Facebook

Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) »  »  Ustawa z dnia 3.12.2010 r. o zmianie ustawy ...

Ustawa z dnia 3.12.2010 r. o zmianie ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Tekst pierwotny - bieżący
 Dz. U. z 2010 r. nr 240, poz. 1603

Art. 1. W ustawie z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. nr 42, poz. 275, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

  1) w art. 3:

   a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

    "2. Ilekroć w ustawie jest mowa o mikroprzedsiębiorcy, małym lub średnim przedsiębiorcy, należy przez to rozumieć odpowiednio mikroprzedsiębiorcę, małego lub średniego przedsiębiorcę spełniającego warunki określone w załączniku I do rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólnego rozporządzenia w sprawie wyłączeń blokowych) (Dz. Urz. WE L 214 z 09.08.2008, str. 3).",

   b) dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

    "3. Ilekroć w ustawie, w zakresie udzielanej przez Agencję pomocy finansowej, jest mowa o pracowniku, należy przez to rozumieć:

     1) pracownika w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. nr 21, poz. 94, z późn. zm.);

     2) osobę wykonującą pracę na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia albo umowy o dzieło, jeżeli umowę taką zawarła z pracodawcą, z którym pozostaje w stosunku pracy, lub jeżeli w ramach takiej umowy wykonuje pracę na rzecz pracodawcy, z którym pozostaje w stosunku pracy;

     3) właściciela pełniącego funkcje kierownicze;

     4) wspólnika w tym partnera prowadzącego regularną działalność w przedsiębiorstwie i czerpiącego z niego korzyści finansowe.";

  2) w art. 6 w ust. 1:

   a) pkt 8 otrzymuje brzmienie:

    "8) prowadzenie pod nazwą "Krajowy System Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw", zwanego dalej "KSU", rejestru podmiotów, które zapewniają należyte świadczenie usług doradczych, szkoleniowych, informacyjnych lub finansowych mikroprzedsiębiorcom, małym i średnim przedsiębiorcom oraz podmiotom podejmującym działalność gospodarczą;",

   b) w pkt 10:

    - lit. b otrzymuje brzmienie:

     "b) szkolenia, usługi doradcze lub wspomaganie inwestycji przedsiębiorców, w szczególności sprzyjających wzrostowi ich konkurencyjności lub innowacyjności,",

    - dodaje się lit. g-i w brzmieniu:

     "g) przygotowanie przez mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców wniosków o dofinansowanie projektów realizowanych w ramach międzynarodowych programów innowacyjnych lub udział w tych programach,

     h) dostosowanie działalności przedsiębiorcy do zmieniających się warunków rynkowych, w szczególności wywołanych kryzysem gospodarczym i finansowym,

     i) odtworzenie zdolności prowadzenia działalności gospodarczej przez przedsiębiorców dotkniętych skutkami klęski żywiołowej;";

  3) art. 6a otrzymuje brzmienie:

   "Art. 6a. 1. O rejestrację w KSU mogą się ubiegać podmioty, które:

    1) posiadają potencjał techniczny i ekonomiczny niezbędny do należytego świadczenia usług określonych w art. 6 ust. 1 pkt 8;

    2) zapewniają realizację usług określonych w art. 6 ust. 1 pkt 8 przez osoby posiadające niezbędne kwalifikacje;

    3) posiadają system zapewnienia jakości usług określonych w art. 6 ust. 1 pkt 8;

    4) przestrzegają w prowadzonej działalności zasad etyki zawodowej.

   2. Minister właściwy do spraw gospodarki określa, w drodze rozporządzenia, szczegółowe wymagania w zakresie określonym w ust. 1 i tryb ich weryfikacji przez Agencję, a także standardy świadczenia usług doradczych, szkoleniowych, informacyjnych i finansowych mikroprzedsiębiorcom, małym i średnim przedsiębiorcom oraz podmiotom podejmującym działalność gospodarczą przez podmioty zarejestrowane w KSU, kierując się potrzebą zapewnienia należytej jakości tych usług.";

  4) w art. 6b:

   a) w ust. 3:

    - pkt 2 otrzymuje brzmienie:

     "2) podmiotowi określonemu w ust. 1 pkt 1-3 oraz 5-9, niebędącemu osobą fizyczną, jeżeli członek jego organów zarządzających bądź wspólnik spółki osobowej został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa, o których mowa w pkt 1;",

    - w pkt 3 lit. c otrzymuje brzmienie:

     "c) naruszył w sposób istotny umowę zawartą z Agencją - przez okres 3 lat od dnia rozwiązania tej umowy;",

    - dodaje się pkt 4 w brzmieniu:

     "4) podmiotowi zbiorowemu, wobec którego sąd orzekł zakaz korzystania z dotacji, subwencji lub innych form wsparcia finansowego środkami publicznymi.",

   b) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

    "3a. Przepisu ust. 3 pkt 3 lit. a nie stosuje się do przedsiębiorcy posiadającego zaległości z tytułu należności publicznoprawnych, ubiegającego się lub otrzymującego wsparcie lub pożyczkę na działanie określone w art. 6 ust. 1 pkt 10 lit. h, jeżeli przedsiębiorca ten zawarł porozumienie w sprawie spłaty zadłużenia i terminowo spłaca raty lub korzysta z odroczenia terminu płatności.",

   c) po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu:

    "4a. Agencja może odmówić udzielenia wsparcia lub pożyczki podmiotowi, o którym mowa w ust. 1 pkt 1-3 oraz 5-9, jeżeli prowadziłoby to do obejścia zasad udzielenia wsparcia, w szczególności warunków podmiotowych, przeznaczenia, intensywności lub kwoty wsparcia.",

   d) dodaje się ust. 13 w brzmieniu:

    "13. Minister właściwy do spraw gospodarki może określić, w drodze rozporządzenia, szczegółowe przeznaczenie, warunki i tryb udzielania przez Agencję pomocy finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami klęski żywiołowej, uwzględniając konieczność szybkiego i skutecznego udzielenia tej pomocy oraz jej efektywnego wykorzystania.";

  5) w art. 6c dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

   "2. Podmiot, o którym mowa w ust. 1, nie może dokonać zakupu towarów lub usług od podmiotów powiązanych z nim osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między podmiotem, o którym mowa w ust. 1, a wykonawcą, polegające na:

    1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

    2) posiadaniu udziałów lub co najmniej 5% akcji;

    3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

    4) pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.";

  6) w art. 6d:

   a) w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

    "1) zgodnie ze statutem, umową lub innym przewidzianym przepisami prawa dokumentem, w szczególności uchwałą właściwego organu lub zatwierdzonym sprawozdaniem finansowym, nie działa w celu osiągnięcia zysku lub przeznacza zysk co najmniej w części na cele związane z zadaniami realizowanymi przez Agencję oraz w której zysk lub środki zgromadzone w ramach kapitałów lub funduszy nie są dzielone między członków;",

   b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

    "3. Wybór najkorzystniejszej oferty na pełnienie roli regionalnej instytucji finansującej jest dokonywany w drodze konkursu przeprowadzanego przez Agencję w porozumieniu z właściwymi zarządami województw.",

   c) w ust. 5 zdanie wstępne otrzymuje brzmienie:

    "W razie negatywnego wyniku audytu, o którym mowa w ust. 4, lub w innych uzasadnionych przypadkach, Agencja może, po zasięgnięciu opinii właściwego zarządu województwa, przeprowadzić nowy konkurs na wybór właściwej regionalnej instytucji finansującej lub zlecić realizację zadań określonych w ust. 1 innej regionalnej instytucji finansującej do czasu:",

   d) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

    "6. Minister właściwy do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe wymagania, które musi spełnić regionalna instytucja finansująca, oraz szczegółowy tryb przeprowadzenia konkursu wyłaniającego regionalną instytucję finansującą, biorąc pod uwagę potrzebę zapewnienia profesjonalnego wykonywania zleconych zadań oraz zapewnienia udziału przedstawicieli samorządów właściwych województw w pracach komisji konkursowej.";

  7) po art. 6e dodaje się art. 6f w brzmieniu:

   "Art. 6f. 1. Dane dotyczące podmiotów, o których mowa w art. 6b, w tym dane zawarte w składanych przez nie wnioskach o udzielenie pomocy finansowej, w szczególności dotyczące metodyki, opisu, koncepcji projektu, planowanych lub osiągniętych wskaźników lub rezultatów, potencjału finansowego i organizacyjnego w tym zaplecza technicznego wnioskodawcy niepodlegające, na podstawie odrębnych przepisów ujawnieniu w odpowiednich rejestrach, ewidencjach lub wykazach, mogą być przez Agencję udostępniane wyłącznie na wniosek organów administracji publicznych oraz organów ochrony prawnej na podstawie odrębnych przepisów albo podmiotom, którym Agencja powierzyła lub zleciła realizację zadań, w zakresie niezbędnym do realizacji tych zadań.

   2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do podmiotów, którym Agencja powierzyła lub zleciła realizację zadań.";

  8) w art. 12 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

   "1) opiniowanie projektów rocznych planów działania oraz projektów zmian tych planów;";

  9) w art. 14:

   a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

    "1. Agencja działa zgodnie z rocznym planem działania oraz rocznym planem finansowym, o którym mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240, z późn. zm.).",

   b) ust. 4 i 4a otrzymują brzmienie:

    "4. Projekt rocznego planu finansowego Prezes Agencji przekazuje ministrowi właściwemu do spraw gospodarki w trybie określonym w przepisach dotyczących prac nad projektem ustawy budżetowej.

    4a. Prezes Agencji, w terminie do dnia 1 grudnia każdego roku, przekazuje ministrowi właściwemu do spraw gospodarki projekt planu działania Agencji w następnym roku obrotowym, wraz z opinią Rady.",

   c) ust. 5b otrzymuje brzmienie:

    "5b. Prezes, w terminie 45 dni od zakończenia każdego kwartału, z wyjątkiem ostatniego kwartału roku obrotowego, przedstawia ministrowi właściwemu do spraw gospodarki sprawozdanie z realizacji planu działania i planu finansowego Agencji w danym kwartale, wraz z opinią Rady, w celu dokonania oceny, o której mowa w art. 175 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.";

  10) w art. 15 w ust. 2:

   a) w pkt 1 lit. a otrzymuje brzmienie:

    "a) realizację zadań Agencji, w tym na współfinansowanie programów i projektów finansowanych z udziałem środków europejskich,",

   b) uchyla się pkt 1a,

   c) pkt 6 otrzymuje brzmienie:

    "6) przychody z tytułu przekazania środków, o których mowa w art. 34d ust. 4 ustawy z dnia 8 maja 1997 r. o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne (Dz. U. z 2003 r. nr 174, poz. 1689, z późn. zm.);";

  11) w art. 15a:

   a) ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

    "1. Prezes Agencji może umorzyć w całości lub w części, odroczyć lub rozłożyć na raty spłatę należności i wierzytelności Agencji z tytułu udzielonej pomocy finansowej ze środków:

     1) innych niż:

      a) pochodzące z funduszy strukturalnych, z wyłączeniem Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004-2006 oraz Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006 przyjętych w przepisach wydanych na podstawie art. 17 ust. 5 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz. U. nr 116, poz. 1206, z późn. zm.),

      b) określone w art. 5 ust. 3 pkt 2, 5 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;

     2) przeznaczonych na finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków innych niż:

      a) pochodzące z funduszy strukturalnych z wyłączeniem Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004-2006 oraz Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006 przyjętych w przepisach wydanych na podstawie art. 17 ust. 5 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju,

      b) określone w art. 5 ust. 3 pkt 2, 5 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

    2. Umorzenie należności i wierzytelności Agencji z tytułu pomocy finansowej udzielonej przedsiębiorcy w przypadku, o którym mowa w ust. 3 pkt 1, 2a i 4, stanowi pomoc dla tego podmiotu i jest dokonywane zgodnie z przepisami rozporządzenia Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 379 z 28.12.2006, str. 5).",

   b) w ust. 3:

    - po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu:

     "2a) łączna kwota należności lub wierzytelności przypadających Agencji od jednego podmiotu nie przekracza 100 zł, lub",

    - pkt 4 otrzymuje brzmienie:

     "4) egzekucja należności i wierzytelności Agencji zagraża ważnym interesom dłużnika, w tym jego egzystencji, lub jeżeli dłużnik stał się niezdolny do prowadzenia działalności gospodarczej, lub",

   c) po ust. 3 dodaje się ust. 3a i 3b w brzmieniu:

    "3a. Termin spłaty całości lub części należności i wierzytelności Agencji może być odroczony albo spłata całości lub części tych należności i wierzytelności rozłożona na raty, jeżeli ich egzekucja okresowo zagraża ważnym interesom dłużnika, w tym jego egzystencji, przy czym istnieje uzasadnione przypuszczenie, że dłużnik te należności i wierzytelności w późniejszym terminie zwróci.

    3b. Odroczenie terminu lub rozłożenie na raty spłaty całości lub części należności i wierzytelności Agencji z tytułu pomocy finansowej udzielonej przedsiębiorcy stanowi pomoc dla tego podmiotu i jest dokonywane zgodnie z przepisami rozporządzenia Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis, pod warunkiem że wartość pomocy obliczona zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. nr 59, poz. 404, z 2008 r. nr 93, poz. 585 oraz z 2010 r. nr 18, poz. 99) wykazuje wartość dodatnią.",

   d) ust. 7 otrzymuje brzmienie:

    "7. Prezes Agencji może umorzyć należność i wierzytelność bez wniosku dłużnika w przypadkach, o których mowa w ust. 3 pkt 1-3 i 5.";

  12) w art. 15b ust. 3 otrzymuje brzmienie:

   "3. Do wniosków o umorzenie lub częściowe umorzenie, odroczenie lub rozłożenie na raty spłaty wnioskodawca dołącza dokumenty potwierdzające lub uzasadniające okoliczności, o których mowa w ust. 1 pkt 4 oraz art. 15a ust. 1-4.";

  13) w art. 15c ust. 1 otrzymuje brzmienie:

   "1. Umorzenie należności i wierzytelności Agencji, odroczenie lub rozłożenie na raty ich spłaty następuje na podstawie umowy zawartej między Agencją a dłużnikiem, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 15a ust. 3 pkt 1-3 i 5.".

Art. 2. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 6a ust. 2 i art. 6d ust. 6 ustawy, o której mowa w art. 1, zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 6a ust. 2 i art. 6d ust. 6 ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, jednak nie dłużej niż przez okres 18 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

Art. 3. Z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, podmiot, który ubiega się o udzielenie wsparcia przeznaczonego na zakup towarów lub usług lub otrzymał od Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości takie wsparcie jest zobowiązany do wyboru wykonawcy z zastosowaniem przepisów ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

Art. 4. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.*)

_________________________
*) Ustawa została ogłoszona w dniu 21.12.2010 r.

 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60