Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Wyszukaj

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » Inne » Doradztwo podatkowe »  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5.10.2014 r. w ...

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5.10.2014 r. w sprawie praktyki zawodowej kandydatów na doradców podatkowych

 Dz. U. z 2014 r. poz. 1401
 zmieniony przez
zmiany w:
Wyświetl wersje poprzedzające
 Dz. U. z 2018 r. poz. 873

Na podstawie art. 21 ust. 5 ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 377, 650 i 723) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa szczegółowe warunki odbywania przez kandydatów na doradców podatkowych, zwanych dalej "kandydatami", praktyki zawodowej u doradców podatkowych lub w spółkach doradztwa podatkowego, zwanej dalej "praktyką", oraz rodzaje zatrudnienia traktowane na równi z tą praktyką.

§ 2. 1. Kandydaci odbywają praktykę u doradcy podatkowego lub w spółce doradztwa podatkowego po wyrażeniu zgody na przyjęcie kandydata na praktykę albo wyznaczeniu tej praktyki przez Krajową Radę Doradców Podatkowych.

2. Praktykę odbywa się w wymiarze 8 godzin w tygodniu.

§ 3. 1. Termin i miejsce rozpoczęcia praktyki wyznacza, na wniosek kandydata, Przewodniczący Krajowej Rady Doradców Podatkowych, po zasięgnięciu opinii zarządu właściwego regionalnego oddziału Izby Doradców Podatkowych, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia otrzymania tego wniosku.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, należy złożyć nie później niż w terminie dwóch lat od dnia złożenia - z wynikiem pozytywnym - egzaminu na doradcę podatkowego.

§ 4. 1. Kandydaci odbywają praktykę:

  1) w warunkach umożliwiających zapoznanie się z wykonywaniem doradztwa podatkowego;

  2) pod nadzorem doradcy podatkowego;

  3) na podstawie uzgodnionego szczegółowego programu i warunków odbywania tej praktyki.

2. Po odbyciu praktyki kandydat otrzymuje dokument potwierdzający jej odbycie.

Istniejące wersje czasowe § 5
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2014 r. poz. 1401
2017.04.12
zmieniony przez
2018.05.11 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2018 r. poz. 873
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 5. 1. Na równi z praktyką jest traktowane zatrudnienie:

  1) przez okres co najmniej sześciu miesięcy w podmiotach uprawnionych do wykonywania doradztwa podatkowego, o których mowa w art. 3 i 4 ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym, jeżeli do zakresu obowiązków kandydata należało stosowanie przepisów z zakresu prawa podatkowego na rzecz klienta;

  2) przez okres co najmniej roku w:

   a) izbie administracji skarbowej,

   b) urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw finansów publicznych,

   c) samorządowych służbach finansowych,

   d) samorządowym kolegium odwoławczym

  - jeżeli do zakresu obowiązków kandydata należało stosowanie przepisów prawa podatkowego w związku z prowadzonymi postępowaniami podatkowymi, kontrolami podatkowymi lub kontrolami celno-skarbowymi;

  3) przez okres co najmniej roku:

   a) na stanowisku prokuratora lub sędziego,

   b) na stanowisku, na którym są wykonywane czynności z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, lub na stanowisku uprawniającym do przeprowadzania lustracji w rozumieniu przepisów prawa spółdzielczego,

   c) na stanowisku głównego księgowego w podmiotach, które na podstawie przepisów o rachunkowości są obowiązane do prowadzenia ksiąg rachunkowych,

   d) na stanowisku skarbnika gminy;

  4) przez okres co najmniej dwóch lat w charakterze pracownika naukowego, naukowo-dydaktycznego lub dydaktycznego, w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym, zajmującego się dziedzinami, w których zakres wchodzi prawo podatkowe.

1a. Na równi z praktyką jest traktowane zatrudnienie przez okres co najmniej roku w urzędzie skarbowym, izbie skarbowej, urzędzie kontroli skarbowej, urzędzie celnym lub izbie celnej, jeżeli do zakresu obowiązków kandydata należało stosowanie przepisów prawa podatkowego w związku z prowadzonymi postępowaniami podatkowymi lub kontrolnymi.

1b. Do rocznego okresu zatrudnienia, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, wlicza się zatrudnienie w urzędzie skarbowym, izbie skarbowej, izbie administracji skarbowej, urzędzie kontroli skarbowej, urzędzie celnym lub izbie celnej, jeżeli do zakresu obowiązków kandydata należało stosowanie przepisów prawa podatkowego w związku z prowadzonymi postępowaniami podatkowymi lub kontrolnymi.

2. Na równi z praktyką jest traktowane wykonywanie przez okres co najmniej sześciu miesięcy zawodu adwokata, radcy prawnego lub biegłego rewidenta.

3. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio do prawnika z Unii Europejskiej wykonującego stałą praktykę na podstawie ustawy z dnia 5 lipca 2002 r. o świadczeniu przez prawników zagranicznych pomocy prawnej w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1874).

§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.*)

___________________
*) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 17.11.2010 r. w sprawie praktyk zawodowych kandydatów na doradców podatkowych (Dz. U. poz. 1514), które na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 9.05.2014 r. o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych (Dz. U. poz. 768) utraciło moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.
Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 15.10.2014 r.

 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60