Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) »  »  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4.01.2010 r. w ...

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4.01.2010 r. w sprawie dokumentacji prowadzonej przez podmioty prowadzące działalność w zakresie gier hazardowych

 Dz. U. z 2010 r. nr 8, poz. 57
 zmieniony przez
zmiany w:
Wyświetl wersje poprzedzające
 Dz. U. z 2018 r. poz. 632
2019.01.22 - bieżąca
 zmieniony przez
zmiany w:

Uwaga od redakcji:
Zmiany, które wchodzą w życie w wybranej wersji czasowej - zaznaczono kolorem

Na podstawie art. 78 ust. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 165) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

  1) warunki prowadzenia ksiąg:

   a) obrotu żetonami i pieniądzem gotówkowym w kasynie gry,

   b) obrotu kartonami do gry w salonie gry bingo pieniężne,

   c) eksploatacji automatu do gier;

  2) warunki prowadzenia i wzory:

   a) ewidencji podstaw opodatkowania i obliczania wysokości podatku od gier w grach hazardowych, z wyłączeniem loterii promocyjnej,

   b) rejestru napiwków w kasynie gry;

  3) zakres dokumentacji umożliwiającej rozliczenie wyniku finansowego urządzanej loterii fantowej lub gry bingo fantowe.

Istniejące wersje czasowe § 2
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2010 r. nr 8, poz. 57
2017.04.01
zmieniony przez
2018.03.28 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2018 r. poz. 632
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o dokumentacji - należy przez to rozumieć księgę obrotu żetonami i pieniądzem gotówkowym w kasynie gry, księgę obrotu kartonami do gry w salonie gry bingo pieniężne, księgę eksploatacji automatu do gier, ewidencje podstaw opodatkowania i obliczania wysokości podatku od gier w grach hazardowych, z wyłączeniem loterii promocyjnych, oraz rejestr napiwków w kasynie gry.

Istniejące wersje czasowe § 3
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2010 r. nr 8, poz. 57
2018.03.28 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2018 r. poz. 632
2019.01.22
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 3. 1. Dokumentacja powinna być prowadzona w sposób umożliwiający identyfikację zdarzeń i przeprowadzonych operacji gospodarczych, zwłaszcza czynności lub zdarzeń związanych z urządzaniem i prowadzeniem gier hazardowych, przy zachowaniu ciągłości zapisów i bezbłędności stosowanych procedur obliczeniowych.

2. Wpisów do dokumentacji prowadzonej w postaci papierowej dokonuje się w sposób trwały i czytelny. Zmian i poprawek w dokumentacji prowadzonej w postaci papierowej dokonuje się w taki sposób, aby przekreślony tekst pierwotny pozostał czytelny, a każdą zmianę lub poprawkę potwierdza się podpisem osoby dokonującej zmiany lub poprawki, z podaniem daty ich wprowadzenia, oraz w razie potrzeby opisuje się je w rubryce "uwagi".

3. Wpisów do dokumentacji prowadzonej w postaci elektronicznej dokonuje się przy wykorzystaniu programu komputerowego, zgodnie z pisemną instrukcją obsługi tego programu, w taki sposób, aby:

  1) umożliwiała wgląd w treść dokonywanych wpisów oraz zapewniała ochronę zapisanych danych przed zniszczeniem lub utratą, z zachowaniem zasad poufności, integralności i dostępności;

  2) zapewniała ochronę przed nieuprawnionym dostępem, w szczególności poprzez zastosowanie mechanizmów uwierzytelniania i autoryzacji;

  3) umożliwiała wydruk wpisów i raportów z dokonanych wpisów, wraz z dokonanymi zmianami, w porządku chronologicznym;

  4) zapewniała identyfikację osoby dokonującej zmiany w dokumentacji wraz z datą dokonania tej zmiany;

  5) uniemożliwiała usuwanie wpisów;

  6) uniemożliwiała zmianę zapisanych danych bez wykrycia tego zdarzenia przez program.

4. Podmiot prowadzący dokumentację w postaci elektronicznej przechowuje jej kopię zapisaną na informatycznym nośniku danych w sposób zapewniający ochronę zapisanych danych przed zniszczeniem lub utratą lub w postaci wydruku.

Istniejące wersje czasowe § 4
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2010 r. nr 8, poz. 57
2017.04.01
zmieniony przez
2018.03.28 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2018 r. poz. 632
2019.01.22
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 4. Dokumentacja powinna być zarejestrowana przez właściwego naczelnika urzędu celno-skarbowego. W przypadku dokumentacji prowadzonej w postaci papierowej dokumentacja powinna być również zabezpieczona urzędowo pieczęciami przez właściwego naczelnika urzędu celno-skarbowego, a poszczególne karty dokumentacji - kolejno ponumerowane.

Istniejące wersje czasowe § 5
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2010 r. nr 8, poz. 57
2017.04.01
zmieniony przez
2018.03.28 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2018 r. poz. 632
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 5. 1. Księga obrotu żetonami i pieniądzem gotówkowym w kasynie gry powinna zawierać określenie podmiotu prowadzącego kasyno gry, lokalizację kasyna gry, datę dokonania wpisu, bilans żetonów do gier na stołach (w złotych) z podziałem na niedobór i nadwyżkę, bilans żetonów do gier na automatach (w złotych) z podziałem na niedobór i nadwyżkę oraz wynik dzienny kasyna z podziałem na wygraną i przegraną.

2. Wpisów do księgi, o której mowa w ust. 1, dokonuje się codziennie, bezpośrednio po obliczeniu końcowego rezultatu gier w kasynie gry.

Istniejące wersje czasowe § 6
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2010 r. nr 8, poz. 57
2017.04.01
zmieniony przez
2018.03.28 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2018 r. poz. 632
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 6. 1. Księga obrotu kartonami do gry w salonie gry bingo pieniężne powinna zawierać określenie podmiotu prowadzącego salon gry bingo pieniężne, lokalizację tego salonu, datę dokonania wpisu oraz, dla każdej wartości nominalnej kartonów, przychody i rozchody kartonów do gry z uwzględnieniem ich cech identyfikacyjnych (numerów i serii) oraz aktualną liczbę kartonów do gry.

2. Wpisów do księgi, o której mowa w ust. 1, dokonuje się codziennie, bezpośrednio po zakończeniu pracy salonu gry bingo pieniężne.

Istniejące wersje czasowe § 7
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2010 r. nr 8, poz. 57
2011.10.27
zmieniony przez
2017.04.01
zmieniony przez
2018.03.28 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2018 r. poz. 632
2019.01.22
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 7. 1. Księga eksploatacji automatu do gier, prowadzona odrębnie dla każdego automatu, powinna zawierać określenie podmiotu urządzającego gry na automatach, cechy identyfikacyjne automatu, datę i numer jego rejestracji, datę dokonania wpisu, opis zdarzenia, wskazanie liczników przed i po zdarzeniu oraz czytelne podpisy pozwalające na identyfikację osób uprawnionych przez podmiot do dokonywania wpisów.

2. W księdze, o której mowa w ust. 1, podmiot zamieszcza w szczególności informacje o: rozpoczęciu eksploatacji automatu, zmianie miejsca eksploatacji automatu, awarii automatu, ponownym włączeniu automatu do eksploatacji, zmianie zaprogramowanej wartości wygranych, o której mowa w art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych, zerowaniu liczników oraz uszkodzeniu i nałożeniu wymaganych plomb zabezpieczających.

3. Wpisów do księgi, o której mowa w ust. 1, dokonuje się bezpośrednio po wystąpieniu zdarzenia podlegającego wpisowi.

Istniejące wersje czasowe § 8
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2010 r. nr 8, poz. 57
2017.04.01
zmieniony przez
2018.03.28 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2018 r. poz. 632
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 8. 1. Podmioty urządzające gry hazardowe są obowiązane prowadzić:

  1) ewidencję podstaw opodatkowania, według wzoru określonego w załączniku nr 1 do rozporządzenia,

  2) ewidencję obliczania wysokości podatku od gier, według wzoru określonego w załączniku nr 2 do rozporządzenia

- odpowiednio odrębnie dla każdego ośrodka gier albo odrębnie dla każdej strony internetowej albo łącznie dla pozostałych gier hazardowych.

2. Wpisów do ewidencji, o których mowa w ust. 1, dokonuje się za okresy miesięczne, bezpośrednio po zakończeniu okresu rozliczeniowego, którego wpis dotyczy.

§ 9. 1. Podmioty urządzające gry w kasynach gry są obowiązane prowadzić rejestr napiwków, według wzoru określonego w załączniku nr 3 do rozporządzenia, odrębnie dla każdego kasyna gry.

2. Wpisów do rejestru, o którym mowa w ust. 1, dokonuje się codziennie, bezpośrednio po obliczeniu końcowego rezultatu gier na stołach.

Istniejące wersje czasowe § 10
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2010 r. nr 8, poz. 57
2017.04.01
zmieniony przez
2018.03.28 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2018 r. poz. 632
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 10. Podmioty urządzające loterie fantowe lub gry bingo fantowe, w dokumentacji umożliwiającej rozliczenie wyniku finansowego, określają kwoty przychodów ze sprzedaży losów, kartonów do gry lub innych dowodów udziału w grze z podziałem na okresy miesięczne, wartość otrzymanych lub zakupionych nagród oraz wartość wydanych nagród.

§ 11. 1. Podmioty prowadzące działalność w zakresie gier hazardowych mogą dokonywać wpisów w księgach kontroli: obrotu żetonami i gotówką w kasynie gry, obrotu kartonami do gry w salonie gry bingo pieniężne i eksploatacji automatu oraz w rejestrach napiwków w kasynie gry prowadzonych na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 listopada 2009 r. w sprawie kontroli wykonywanych przez Służbę Celną w zakresie urządzania i prowadzenia gier i zakładów wzajemnych (Dz. U. poz. 1459) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 października 2009 r. w sprawie sposobu ewidencjonowania napiwków w kasynach gry (Dz. U. poz. 1408).

2. Podmioty prowadzące działalność w zakresie gier hazardowych są obowiązane do uzupełnienia wpisów do ksiąg, o których mowa w § 5-7, za okres od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia wejścia w życie rozporządzenia, w oparciu o posiadane dokumenty.

3. Podmioty prowadzące działalność w zakresie gier hazardowych są obowiązane dostosować prowadzoną w dniu wejścia w życie rozporządzenia dokumentację, która nie jest zarejestrowana i zabezpieczona urzędowo pieczęciami przez właściwego naczelnika urzędu celnego, do wymogu określonego w § 4, w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie rozporządzenia.

§ 12. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.*)

_______________________
*) Zakres spraw uregulowany niniejszym rozporządzeniem był poprzednio częściowo uregulowany w rozporządzeniach Ministra Finansów:

  1) z dnia 5.11.2009 r. w sprawie kontroli wykonywanych przez Służbę Celną w zakresie urządzania i prowadzenia gier i zakładów wzajemnych (Dz. U. poz. 1459), które traci moc z dniem wejścia w życie ustawy z dnia 19.11.2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. poz. 1540);

  2) z dnia 27.10.2009 r. w sprawie sposobu ewidencjonowania napiwków w kasynach gry (Dz. U. poz. 1408), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, zgodnie z art. 143 ustawy z dnia 19.11.2009 r. o grach hazardowych;

  3) z dnia 3.06.2003 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o grach i zakładach wzajemnych (Dz. U. poz. 948 i 2133, z 2004 r. poz. 2691, z 2005 r. poz. 2233, z 2006 r. poz. 1801, z 2007 r. poz. 1827, z 2008 r. poz. 1123 i 1592 oraz z 2009 r. poz. 1027 i 1414), które, w części dotyczącej warunków prowadzenia ewidencji w celu ustalenia podstawy opodatkowania i obliczania wysokości podatku od gier, traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, zgodnie z art. 143 ustawy z dnia 19.11.2009 r. o grach hazardowych.

Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 19.01.2010 r.

Istniejące wersje czasowe zał. nr 1
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2010 r. nr 8, poz. 57
2017.04.01
zmieniony przez
2018.03.28 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2018 r. poz. 632
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Załącznik nr 1

 
Ewidencja podstaw opodatkowania

Ewidencja podstaw opodatkowania

Istniejące wersje czasowe zał. nr 2
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2010 r. nr 8, poz. 57
2017.04.01
zmieniony przez
2018.03.28 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2018 r. poz. 632
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Załącznik nr 2

 
Ewidencja obliczania wysokości podatku od gier

Ewidencja obliczania wysokości podatku od gier

Istniejące wersje czasowe zał. nr 3
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2010 r. nr 8, poz. 57
2018.03.28 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2018 r. poz. 632
2019.01.22
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Załącznik nr 3

 
Rejestr napiwków

Rejestr napiwków

 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60