Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Wyszukaj

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) »  »  Ustawa z dnia 4.02.2011 r. Prawo prywatne międzynarodowe ...

Ustawa z dnia 4.02.2011 r. Prawo prywatne międzynarodowe - wyciąg

Tekst pierwotny - bieżący
 Dz. U. z 2011 r. nr 80, poz. 432

Uwaga od redakcji:
Późniejsze zmiany do ustawy odnoszą się do przepisów pominiętych

Rozdział 1 - 17

(pominięto)

Art. 1 - 68. (pominięto)

Rozdział 18

Zmiany w przepisach obowiązujących

Art. 69. W ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93, z późn. zm.) uchyla się art. 44911.

Art. 70. W ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. nr 21, poz. 94, z późn. zm.) uchyla się art. 6.

Art. 71. W ustawie z dnia 23 maja 1991 r. o pracy na morskich statkach handlowych (Dz. U. nr 61, poz. 258, z późn. zm.) uchyla się art. 2.

Art. 72. W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz. U. z 2004 r. nr 223, poz. 2268, z późn. zm.) w art. 11b ust. 1 otrzymuje brzmienie:

(zmianę pominięto)

Art. 73. W ustawie z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. nr 22, poz. 271, z późn. zm.) art. 17 otrzymuje brzmienie:

(zmianę pominięto)

Art. 74. W ustawie z dnia 20 lipca 2001 r. o kredycie konsumenckim (Dz. U. nr 100, poz. 1081, z późn. zm.) art. 17 otrzymuje brzmienie:

(zmianę pominięto)

Art. 75. W ustawie z dnia 18 września 2001 r. - Kodeks morski (Dz. U. z 2009 r. nr 217, poz. 1689 oraz z 2010 r. nr 127, poz. 857) wprowadza się następujące zmiany:

(zmiany pominięto)

Art. 76. W ustawie z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (Dz. U. z 2006 r. nr 100, poz. 696, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

(zmiany pominięto)

Art. 77. W ustawie z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. nr 141, poz. 1176, z 2004 r. nr 96, poz. 959, z 2009 r. nr 115, poz. 960 oraz z 2011 r. nr 34, poz. 169) art. 11 otrzymuje brzmienie:

(zmianę pominięto)

Art. 78. W ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z 2010 r. nr 11, poz. 66, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

(zmiany pominięto)

Art. 79. W ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. nr 124, poz. 1152, z późn. zm.) w art. 3 uchyla się ust. 2.

Rozdział 19

Przepisy końcowe

Art. 80. Traci moc ustawa z dnia 12 listopada 1965 r. - Prawo prywatne międzynarodowe (Dz. U. nr 46, poz. 290, z 1995 r. nr 83, poz. 417 oraz z 1999 r. nr 52, poz. 532), z wyjątkiem przepisów odnoszących się do zobowiązań alimentacyjnych, które w tym zakresie pozostają w mocy do dnia 17 czerwca 2011 r.

Art. 81. Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia*), z wyjątkiem art. 63, który wchodzi w życie z dniem 18 czerwca 2011 r.

__________________________
*) Ustawa została ogłoszona w dniu 15.04.2011 r.

 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60