Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Wyszukaj

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) »  »  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16.12.2009 r. zmieniające ...

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16.12.2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych

Tekst pierwotny - bieżący
 Dz. U. z 2009 r. nr 220, poz. 1721

Na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. nr 157, poz. 1241) zarządzą się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. nr 50, poz. 398) w załączniku nr 3 do rozporządzenia, w IV tabeli wprowadza się następujące zmiany:

    1) część G "w straży gminnej (miejskiej)" otrzymuje brzmienie:

Lp. Stanowisko Minimalny poziom wynagrodzenia zasadniczego Minimalne wymagania kwalifikacyjne1)
wykształcenie oraz umiejętności zawodowe staż pracy
(w latach)
1 2 3 4 5
Stanowiska kierownicze urzędnicze
1 Komendant w gminach:   wyższe2) 5
- powyżej 100 tys. mieszkańców XVI
- do 100 tys. mieszkańców XV
2 Zastępca komendanta w gminach:   wyższe2) 4
- powyżej 100 tys. mieszkańców XV
- powyżej 15 tys. do 100 tys. mieszkańców XIV
- do 15 tys. mieszkańców XIII
3 Naczelnik XIII wyższe2) 4
4 Zastępca naczelnika XIII wyższe2) 4
5 Kierownik XIII wyższe2) 4
6 Zastępca kierownika XIII wyższe2) 3
Stanowiska urzędnicze
7 Starszy inspektor XII wyższe2) 3
średnie3) 6
8 Inspektor XII wyższe2) 2
średnie3) 5
9 Młodszy inspektor XI wyższe2) -
średnie3) 3
10 Starszy specjalista XI średnie3) 3
11 Specjalista XI średnie3) 3
12 Młodszy specjalista X średnie3) 3
13 Starszy strażnik X średnie3) 3
14 Strażnik IX średnie3) 2
15 Młodszy strażnik VIII średnie3) 1
16 Aplikant VII średnie3) -

    2) w części H "w samorządowych jednostkach organizacyjnych" dodaje się część XXIV "Pracownicy parków krajobrazowych" w brzmieniu:

XXIV. Pracownicy parków krajobrazowych
Stanowiska kierownicze urzędnicze
1 Zastępca dyrektora XVII według odrębnych przepisów
2 Kierownik zespołu do spraw:
- ochrony przyrody,
- ochrony krajobrazu, wartości historycznych i kulturowych,
- ochrony środowiska,
- edukacji,
- turystyki i rekreacji
XII
3 Kierownik ośrodka edukacyjno-muzealnego XII
4 Kierownik sekcji X wyższe2) 1
Stanowiska urzędnicze
1 Główny specjalista do spraw:
- ochrony przyrody,
- ochrony krajobrazu, wartości historycznych i kulturowych,
- ochrony środowiska
- edukacji
- turystyki i rekreacji
XII według odrębnych przepisów
2 Kustosz XII według odrębnych przepisów
3 Radca prawny XII
4 Starszy specjalista do spraw:
- ochrony przyrody,
- ochrony krajobrazu, wartości historycznych i kulturowych,
- ochrony środowiska,
- edukacji,
- turystyki i rekreacji
X
5 Starszy specjalista X wyższe2) 4
6 Starszy księgowy IX wyższe2)
średnie3
1
3
7 Specjalista do spraw:
- ochrony przyrody,
- ochrony krajobrazu, wartości historycznych i kulturowych,
- ochrony środowiska,
- edukacji,
- turystyki i rekreacji
VII według odrębnych przepisów
8 Specjalista VII wyższe2) 3
9 Adiunkt VII wyższe2) 1
10 Samodzielny referent IV średnie3) 4
11 Księgowy III średnie3) 2
12 Starszy referent III średnie3) 2
13 Referent I średnie3) -
Stanowiska pomocnicze i obsługi
1 Starszy strażnik III według odrębnych przepisów
2 Strażnik I
3 Sekretarka I średnie3) -

1) Szczegółowe wymagania kwalifikacyjne w zakresie wykształcenia i stażu pracy dla kierowniczych stanowisk urzędniczych i stanowisk urzędniczych, na których stosunek pracy nawiązano na podstawie umowy o pracę, uwzględniają wymagania określone w ustawie, przy czym do stażu pracy wymaganego na kierowniczych stanowiskach urzędniczych wlicza się wykonywanie działalności gospodarczej, zgodnie z art. 6 ust. 4 pkt 1 ustawy.
Wymagane kwalifikacje dla pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy określają odrębne przepisy.

2) Wyższe odpowiedniej specjalności umożliwiające wykonywanie zadań na stanowisku, a w odniesieniu do stanowisk urzędniczych i kierowniczych stanowisk urzędniczych, na których stosunek pracy nawiązano na podstawie umowy o pracę, a także wymagania określone w ustawie stosownie do opisu stanowiska.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 24 grudnia 2009 r.

 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60