Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Wyszukaj

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » Podatek VAT »  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19.06.2015 r. w ...

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19.06.2015 r. w sprawie naliczania odsetek od kwoty przyjętej kaucji gwarancyjnej

Tekst pierwotny - bieżący
 Dz. U. z 2015 r. poz. 911

Na podstawie art. 105b ust. 13 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa szczegółowe zasady naliczania odsetek od kwoty przyjętej kaucji gwarancyjnej w formie depozytu pieniężnego złożonego na wyodrębniony rachunek urzędu skarbowego, zwanej dalej "kaucją gwarancyjną".

§ 2. Odsetki od kwoty przyjętej kaucji gwarancyjnej są naliczane według wzoru:

Kk x L x O

  =On = Opz
365

gdzie poszczególne symbole i liczby oznaczają:

Kk - kwotę kaucji gwarancyjnej podlegającą w części albo w całości zwrotowi albo przeznaczeniu na pokrycie zaległości podatkowej, zwaną dalej "kwotą Kk",
L - liczbę dni od dnia przyjęcia kaucji gwarancyjnej do dnia zwrotu kwoty kaucji gwarancyjnej odpowiednio w części albo w całości albo do dnia przeznaczenia na pokrycie zaległości podatkowej kwoty kaucji gwarancyjnej odpowiednio w części albo w całości,
O - stawkę odsetek równą 30% stopy depozytowej ustalonej zgodnie z przepisami o Narodowym Banku Polskim,

365 -

liczbę dni w roku,

On -

kwotę odsetek,

Opz -

kwotę odsetek po zaokrągleniu.

§ 3. Jeżeli w okresie od dnia przyjęcia kaucji gwarancyjnej do dnia jej zwrotu w części albo w całości albo do dnia jej przeznaczenia na pokrycie zaległości podatkowej w części albo w całości występowały okresy, w których:

    1) obowiązywały różne stawki odsetek - odsetki są naliczane odrębnie za każdy z tych okresów;

    2) wysokość kaucji gwarancyjnej była różna - odsetki są naliczane odrębnie za każdy z tych okresów od odpowiednich kwot z tych okresów.

§ 4. W przypadku zwrotu kaucji gwarancyjnej w części lub w całości lub przeznaczenia kaucji gwarancyjnej w części lub w całości na pokrycie zaległości podatkowej, w stosunku do której dokonano wcześniej zwrotu części kaucji gwarancyjnej lub przeznaczono część kaucji gwarancyjnej na pokrycie zaległości podatkowej, kwotę Kk pomniejsza się za odpowiednie okresy o kwotę kaucji gwarancyjnej, która została zwrócona lub przeznaczona na pokrycie zaległości podatkowej.

§ 5. Odsetki od kwoty przyjętej kaucji gwarancyjnej zaokrągla się do pełnych złotych, w ten sposób, że końcówki kwot wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się, a końcówki kwot wynoszące 50 i więcej groszy podwyższa się do pełnych złotych. W przypadkach, o których mowa w § 3, zaokrągleniu podlegają kwoty odsetek za poszczególne okresy.

§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2015 r.

 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60