Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) »  »  Ustawa z dnia 15.07.2011 r. o krajowym systemie ...

Ustawa z dnia 15.07.2011 r. o krajowym systemie ekozarządzania i audytu (EMAS)

Tekst pierwotny - bieżący
 Dz. U. z 2011 r. nr 178, poz. 1060

Art. 1 - 10. (pominięto przez redakcję)

Art. 11. W ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. nr 25, poz. 150, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

  1) w art. 386 w pkt 3 średnik zastępuje się kropką i uchyla się pkt 4;

  2) w art. 400a w ust. 1 po pkt 41 dodaje się pkt 41a w brzmieniu:

   "41a) przedsięwzięcia związane z wdrażaniem i funkcjonowaniem systemu ekozarządzania i audytu (EMAS);".

Art. 12. W ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. nr 199, poz. 1227, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

  1) w art. 21 w ust. 2 pkt 32 otrzymuje brzmienie:

   "32) o deklaracjach środowiskowych, o których mowa w ustawie z dnia 15 lipca 2011 r. o krajowym systemie ekozarządzania i audytu (EMAS) (Dz. U. nr 178, poz. 1060);";

  2) w art. 127 w ust. 1 pkt 10 otrzymuje brzmienie:

   "10) wykonywanie zadań związanych z udziałem organizacji w systemie ekozarządzania i audytu (EMAS) na zasadach i w zakresie określonych w ustawie z dnia 15 lipca 2011 r. o krajowym systemie ekozarządzania i audytu (EMAS);";

  3) w art. 131 w ust. 1 uchyla się pkt 8.

Art. 13. W ustawie z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz. U. nr 79, poz. 666 oraz z 2011 r. nr 152, poz. 897 i nr 171, poz. 1016) w art. 20 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

(zmiany pominięto przez redakcję)

Art. 14. 1. Rejestr krajowy organizacji zarejestrowanych w krajowym systemie ekozarządzania i audytu prowadzony na podstawie art. 3 ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 18, zwany dalej "rejestrem krajowym", staje się rejestrem EMAS.

2. Wpisy organizacji do rejestru krajowego dokonane na podstawie art. 3 ust. 3 ustawy, o której mowa w art. 18, stają się wpisami do rejestru EMAS dokonanymi na podstawie art. 6 ust. 1.

3. Organizacje wpisane do rejestru regionalnego, o którym mowa w art. 3 ust. 2 pkt 2 ustawy, o której mowa w art. 18, zwanego dalej "rejestrem regionalnym", niewpisane do rejestru krajowego przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, są wpisywane do rejestru EMAS.

4. Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska dokonuje wpisu, o którym mowa w ust. 3, niezwłocznie po przekazaniu rejestru regionalnego oraz akt spraw i dokumentów, o których mowa w ust. 5, dotyczących organizacji wpisywanej do rejestru EMAS.

5. Regionalni dyrektorzy ochrony środowiska przekażą Generalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska rejestry regionalne oraz akta spraw dotyczące postępowań o wpis do rejestru regionalnego i dokumenty, na podstawie których rejestry te były prowadzone, w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

6. Przekazanie rejestrów oraz akt spraw i dokumentów, o których mowa w ust. 5, następuje na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego.

7. Wnioski organizacji o wpis do rejestru regionalnego, złożone przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, są rozpatrywane jako wnioski o wpis organizacji do rejestru EMAS.

8. W przypadku gdy Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska stwierdzi, że wniosek o wpis do rejestru regionalnego, o którym mowa w ust. 7, nie spełnia wymagań, wzywa organizację do usunięcia braków. Przepisy art. 64 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego stosuje się odpowiednio.

9. Organizacje, o których mowa w ust. 3 i 7, są zwolnione z obowiązku wnoszenia opłaty rejestracyjnej, o której mowa w art. 7 ust. 1.

Art. 15. Z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy znosi się Krajową Radę Ekozarządzania.

Art. 16. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na postawie art. 7 ust. 5 ustawy, o której mowa w art. 18, zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 7 ust. 5, nie dłużej jednak niż przez okres 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

Art. 17. 1. Maksymalny limit wydatków budżetowych będący skutkiem finansowym ustawy wynosi 5.455.026 zł, z tym że w:

  1) 2011 r. - 487.220 zł;

  2) 2012 r. - 499.401 zł;

  3) 2013 r. - 511.887 zł;

  4) 2014 r. - 524.684 zł;

  5) 2015 r. - 537.801 zł;

  6) 2016 r. - 551.247 zł;

  7) 2017 r. - 565.028 zł;

  8) 2018 r. - 578.588 zł;

  9) 2019 r. - 592.475 zł;

  10) 2020 r. - 606.695 zł.

2. Minister właściwy do spraw środowiska wprowadzi mechanizmy korygujące w przypadku przekroczenia lub zagrożenia przekroczenia przyjętego na dany rok budżetowy maksymalnego limitu wydatków, w zakresie redukcji kosztów przeznaczonych na promocję systemu.

3. Organem właściwym do monitorowania limitu wydatków w zakresie funkcjonowania systemu oraz wdrożenia mechanizmów korygujących jest minister właściwy do spraw środowiska.

Art. 18. Traci moc ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o krajowym systemie ekozarządzania i audytu (EMAS) (Dz. U. nr 70, poz. 631, z 2005 r. nr 175, poz. 1462, z 2007 r. nr 93, poz. 621 oraz z 2008 r. nr 199, poz. 1227).

Art. 19. Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.*)

_____________________
*) Ustawa została ogłoszona w dniu 29.08.2011 r.

 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60