Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Wyszukaj

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) »  »  Ustawa z dnia 25.03.2011 r. o zmianie ustawy ...

Ustawa z dnia 25.03.2011 r. o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji oraz niektórych innych ustaw - wyciąg

Tekst pierwotny - bieżący
 Dz. U. z 2011 r. nr 85, poz. 459

Art. 1. W ustawie z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2011 r. nr 43, poz. 226) wprowadza się następujące zmiany:

(zmiany pominięto)

Art. 2. W ustawie z dnia 26 stycznia 1984 r. - Prawo prasowe (Dz. U. nr 5, poz. 24, z późn. zm.) art. 24 otrzymuje brzmienie:

(zmianę pominięto)

Art. 3. W ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204, z późn. zm.) w art. 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

(zmianę pominięto)

Art. 4. W ustawie z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r. nr 220, poz. 1447 i nr 239, poz. 1593) w art. 46 w ust. 1 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

    "5) rozpowszechniania programów radiowych i telewizyjnych, z wyłączeniem programów rozpowszechnianych wyłącznie w systemie teleinformatycznym, które nie są rozprowadzane naziemnie, satelitarnie lub w sieciach kablowych;".

Art. 5 - 10. (pominięto)

Art. 11. Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia*), z wyjątkiem:

    1) art. 1 pkt 13, który wchodzi w życie z pierwszym dniem kwartału następującego po dniu wejścia w życie ustawy;

    2) art. 1 pkt 8 i 20, które wchodzą w życie z dniem 1 lipca 2011 r.;

    3) art. 1 pkt 11, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r.

_________________
*) Ustawa została ogłoszona w dniu 22.04.2011 r.

 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60