Facebook

Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » Akcyza »  Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z ...

Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 12.08.2021 r. w sprawie kontroli celno-skarbowej niektórych wyrobów akcyzowych

Tekst pierwotny - bieżący
 Dz. U. z 2021 r. poz. 1636

Na podstawie art. 90 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 422, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

Rozdział 1

Przepisy ogólne

§ 1. Rozporządzenie określa: 

  1) szczegółowy zakres i sposób kontroli celno-skarbowej wyrobów akcyzowych:

   a) objętych procedurą zawieszenia poboru podatku akcyzowego, zwanego dalej "akcyzą", lub objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na przeznaczenie:

    - piwa, o którym mowa w art. 94 ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 722, z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą",

    - wina, napojów fermentowanych oraz wyrobów pośrednich, o których mowa w art. 95 ust. 1, art. 96 ust. 1 i art. 97 ust. 1 ustawy,

    - alkoholu etylowego, o którym mowa w art. 93 ust. 1 ustawy, objętego pozycją CN 2207,

    - alkoholu etylowego, o którym mowa w art. 93 ust. 1 ustawy, objętego pozycją CN 2208,

   b) objętych procedurą zawieszenia poboru akcyzy:

    - wyrobów energetycznych określonych w poz. 19-23, 24a, 24b i 25 załącznika nr 2 do ustawy,

    - olejów smarowych, pozostałych olejów i preparatów smarowych, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 11 lit. a i c ustawy,

    - wyrobów tytoniowych, o których mowa w art. 98 ust. 1 ustawy,

    - płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 35 i 36 ustawy,

   c) objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na przeznaczenie, jeżeli są przemieszczane do podmiotu pośredniczącego lub przez ten podmiot magazynowane, z wyłączeniem wyrobów akcyzowych przemieszczanych w wyniku zwrotu, o którym mowa w art. 32 ust. 14 pkt 1 ustawy,

   d) wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy, opodatkowanych zerową stawką akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, jeżeli są przemieszczane poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy do zużywającego podmiotu gospodarczego, z wyłączeniem wyrobów przeznaczonych do sprzedaży detalicznej w opakowaniach jednostkowych o pojemności do 5 litrów lub wadze do 5 kilogramów,

   e) produkowanych poza składem podatkowym na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 1, 2, 4 i 5 ustawy,

   f) objętego zwolnieniem od akcyzy alkoholu etylowego skażonego mieszaniną alkoholu izopropylowego (propan-2-ol) i benzoesanu denatonium lub mieszaniną alkoholu tert-butylowego i benzoesanu denatonium, lub alkoholem izopropylowym, zawartego w wyrobach nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi bez względu na ich kod CN, zawierających w swoim składzie alkohol etylowy skażony o mocy objętościowej alkoholu etylowego powyżej 50%

  - w zakresie przestrzegania przepisów o podatku akcyzowym w zakresie produkcji, przemieszczania i zużycia wyrobów akcyzowych, w szczególności ich wytwarzania, uszlachetniania, przerabiania, skażania, rozlewu, przyjmowania, magazynowania, wydawania, przewozu i niszczenia, oraz w zakresie stosowania znaków akcyzy i oznaczania znakami akcyzy tych wyrobów, zwanej dalej "kontrolą";

  2) tryb przekazywania oraz zakres informacji o terminach czynności podlegających kontroli;

  3) tryb niszczenia wyrobów akcyzowych objętych kontrolą;

  4) szczegółowe sposoby i warunki przyjmowania, magazynowania, wydawania i przewożenia wyrobów akcyzowych objętych kontrolą.

§ 2. Przez użyte w rozporządzeniu określenia:

  1) dokumentacja - rozumie się ewidencje i inne dokumenty, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 138s ustawy, oraz pozostałą dokumentację związaną z działalnością objętą kontrolą, o której mowa w przepisach o podatku akcyzowym;

  2) komórka kontroli stałej - rozumie się komórkę organizacyjną stałych kontroli wyrobów akcyzowych utworzoną przez naczelnika urzędu celno-skarbowego na terenie podmiotu podlegającego kontroli;

  3) mała gorzelnia - rozumie się podmiot produkujący wyroby akcyzowe zgodnie z art. 47 ust. 1 pkt 4 ustawy;

  4) podmiot - rozumie się podmiot podlegający kontroli, o którym mowa w art. 57 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej;

  5) przesyłka - rozumie się określoną ilość wyrobów akcyzowych wysłanych, w tym rurociągiem, na podstawie jednego dokumentu, na podstawie którego przemieszcza się:

   a) wyroby akcyzowe z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy,

   b) na terytorium kraju poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy wyroby akcyzowe objęte zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie lub wyroby akcyzowe wymienione w załączniku nr 2 do ustawy, opodatkowane zerową stawką akcyzy ze względu na ich przeznaczenie;

  6) rok - rozumie się rok kalendarzowy lub inny okres trwający 12 kolejnych miesięcy kalendarzowych;

  7) skażanie - rozumie się dodanie do alkoholu etylowego:

   a) środków skażających w ilości i na warunkach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy, spośród środków dopuszczonych do skażania alkoholu etylowego zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie ustawy z dnia 2 marca 2001 r. o wyrobie alkoholu etylowego oraz wytwarzaniu wyrobów tytoniowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2352),

   b) substancji skażających w ilości i na warunkach określonych w załączniku do rozporządzenia Komisji (WE) nr 3199/93 z dnia 22 listopada 1993 r. w sprawie wzajemnego uznawania procedur całkowitego skażenia alkoholu etylowego do celów zwolnienia z podatku akcyzowego (Dz. Urz. WE L 288 z 23.11.1993, str. 12, z późn. zm. - Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 9, t. 1, str. 249, z późn. zm.);

  8) właściwy naczelnik urzędu celno-skarbowego - rozumie się naczelnika urzędu celno-skarbowego:

   a) którego terytorialny zasięg działania obejmuje miejsce wykonywania podlegających kontroli czynności lub wystąpienia podlegającego kontroli stanu faktycznego,

   b) który objął podmiot kontrolą stałą.

Rozdział 2

Szczegółowy zakres i sposób kontroli niektórych wyrobów akcyzowych

§ 3. Kontrola jest wykonywana doraźnie albo jako kontrola stała i polega na:

  1) bezpośrednim uczestniczeniu kontrolującego w czynnościach związanych z działalnością objętą kontrolą, w tym:

   a) produkcji, przyjmowaniu, wydawaniu, zużyciu, magazynowaniu i niszczeniu wyrobów określonych w § 1 pkt 1,

   b) skażaniu alkoholu etylowego,

   c) dodawaniu do wyrobów energetycznych podlegających znakowaniu i barwieniu substancji stosowanych do znakowania i barwienia;

  2) kontroli produkcji wyrobów, o których mowa w § 1 pkt 1 lit. a, b i e;

  3) kontroli oznaczania znakami akcyzy wyrobów objętych takim obowiązkiem i stosowania znaków akcyzy w stosunku do tych wyrobów oraz kontroli innych obowiązków wynikających z oznaczania wyrobów znakami akcyzy;

  4) kontroli zdjęcia, kasowania oraz niszczenia znaków akcyzy;

  5) obrachunku stanu zapasów wyrobów akcyzowych i obrotu wyrobami akcyzowymi, o których mowa w § 1 pkt 1 lit. a-d;

  6) pobieraniu i badaniu próbek wyrobów akcyzowych;

  7) kontroli dokumentacji;

  8) kontroli zawartości w wyrobach energetycznych substancji stosowanych do znakowania i barwienia, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 90 ust. 3 ustawy;

  9) kontroli prawidłowości obliczania i terminowości wpłat podatku akcyzowego od wyrobów akcyzowych, o których mowa w § 1 pkt 1 lit. a i b oraz art. 47 ust. 1 pkt 1, 2, 4 i 5 ustawy;

  10) kontroli nałożonych zamknięć urzędowych;

  11) kontroli stanu urządzeń, przyrządów, środków transportu, pomieszczeń i naczyń służących do wykonywania czynności podlegających kontroli;

  12) porównaniu stanu faktycznego w miejscu wykonywania działalności podlegającej kontroli z aktami weryfikacyjnymi, o których mowa w art. 109 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej, w podmiotach, w których przeprowadzono urzędowe sprawdzenie, w przypadku gdy przepisy o podatku akcyzowym uzależniają wydanie decyzji od wyniku urzędowego sprawdzenia.

§ 4. 1. Kontrolą stałą są objęte podmioty w zakresie:

  1) wytwarzania, oczyszczania lub odwadniania alkoholu etylowego, o którym mowa w § 1 pkt 1 lit. a tiret trzecie, z wyłączeniem podmiotów, o których mowa w § 8 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2;

  2) produkcji alkoholu etylowego, o którym mowa w § 1 pkt 1 lit. a tiret czwarte, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 47 ust. 1 pkt 1 i 5 ustawy.

2. Naczelnik urzędu celno-skarbowego może objąć kontrolą stałą podmioty inne niż określone w ust. 1, jeżeli:

  1) przetwarzają, zużywają, przyjmują lub wydają alkohol etylowy, o którym mowa w § 1 pkt 1 lit. a tiret trzecie, w ilości przekraczającej rocznie 20 000 dm3 alkoholu etylowego 100% vol.;

  2) wytwarzają alkohol etylowy, o którym mowa w § 1 pkt 1 lit. a tiret czwarte, w procesie destylacji lub procesie innym niż proces destylacji;

  3) produkują, przyjmują lub wydają wyroby energetyczne objęte procedurą zawieszenia poboru akcyzy, o których mowa w § 1 pkt 1 lit. b tiret drugie oraz w poz. 20 załącznika nr 2 do ustawy;

  4) produkują, przyjmują, wydają wyroby energetyczne określone w poz. 21 załącznika nr 2 do ustawy lub dokonują przeładunku tych wyrobów;

  5) produkują alkohol etylowy, o którym mowa w § 1 pkt 1 lit. a tiret czwarte, na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 1 i 5 ustawy;

  6) przyjmują, magazynują lub wydają alkohol etylowy skażony, o którym mowa w § 1 pkt 1 lit. f.

3. Obejmując kontrolą stałą podmioty, o których mowa w ust. 2, naczelnik urzędu celno-skarbowego bierze pod uwagę liczbę czynności podlegających kontroli oraz ryzyko, o którym mowa w art. 58 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej, zwane dalej "ryzykiem".

4. W przypadku objęcia podmiotu kontrolą stałą naczelnik urzędu celno-skarbowego zawiadamia o tym podmiot na 7 dni przed objęciem go tą formą kontroli.

5. W przypadku zakończenia wykonywania kontroli stałej naczelnik urzędu celno-skarbowego zawiadamia o tym podmiot przed dniem odstąpienia od tej formy kontroli.

§ 5. 1. Obrachunki stanu zapasów wyrobów akcyzowych i obrotu wyrobami akcyzowymi oraz stosowania znaków akcyzy i oznaczania tych wyrobów znakami akcyzy są wykonywane doraźnie i przeprowadzane za okresy roczne albo krótsze niż rok.

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do:

  1) produkcji wyrobów energetycznych, piwa, wina, napojów fermentowanych, wyrobów pośrednich, wyrobów tytoniowych, płynu do papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich, a także do wyrobów akcyzowych produkowanych poza składem podatkowym na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 1, 2, 4 i 5 ustawy oraz wyrobów, o których mowa w § 1 pkt 1 lit. f,

  2) magazynowania wyrobów energetycznych w zbiornikach niepodlegających prawnej kontroli metrologicznej, o której mowa w art. 4 pkt 9 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. - Prawo o miarach (Dz. U. z 2020 r. poz. 2166 oraz z 2021 r. poz. 1093)

- z wyłączeniem obrachunków stosowania znaków akcyzy i oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy.

3. W toku obrachunków stanu zapasów wyrobów akcyzowych i obrotu wyrobami akcyzowymi dokonuje się ustalenia rzeczywistych ubytków oraz rzeczywistego zużycia wyrobów akcyzowych i porównuje się je z dopuszczalnymi normami ustalonymi przez naczelnika urzędu skarbowego lub określonymi w przepisach wydanych na podstawie art. 85 ust. 7 ustawy.

4. W przypadku przekroczenia ustalonych norm dopuszczalnych ubytków dokonuje się porównania przekroczonych ubytków z przedłożoną przez podmiot dokumentacją potwierdzającą naturalny charakter tych ubytków.

5. W przypadku przekroczenia ustalonych norm zużycia alkoholu etylowego dokonuje się porównania przekroczonych norm zużycia z dokumentacją potwierdzającą zużycie tych wyrobów zgodnie z przeznaczeniem.

6. W toku obrachunków stosowania znaków akcyzy i oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy dokonuje się w szczególności ustalenia wydanych, wykorzystanych do naniesienia, uszkodzonych, zniszczonych, utraconych i zwróconych znaków akcyzy oraz porównania strat znaków akcyzy powstałych w procesie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy z normami dopuszczalnych strat znaków akcyzy powstałych w procesie oznaczania w stosunku do łącznej liczby znaków akcyzy wykorzystanych w ciągu miesiąca kalendarzowego do oznaczenia wyrobów akcyzowych znakami akcyzy.

§ 6. Kontrola prawidłowości i terminowości wpłat podatku akcyzowego jest wykonywana doraźnie i polega na:

  1) ustaleniu wysokości zobowiązania podatkowego za okres objęty kontrolą, a w przypadku obowiązku obliczania i zapłaty akcyzy wstępnie za okresy dzienne - również za każdy dzień objęty kontrolą;

  2) porównaniu wysokości zobowiązania podatkowego, o którym mowa w pkt 1, z wysokością zobowiązania podatkowego zadeklarowanego przez podmiot;

  3) ustaleniu terminowości uiszczania wpłat podatku akcyzowego za okres objęty kontrolą, a w przypadku obowiązku obliczania i zapłaty akcyzy wstępnie za okresy dzienne - również za każdy dzień objęty kontrolą.

§ 7. 1. Skażanie alkoholu etylowego odbywa się w obecności kontrolującego.

2. Przed skażaniem sprawdzeniu podlega dokumentacja potwierdzająca, że środki skażające lub substancje skażające, które mają być użyte do skażania, zostały zbadane w celu ich identyfikacji.

3. W przypadku naczyń, w których są przechowywane alkohol etylowy oraz środki skażające lub substancje skażające, kontrola obejmuje prawidłowość ich oznaczenia przez podmiot numerami i napisami wskazującymi na rodzaj alkoholu etylowego oraz środków skażających lub substancji skażających.

§ 8. 1. Wytwarzanie, odzyskiwanie, oczyszczanie i odwadnianie alkoholu etylowego, o którym mowa w § 1 pkt 1 lit. a tiret trzecie, odbywa się bez obecności kontrolującego:

  1) jeżeli zamknięcia urzędowe nałożone na pomieszczenia, urządzenia, przyrządy pomiarowe i naczynia uniemożliwiają dostęp do alkoholu etylowego lub jego par;

  2) w przypadku jednostek naukowych, w których w ciągu roku łączna ilość uzyskanego alkoholu etylowego nie przekracza 300 dm3 alkoholu etylowego 100% vol.;

  3) w przypadku gorzelni i małych gorzelni, z zastrzeżeniem § 12 ust. 1 i § 15 ust. 1.

2. Naczelnik urzędu celno-skarbowego, biorąc pod uwagę ryzyko, może odstąpić od obecności kontrolującego przy wytwarzaniu, odzyskiwaniu, oczyszczaniu lub odwadnianiu alkoholu etylowego, o którym mowa w § 1 pkt 1 lit. a tiret trzecie, w jednostkach naukowych, w których w ciągu roku łączna ilość uzyskanego alkoholu etylowego przekracza 300 dm3 alkoholu etylowego 100% vol.

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, naczelnik urzędu celno-skarbowego powiadamia podmiot o odstąpieniu od obecności kontrolującego przy przeprowadzeniu czynności podlegających kontroli.

4. Podmiot, o którym mowa w ust. 2, przekazuje niezwłocznie, nie później jednak niż następnego dnia roboczego, właściwemu naczelnikowi urzędu celno-skarbowego informację o przebiegu przeprowadzonych czynności wytwarzania, odzyskiwania, oczyszczania lub odwadniania alkoholu etylowego.

5. Jeżeli podmiot, o którym mowa w ust. 2, poinformował właściwego naczelnika urzędu celno-skarbowego o planowanym wytwarzaniu, odzyskiwaniu, oczyszczaniu lub odwadnianiu alkoholu etylowego, a kontrolujący nie przybył do podmiotu we wskazanym w powiadomieniu terminie, podmiot dokonuje wytwarzania, odzyskiwania, oczyszczania lub odwadniania alkoholu etylowego bez obecności kontrolującego.

§ 9. 1. Magazynowanie alkoholu etylowego, o którym mowa w § 1 pkt 1 lit. a tiret trzecie, w stanie nieskażonym odbywa się w magazynie lub naczyniach, na które nałożono zamknięcia urzędowe.

2. Wydanie z magazynu i zużycie alkoholu etylowego, o którym mowa w § 1 pkt 1 lit. a tiret trzecie, w stanie nieskażonym następuje w obecności kontrolującego.

3. Przepisu ust. 1 i 2 nie stosuje się do alkoholu etylowego, o którym mowa w § 1 pkt 1 lit. a tiret trzecie:

  1) magazynowanego przez:

   a) podmioty lecznicze i apteki zużywające alkohol etylowy do celów medycznych,

   b) podmioty zużywające alkohol etylowy wyłącznie jako próbki do analiz, do niezbędnych prób produkcyjnych lub do celów naukowych,

   c) podmioty zużywające alkohol etylowy wyłącznie do badań naukowych

  - pod warunkiem, że jego zużycie w ciągu roku nie przekracza ilości 3000 dm3 alkoholu etylowego 100% vol. w stanie nieskażonym;

  2) magazynowanego przez podmioty zużywające alkohol etylowy w ilościach nieprzekraczających w ciągu roku 1000 dm3 alkoholu etylowego 100% vol. w stanie nieskażonym;

  3) magazynowanego przez małą gorzelnię objętą systemem wiarygodnego pomiaru, o którym mowa w § 16 ust. 2.

4. W przypadku podmiotów, o których mowa w ust. 3 pkt 1 i 2, zużywających alkohol etylowy, o którym mowa w § 1 pkt 1 lit. a tiret trzecie, w stanie nieskażonym w ilościach przekraczających limity, o których mowa w ust. 3 pkt 1 i 2, naczelnik urzędu celno-skarbowego może odstąpić od:

  1) nałożenia zamknięć urzędowych na magazyn lub naczynia, w których znajduje się ten alkohol etylowy,

  2) wydawania lub zużycia tego alkoholu etylowego w obecności kontrolującego - biorąc pod uwagę ryzyko.

5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4, naczelnik urzędu celno-skarbowego informuje podmiot o odstąpieniu od nałożenia zamknięć urzędowych lub wydawania lub zużycia alkoholu etylowego w obecności kontrolującego, wskazując ilość dm3 alkoholu etylowego 100% vol., którą podmiot może zużyć w określonym terminie. Przepisy § 4 ust. 4 i 5 oraz § 8 ust. 4 stosuje się odpowiednio.

6. Jeżeli podmiot poinformował właściwego naczelnika urzędu celno-skarbowego o planowanym wydaniu i zużyciu alkoholu etylowego, a kontrolujący nie przybył do podmiotu we wskazanym w powiadomieniu terminie, podmiot dokonuje wydania i zużycia tego alkoholu etylowego bez obecności kontrolującego.

7. Wydanie i zużycie alkoholu etylowego, o którym mowa w § 1 pkt 1 lit. a tiret trzecie, w stanie nieskażonym odbywa się bez obecności kontrolującego, jeżeli zamknięcia urzędowe uniemożliwiają dostęp do alkoholu etylowego.

§ 10. W gorzelni stosuje się system zamkniętego magazynu, który polega na:

  1) nałożeniu zamknięć urzędowych na urządzenia produkcyjne i magazynowe alkoholu etylowego w celu wyeliminowania dostępu do alkoholu etylowego i jego par;

  2) określaniu dobowej ilości wyprodukowanego alkoholu etylowego na podstawie wskazań licznika objętości lub innego urządzenia pomiarowego;

  3) wydawaniu alkoholu etylowego z magazynu oraz napełnianiu alkoholem etylowym naczyń służących do transportu w obecności kontrolującego.

§ 11. Na potrzeby kontroli w gorzelni ilość wyprodukowanego alkoholu etylowego ustala się na podstawie ilości alkoholu etylowego wydanego z magazynu.

§ 12. 1. Pierwsza destylacja alkoholu etylowego po rozpoczęciu jego produkcji przez gorzelnie oraz w przypadku wznowienia działalności gospodarczej po przerwie trwającej dłużej niż 3 miesiące odbywa się w obecności kontrolującego, który sprawdza szczelność urządzeń, przyrządów pomiarowych, rurociągów i zbiornika magazynowego alkoholu etylowego.

2. Za rozpoczęcie produkcji alkoholu etylowego w gorzelni uważa się czynności techniczno-technologiczne, począwszy od dodania drożdży do zacieru słodkiego.

§ 13. 1. W przypadku stosowania w gorzelni licznika objętości jego otwarcie i badanie odbywa się w obecności kontrolującego.

2. W dokumentacji produkcji alkoholu etylowego w gorzelni kontrolujący dokonuje adnotacji o:

  1) dacie i przyczynie otwarcia licznika objętości;

  2) stanie początkowym i końcowym licznika objętości;

  3) stanie zamknięć urzędowych.

§ 14. Za rozpoczęcie produkcji alkoholu etylowego w małej gorzelni uważa się czynności techniczno-technologiczne, począwszy od momentu rozpoczęcia destylacji alkoholu etylowego.

§ 15. 1. Pierwsza destylacja alkoholu etylowego w małej gorzelni odbywa się w obecności kontrolującego, który sprawdza szczelność instalacji służącej do destylacji alkoholu etylowego, urządzeń, licznika objętości, rurociągów i zbiornika lub naczyń do magazynowania.

2. Podczas pierwszej destylacji ustala się zawartość produkowanego przez małą gorzelnię alkoholu etylowego w temperaturze 20°C.

§ 16. 1. W małej gorzelni stosuje się system wiarygodnego pomiaru albo system zabezpieczonego magazynu.

2. System wiarygodnego pomiaru polega na:

  1) określaniu ilości wyprodukowanego alkoholu etylowego na podstawie wskazań licznika objętości podlegającego prawnej kontroli metrologicznej;

  2) zabezpieczeniu licznika objętości przed jego odłączeniem od instalacji służącej do destylacji alkoholu etylowego za pomocą zamknięć urzędowych;

  3) dokonaniu po zakończeniu destylacji odrębnego pomiaru wyrażonej w dm3 ilości wyprodukowanego alkoholu etylowego 100% vol.

3. System wiarygodnego pomiaru może być zastosowany pod warunkiem, że konstrukcja aparatury destylacyjnej lub nałożone na nią zamknięcia urzędowe uniemożliwiają dostęp do alkoholu etylowego i jego par przed określeniem ilości wyprodukowanego alkoholu etylowego przez licznik objętości, o którym mowa w ust. 2 pkt 1.

4. System zabezpieczonego magazynu polega na:

  1) nałożeniu zamknięć urzędowych na urządzenia destylacyjne i magazynowe alkoholu etylowego w celu uniemożliwienia dostępu do alkoholu etylowego i jego par;

  2) określaniu ilości wyprodukowanego alkoholu etylowego na podstawie urządzenia pomiarowego;

  3) wydawaniu alkoholu etylowego z magazynu w obecności kontrolującego.

§ 17. 1. Na potrzeby kontroli ilość alkoholu etylowego wyprodukowanego w małej gorzelni objętej systemem wiarygodnego pomiaru ustala się na podstawie wskazań licznika objętości, o którym mowa w § 16 ust. 2 pkt 1, oraz na podstawie odrębnego pomiaru, o którym mowa w § 16 ust. 2 pkt 3.

2. Na potrzeby kontroli ilość alkoholu etylowego wyprodukowanego w małej gorzelni objętej systemem zabezpieczonego magazynu ustala się na podstawie ilości alkoholu etylowego wydanego z magazynu.

§ 18. 1. Wydanie alkoholu etylowego do powtórnej destylacji w małej gorzelni odbywa się w obecności kontrolującego.

2. W małej gorzelni objętej systemem wiarygodnego pomiaru naczelnik urzędu celno-skarbowego, biorąc pod uwagę ryzyko, może odstąpić od wymogu obecności kontrolującego przy wydaniu alkoholu etylowego do powtórnej destylacji. Przepisy § 8 ust. 3 i 4 stosuje się odpowiednio.

3. W przypadku gdy podmiot poinformował właściwego naczelnika urzędu celno-skarbowego o planowanej powtórnej destylacji w małej gorzelni objętej systemem wiarygodnego pomiaru, a kontrolujący nie przybył do podmiotu we wskazanym w powiadomieniu terminie, podmiot dokonuje powtórnej destylacji bez obecności kontrolującego. Przepis § 8 ust. 4 stosuje się odpowiednio.

§ 19. 1. Zdjęcie, kasowanie lub niszczenie znaków akcyzy odbywa się w obecności kontrolującego.

2. W przypadku zdjęcia znaków akcyzy naniesionych na wyroby, o których mowa w § 1 pkt 1 lit. a tiret drugie, naczelnik urzędu celno-skarbowego, biorąc pod uwagę ryzyko, może odstąpić od wymogu obecności kontrolującego podczas tych czynności. Przepisy § 8 ust. 3 i 4 stosuje się odpowiednio.

Rozdział 3

Tryb przekazywania oraz zakres informacji o terminach czynności podlegających kontroli

§ 20. Podmiot informuje właściwego naczelnika urzędu celno-skarbowego, a w przypadku wykonywania kontroli stałej - komórkę kontroli stałej, co najmniej na dzień przed zamierzonym ustalaniem rzeczywistego stanu zapasów wyrobów akcyzowych, o których mowa w § 1 pkt 1 lit. a-d, o terminie tych czynności, podając datę i godzinę.

§ 21. 1. Podmiot przesyła właściwemu naczelnikowi urzędu celno-skarbowego, a w przypadku wykonywania kontroli stałej - komórce kontroli stałej, co najmniej na dzień przed planowanym wytwarzaniem, odzyskiwaniem, oczyszczaniem i odwadnianiem alkoholu etylowego, o którym mowa w § 1 pkt 1 lit. a tiret trzecie, informację o:

  1) planowanej ilości i rodzaju surowców lub innych produktów, z których alkohol etylowy ma być wytworzony lub odzyskany - w przypadku wytwarzania lub odzyskiwania alkoholu etylowego,

  2) planowanej ilości odwodnionego lub oczyszczonego alkoholu etylowego - w przypadku odwadniania lub oczyszczania alkoholu etylowego

- z podaniem przewidywanego terminu przeprowadzenia tych czynności.

2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do podmiotów wytwarzających alkohol etylowy, o którym mowa w § 1 pkt 1 lit. a tiret czwarte, w procesie destylacji lub procesie innym niż proces destylacji.

3. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do gorzelni oraz małych gorzelni.

§ 22. 1. Podmiot informuje właściwego naczelnika urzędu celno-skarbowego, a w przypadku wykonywania kontroli stałej - komórkę kontroli stałej, co najmniej na dzień przed zamierzonym skażaniem alkoholu etylowego, o terminie jego skażania.

2. Informacja, o której mowa w ust. 1, zawiera następujące dane:

  1) datę zamierzonego skażania, nazwę pomieszczenia oraz rodzaj naczyń, które będą użyte do przeprowadzenia skażania;

  2) objętość alkoholu etylowego wyrażoną w dm3 alkoholu etylowego 100% vol. przeznaczonego do skażania oraz nazwy środków skażających lub substancji skażających;

  3) oświadczenie stwierdzające, że środki skażające lub substancje skażające, które mają być użyte, zostały zbadane w celu ich identyfikacji lub zostaną zbadane przed dokonaniem skażenia, wraz z określeniem sposobu przeprowadzanego badania.

3. Informacja, o której mowa w ust. 1, nie jest wymagana, jeżeli podmiot zawiadomi pisemnie kontrolującego obecnego przy skażaniu o następnym terminie zamierzonego skażania i jego warunkach.

4. Jeżeli skażanie alkoholu etylowego odbywa się w określonych terminach i w niezmienionych warunkach, informacja, o której mowa w ust. 1, jest przesyłana jednorazowo przed pierwszym skażaniem.

§ 23. 1. Podmiot informuje właściwego naczelnika urzędu celno-skarbowego, a w przypadku wykonywania kontroli stałej - komórkę kontroli stałej, co najmniej na dzień przed planowanym wydaniem alkoholu etylowego, o którym mowa w § 1 pkt 1 lit. a tiret trzecie, z magazynu i jego zużyciem, o terminie jego wydania i zużycia oraz o rodzaju i ilości wydanego i zużytego alkoholu etylowego. Przepisy § 22 ust. 3 i 4 stosuje się odpowiednio.

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się, jeżeli zamknięcia urzędowe uniemożliwiają dostęp do alkoholu etylowego podczas jego wydawania i zużywania.

§ 24. 1. Gorzelnia przesyła właściwemu naczelnikowi urzędu celno-skarbowego, co najmniej na dzień przed rozpoczęciem produkcji alkoholu etylowego, informację o zamierzonej produkcji alkoholu etylowego.

2. Informacja, o której mowa w ust. 1, zawiera następujące dane:

  1) okres objęty informacją;

  2) planowaną datę i godzinę rozpoczęcia oraz zakończenia pracy gorzelni;

  3) planowaną liczbę zacierów na dobę;

  4) planowane rodzaje i ilości surowców używanych na każdy zacier;

  5) planowaną godzinę rozpoczęcia i zakończenia destylacji;

  6) planowaną godzinę przekazywania alkoholu etylowego z naczynia pośredniczącego do magazynu;

  7) planowane terminy przerw w produkcji.

3. W przypadku zmiany w produkcji alkoholu etylowego, wynikającej ze zmiany ilości zacierów w czasie procesu fermentacji lub zmiany surowca, przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio.

§ 25. 1. Gorzelnia niezwłocznie powiadamia właściwego naczelnika urzędu celno-skarbowego o:

  1) zacięciu się lub wadliwym działaniu licznika objętości lub innego urządzenia pomiarowego;

  2) nieszczelności aparatury, rurociągów i urządzeń;

  3) przelaniu się alkoholu etylowego do naczynia przelewowego w szafce stągwi;

  4) przelaniu się alkoholu etylowego ze zbiornika pomocniczego (odbieralnika) albo ze zbiornika magazynowego w gorzelni.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, kontrolujący ustalają przyczyny powstania usterek, a po ich usunięciu przez podmiot nakładają ponownie zamknięcia urzędowe i sporządzają z tych czynności protokół.

3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się także w razie wycieku alkoholu spowodowanego awarią urządzeń lub powstałego wskutek zdarzenia losowego lub siły wyższej, przy czym gorzelnia jest obowiązana natychmiast przerwać destylację alkoholu etylowego i podjąć niezbędne czynności przeciwdziałające zwiększaniu się strat.

§ 26. 1. Mała gorzelnia przesyła właściwemu naczelnikowi urzędu celno-skarbowego, co najmniej na dzień przed rozpoczęciem:

  1) produkcji alkoholu etylowego, informację o zamierzonej produkcji alkoholu etylowego zawierającą planowaną datę i godzinę rozpoczęcia oraz zakończenia destylacji;

  2) powtórnej destylacji alkoholu etylowego, informację o zamierzonej powtórnej destylacji alkoholu etylowego zawierającą planowaną datę i godzinę rozpoczęcia oraz zakończenia tej destylacji, a także ilość alkoholu etylowego wyrażoną w litrach objętościowych, która ma zostać powtórnie wprowadzona do aparatu destylacyjnego.

2. Mała gorzelnia niezwłocznie powiadamia właściwego naczelnika urzędu celno-skarbowego o zacięciu się lub wadliwym działaniu licznika objętości.

§ 27. 1. Podmiot produkujący piwo, z wyłączeniem podmiotu, o którym mowa w § 28 ust. 1, przesyła właściwemu naczelnikowi urzędu celno-skarbowego, co najmniej na dzień przed zamierzonym rozpoczęciem procesów produkcyjnych, informację zawierającą wykaz warek.

2. Wykaz, o którym mowa w ust. 1, zawiera:

  1) datę i godzinę rozpoczęcia i zakończenia gotowania warki;

  2) planowaną zawartość ekstraktu;

  3) planowaną objętość warki.

3. Zmiany w wykazie, o którym mowa w ust. 1, należy odnotować na kopii tego wykazu oraz niezwłocznie powiadomić o nich właściwego naczelnika urzędu celno-skarbowego.

§ 28. 1. Podmiot produkujący wyroby zawierające mieszaninę piwa z napojami bezalkoholowymi, o których mowa w poz. 16 załącznika nr 2 do ustawy, jeżeli rzeczywista objętościowa moc alkoholu w tych wyrobach przekracza 0,5% vol., przesyła właściwemu naczelnikowi urzędu celno-skarbowego, co najmniej na dzień przed zamierzonym rozpoczęciem procesów produkcyjnych, informację zawierającą wykaz procesów technologicznych.

2. Wykaz, o którym mowa w ust. 1, zawiera:

  1) określenie rodzaju wyrobów, o których mowa w ust. 1, które będą produkowane;

  2) datę i godzinę rozpoczęcia procesu wytwarzania oraz przekazania wyrobów, o których mowa w ust. 1, do magazynu, a także datę i godzinę dodania napojów bezalkoholowych do piwa;

  3) ilość i rodzaj surowców użytych do produkcji wyrobów, o których mowa w ust. 1;

  4) przewidywaną ilość wyrobów, o których mowa w ust. 1, oraz sposób ustalenia ich ilości.

3. Do wykazu, o którym mowa w ust. 1, przepis § 27 ust. 3 stosuje się odpowiednio.

§ 29. 1. Podmiot produkujący wyroby, o których mowa w § 1 pkt 1 lit. a tiret drugie, przesyła właściwemu naczelnikowi urzędu celno-skarbowego, co najmniej na dzień przed zamierzonym rozpoczęciem procesów produkcyjnych, informację zawierającą wykaz procesów technologicznych albo wykaz procesów produkcyjnych.

2. Wykazy, o których mowa w ust. 1, zawierają:

  1) określenie wyrobów, które będą produkowane;

  2) datę i planowaną godzinę rozpoczęcia procesu produkcji, w tym nastawu, alkoholizowania oraz przekazania wyrobów z magazynu do przerobu;

  3) ilość i rodzaj surowców użytych do produkcji wyrobów;

  4) numery i pojemność naczyń, w których będzie przeprowadzona fermentacja;

  5) datę i godzinę rozpoczęcia obciągu wyrobów po ukończeniu fermentacji;

  6) przewidywaną ilość wyprodukowanych wyrobów.

3. Do wykazów, o których mowa w ust. 1, przepis § 27 ust. 3 stosuje się odpowiednio.

§ 30. Przepis § 29 stosuje się odpowiednio do produkcji wyrobów akcyzowych, o której mowa w art. 47 ust. 1 pkt 2 ustawy.

§ 31. 1. Podmiot produkujący wyroby tytoniowe, płyn do papierosów elektronicznych lub wyroby nowatorskie przesyła właściwemu naczelnikowi urzędu celno-skarbowego, co najmniej na dzień przed zamierzonym rozpoczęciem procesów produkcyjnych, informację zawierającą wykaz procesów technologicznych albo informację o terminach procesów produkcyjnych odbywających się w systemie ciągłym.

2. Wykaz, o którym mowa w ust. 1, zawiera:

  1) określenie rodzaju wyrobów, o których mowa w ust. 1, w tym określenie rodzaju wyrobów tytoniowych, które będą produkowane;

  2) datę i godzinę rozpoczęcia procesu wytwarzania oraz przekazania wyrobów tytoniowych, płynu do papierosów elektronicznych lub wyrobów nowatorskich do magazynu;

  3) przewidywaną ilość wyrobów tytoniowych, płynu do papierosów elektronicznych lub wyrobów nowatorskich, które zostaną wyprodukowane.

3. Do wykazu, o którym mowa w ust. 1, przepis § 27 ust. 3 stosuje się odpowiednio.

4. Informacja o terminach procesów produkcyjnych zawiera również określenie rodzaju i przewidywanej ilości wyrobów tytoniowych lub przewidywanej ilości płynu do papierosów elektronicznych albo wyrobów nowatorskich, które zostaną wyprodukowane.

§ 32. 1. Podmiot produkujący wyroby energetyczne przesyła właściwemu naczelnikowi urzędu celno-skarbowego, co najmniej na dzień przed zamierzonym rozpoczęciem procesów produkcyjnych, informację zawierającą wykaz procesów technologicznych albo informację o terminach procesów produkcyjnych odbywających się w systemie ciągłym.

2. Wykaz, o którym mowa w ust. 1, zawiera:

  1) określenie rodzaju wyrobów energetycznych, które będą produkowane;

  2) datę i godzinę rozpoczęcia procesu produkcji oraz przekazania wyrobów energetycznych do magazynu;

  3) rodzaj i ilość wyrobów akcyzowych użytych do produkcji wyrobów energetycznych;

  4) przewidywaną ilość wyprodukowanych wyrobów energetycznych oraz sposób ustalenia ich ilości.

3. Do wykazu, o którym mowa w ust. 1, przepis § 27 ust. 3 stosuje się odpowiednio.

4. Informacja o terminach procesów produkcyjnych odbywających się w systemie ciągłym zawiera również określenie rodzaju i przewidywanej ilości wyrobów energetycznych, które zostaną wyprodukowane.

§ 33. 1. Podmiot, na którym ciąży obowiązek oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy, przesyła właściwemu naczelnikowi urzędu celno-skarbowego, a w przypadku wykonywania kontroli stałej - komórce kontroli stałej, co najmniej na dzień przed zamierzonym oznaczaniem tych wyrobów, informację o planowanej ilości i rodzaju wyrobów akcyzowych, rodzaju opakowań jednostkowych oraz miejscu i terminie oznaczania tych wyrobów znakami akcyzy.

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do wyrobów akcyzowych:

  1) od których został już uiszczony należny podatek akcyzowy, ponownie rozlanych lub rozważonych w inne opakowania jednostkowe w miejscu ich sprzedaży detalicznej;

  2) importowanych lub nabywanych wewnątrzwspólnotowo, jeżeli oznaczanie ich znakami akcyzy następuje poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub w wolnym obszarze celnym bądź w składzie celnym.

§ 34. W przypadku:

  1) zdjęcia znaków akcyzy, w przypadkach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 123 ust. 4 ustawy,

  2) wprowadzenia obowiązku kasowania znaków akcyzy, na podstawie art. 124 ustawy,

  3) niszczenia znaków akcyzy zdjętych z opakowań jednostkowych wyrobów akcyzowych oraz uszkodzonych albo zniszczonych przed ich naniesieniem na wyroby akcyzowe lub w procesie oznaczania wyrobów akcyzowych

- podmiot informuje właściwego naczelnika urzędu celno-skarbowego, co najmniej na 3 dni przed zamierzonym zdjęciem, kasowaniem lub zniszczeniem, o planowanym terminie przeprowadzenia tych czynności oraz o rodzaju i ilości zdejmowanych, kasowanych lub niszczonych znaków akcyzy.

§ 35. 1. Podmiot przed dniem planowanego niszczenia:

  1) nieprzydatnego do dalszego przerobu lub zużycia suszu tytoniowego,

  2) nieprzydatnych do spożycia, dalszego przerobu lub zużycia wyrobów akcyzowych, o których mowa w § 1 pkt 1 lit. a-c i e,

  3) wyrobów akcyzowych innych niż wymienione w § 1 pkt 1 lit. a-c i e, jeżeli przepisy o podatku akcyzowym wymagają obecności przedstawiciela naczelnika urzędu celno-skarbowego przy wykonywaniu tej czynności

- informuje właściwego naczelnika urzędu celno-skarbowego o zamiarze ich niszczenia, podając datę, godzinę, rodzaj i planowaną ilość niszczonych wyrobów.

2. W przypadku gdy podmiot zamierza dokonać niszczenia wyrobów akcyzowych poza składem podatkowym, w informacji podaje również nazwę i adres miejsca niszczenia wyrobów akcyzowych.

§ 36. 1. Podmiot wysyłający wyroby akcyzowe, o których mowa w § 1 pkt 1 lit. a-d, przed dniem dokonania wysyłki informuje właściwego naczelnika urzędu celno-skarbowego o zamiarze dokonania wysyłki, podając datę i godzinę wysyłki oraz odbiorcę, rodzaj i planowaną ilość wysyłanych wyrobów akcyzowych.

2. Podmiot przyjmujący wyroby akcyzowe, o których mowa w § 1 pkt 1 lit. a-d, informuje właściwego naczelnika urzędu celno-skarbowego, co najmniej na dzień przed planowanym przyjęciem przesyłki, o planowanym przyjęciu, podając datę i godzinę planowanego przyjęcia przesyłki oraz rodzaj i planowaną ilość przyjmowanych wyrobów akcyzowych.

Rozdział 4

Tryb niszczenia wyrobów akcyzowych objętych kontrolą

§ 37. 1. Niszczenie wyrobów akcyzowych, o których mowa w § 1 pkt 1 lit. a tiret trzecie i czwarte oraz w lit. b i c, nieprzydatnych do spożycia, dalszego przerobu lub zużycia odbywa się w obecności kontrolującego.

2. Niszczenie nieprzydatnych do spożycia, dalszego przerobu lub zużycia:

  1) suszu tytoniowego,

  2) wyrobów akcyzowych, o których mowa w § 1 pkt 1 lit. a tiret pierwsze i drugie oraz w lit. e

- odbywa się bez obecności kontrolującego, jeżeli podmiot poinformował właściwego naczelnika urzędu celno-skarbowego o planowanym niszczeniu, a kontrolujący nie przybył do podmiotu we wskazanym w informacji terminie.

3. Naczelnik urzędu celno-skarbowego, biorąc pod uwagę ryzyko, może odstąpić od obecności kontrolującego przy niszczeniu wyrobów akcyzowych, o których mowa w ust. 1, jeżeli przepisy o podatku akcyzowym nie wymagają obecności przedstawiciela naczelnika urzędu celno-skarbowego przy przeprowadzeniu czynności podlegającej kontroli. Przepisy § 8 ust. 3 i 4 stosuje się odpowiednio.

Rozdział 5

Szczegółowe sposoby i warunki przyjmowania, magazynowania, wydawania i przewożenia wyrobów akcyzowych

§ 38. W magazynie wyroby akcyzowe, o których mowa w § 1 pkt 1 lit. a-c i e, w opakowaniach jednostkowych powinny być ustawione według ich rodzaju oraz w miarę możliwości według stawek podatkowych, gramatury, pojemności i w sposób umożliwiający sprawne ustalenie ich stanu rzeczywistego i porównanie ze stanem wynikającym z dokumentacji, z zastrzeżeniem art. 47 ust. 3 i 3a ustawy.

§ 39. 1. Wysyłka:

  1) alkoholu etylowego, o którym mowa w § 1 pkt 1 lit. a tiret trzecie, w stanie nieskażonym,

  2) alkoholu etylowego, o którym mowa w § 1 pkt 1 lit. a tiret trzecie, skażonego środkami skażającymi, o których mowa w § 2 pkt 7 lit. a,

  3) przemieszczanego luzem alkoholu etylowego, o którym mowa w § 1 pkt 1 lit. a tiret czwarte

- odbywa się w obecności kontrolującego.

2. Kontrola wysyłki wyrobów akcyzowych, o których mowa w § 1 pkt 1 lit. a-d, innych niż wymienione w ust. 1 jest wykonywana z uwzględnieniem ryzyka.

3. W przypadku gdy podmiot poinformował właściwego naczelnika urzędu celno-skarbowego o planowanej wysyłce wyrobów akcyzowych wymienionych w ust. 2, a kontrolujący nie przybył do podmiotu we wskazanym w powiadomieniu terminie, podmiot dokonuje wysyłki bez obecności kontrolującego.

4. Na środki transportu lub naczynia służące do przewozu wyrobów akcyzowych luzem:

  1) nakłada się zamknięcia urzędowe - w przypadku, o którym mowa w ust. 1;

  2) mogą być nałożone zamknięcia urzędowe z uwzględnieniem ryzyka - w przypadku, o którym mowa w ust. 2.

5. Naczelnik urzędu celno-skarbowego, biorąc pod uwagę ryzyko, może odstąpić od obecności kontrolującego przy wysyłce wyrobów akcyzowych, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, jeżeli podmiot został upoważniony do nakładania zamknięć urzędowych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 65 ust. 5 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej. Przepisy ust. 4 pkt 1 oraz § 8 ust. 3 i 4 stosuje się odpowiednio.

6. Naczelnik urzędu celno-skarbowego, biorąc pod uwagę ryzyko, może odstąpić od obecności kontrolującego przy wysyłce wyrobów akcyzowych, o których mowa w ust. 1, w przypadku objęcia podmiotu kontrolą stałą. Przepisy ust. 4 pkt 1 oraz § 8 ust. 3 i 4 stosuje się odpowiednio.

7. Przepisów ust. 1-4 oraz § 36 ust. 1 nie stosuje się w przypadku wysyłki wyrobów akcyzowych, o których mowa w § 1 pkt 1 lit. a-d:

  1) innych niż wymienione w ust. 1, przemieszczanych:

   a) z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy na podstawie e-AD albo dokumentu zastępującego e-AD,

   b) poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy na podstawie e-DD albo dokumentu zastępującego e-DD;

  2) dokonywanej przez zarejestrowanego wysyłającego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 14a ustawy.

§ 40. 1. Jeżeli podczas przewozu na terytorium kraju przesyłki wyrobów akcyzowych, o których mowa w § 1 pkt 1 lit. a-c, zostaną uszkodzone naczynia, w których te wyroby są przewożone, lub środek transportu, którym są one przewożone, i zajdzie konieczność przelania ich do innych naczyń lub przeładunku, przewoźnik, podmiot wysyłający lub podmiot przyjmujący są obowiązani niezwłocznie zgłosić to właściwemu naczelnikowi urzędu celno-skarbowego oraz odnotować datę i godzinę uszkodzenia lub stwierdzenia uszkodzenia naczyń lub środka transportu w dokumentach mających zastosowanie do przemieszczania wyrobów akcyzowych, o których mowa w przepisach ustawy, lub innym dokumencie towarzyszącym przesyłce.

2. W przypadku przeładunku wyrobów akcyzowych przemieszczanych z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy poza składem podatkowym stosuje się przepisy wydane na podstawie art. 55 ust. 3 ustawy.

3. W przypadku zmiany środka transportu wyrobów akcyzowych przemieszczanych poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy stosuje się przepisy wydane na podstawie art. 46w ust. 2 ustawy.

§ 41. 1. Przyjęcie przesyłki: 

  1) alkoholu etylowego, o którym mowa w § 1 pkt 1 lit. a tiret trzecie, w stanie nieskażonym,

  2) alkoholu etylowego, o którym mowa w § 1 pkt 1 lit. a tiret trzecie, skażonego środkami skażającymi, o których mowa w § 2 pkt 7 lit. a,

  3) przemieszczanego luzem alkoholu etylowego, o którym mowa w § 1 pkt 1 lit. a tiret czwarte

- odbywa się w obecności kontrolującego.

2. Przepisów ust. 1 oraz § 36 ust. 2 nie stosuje się do przyjęcia przesyłki alkoholu etylowego w przypadkach, o których mowa w § 9 ust. 3.

3. Kontrola przyjęcia wyrobów akcyzowych, o których mowa w § 1 pkt 1 lit. a-d, innych niż wymienione w ust. 1 jest wykonywana z uwzględnieniem ryzyka.

4. W przypadku gdy podmiot poinformował właściwego naczelnika urzędu celno-skarbowego o planowanym przyjęciu wyrobów akcyzowych wymienionych w ust. 3, a kontrolujący nie przybył do podmiotu we wskazanym w powiadomieniu terminie, podmiot dokonuje przyjęcia bez obecności kontrolującego.

5. Naczelnik urzędu celno-skarbowego, biorąc pod uwagę ryzyko, może odstąpić od obecności kontrolującego przy przyjęciu wyrobów akcyzowych, o których mowa w ust. 1, jeżeli podmiot został upoważniony do zdejmowania zamknięć urzędowych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 65 ust. 5 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej lub jest objęty kontrolą stałą. Przepisy § 8 ust. 3 i 4 stosuje się odpowiednio.

6. Przepisów ust. 1 i 3 oraz § 36 ust. 2 nie stosuje się w przypadku przyjęcia przesyłki wyrobów akcyzowych przemieszczanych:

  1) z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy na podstawie e-AD albo dokumentu zastępującego e-AD;

  2) poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy na podstawie e-DD albo dokumentu zastępującego e-DD.

§ 42. 1. W przypadku objęcia kontrolą stałą podmiotu, który przyjmuje, magazynuje lub wydaje alkohol etylowy skażony, o którym mowa w § 1 pkt 1 lit. f, przyjęcie i wydanie przez ten podmiot alkoholu etylowego skażonego, o którym mowa w § 1 pkt 1 lit. f, odbywa się w obecności kontrolującego.

2. Podmiot objęty kontrolą stałą przyjmujący alkohol etylowy skażony, o którym mowa w § 1 pkt 1 lit. f, informuje komórkę kontroli stałej o zamiarze przyjęcia przesyłki, podając rodzaj i ilość przyjmowanych wyrobów.

3. Podmiot objęty kontrolą stałą wydający alkohol etylowy skażony, o którym mowa w § 1 pkt 1 lit. f, przed dokonaniem wydania informuje komórkę kontroli stałej o zamiarze wydania, podając rodzaj i ilość wydawanych wyrobów.

§ 43. 1. W przypadku wysyłki wyrobów akcyzowych, o których mowa w § 1 pkt 1 lit. a-d, rurociągiem przepisy § 36 ust. 1 oraz § 39 ust. 1-3 i 7 stosuje się odpowiednio.

2. W przypadku przyjęcia wyrobów akcyzowych, o których mowa w § 1 pkt 1 lit. a-d, przesyłanych rurociągiem przepisy § 36 ust. 2 oraz § 41 ust. 1, 3, 4 i 6 stosuje się odpowiednio.

Rozdział 6

Przepisy przejściowe

§ 44. Do kontroli, z wyjątkiem kontroli stałych, rozpoczętych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.

§ 45. Do dnia 31 stycznia 2022 r. przepisów § 36, § 39 ust. 2-4 i § 41 ust. 3 i 4 nie stosuje się do wyrobów akcyzowych, o których mowa w § 1 pkt 1 lit. d, przemieszczanych na podstawie dokumentu dostawy.

Rozdział 7

Przepisy końcowe

§ 46. Traci moc rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 10 maja 2017 r. w sprawie kontroli celno-skarbowej niektórych wyrobów akcyzowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 262).

§ 47. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia*).

_______________________
*) Uwaga od redakcji: rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 7.09.2021 r.

 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60