględnia się całkowitą wielkość pomocy publicznej, jaką uzyskał przedsiębiorca od dnia 1 stycznia 2001 r., z wyłączeniem pomocy publicznej wynikającej z deklaracji złożonej za rok 2000.

SSE/A. Wykaz udziałów w spółkach
SSE-R. Rozliczenie podatku dochodowego od dochodów osiąganych z tytułu prowadzonej działalności na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia
SSE-R/A. Rozliczenie zdyskontowanej wartości udzielonej pomocy publicznej i kosztów kwalifikujących się do objęcia tą pomocą

SSE/A Wykaz udziałów w spółkach

SSE/A Wykaz udziałów w spółkach

SSE-R Rozliczenie podatku dochodowego od dochodów osiąganych z tytułu prowadzonej działalności na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia

SSE-R Rozliczenie podatku dochodowego od dochodów osiąganych z tytułu prowadzonej działalności na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia

SSE-R Rozliczenie podatku dochodowego od dochodów osiąganych z tytułu prowadzonej działalności na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia

SSE-R Rozliczenie podatku dochodowego od dochodów osiąganych z tytułu prowadzonej działalności na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia

SSE-R/A Rozliczenie zdyskontowanej wartości udzielonej pomocy publicznej I kosztów kwalifikujących się do objęcia tą pomocą

SSE-R/A Rozliczenie zdyskontowanej wartości udzielonej pomocy publicznej I kosztów kwalifikujących się do objęcia tą pomocą
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60