Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Wyszukaj

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) »  »  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8.12.2010 r. zmieniające ...

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8.12.2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy1)

Tekst pierwotny - bieżący
 Dz. U. z 2010 r. nr 240, poz. 1611

Na podstawie art. 229 § 8 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. nr 21, poz. 94, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. nr 69, poz. 332, z 1997 r. nr 60, poz. 375, z 1998 r. nr 159, poz. 1057 oraz z 2001 r. nr 37, poz. 451) wprowadza się następujące zmiany:

  1) w § 6 po pkt 3 dodaje się pkt 3a w brzmieniu:

   "3a) w przypadku gdy pracownicy wykonują pracę w warunkach przekroczeń wartości maksymalnych dopuszczalnych ekspozycji na promieniowanie optyczne oraz w przypadku gdy w wyniku badań lekarskich stwierdzono u pracownika chorobę lub niekorzystne dla zdrowia skutki, które w opinii lekarza są wynikiem narażenia na promieniowanie optyczne w pracy, lekarz sprawujący opiekę zdrowotną:

    a) zawiadamia pracowników o wynikach badań lekarskich oraz informuje, jakim badaniom lekarskim powinni się poddać po ustaniu narażenia na promieniowanie optyczne,

    b) dokonuje okresowych analiz wyników kontroli zdrowia pracowników oraz informuje pracodawcę o wynikach tych analiz z uwzględnieniem tajemnicy lekarskiej,";

  2) w załączniku nr 1 do rozporządzenia w części tabeli "I Czynniki fizyczne" lp. 7 otrzymuje brzmienie:

Lp.
Czynnik szkodliwy lub uciążliwy
Badania wstępne
Badania okresowe
Częstotliwość badań
Ostatnie badanie okresowe
Narządy (układy krytyczne)
Uwagi
lekarskie
pomocnicze
lekarskie
pomocnicze
lekarskie
pomocnicze
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
7 Promieniowanie optyczne (długość fali od 100 nm do 1 mm)                  
1. nadfioletowe (UV) ogólne, ze zwróceniem uwagi na skórę; okulistyczne, ze zwróceniem uwagi na stan spojówek, rogówek i soczewek; w zależności od wskazań dermatologiczne w zależności od wskazań ogólne, ze zwróceniem uwagi na skórę; okulistyczne, ze zwróceniem uwagi na stan spojówek, rogówek i soczewek; w zależności od wskazań dermatologiczne w zależności od wskazań co 3 lata ogólne, ze zwróceniem uwagi na skórę; okulistyczne, ze zwróceniem uwagi na stan spojówek, rogówek i soczewek; w zależności od wskazań dermatologiczne w zależności od wskazań narząd wzroku; skóra u osób powyżej 50. roku życia narażonych na promieniowanie optyczne powyżej 10 lat, badania okresowe powinny być przeprowadzane co 2 lata
2. podczerwone (IR) ogólne, ze zwróceniem uwagi na skórę; okulistyczne, ze zwróceniem uwagi na stan spojówek, siatkówek i soczewek w zależności od wskazań ogólne, ze zwróceniem uwagi na skórę; okulistyczne, ze zwróceniem uwagi na stan spojówek, siatkówek i soczewek w zależności od wskazań co 3 lata ogólne, ze zwróceniem uwagi na skórę; okulistyczne, ze zwróceniem uwagi na stan spojówek, siatkówek i soczewek w zależności od wskazań narząd wzroku; skóra  
3. widzialne (światło) ogólne; okulistyczne, ze zwróceniem uwagi na stan siatkówek w zależności od wskazań ogólne; okulistyczne, ze zwróceniem uwagi na stan siatkówek w zależności od wskazań co 3 lata ogólne; okulistyczne, ze zwróceniem uwagi na stan siatkówek w zależności od wskazań narząd wzroku  
4. laserowe ogólne, ze zwróceniem uwagi na skórę; okulistyczne, ze zwróceniem uwagi na stan rogówek, soczewek i siatkówek w zależności od wskazań ogólne, ze zwróceniem uwagi na skórę; okulistyczne, ze zwróceniem uwagi na stan rogówek, soczewek i siatkówek w zależności od wskazań co 3 lata ogólne, ze zwróceniem uwagi na skórę; okulistyczne, ze zwróceniem uwagi na stan rogówek, soczewek i siatkówek w zależności od wskazań narząd wzroku; skóra  

  3) w załączniku nr 1 do rozporządzenia w części tabeli "I Czynniki fizyczne" uchyla się lp. 8, 9 i 11.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.2)

_________________________
1) Niniejsze rozporządzenie dokonuje w zakresie swej regulacji wdrożenia dyrektywy 2006/25/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5.04.2006 r. w sprawie minimalnych wymagań w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa dotyczących narażenia pracowników na ryzyko spowodowane czynnikami fizycznymi (sztucznym promieniowaniem optycznym) (dziewiętnasta dyrektywa szczegółowa w rozumieniu art. 16 ust. 1 dyrektywy 89/391/EWG) (Dz. Urz. UE L 114 z 27.04.2006, str. 38).
2) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 21.12.2010 r.

 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60