Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Wyszukaj

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » Podatek VAT »  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7.10.2004 r. w ...

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7.10.2004 r. w sprawie innego sposobu dokonywania zgłoszenia informującego o zamiarze skorzystania ze specjalnych procedur rozliczania VAT usług elektronicznych

 Dz. U. z 2004 r. nr 224, poz. 2276

Uwaga od redakcji:
Rozporządzenie utraciło moc z dniem 1.07.2011 r.

Na podstawie art. 132 ust. 8 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 54, poz. 535) zarządza się, co następuje:

§ 1. Podmiot zagraniczny, o którym mowa w art. 131 pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, zwany dalej "podmiotem zagranicznym", świadczący na terytorium Wspólnoty Europejskiej usługi elektroniczne osobom niepodlegającym opodatkowaniu, może dokonać zgłoszenia, o którym mowa w art. 132 ust. 1 ww. ustawy, zwanego dalej "zgłoszeniem", za pomocą aplikacji informatycznej udostępnionej na stronach internetowych urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

§ 2. W trakcie dokonywanej procedury zgłoszeniowej podmiot zagraniczny określa identyfikator (login) i hasło umożliwiające, w przypadku pozytywnej weryfikacji zgłoszenia, jego jednoznaczną identyfikację i autoryzację.

§ 3. W celu zapewnienia bezpieczeństwa danych rejestracyjnych udostępnianych w trakcie dokonywania zgłoszenia przez podmiot zagraniczny, dane te przekazuje się przy wykorzystaniu Protokołu Bezpiecznej Transmisji Danych SSL.

§ 4. Zgłoszenie powinno zawierać: nazwę podmiotu zagranicznego, jego adres opatrzony kodem pocztowym, adres poczty elektronicznej, adres stron internetowych należących do tego podmiotu, przyznany mu w państwie siedziby lub miejsca zamieszkania numer podatkowy oraz oświadczenie, że podmiot zagraniczny nie został zidentyfikowany na potrzeby VAT na terytorium Wspólnoty Europejskiej.

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.*)

____________________
*) Rozporządzenie zostało ogłoszone 15.10.2004 r.

 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60