Facebook

Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) »  »  Ustawa z dnia 6.08.2010 r. o dowodach osobistych

Ustawa z dnia 6.08.2010 r. o dowodach osobistych

 Dz. U. z 2010 r. nr 167, poz. 1131
 zmieniony przez
zmiany w:
Wyświetl wcześniejsze wersje
 zmieniony przez
zmiany w:

Uwaga od redakcji:
Zmiany, które wchodzą w życie w wybranej wersji czasowej - zaznaczono kolorem

Późniejsze zmiany do ustawy odnoszą się do przepisów pominiętych

Rozdział 1 - 8

(pominięto przez redakcję)

Rozdział 9

Przepisy karne

Istniejące wersje czasowe art. 79
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2010 r. nr 167, poz. 1131
2012.12.31
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 79. Kto:

  1) uchyla się od obowiązku posiadania lub wymiany dowodu osobistego,

  2) zatrzymuje bez podstawy prawnej cudzy dowód osobisty,

  3) nie zwraca dowodu osobistego w razie utraty obywatelstwa polskiego,

podlega karze ograniczenia wolności do 1 miesiąca albo karze grzywny.

Art. 80. Orzekanie w sprawach określonych w art. 79 odbywa się na zasadach i w trybie określonym w ustawie z dnia 24 sierpnia 2001 r. - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. z 2008 r. nr 133, poz. 848, z późn. zm.).

Rozdział 10

Zmiany w przepisach obowiązujących

Istniejące wersje czasowe art. 81
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2010 r. nr 167, poz. 1131
2012.12.31
uchylony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 81. W ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. nr 98, poz. 1071, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

  1) w art. 54 § 2 otrzymuje brzmienie:

   "§ 2. Wezwanie powinno być zaopatrzone podpisem pracownika organu wzywającego, z podaniem imienia, nazwiska i stanowiska służbowego podpisującego lub, jeżeli dokonywane jest z użyciem dokumentu elektronicznego, powinno być opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem osobistym.";

  2) w art. 107 § 1 otrzymuje brzmienie:

   "§ 1. Decyzja powinna zawierać: oznaczenie organu administracji publicznej, datę wydania, oznaczenie strony lub stron, powołanie podstawy prawnej, rozstrzygnięcie, uzasadnienie faktyczne i prawne, pouczenie, czy i w jakim trybie służy od niej odwołanie, podpis z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego osoby upoważnionej do wydania decyzji lub, jeżeli decyzja wydana została w formie dokumentu elektronicznego, powinna być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem osobistym. Decyzja, w stosunku do której może być wniesione powództwo do sądu powszechnego lub skarga do sądu administracyjnego, powinna zawierać ponadto pouczenie o dopuszczalności wniesienia powództwa lub skargi.";

  3) w art. 124 § 1 otrzymuje brzmienie:

   "§ 1. Postanowienie powinno zawierać: oznaczenie organu administracji publicznej, datę jego wydania, oznaczenie strony lub stron albo innych osób biorących udział w postępowaniu, powołanie podstawy prawnej, rozstrzygnięcie, pouczenie, czy i w jakim trybie służy na nie zażalenie lub skarga do sądu administracyjnego, oraz podpis z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego osoby upoważnionej do jego wydania lub, jeżeli postanowienie wydane zostało w formie dokumentu elektronicznego, powinno być opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem osobistym.";

  4) w art. 217 § 4 otrzymuje brzmienie:

   "§ 4. Zaświadczenie wydaje się w formie dokumentu elektronicznego, opatrzonego bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem osobistym, jeżeli zażąda tego osoba ubiegająca się o zaświadczenie.";

  5) w art. 238 § 1 otrzymuje brzmienie:

   "§ 1. Zawiadomienie o sposobie załatwienia skargi powinno zawierać: oznaczenie organu, od którego pochodzi, wskazanie, w jaki sposób skarga została załatwiona, oraz podpis z podaniem imienia, nazwiska i stanowiska służbowego osoby upoważnionej do załatwienia skargi lub, jeżeli zawiadomienie sporządzone zostało w formie dokumentu elektronicznego, powinno być opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem osobistym. Zawiadomienie o odmownym załatwieniu skargi powinno zawierać ponadto uzasadnienie faktyczne i prawne oraz pouczenie o treści art. 239.".

Istniejące wersje czasowe art. 82
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2010 r. nr 167, poz. 1131
2011.06.30
uchylony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 82. (uchylony)

Art. 83. W ustawie z dnia 13 lutego 1984 r. o funkcjach konsulów Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2002 r. nr 215, poz. 1823, z późn. zm.) w art. 23 w ust. 1 w pkt 5 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 6 i 7 w brzmieniu:

(zmianę pominięto przez redakcję)

Istniejące wersje czasowe art. 84
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2010 r. nr 167, poz. 1131
2012.12.31
uchylony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 84. W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. nr 8, poz. 60, z późn. zm.) w art. 143 § 1a otrzymuje brzmienie:

  "§ 1a. Upoważnienie może obejmować podpisywanie pism w formie dokumentu elektronicznego podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem osobistym - z wyłączeniem wydawania zaświadczeń.".

Art. 85. W ustawie z dnia 6 lipca 2001 r. o gromadzeniu, przetwarzaniu i przekazywaniu informacji kryminalnych (Dz. U. z 2010 r. nr 29, poz. 153) w art. 20 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

(zmianę pominięto przez redakcję)

Istniejące wersje czasowe art. 86
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2010 r. nr 167, poz. 1131
2012.12.31
uchylony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 86. W ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. nr 64, poz. 565, z późn. zm.) w art. 20a ust. 1 otrzymuje brzmienie:

(zmianę pominięto)

Istniejące wersje czasowe art. 87
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2010 r. nr 167, poz. 1131
2011.06.30
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 87. W ustawie z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. nr 225, poz. 1635, z późn. zm.) w załączniku do ustawy w części II w kolumnie 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

  "2. Pełny odpis przetworzonych danych osobowych z rejestrów mieszkańców, rejestrów zamieszkania cudzoziemców, rejestru PESEL oraz Rejestru Dowodów Osobistych."

Rozdział 11

Przepisy przejściowe i końcowe

Istniejące wersje czasowe art. 88
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2010 r. nr 167, poz. 1131
2011.06.30
zmieniony przez
2012.12.31
zmieniony przez
2014.12.31
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 88. Dowody osobiste wydane przed dniem 30 czerwca 2013 r. zachowują ważność do upływu terminów w nich określonych.

Art. 89. 1. Adres miejsca zameldowania zamieszczony w dowodzie osobistym wydanym na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy nie potwierdza adresu miejsca zameldowania.

2. Zmiana adresu miejsca zameldowania posiadacza dowodu osobistego wydanego na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych nie stanowi podstawy do jego wymiany.

Art. 90. Sprawy wszczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy prowadzi się na podstawie przepisów dotychczasowych.

Istniejące wersje czasowe art. 91
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2010 r. nr 167, poz. 1131
2011.06.30
zmieniony przez
2012.12.31
zmieniony przez
2014.12.31
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 91. 1. Z dniem 1 lipca 2013 r. likwiduje się ogólnokrajową ewidencję wydanych i unieważnionych dowodów osobistych oraz gminne ewidencje wydanych i unieważnionych dowodów osobistych.

2. Dane zgromadzone w ogólnokrajowej ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych przekazuje się do Rejestru Dowodów Osobistych.

3. Dane zgromadzone w rejestrze PESEL, dotyczące dowodów osobistych wydanych przed dniem 1 stycznia 2001 r., przekazuje się do Rejestru Dowodów Osobistych.

Istniejące wersje czasowe art. 92
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2010 r. nr 167, poz. 1131
2011.06.30
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 92. Traci moc ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U. z 2006 r. nr 139, poz. 993, z późn. zm.).

Istniejące wersje czasowe art. 93
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2010 r. nr 167, poz. 1131
2011.06.30
zmieniony przez
2012.12.31
zmieniony przez
2014.12.31
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 93. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2013 r.

 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60