Facebook

Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » Inne » Usuwanie skutków powodzi »  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia ...

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15.11.2011 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w związku z usuwaniem skutków powodzi

Tekst pierwotny - bieżący
 Dz. U. z 2011 r. nr 256, poz. 1536

Na podstawie art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 16 września 2011 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi (Dz. U. nr 234, poz. 1385) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa szczegółowe warunki i tryb przyznawania środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zwanego dalej "Funduszem", w związku z usuwaniem skutków powodzi, przeznaczonych na:

  1) utrzymanie zagrożonych likwidacją na skutek powodzi miejsc pracy osób niepełnosprawnych;

  2) odtworzenie zniszczonej lub utraconej na skutek powodzi infrastruktury i wyposażenia warsztatów terapii zajęciowej, zakładów aktywności zawodowej oraz przedsiębiorstw osób niepełnosprawnych prowadzących działalność gospodarczą;

  3) pomoc dla osób niepełnosprawnych na zakup sprzętu rehabilitacyjnego, środków pomocniczych i przedmiotów ortopedycznych utraconych lub zniszczonych na skutek powodzi;

  4) usunięcie powstałych na skutek powodzi szkód w obrębie zlikwidowanych uprzednio barier technicznych i architektonicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych (finansowanie remontów, readaptacja oraz zakup sprzętu);

  5) dofinansowanie, o którym mowa w art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. nr 127, poz. 721, nr 171, poz. 1016 i nr 209, poz. 1243 i 1244), zwanej dalej "ustawą o rehabilitacji", do oprocentowania kredytów bankowych zaciągniętych na likwidację skutków powodzi w związku z zatrudnianiem i rehabilitacją osób niepełnosprawnych.

§ 2. 1. W zakresie określonym w § 1 pkt 1 oraz w przypadku odtworzenia zniszczonej lub utraconej na skutek powodzi infrastruktury i wyposażenia zakładów aktywności zawodowej oraz przedsiębiorstw osób niepełnosprawnych prowadzących działalność gospodarczą osoba niepełnosprawna prowadząca działalność gospodarczą, pracodawca zatrudniający osoby niepełnosprawne lub organizator zakładu aktywności zawodowej składają wniosek w oddziale Funduszu właściwym ze względu na miejsce prowadzenia działalności.

2. Wniosek zawiera następujące informacje:

  1) dane wnioskodawcy:

   a) pełną nazwę wnioskodawcy oraz jej skrót, jeżeli posiada,

   b) numery: REGON i NIP, jeżeli zostały nadane,

   c) adres miejsca prowadzenia działalności wraz z identyfikatorami jednostki podziału terytorialnego kraju: województwa, powiatu, gminy oraz miejscowości i ulicy, stosownie do przepisów dotyczących zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju oraz związanych z tym obowiązków organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego,

   d) adres do korespondencji wraz z identyfikatorami jednostki podziału terytorialnego kraju: województwa, powiatu, gminy oraz miejscowości i ulicy, stosownie do przepisów dotyczących zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju oraz związanych z tym obowiązków organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego,

   e) imię, nazwisko, numery telefonu i faksu oraz adres poczty elektronicznej, jeżeli posiada, osoby odpowiedzialnej za kontakty z Funduszem;

  2) przedmiot działalności;

  3) oświadczenie wnioskodawcy o poniesieniu strat wraz z ich wyszczególnieniem i oszacowaniem;

  4) oświadczenie wnioskodawcy o zawartych umowach ubezpieczenia majątku oraz o kwocie przyznanego odszkodowania;

  5) wnioskowaną kwotę pomocy i jej przeznaczenie;

  6) oświadczenie o nieuzyskaniu pomocy z innych źródeł na cele określone we wniosku lub informację o wysokości pomocy uzyskanej na te cele;

  7) liczbę zatrudnionych osób niepełnosprawnych.

3. W przypadku osoby niepełnosprawnej prowadzącej działalność gospodarczą do wniosku należy dołączyć kopię aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia traktowanego na równi z tym orzeczeniem.

4. Osoby niepełnosprawne prowadzące działalność gospodarczą i pracodawcy zatrudniający osoby niepełnosprawne do wniosku dołączają również odpowiednie informacje, o których mowa w art. 37 ust. 5 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. nr 59, poz. 404, z 2008 r. nr 93, poz. 585, z 2010 r. nr 18, poz. 99 oraz z 2011 r. nr 233, poz. 1381).

§ 3. 1. W przypadku odtworzenia zniszczonej lub utraconej na skutek powodzi infrastruktury i wyposażenia warsztatu terapii zajęciowej jednostka prowadząca ten warsztat składa wniosek w oddziale Funduszu właściwym ze względu na miejsce prowadzenia warsztatu terapii zajęciowej.

2. Wniosek zawiera następujące informacje:

  1) dane wnioskodawcy:

   a) pełną nazwę wnioskodawcy oraz jej skrót, jeżeli posiada,

   b) numery: REGON i NIP, jeżeli zostały nadane,

   c) tytuł prawny do obiektu lub lokalu przeznaczonego na warsztat terapii zajęciowej,

   d) liczbę uczestników terapii oraz zatrudnionych,

   e) adres wnioskodawcy właściwy ze względu na miejsce prowadzenia warsztatu terapii zajęciowej wraz z identyfikatorami jednostki podziału terytorialnego kraju: województwa, powiatu, gminy oraz miejscowości i ulicy, stosownie do przepisów dotyczących zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju oraz związanych z tym obowiązków organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego,

   f) adres do korespondencji wraz z identyfikatorami jednostki podziału terytorialnego kraju: województwa, powiatu, gminy oraz miejscowości i ulicy, stosownie do przepisów dotyczących zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju oraz związanych z tym obowiązków organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego;

  2) informacje, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 3-6.

3. Do wniosku należy dołączyć:

  1) szacunkowy kosztorys robót budowlanych;

  2) wykaz odtwarzanego wyposażenia i materiałów.

§ 4. 1. W zakresie określonym w § 1 pkt 3 i 4 wniosek składa się w oddziale Funduszu właściwym ze względu na miejsce zamieszkania.

2. Wniosek zawiera następujące informacje:

  1) imię i nazwisko wnioskodawcy;

  2) adres wnioskodawcy wraz z identyfikatorami jednostki podziału terytorialnego kraju: województwa, powiatu, gminy oraz miejscowości i ulicy, stosownie do przepisów dotyczących zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju oraz związanych z tym obowiązków organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego;

  3) adres do korespondencji wraz z identyfikatorami jednostki podziału terytorialnego kraju: województwa, powiatu, gminy oraz miejscowości i ulicy, stosownie do przepisów dotyczących zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju oraz związanych z tym obowiązków organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego;

  4) określenie:

   a) rodzaju utraconego lub zniszczonego sprzętu rehabilitacyjnego, przedmiotów ortopedycznych lub środków pomocniczych,

   b) powstałych w wyniku powodzi szkód w obrębie zlikwidowanych uprzednio barier technicznych i architektonicznych u wnioskodawcy (finansowanie remontów, readaptacja i zakup sprzętu);

  5) informacje, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 4-6.

3. Do wniosku należy dołączyć dokument, o którym mowa w § 2 ust. 3.

§ 5. W zakresie określonym w § 1 pkt 5 odpowiednio stosuje się przepisy wydane na podstawie art. 32 ust. 3 ustawy o rehabilitacji.

§ 6. 1. Fundusz, w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku spełniającego wymogi określone w § 2-4, rozpatruje wniosek i pisemnie powiadamia wnioskodawcę o wysokości przyznanych środków albo o odmowie ich przyznania, podając przyczynę odmowy przyznania tych środków. W terminie tym Fundusz może wezwać wnioskodawcę do złożenia wyjaśnień, jeżeli jest to niezbędne do wyjaśnienia stanu faktycznego lub rozpatrzenia wniosku.

2. W przypadku stwierdzenia we wniosku nieprawidłowości Fundusz niezwłocznie wzywa wnioskodawcę do ich usunięcia w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania wraz z pouczeniem o pozostawieniu wniosku bez rozpoznania w przypadku ich nieusunięcia.

§ 7. W przypadku przyznania środków, o których mowa w § 6, Fundusz zawiera z wnioskodawcą umowę, w której określa się:

  1) wysokość środków;

  2) przeznaczenie środków;

  3) sposób rozliczenia środków;

  4) warunki wypowiedzenia umowy;

  5) czy otrzymane środki stanowią pomoc publiczną.

§ 8. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.*)

__________________________
*) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 28.11.2011 r.

 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60