Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) »  »  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia ...

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22.12.2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków

Tekst pierwotny - bieżący
 Dz. U. z 2009 r. nr 223, poz. 1783

Na podstawie art. 33 ust. 4 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. z 2009 r. nr 167, poz. 1322) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków (Dz. U. nr 200, poz. 1692, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

  1) § 3 otrzymuje brzmienie:

   "§ 3. 1. Grupy działalności, kategorie ryzyka i stopy procentowe składki na ubezpieczenie wypadkowe dla grup działalności dla płatników składek zgłoszonych w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych do dnia 31 grudnia 2009 r. określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

   2. Grupy działalności, kategorie ryzyka i stopy procentowe składki na ubezpieczenie wypadkowe dla grup działalności dla płatników składek zgłaszanych w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych w okresie od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 31 marca 2010 r. określa załącznik nr 2a do rozporządzenia.";

  2) tytuł załącznika nr 2 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie:

   "GRUPY DZIAŁALNOŚCI, KATEGORIE RYZYKA I STOPY PROCENTOWE SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE WYPADKOWE DLA GRUP DZIAŁALNOŚCI dla płatników składek zgłoszonych w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych w okresie do dnia 31 grudnia 2009 r.";

  3) po załączniku nr 2 do rozporządzenia dodaje się załącznik nr 2a do rozporządzenia w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do niniejszego rozporządzenia;

  4) załącznik nr 4 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 r.

Załącznik nr 1

Grupy działalności, kategorie ryzyka i stopy procentowe składki
na ubezpieczenie wypadkowe dla grup działalności

dla płatników składek zgłaszanych w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych
w okresie od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 31 marca 2010 r.

Lp. Grupy działalności Kod PKD* Kategorie ryzyka Stopy procentowe składki (%)
1 2 3 4 5
1 Uprawy rolne, chów i hodowla zwierząt, łowiectwo, włączając działalność usługową A - 01 9 2,53
2 Leśnictwo i pozyskiwanie drewna A - 02 9 2,53
3 Rybactwo A - 03 6 1,73
4 Wydobywanie węgla kamiennego i węgla brunatnego (lignitu)  B - 05 12 3,33
5 Górnictwo ropy naftowej i gazu ziemnego B - 06 12 3,33
6 Górnictwo rud metali B - 07 12 3,33
7 Pozostałe górnictwo i wydobywanie B - 08 12 3,33
8 Działalność usługowa wspomagająca górnictwo i wydobywanie B - 09 12 3,33
9 Produkcja artykułów spożywczych C - 10 6 1,73
10 Produkcja napojów C - 11 6 1,73
11 Produkcja wyrobów tytoniowych C - 12 6 1,73
12 Produkcja wyrobów tekstylnych C - 13 4 1,20
13 Produkcja odzieży C - 14 4 1,20
14 Produkcja skór i wyrobów ze skór wyprawionych C - 15 4 1,20
15 Produkcja wyrobów z drewna oraz korka z wyłączeniem mebli; produkcja wyrobów ze słomy i materiałów do wyplatania C - 16 10 2,80
16 Produkcja papieru i wyrobów z papieru C - 17 5 1,47
17 Poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji C - 18 5 1,47
18 Wytwarzanie i przetwarzanie koksu i produktów rafinacji ropy naftowej C - 19 5 1,47
19 Produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych C - 20 6 1,73
20 Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych C - 21 6 1,73
21 Produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych C - 22 7 2,00
22 Produkcja wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych C - 23 8 2,26
23 Produkcja metali C - 24 9 2,53
24 Produkcja metalowych wyrobów gotowych, z wyłączeniem maszyn i urządzeń C - 25 9 2,53
25 Produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych C - 26 5 1,47
26 Produkcja urządzeń elektrycznych C - 27 5 1,47
27 Produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowana C - 28 7 2,00
28 Produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep, z wyłączeniem motocykli C - 29 8 2,26
29 Produkcja pozostałego sprzętu transportowego C - 30 8 2,26
30 Produkcja mebli C - 31 7 2,00
31 Pozostała produkcja wyrobów C - 32 7 2,00
32 Naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń C - 33 5 1,47
33 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych D 6 1,73
34 Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody E - 36 6 1,73
35 Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków E - 37 5 1,47
36 Działalność związana ze zbieraniem, przetwarzaniem i unieszkodliwianiem odpadów; odzysk surowców E - 38 5 1,47
37 Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami E - 39 5 1,47
38 Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków F - 41 7 2,00
39 Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej F - 42 7 2,00
40 Roboty budowlane specjalistyczne F - 43 7 2,00
41 Handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi; naprawa pojazdów samochodowych G - 45 5 1,47
42 Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi G - 46 5 1,47
43 Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi G - 47 5 1,47
44 Transport lądowy oraz transport rurociągowy H - 49 5 1,47
45 Transport wodny H - 50 5 1,47
46 Transport lotniczy H - 51 5 1,47
47 Magazynowanie i działalność usługowa wspomagająca transport H - 52 5 1,47
48 Działalność pocztowa i kurierska H - 53 5 1,47
49 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi I 3 0,93
50 Informacja i komunikacja J 5 1,47
51 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa K 2 0,67
52 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości L 4 1,20
53 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna M 3 0,93
54 Wynajem i dzierżawa N - 77 4 1,20
55 Działalność związana z zatrudnieniem N - 78 3 0,93
56 Działalność organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych oraz pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane N - 79 5 1,47
57 Działalność detektywistyczna i ochroniarska N - 80 5 1,47
58 Działalność usługowa związana z utrzymaniem porządku w budynkach i zagospodarowaniem terenów zieleni N - 81 5 1,47
59 Działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej N - 82 5 1,47
60 Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe ubezpieczenia społeczne, organizacje i zespoły eksterytorialne O, U 3 0,93
61 Edukacja P 3 0,93
62 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna Q 5 1,47
63 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją R 5 1,47
64 Pozostała działalność usługowa S 5 1,47
65 Gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników; gospodarstwa domowe produkujące wyroby i świadczące usługi na własne potrzeby T 5 1,47

* Kod PKD określony w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz. U. nr 251, poz. 1885 oraz z 2009 r. nr 59, poz. 489).

Załącznik nr 2

ZUS IWA. Informacja o danych do ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe

ZUS IWA. Informacja o danych do ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe
ZUS IWA. Informacja o danych do ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe

 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60