Facebook

Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) »  »  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29.08.2011 r. zmieniające ...

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29.08.2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych

Tekst pierwotny - bieżący
 Dz. U. z 2011 r. nr 185, poz. 1098

Na podstawie art. 39 ust. 4 pkt 1 i ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. nr 38, poz. 207 i nr 235, poz. 1546) wprowadza się następujące zmiany:

  1) w załączniku nr 2 do rozporządzenia - Klasyfikacja rozdziałów:

   a) w działach: 010, 020, 050, 100, 150, 400, 500, 550, 600, 630, 700, 710, 720, 730, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 801, 803, 851, 852, 853, 854, 900, 921, 925 i 926 dodaje się rozdział wraz z objaśnieniami w brzmieniu:

    "***79 Pomoc zagraniczna 

    Rozdział ten obejmuje wydatki na pomoc zagraniczną, w szczególności dla państw rozwijających się, oraz pomoc humanitarną.",

   przy czym oznaczenie rozdziału stanowią: trzycyfrowe oznaczenie działu oraz dodany do niego odpowiednio numer 79,

   b) w działach: 010, 020, 050, 100, 150, 400, 500, 550, 600, 630, 700, 710, 720, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 801, 803, 851, 852, 853, 854, 900, 921, 925 i 926 dodaje się rozdział w brzmieniu:

    "***80 Działalność badawczo-rozwojowa",

   przy czym oznaczenie rozdziału stanowią: trzycyfrowe oznaczenie działu oraz dodany do niego odpowiednio numer 80,

   c) w dziale "730 - Nauka":

    - rozdział "73005 Działalność statutowa i inwestycyjna jednostek naukowych oraz badania własne szkół wyższych" otrzymuje brzmienie:

     "73005 Działalność statutowa i inwestycyjna jednostek naukowych",

    - rozdział "73006 Działalność wspomagająca badania" otrzymuje brzmienie:

     "73006 Działalność upowszechniająca naukę",

    - rozdział "73007 Współpraca naukowa i naukowo-techniczna z zagranicą" otrzymuje brzmienie:

     "73007 Współpraca naukowa z zagranicą",

   d) w dziale "750 - Administracja publiczna":

    - uchyla się rozdział "75060 Pomoc zagraniczna" wraz z objaśnieniami,

    - po rozdziale "75076 Przygotowanie i sprawowanie przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej" dodaje się rozdział 75077 w brzmieniu:

     "75077 Władza Wdrażająca Programy Europejskie",

   e) w dziale "753 - Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne" objaśnienia do rozdziału "75309 Składki na ubezpieczenia społeczne" otrzymują brzmienie:

    "Rozdział ten występuje wyłącznie w części "73. Zakład Ubezpieczeń Społecznych" i obejmuje składki na ubezpieczenia społeczne finansowane z budżetu państwa za osoby przebywające na urlopach wychowawczych, za osoby pobierające zasiłek macierzyński oraz za osoby zatrudnione jako nianie.",

   f) w dziale "754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" po rozdziale "75421 Zarządzanie kryzysowe" dodaje się rozdział 75422 w brzmieniu:

    "75422 Krajowe Biuro Informacji i Poszukiwań Polskiego Czerwonego Krzyża",

   g) w dziale "756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem" uchyla się rozdział "75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych" wraz z objaśnieniami,

   h) w dziale "803 - Szkolnictwo wyższe" po rozdziale "80310 Fundusz Pożyczek i Kredytów Studenckich" dodaje się rozdział 80311 w brzmieniu:

    "80311 Zadania projakościowe", 

   i) w dziale "851 - Ochrona zdrowia":

    - rozdział "85134 Inspekcja do Spraw Substancji i Preparatów Chemicznych" otrzymuje brzmienie:

     "85134 Inspekcja do Spraw Substancji Chemicznych",

    - uchyla się rozdział "85138 Dopłaty do oprocentowania kredytów udzielanych lekarzom, lekarzom dentystom, pielęgniarkom i położnym oraz umorzenia tych kredytów",

   j) w dziale "853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej" po rozdziale "85305 Żłobki" dodaje się rozdziały 85306 i 85307 w brzmieniu:

    "85306 Kluby dziecięce

    85307 Dzienni opiekunowie",

   k) w dziale "900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" uchyla się rozdział "90010 Działalność badawczo-rozwojowa",

   l) w dziale "921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" po rozdziale "92124 Zarząd Rewaloryzacji Zespołów Zabytkowych Miasta Krakowa" dodaje się rozdział 92126 w brzmieniu:

    "92126 Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia";

  2) w załączniku nr 3 do rozporządzenia - Klasyfikacja paragrafów dochodów, przychodów i środków (z objaśnieniami):

   a) uchyla się paragraf "226 Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez uczelnię niepubliczną na pozostałe zadania" wraz z objaśnieniami,

   b) paragraf "227 Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez uczelnię publiczną na pozostałe zadania" wraz z objaśnieniami otrzymuje brzmienie:

    "227 Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez uczelnię publiczną lub prowadzącą studia doktoranckie jednostkę naukową na pozostałe zadania

    W paragrafie tym ujmuje się dotacje otrzymane z budżetu przez uczelnie publiczne lub prowadzące studia doktoranckie jednostki naukowe, zaliczane do sektora finansów publicznych, na zadania określone w ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. nr 164, poz. 1365, z późn. zm.), niezaliczane do paragrafu 252.",

   c) uchyla się paragraf "250 Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez uczelnię niepubliczną na zadania, o których mowa w art. 94 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym" wraz z objaśnieniami,

   d) objaśnienia do paragrafu "253 Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez jednostkę naukową" otrzymują brzmienie:

    "W paragrafie tym ujmuje się dochody jednostek naukowych, o których mowa w art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. nr 96, poz. 615, z późn. zm.), z wyłączeniem jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych.",

   e) po paragrafie "300 Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy" dodaje się paragraf 301 wraz z objaśnieniami w brzmieniu:

    "301 Wpływy z tytułu wpłat dokonywanych przez fundusze celowe do budżetu państwa

    Paragraf ten ma zastosowanie w szczególności do ujmowania w budżecie państwa wpłaty otrzymanej ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych z tytułu ponoszenia przez budżet państwa wydatków związanych z przejęciem przez ministra właściwego do spraw pracy zadań i pracowników Krajowego Biura Funduszu.";

  3) w załączniku nr 4 do rozporządzenia - Klasyfikacja paragrafów wydatków i środków (z objaśnieniami):

   a) grupa wydatków "Dotacje i subwencje 200 do 203, 211 do 213, 221 do 229, 231 do 233, 236, 237, 239 do 241, 243 do 259, 261 do 265, 268 do 277, 279 do 294, 296 do 298 i 300" otrzymuje brzmienie:

    "Dotacje i subwencje 200 do 203, 211 do 213, 221 do 229, 231 do 233, 236, 237, 239 do 241, 243 do 259, 261 do 265, 268 do 277, 279 do 294, 296 do 298, 300 i 301",

   b) grupa wydatków "Obsługa długu publicznego 801, 802, 806 do 808 i 811 do 814" otrzymuje brzmienie:

    "Obsługa długu publicznego 801, 802, 806 do 809 i 811 do 814",

   c) paragraf "226 Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni niepublicznej na pozostałe zadania" wraz z objaśnieniami otrzymuje brzmienie:

    "226 Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni niepublicznej lub prowadzącej studia doktoranckie jednostki naukowej na pozostałe zadania

    W paragrafie tym ujmuje się dotacje z budżetu dla uczelni niepublicznych lub prowadzących studia doktoranckie jednostek naukowych, niezaliczanych do sektora finansów publicznych, na zadania określone w ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym, niezaliczane do paragrafu 250.",

   d) paragraf "227 Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni publicznej na pozostałe zadania" wraz z objaśnieniami otrzymuje brzmienie:

    "227 Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni publicznej lub prowadzącej studia doktoranckie jednostki naukowej na pozostałe zadania

    W paragrafie tym ujmuje się dotacje z budżetu dla uczelni publicznych lub prowadzących studia doktoranckie jednostek naukowych, zaliczanych do sektora finansów publicznych, na zadania określone w ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym, niezaliczane do paragrafu 252.",

   e) objaśnienia do paragrafu "253 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek naukowych" otrzymują brzmienie:

    "W paragrafie tym ujmuje się wydatki jednostek naukowych, o których mowa w art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki, z wyłączeniem jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych.",

   f) po paragrafie "300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy" dodaje się paragraf 301 wraz z objaśnieniami w brzmieniu:

    "301 Wpłaty dokonywane przez fundusze celowe do budżetu państwa

    Paragraf ten ma zastosowanie w szczególności do ujmowania w planie finansowym Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych kwot wydatków stanowiących wpłatę do budżetu państwa z tytułu ponoszenia przez budżet państwa wydatków związanych z przejęciem przez ministra właściwego do spraw pracy zadań i pracowników Krajowego Biura Funduszu.",

   g) objaśnienia do paragrafu "422 Zakup środków żywności" otrzymują brzmienie:

    "Paragraf ten obejmuje pełne wydatki na zakup produktów żywnościowych, w szczególności dla osób korzystających z internatów i stołówek, dla dzieci w żłobkach, klubach dziecięcych, u dziennych opiekunów i w przedszkolach, chorych w szpitalach, krwiodawców, podopiecznych w zakładach opiekuńczych, wychowanków zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich, uczestników obozów, więźniów, żołnierzy. Opłaty za wyżywienie obejmują odpowiednie podziałki dochodów. Paragraf ten obejmuje także wydatki na zakup i utrzymanie inwentarza żywego przeznaczonego do uboju na własne potrzeby wymienionych zakładów.".

§ 2. 1. Przepisy § 1 pkt 1 lit. a-g i i-k, pkt 2 lit. e oraz pkt 3 lit. c-e mają po raz pierwszy zastosowanie do opracowania odpowiednio projektu ustawy budżetowej lub projektów uchwał budżetowych na rok 2012.

2. Przepis § 1 pkt 1 lit. l ma po raz pierwszy zastosowanie do opracowania projektu ustawy budżetowej na rok 2013.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r., z wyjątkiem § 1 pkt 1 lit. l, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 r.

 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60