Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) »  »  Ustawa z dnia 19.08.2011 r. o zmianie ustawy ...

Ustawa z dnia 19.08.2011 r. o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niektórych innych ustaw

Tekst pierwotny - bieżący
 Dz. U. z 2011 r. nr 209, poz. 1244

Art. 1. W ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. nr 234, poz. 1536, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

  1) w art. 3 w ust. 3 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

   "4) spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. nr 127, poz. 857, z późn. zm.), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.";

  2) w art. 5a:

   a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

    "3. Organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego, nie później niż do dnia 30 kwietnia każdego roku, jest obowiązany przedłożyć organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego oraz opublikować w Biuletynie Informacji Publicznej sprawozdanie z realizacji programu współpracy za rok poprzedni.",

   b) w ust. 4 pkt 8 otrzymuje brzmienie:

    "8) wysokość środków planowanych na realizację programu;";

  3) po art. 5b dodaje się art. 5c w brzmieniu:

   "Art. 5c. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego, po zasięgnięciu opinii Rady Działalności Pożytku Publicznego, zwanej dalej "Radą", może opracować resortowe oraz rządowe programy wspierania rozwoju organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 oraz finansowo wspierać te programy, w szczególności w trybie, o którym mowa w art. 11.";

  4) w art. 8 w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

   "2) sprzedaż towarów lub usług wytworzonych lub świadczonych przez osoby bezpośrednio korzystające z działalności pożytku publicznego, w szczególności w zakresie rehabilitacji oraz przystosowania do pracy zawodowej osób niepełnosprawnych oraz reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.";

  5) w art. 11 po ust. 2a dodaje się ust. 2b w brzmieniu:

   "2b. Obsługa konkursu, o której mowa w ust. 2a, nie obejmuje:

    1) ogłoszenia otwartego konkursu ofert, o którym mowa w art. 13 ust. 3;

    2) powołania komisji konkursowej, o którym mowa w art. 15 ust. 2a;

    3) wyboru ofert, o którym mowa w art. 15 ust. 2g;

    4) ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert, o którym mowa w art. 15 ust. 2h;

    5) zawierania umów o wsparcie realizacji zadania publicznego lub o powierzenie realizacji zadania publicznego z wyłonionymi organizacjami pozarządowymi lub podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3;

    6) unieważnienia otwartego konkursu ofert, o którym mowa w art. 18a.";

  6) w art. 14 w ust. 1 zdanie wstępne otrzymuje brzmienie:

   "1. Oferta złożona w trybie, o którym mowa w art. 11 ust. 2 lub w art. 19a ust. 1, zawiera w szczególności:";

  7) w art. 15:

   a) ust. 2d otrzymuje brzmienie:

    "2d. W skład komisji konkursowej wchodzą osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, biorące udział w konkursie.",

   b) po ust. 2d dodaje się ust. 2da w brzmieniu:

    "2da. Komisja konkursowa może działać bez udziału osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, jeżeli:

     1) żadna organizacja nie wskaże osób do składu komisji konkursowej lub

     2) wskazane osoby nie wezmą udziału w pracach komisji konkursowej, lub

     3) wszystkie powołane w skład komisji konkursowej osoby podlegają wyłączeniu na podstawie art. 15 ust. 2d lub art. 15 ust. 2f.",

   c) ust. 2i otrzymuje brzmienie:

    "2i. Każdy, w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu, może żądać uzasadnienia wyboru lub odrzucenia oferty.";

  8) w art. 19a:

   a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

   "1. Na podstawie oferty realizacji zadania publicznego, o której mowa w art. 14, złożonej przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego uznając celowość realizacji tego zadania, może zlecić organizacji pozarządowej lub podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3, z pominięciem otwartego konkursu ofert, realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym, spełniającego łącznie następujące warunki:

    1) wysokość dofinansowania lub finansowania zadania publicznego nie przekracza kwoty 10.000 zł;

    2) zadanie publiczne ma być realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni.",

   b) uchyla się ust. 2;

  9) art. 19f otrzymuje brzmienie:

   "Art. 19f. Wnioskodawca może otrzymać od jednostki samorządu terytorialnego na czas trwania umowy rzeczy konieczne do wykonania inicjatywy lokalnej.";

  10) w art. 21 zdanie wstępne otrzymuje brzmienie:

   "W przypadku podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt 1:";

  11) po art. 22 dodaje się art. 22a w brzmieniu:

   "Art. 22a. 1. W przypadku wykreślenia organizacji pożytku publicznego albo informacji o spełnieniu wymagań, o których mowa w art. 20, z Krajowego Rejestru Sądowego organizacja pozarządowa lub podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 pkt 1 lub 4 może ponownie uzyskać status organizacji pożytku publicznego:

    1) po złożeniu wniosku o wpis - w przypadku gdy wykreślenie z Krajowego Rejestru Sądowego nastąpiło na podstawie wniosku organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3 pkt 1 lub 4;

    2) po upływie 2 lat od chwili wykreślenia z Krajowego Rejestru Sądowego:

     a) na wniosek ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego,

     b) z urzędu przez właściwy sąd rejestrowy.

   2. Przepisy art. 20 i art. 22 stosuje się odpowiednio.";

  12) w art. 23: 

   a) uchyla się ust. 4,

   b) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

    "6. Organizacja pożytku publicznego zamieszcza zatwierdzone sprawozdanie finansowe i sprawozdanie merytoryczne ze swojej działalności, o których mowa w ust. 1 i 2, w terminie do dnia 15 lipca roku następującego po roku, za który składane jest sprawozdanie finansowe i merytoryczne, na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego.",

   c) po ust. 6 dodaje się ust. 6a-6e w brzmieniu:

    "6a. Organizacja pożytku publicznego, która nie zamieściła na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego, w terminie określonym w ust. 6 lub 6b, zatwierdzonego sprawozdania finansowego i sprawozdania merytorycznego ze swojej działalności, o których mowa w ust. 1 i 2, nie zostaje uwzględniona w wykazie organizacji pożytku publicznego, o którym mowa w art. 27a.

    6b. Organizacja pożytku publicznego, której rok obrotowy nie jest rokiem kalendarzowym, zamieszcza na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego, zatwierdzone sprawozdanie finansowe i sprawozdanie merytoryczne ze swojej działalności, o których mowa w ust. 1 i 2, w terminie 15 dni od dnia zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego.

    6c. Organizacja pożytku publicznego, która w roku obrotowym, za który sporządza sprawozdanie finansowe i merytoryczne ze swojej działalności, osiągnęła przychód nieprzekraczający 100.000 zł, zamieszcza na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego, w terminie, o którym mowa w ust. 6 lub w ust. 6b, sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1 i 1a, w formie uproszczonego sprawozdania merytorycznego.

    6d. Uproszczone sprawozdanie merytoryczne, o którym mowa w ust. 6c, zawiera:

     1) dane o organizacji pożytku publicznego;

     2) opis prowadzonej działalności pożytku publicznego i działalności gospodarczej wraz z podaniem kodów PKD;

     3) ogólne informacje o uzyskanych przychodach i poniesionych kosztach;

     4) podstawowe informacje o:

      a) zatrudnieniu oraz kwocie wynagrodzeń,

      b) członkach oraz wolontariuszach;

    5) informacje o:

     a) uzyskanym przychodzie z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych,

     b) sposobie wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych,

     c) poniesionych kosztach administracyjnych,

     d) działalności zleconej przez organy administracji publicznej,

     e) korzystaniu z uprawnień,

     f) przeprowadzonych kontrolach.

    6e. Sprawozdanie merytoryczne, o którym mowa w ust. 1 i 1a, zawiera:

     1) dane o organizacji pożytku publicznego;

     2) określenie celów statutowych;

     3) opis prowadzonej działalności pożytku publicznego i działalności gospodarczej wraz z podaniem kodów PKD;

     4) szczegółowe informacje o:

      a) zatrudnieniu i kwocie wynagrodzeń,

      b) członkach oraz wolontariuszach;

     5) informacje o:

      a) poniesionych kosztach i uzyskanych przychodach, w tym z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych,

      b) sposobie wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych,

      c) działalności zleconej przez organy administracji publicznej,

      d) korzystaniu z uprawnień,

      e) zrealizowanych zamówieniach publicznych,

      f) posiadanych udziałach lub akcjach w spółkach,

      g) fundacjach, których organizacja pożytku publicznego jest fundatorem,

      h) udzielonych pożyczkach,

      i) przeprowadzonych kontrolach,

      j) przeprowadzonych badaniach sprawozdań finansowych.",

   d) ust. 8 otrzymuje brzmienie:

    "8. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego określi, w drodze rozporządzenia, wzór sprawozdania merytorycznego, o którym mowa w ust. 1 i 1a, oraz wzór uproszczonego sprawozdania merytorycznego, o którym mowa w ust. 6c, kierując się potrzebą ujednolicenia składanych sprawozdań.";

  13) w art. 27a:

   a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

    "2. W wykazie, o którym mowa w ust. 1, uwzględnia się organizacje pożytku publicznego:

     1) które w terminie zamieściły na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego sprawozdanie merytoryczne ze swojej działalności oraz sprawozdanie finansowe, o których mowa w art. 23 ust. 1 i 2, w roku, za który składane jest zeznanie podatkowe;

     2) w stosunku do których nie wpisano do Krajowego Rejestru Sądowego informacji o otwarciu likwidacji lub ogłoszeniu upadłości.",

   b) ust. 6 i 7 otrzymują brzmienie:

    "6. Minister właściwy do spraw finansów publicznych dostarcza dane dotyczące numerów rachunków bankowych, o których mowa w ust. 3 pkt 2, na podstawie informacji zebranych przez naczelników urzędów skarbowych właściwych według siedziby organizacji.

    7. W terminie do dnia 15 stycznia roku następującego po roku podatkowym minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego zamieszcza w wykazie, o którym mowa w ust. 1, dostarczone przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych numery rachunków bankowych zgłoszone przez organizacje pożytku publicznego w latach ubiegłych jako właściwe do przekazania 1% podatku.";

  14) w art. 33a w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

   "1) w przypadku naruszenia obowiązków, o których mowa w art. 23, w szczególności niezamieszczenia na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego w terminie sprawozdania finansowego i merytorycznego, lub zamieszczenia sprawozdań niekompletnych, lub budzących wątpliwości co do prawidłowości działalności organizacji pożytku publicznego, wzywa organizację pożytku publicznego do zaniechania naruszeń oraz przedstawienia niezbędnych wyjaśnień;";

  15) w art. 35 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

   "1. Tworzy się Radę Działalności Pożytku Publicznego jako organ opiniodawczo-doradczy ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego.";

  16) w art. 45 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

   "3. Korzystający może pokrywać koszty szkoleń wolontariuszy w zakresie wykonywanych przez nich świadczeń określonych w porozumieniu, o którym mowa w art. 44 ust. 1.".

Art. 2. W ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. nr 127, poz. 721, nr 171, poz. 1016 i nr 209, poz. 1243) wprowadza się następujące zmiany:

  1) w art. 6c ust. 7 otrzymuje brzmienie:

   "7. Wojewoda przedstawia Pełnomocnikowi informacje o realizacji zadań:

    1) powiatowych zespołów, sporządzane na podstawie informacji otrzymanych od starostów;

    2) wojewódzkiego zespołu.";

  2) w art. 22 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

   "1. Wpłaty na Fundusz, o których mowa w art. 21, ulegają obniżeniu z tytułu zakupu usługi, z wyłączeniem handlu, lub produkcji pracodawcy zatrudniającego co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, który osiąga wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych będących:

    1) osobami niepełnosprawnymi zaliczonymi do znacznego stopnia niepełnosprawności lub

    2) osobami niewidomymi, psychicznie chorymi lub upośledzonymi umysłowo lub osobami z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi lub epilepsją - zaliczonymi do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności

   - w wysokości co najmniej 30%, zwanego dalej "sprzedającym".";

  3) w art. 48 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

   "2. Rada Ministrów określa, w drodze rozporządzenia, algorytm, o którym mowa w ust. 1, a także zasady ustalania maksymalnych wysokości kwot zobowiązań przypadających do wypłaty na dany rok. Projekt algorytmu podlega opiniowaniu przez stronę samorządową Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.".

Art. 3. Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia*), z wyjątkiem:

  1) art. 1 pkt 12 lit. a, b i c w zakresie dotyczącym ust. 6a i 6b, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2012 r.;

  2) art. 1 pkt 12 lit. c w zakresie dotyczącym ust. 6c-6e oraz lit. d, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2013 r.

_____________________
*) Ustawa została ogłoszona w dniu 3.10.2011 r.

 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60