Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Wyszukaj

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) »  »  Ustawa z dnia 29.04.2010 r. o zmianie ustawy ...

Ustawa z dnia 29.04.2010 r. o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy

Tekst pierwotny - bieżący
 Dz. U. z 2010 r. nr 109, poz. 708

Art. 1. W ustawie z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz. U. nr 89, poz. 589, z 2008 r. nr 237, poz. 1656 oraz z 2009 r. nr 6, poz. 33 i nr 20, poz. 106) wprowadza się następujące zmiany:

  1) w art. 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

   "1. Jednostkami organizacyjnymi Państwowej Inspekcji Pracy są: Główny Inspektorat Pracy, okręgowe inspektoraty pracy oraz Ośrodek Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy im. Profesora Jana Rosnera we Wrocławiu, zwany dalej "Ośrodkiem".";

  2) w art. 8 uchyla się ust. 1 i 3.

Art. 2. Z dniem wejścia w życie ustawy:

  1) pracownicy Ośrodka Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy im. Profesora Jana Rosnera we Wrocławiu, zwanego dalej "Ośrodkiem", stają się pracownikami Państwowej Inspekcji Pracy;

  2) Ośrodek działający na podstawie przepisów ustawy wymienionej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, przejmuje prawa i obowiązki Ośrodka działającego na podstawie przepisów ustawy wymienionej w art. 1, w brzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy.

Art. 3. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 r.

 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60