Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Wyszukaj

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) »  »  Ustawa z dnia 28.08.2009 r. o zmianie ustawy ...

Ustawa z dnia 28.08.2009 r. o zmianie ustawy o przygotowaniu finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 oraz niektórych innych ustaw

Tekst pierwotny - bieżący
 Dz. U. z 2009 r. nr 161, poz. 1281

Art. 1. W ustawie z dnia 7 września 2007 r. o przygotowaniu finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 (Dz. U. nr 173, poz. 1219, z 2008 r. nr 171, poz. 1058 oraz z 2009 r. nr 19, poz. 100 i nr 68, poz. 575) wprowadza się następujące zmiany:

(zmiany pominięto)

Art. 2. W ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. nr 261, poz. 2603, z późn. zm.) w art. 37 w ust. 2 dodaje się pkt 13 w brzmieniu:

    "13) jest zbywana na rzecz spółki celowej utworzonej na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 września 2007 r. o przygotowaniu finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 (Dz. U. nr 173, poz. 1219, z późn. zm.) lub właściwych podmiotów wymienionych w art. 17 ust. 2 tej ustawy, realizujących przedsięwzięcia Euro 2012, w celu ich wykonania, w sytuacji gdy jej nabycie przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego nastąpiło w trybie przepisów ustawy z dnia 7 września 2007 r. o przygotowaniu finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012.".

Art. 3. W ustawie z dnia 12 lutego 2009 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego (Dz. U. nr 42, poz. 340) w art. 1 uchyla się ust. 3.

Art. 4. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 4 ustawy wymienionej w art. 1 zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 4 ustawy wymienionej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą i mogą być zmieniane na tej podstawie.

Art. 5. 1. W sprawach wszczętych i niezakończonych decyzją ostateczną prowadzonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy na podstawie przepisów rozdziału 4 i 5 ustawy wymienionej w art. 1, stosuje się przepisy dotychczasowe, z zastrzeżeniem ust. 3.

2. Do realizacji przedsięwzięć Euro 2012, dla których przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy została wydana ostateczna decyzja o ustaleniu lokalizacji przedsięwzięcia Euro 2012, stosuje się przepisy dotychczasowe, z zastrzeżeniem ust. 3.

3. W sprawach, o których mowa w ust. 1 i 2, na wniosek spółki celowej lub innego właściwego podmiotu, stosuje się przepisy niniejszej ustawy.

Art. 6. W postępowaniach dotyczących realizacji przedsięwzięć Euro 2012, o których mowa w art. 5 ust. 1 i 2, w zakresie ustalania wysokości i wypłaty oraz finansowania odszkodowań stosuje się przepisy ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

Art. 7. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia*).

_____________________
*) Ustawa została ogłoszona 30.09.2009 r.

 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60