Facebook

Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) »  »  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia ...

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej
z dnia 8.11.2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie statystycznej karty wypadku przy pracy

 Dz. U. z 2010 r. nr 218, poz. 1440
2010.12.21 - bieżąca
 sprostowanie błędu
 
zmiany w:

Na podstawie art. 237 § 3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. nr 21, poz. 94, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 stycznia 2009 r. w sprawie statystycznej karty wypadku przy pracy (Dz. U. nr 14, poz. 80) wprowadza się następujące zmiany:

  1) w § 5:

   a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

    "3. Statystyczną kartę przekazuje się w formie elektronicznej na portal sprawozdawczy Głównego Urzędu Statystycznego.",

   b) po ust. 3 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

    "4. Pracodawca zatrudniający nie więcej niż 5 pracowników może przekazać oryginał statystycznej karty sporządzony w formie papierowej do Urzędu Statystycznego w Gdańsku po przesłaniu uzasadnionej informacji o wyborze tej formy.";

  2) załącznik nr 1 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia;

  3) w załączniku nr 2 do rozporządzenia:

   a) w części B. "Objaśnienia do wypełniania statystycznej karty wypadku":

    - po tabeli dotyczącej liczby pracujących wraz z kodami dodaje się następujące objaśnienia:

     "Miejscowość (gmina), na terenie której znajduje się jednostka (pytanie X1).

     W polu tym należy podać nazwę miejscowości (gminy), natomiast kod (7-cyfrowy) dla tej miejscowości zostanie uzupełniony przez urząd statystyczny (podobnie jak w pytaniu 15).

     Rodzaj działalności wg Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (pytanie X2).

     W polu tym należy podać nazwę rodzaju wykonywanej działalności przez jednostkę, która jest faktycznym miejscem pracy poszkodowanego (np. oddział, filia, sklep, magazyn), natomiast kod (5-cyfrowy) dla tej działalności zostanie uzupełniony przez urząd statystyczny.

     Forma własności (FW) - klasyfikacja i oznaczenia kodowe (pytanie X3)

Forma własności Kod
SEKTOR PUBLICZNY  
Własność Skarbu Państwa
111
Własność państwowych osób prawnych
112
Własność samorządowa
113
Własność mieszana w sektorze publicznym  
Własność mieszana w sektorze publicznym z przewagą własności Skarbu Państwa
121
Własność mieszana w sektorze publicznym z przewagą własności państwowych osób prawnych
122
Własność mieszana w sektorze publicznym z przewagą własności samorządowej
123
Własność mieszana w sektorze publicznym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności publicznej
127
Własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego  
Własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności Skarbu Państwa
131
Własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności państwowych osób prawnych
132
Własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności samorządowej
133
Własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności publicznej
137
SEKTOR PRYWATNY  
Własność krajowych osób fizycznych
214
Własność prywatna krajowa pozostała
215
Własność zagraniczna
216
Własność mieszana w sektorze prywatnym  
Własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych
224
Własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej
225
Własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej
226
Własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej
227
Własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego  
Własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych
234
Własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej
235
Własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności zagranicznej
236
Własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej
237
BRAK PRZEWAGI SEKTOROWEJ  
Własność mieszana między sektorami z takim samym udziałem własności sektora publicznego i prywatnego z najwyższym udziałem własności Skarbu Państwa w kapitale ogółem
331
Własność mieszana między sektorami z takim samym udziałem własności sektora publicznego i prywatnego z najwyższym udziałem własności państwowych osób prawnych w kapitale ogółem
332
Własność mieszana między sektorami z takim samym udziałem własności sektora publicznego i prywatnego z najwyższym udziałem własności samorządowej w kapitale ogółem
333
Własność mieszana między sektorami z takim samym udziałem własności sektora publicznego i prywatnego z najwyższym udziałem własności krajowych osób fizycznych w kapitale ogółem
334
Własność mieszana między sektorami z takim samym udziałem własności sektora publicznego i prywatnego z najwyższym udziałem własności pozostałych krajowych jednostek prywatnych w kapitale ogółem
335
Własność mieszana między sektorami z takim samym udziałem własności sektora publicznego i prywatnego z najwyższym udziałem własności osób zagranicznych w kapitale ogółem
336
Własność mieszana między sektorami z takim samym udziałem własności sektora publicznego i prywatnego z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności w kapitale ogółem
338"

    - tabela "Obywatelstwo - klasyfikacja i oznaczenie kodowe (pytanie 03)" otrzymuje brzmienie:

"Obywatelstwo Kod
Obywatelstwo nieznane
0
Obywatel kraju, w którym wypadek miał miejsce
1
Obywatel z kraju UE innego niż ten, w którym wypadek miał miejsce
2
Obywatel spoza krajów UE
3"

    - objaśnienia "Zawód wykonywany (pytanie 05)" otrzymują brzmienie:

     "Zawód wykonywany (pytanie 05)

     Do końca 2010 r. zawód poszkodowanego należy podać, posługując się klasyfikacją zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy wprowadzoną rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 8 grudnia 2004 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz. U. nr 265, poz. 2644, z późn. zm.). Od 1 stycznia 2011 r. należy posługiwać się klasyfikacją zawodów i specjalności wprowadzoną rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz. U. nr 82, poz. 537). Informację o zawodzie (specjalności) wykonywanym przez osoby poszkodowane w wypadkach przy pracy opisujemy pełnym kodem tego zawodu (specjalności), tj. 6 cyframi oraz przypisanym do tego kodu określeniem słownym.",

   b) "Uwagi" otrzymują brzmienie:

    "Statystyczną kartę wypadku przy pracy Z-KW wypełnia się na podstawie zatwierdzonego protokołu powypadkowego, sporządzonego według wzoru określonego w rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 16 września 2004 r. w sprawie wzoru protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy (Dz. U. nr 227, poz. 2298), w którym stwierdzono, że wypadek jest wypadkiem przy pracy lub wypadkiem traktowanym na równi z wypadkiem przy pracy lub na podstawie karty wypadku, sporządzonej według wzoru określonego w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie trybu uznawania zdarzenia powstałego w okresie ubezpieczenia wypadkowego za wypadek przy pracy, kwalifikacji prawnej zdarzenia, wzoru karty wypadku i terminu jej sporządzenia (Dz. U. nr 236, poz. 1992).

    Kopię statystycznej karty wypadku przy pracy pracodawca przechowuje przez 10 lat w dokumentacji dotyczącej wypadków przy pracy, zgodnie z art. 234 § 31 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. nr 21, poz. 94, z późn. zm.).".

§ 2. Karta wypadku przy pracy sporządzona według dotychczasowego wzoru może być stosowana nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2010 r.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.*)

_______________________
*) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 22.10.2010 r.

Załącznik

Kliknij, aby powiększyć obraz

Kliknij, aby powiększyć obraz

Kliknij, aby powiększyć obraz

 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60