Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Wyszukaj

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) »  »  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22.06.2011 r. zmieniające ...

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22.06.2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych

Tekst pierwotny - bieżący
 Dz. U. z 2011 r. nr 144, poz. 858

Na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. nr 223, poz. 1458, z 2009 r. nr 157, poz. 1241, z 2010 r. nr 229, poz. 1494 oraz z 2011 r. nr 134, poz. 777) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. nr 50, poz. 398 oraz z 2009 r. nr 220, poz. 1721) w załączniku nr 3 do rozporządzenia w IV tabeli w części H "w samorządowych jednostkach organizacyjnych" wprowadza się następujące zmiany:

  1) w I części "Wszystkie jednostki" w grupie:

   a) "Stanowiska kierownicze urzędnicze":

    - lp. 7 otrzymuje brzmienie:

1
2
3
4
5

7

Naczelnik (kierownik) wydziału (działu, zespołu, pracowni, samodzielnego referatu, samodzielnej sekcji, laboratorium, placówki specjalistycznej i innej komórki organizacyjnej), kierownik Biura Strefy Płatnego Parkowania

XII

wyższe2)

5

    - lp. 9 otrzymuje brzmienie:

1
2
3
4
5

9

Zastępca: naczelnika (kierownika) wydziału (działu, zespołu, pracowni, samodzielnego referatu, samodzielnej sekcji, laboratorium, placówki specjalistycznej i innej komórki organizacyjnej), kierownika Biura Strefy Płatnego Parkowania

X

wyższe2)

4

   b) "Stanowiska pomocnicze i obsługi":

    - lp. 46 otrzymuje brzmienie:

1
2
3
4
5

46

Rzemieślnik (murarz, malarz, betoniarz, stolarz, cieśla, gajowy, dekarz, monter, kowal, ślusarz, tokarz, frezer, tapicer, spawacz, elektryk, mechanik, mechanik-diagnosta, elektromechanik, elektromonter, radiomechanik, kucharz, krawiec i inne), konserwator, robotnik wykwalifikowany

V

średnie zawodowe

-

zasadnicze zawodowe5)

    - po lp. 64 dodaje się lp. 64a w brzmieniu:

1
2
3
4
5

64a

Psycholog

XIV

według odrębnych przepisów

logopeda

wyższe2)

-

  2) w II części "Urzędy pracy" lp. 12 otrzymuje brzmienie:

1
2
3
4
5

12

Referent ds.: rejestracji, ewidencji i świadczeń, analiz rynku pracy, aktywizacji

VII

średnie

-

  3) w III części "Jednostki organizacyjne pomocy społecznej oraz centra integracji społecznej" w grupie "Stanowiska pomocnicze i obsługi":

   a) lp. 3 otrzymuje brzmienie:

1
2
3
4
5

3

Starszy wychowawca-koordynator

XVI

według odrębnych przepisów

5

psycholog

-

pedagog

3

   b) lp. 18 otrzymuje brzmienie:

1
2
3
4
5

18

Starszy pracownik socjalny

XII

według odrębnych przepisów

5

starszy opiekun kwalifikowany w domu pomocy społecznej

dyplom w zawodzie

starszy opiekun osoby starszej

   c) lp. 24 i 25 otrzymują brzmienie:

1
2
3
4
5

24

Opiekun kwalifikowany w domu pomocy społecznej

XI

dyplom w zawodzie

-

starszy opiekun

średnie3)

5

szkoła asystentek medycznych

opiekun osoby starszej

dyplom w zawodzie

-

25

Pielęgniarka, położna

XI

według odrębnych przepisów

starszy dietetyk

średnie medyczne

1

starsza opiekunka środowiskowa, starszy opiekun medyczny

dyplom w zawodzie

5

starszy instruktor terapii

średnie i kurs specjalistyczny

   d) lp. 28 otrzymuje brzmienie:

1
2
3
4
5

28

Masażysta

X

szkoła masażystów

-

opiekunka środowiskowa, opiekun medyczny

dyplom w zawodzie

   e) lp. 31 otrzymuje brzmienie:

1
2
3
4
5

31

Instruktor terapii

VII

średnie i kurs specjalistyczny

-

sanitariusz

podstawowe, kurs specjalistyczny i egzamin kwalifikacyjny

  4) dodaje się część XXV "Żłobki i kluby dziecięce" w brzmieniu:

1
2
3
4
5

XXV. Żłobki i kluby dziecięce

Stanowiska kierownicze urzędnicze

1

Dyrektor: zespołu żłobków, klubów dziecięcych

XIX

według odrębnych przepisów

2

Dyrektor żłobka, kierownik klubu dziecięcego

XVIII

Stanowiska pomocnicze i obsługi

1

Starsza: pielęgniarka, położna, starszy opiekun

VIII

według odrębnych przepisów

Starszy: terapeuta zajęciowy, fizjoterapeuta, dietetyk

wyższe2)
średnie3)

-
3

2

Pielęgniarka, położna, opiekun

VI

według odrębnych przepisów

Terapeuta zajęciowy, fizjoterapeuta, dietetyk

średnie3)

-

3

Młodszy opiekun

V

według odrębnych przepisów

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.*)

_____________________
*) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 13.07.2011 r.

 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60