Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) »  »  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2.03.2011 r. zmieniające ...

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2.03.2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obowiązków informacyjnych funduszy emerytalnych

Tekst pierwotny - bieżący
 Dz. U. z 2011 r. nr 61, poz. 305

Na podstawie art. 196 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz. U. z 2010 r. nr 34, poz. 189, nr 127, poz. 858 i nr 182, poz. 1228) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 5 kwietnia 2005 r. w sprawie obowiązków informacyjnych funduszy emerytalnych (Dz. U. nr 70, poz. 627 oraz z 2009 r. nr 44, poz. 354) wprowadza się następujące zmiany:

  1) w § 2 dodaje się pkt 5 w brzmieniu:

   "5) dniu roboczym - oznacza to dzień wyceny, o którym mowa w art. 168 ust. 1 ustawy.";

  2) w § 10:

   a) w ust. 1:

    - pkt 1 otrzymuje brzmienie:

     "1) liczby członków funduszu;",

    - pkt 3 otrzymuje brzmienie:

     "3) liczby osób, o których mowa w art. 86 ust. 2 ustawy;",

    - pkt 8 otrzymuje brzmienie:

     "8) liczby dokonanych zapisów na rachunku uprawnionego do otrzymania środków w przypadkach, o których mowa w art. 126, art. 128 ust. 1, art. 129 oraz art. 131 ust. 1 ustawy, jeżeli rachunek uprawnionego oraz rachunek, z którego są przenoszone środki, są prowadzone przez ten sam otwarty fundusz, oraz kwoty zapisanych środków;",

    - dodaje się pkt 15 w brzmieniu:

     "15) kwot związanych z dokonaną wypłatą transferową:

      a) zobowiązań otwartego funduszu wobec Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.,

      b) należności otwartego funduszu od Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A., wynikającej z rozliczenia przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. wzajemnych zobowiązań między otwartymi funduszami,

      c) sald należności i zobowiązań,

      d) kapitału otwartego funduszu umorzonego w związku z wypłatą transferową,

      e) odsetek ustawowych, którą powszechne towarzystwo zarządzające otwartym funduszem jest zobowiązane wpłacić na rzecz Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A., w przypadku niedokonania w terminie wpłaty wynikającej z rozliczenia zobowiązań między otwartymi funduszami.",

   b) ust. 2-4 otrzymują brzmienie:

    "2. Okresowe sprawozdanie w zakresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1-3 i 12, jest sporządzane co kwartał na ostatni dzień roboczy kwartału i przekazywane do organu nadzoru w terminie 30 dni od dnia, na który sprawozdanie jest sporządzane.

    3. Sprawozdanie w zakresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, 8 i 15, jest sporządzane cztery razy w roku, według stanu na ostatni dzień roboczy lutego, maja, sierpnia oraz listopada, i przekazywane do organu nadzoru w terminie do 2 dnia roboczego od dnia, na który sprawozdanie jest sporządzane, z wyszczególnieniem, w przypadku wypłaty transferowej między otwartymi funduszami, liczby osób zamieszczonych na imiennym wykazie przekazanym do Zakładu oraz liczby osób, dla których została zrealizowana wypłata transferowa.

    4. Okresowe sprawozdanie w zakresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 5-7 i 9-11, jest sporządzane co miesiąc na ostatni dzień roboczy każdego miesiąca i przekazywane do organu nadzoru w terminie 15 dni od dnia, na który sprawozdanie jest sporządzane.",

   c) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

    "6. Otwarty fundusz w terminie do 2 dnia roboczego kolejnego miesiąca przekazuje do organu nadzoru według stanu na ostatni dzień roboczy poprzedniego miesiąca informacje w zakresie:

     1) rachunków, obejmujące liczbę:

      a) martwych rachunków,

      b) rachunków, na które wpłaty były dokonywane w okresie ostatnich 12 miesięcy,

      c) rachunków, na które wpłaty nie były dokonywane w okresie 12 ostatnich miesięcy,

      d) prowadzonych rachunków;

     2) środków zgromadzonych na rachunkach członków otwartego funduszu, w podziale na rok urodzenia i płeć, obejmujące:

      a) liczbę członków otwartego funduszu, na których rachunkach znajdują się jednostki rozrachunkowe,

      b) liczbę jednostek rozrachunkowych zapisanych na rachunkach,

      c) wartość jednostek rozrachunkowych zapisanych na rachunkach.",

   d) ust. 9 otrzymuje brzmienie:

    "9. Półroczne sprawozdanie finansowe funduszu sporządzone na ostatni dzień roboczy czerwca jest przekazywane do organu nadzoru w terminie 45 dni od dnia, na który zostało sporządzone.";

  3) w § 11 w ust. 4 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

   "2) odpis uchwały walnego zgromadzenia akcjonariuszy towarzystwa o:

    a) zatwierdzeniu sprawozdania finansowego,

    b) podziale zysku albo o pokryciu straty.";

  4) w § 12 uchyla się pkt 14 i 15;

  5) w § 14 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

   "1. Informacje, o których mowa w § 10 ust. 1 i 6, § 11 ust. 1, § 12 pkt 9-12 i 17 oraz § 13, są przekazywane do organu nadzoru za pomocą środków komunikacji elektronicznej w formacie danych zgodnym z formatem danych systemu teleinformatycznego organu nadzoru.";

  6) w § 15 uchyla się pkt 9;

  7) w § 16 w ust. 1:

   a) po pkt 4 dodaje się pkt 4a w brzmieniu:

    "4a) zmiany dotyczącej spełniania przez członka rady nadzorczej powszechnego towarzystwa wymogu, o którym mowa w art. 44 ust. 3 ustawy;",

   b) pkt 14 otrzymuje brzmienie:

    "14) wszczęcia postępowania rejestrowego dotyczącego powszechnego towarzystwa, wraz z kopią wniosku, z wyjątkiem wszczęcia postępowania rejestrowego dotyczącego wpisu lub wykreślenia członka zarządu lub rady nadzorczej powszechnego towarzystwa;",

   c) po pkt 14 dodaje się pkt 14a w brzmieniu:

    "14a) dokonania wpisu albo odmowy wpisu zmiany statutu powszechnego towarzystwa do rejestru;";

  8) w § 17 w ust. 1 pkt 6 otrzymuje brzmienie:

   "6) wszczęcia postępowania rejestrowego dotyczącego pracowniczego towarzystwa, wraz z kopią wniosku, z wyjątkiem wszczęcia postępowania rejestrowego dotyczącego wpisu lub wykreślenia członka zarządu lub rady nadzorczej pracowniczego towarzystwa;";

  9) w § 18:

   a) ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

    "1. Bieżące informacje, o których mowa w § 12 pkt 1-13, 16 i 17, § 15 pkt 1-8, § 16 ust. 1 pkt 1-13 i 14a oraz w § 17 ust. 1 pkt 1-5, 7 i 8 i ust. 2, są przekazywane do organu nadzoru następnego dnia roboczego po zaistnieniu zdarzenia uzasadniającego ich sporządzenie lub powzięciu o nich informacji przez fundusz lub towarzystwo.

    2. Informacje, o których mowa w § 16 ust. 1 pkt 14 oraz w § 17 ust. 1 pkt 6, są przekazywane do organu nadzoru w ciągu 3 dni od dnia złożenia wniosku lub powzięcia informacji o wszczęciu postępowania rejestrowego z urzędu.",

   b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

    "4. Bieżące informacje, o których mowa w § 12 pkt 1-6 i § 16 ust. 1 pkt 1-4, 5-7 i 10-12, są przekazywane do agencji informacyjnej wybranej spośród agencji wskazanych przez organ nadzoru następnego dnia roboczego po zaistnieniu zdarzenia uzasadniającego ich sporządzenie lub powzięciu o nich informacji przez otwarty fundusz lub powszechne towarzystwo.".

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia.*)

_____________________
*) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 22.03.2011 r.

 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60