Facebook

Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » Inne » Usuwanie skutków powodzi »  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia ...

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej
z dnia 14.09.2010 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w związku z likwidacją skutków powodzi z 2010 r.

Tekst pierwotny - bieżący
 Dz. U. z 2010 r. nr 173, poz. 1173

Na podstawie art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 czerwca 2010 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi z 2010 r. (Dz. U. nr 123, poz. 835 i nr 148, poz. 993) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa szczegółowe warunki i tryb przyznawania środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zwanego dalej "Funduszem", poszkodowanym w wyniku powodzi z 2010 r. na:

  1) utrzymanie zagrożonych likwidacją na skutek powodzi miejsc pracy osób niepełnosprawnych;

  2) odtworzenie zniszczonej lub utraconej na skutek powodzi infrastruktury i wyposażenia warsztatów terapii zajęciowej, zakładów aktywności zawodowej oraz przedsiębiorstw osób niepełnosprawnych prowadzących działalność gospodarczą;

  3) pomoc dla osób niepełnosprawnych na zakup sprzętu rehabilitacyjnego, środków pomocniczych i przedmiotów ortopedycznych utraconych lub zniszczonych na skutek powodzi;

  4) usunięcie powstałych na skutek powodzi szkód w obrębie zlikwidowanych uprzednio barier technicznych i architektonicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych (finansowanie remontów, readaptacja oraz zakup sprzętu);

  5) dofinansowanie, o którym mowa w art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2008 r. nr 14, poz. 92, z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą o rehabilitacji", do oprocentowania kredytów bankowych zaciągniętych na likwidację skutków powodzi w związku z zatrudnianiem i rehabilitacją osób niepełnosprawnych.

§ 2. Zaświadczenie o okolicznościach, o których mowa w § 1, wydaje organ gminy właściwy ze względu na miejsce wystąpienia powodzi.

§ 3. W przypadku przyznawania środków na utrzymanie zagrożonych likwidacją na skutek powodzi miejsc pracy osób niepełnosprawnych oraz odtworzenie zniszczonej lub utraconej na skutek powodzi infrastruktury i wyposażenia zakładów aktywności zawodowej oraz przedsiębiorstw osób niepełnosprawnych prowadzących działalność gospodarczą, środki Funduszu mogą być przeznaczone w szczególności na:

  1) zakup materiałów, towarów i usług niezbędnych do utrzymania miejsc pracy osób niepełnosprawnych;

  2) naprawę lub zakup maszyn i urządzeń oraz oprzyrządowania stanowiących wyposażenie miejsc pracy osób niepełnosprawnych, zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku powodzi;

  3) usunięcie skutków powodzi uniemożliwiających dalsze prowadzenie działalności, przez co należy rozumieć:

   a) roboty budowlane dotyczące zniszczonych budynków, budowli, infrastruktury zakładu i wyposażenia,

   b) oczyszczanie terenu zakładu ze skutków powodzi;

  4) zakup surowców do produkcji bieżącej;

  5) naprawę uszkodzonych maszyn i urządzeń, w tym części i podzespołów koniecznych do ich uruchomienia;

  6) zakup lub remont uszkodzonych w wyniku powodzi środków transportu.

§ 4. 1. W przypadku określonym w § 3 osoba niepełnosprawna prowadząca działalność gospodarczą, pracodawca zatrudniający osoby niepełnosprawne lub organizator zakładu aktywności zawodowej składają wniosek w oddziale Funduszu właściwym ze względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej lub rehabilitacji osób niepełnosprawnych.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, zawiera:

  1) dane o wnioskodawcy:

   a) pełną nazwę wnioskodawcy oraz jej skrót, jeżeli posiada,

   b) numery: REGON i NIP, jeżeli zostały nadane,

   c) adres wnioskodawcy właściwy ze względu na siedzibę wnioskodawcy albo miejsce zamieszkania w przypadku braku siedziby wraz z identyfikatorami jednostki podziału terytorialnego kraju: województwa, powiatu, gminy oraz miejscowości i ulicy, stosownie do przepisów dotyczących zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju oraz związanych z tym obowiązków organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego,

   d) adres do korespondencji wraz z identyfikatorami jednostki podziału terytorialnego kraju: województwa, powiatu, gminy oraz miejscowości i ulicy, stosownie do przepisów dotyczących zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju oraz związanych z tym obowiązków organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego,

   e) imię, nazwisko, numery telefonu i faksu oraz adres poczty elektronicznej, jeżeli posiada, osoby odpowiedzialnej za kontakty z Funduszem;

  2) przedmiot działalności;

  3) charakterystykę i oszacowanie majątku trwałego i obrotowego przed powodzią oraz wyszczególnienie i oszacowanie poniesionych strat;

  4) oświadczenie wnioskodawcy o zawartych umowach ubezpieczenia majątku oraz o kwocie przyznanego odszkodowania;

  5) opis działań zmierzających do utrzymania zagrożonych likwidacją miejsc pracy;

  6) wnioskowaną kwotę pomocy i jej przeznaczenie, wraz z uzasadnieniem;

  7) oświadczenie o nieuzyskaniu pomocy z innych źródeł na cele określone we wniosku lub informację o wysokości pomocy uzyskanej na te cele;

  8) liczbę zatrudnionych osób niepełnosprawnych.

3. Do wniosku należy dołączyć:

  1) zaświadczenie, o którym mowa w § 2;

  2) kopię aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia traktowanego na równi z tym orzeczeniem - w przypadku osoby niepełnosprawnej prowadzącej działalność gospodarczą.

4. Osoby niepełnosprawne prowadzące działalność gospodarczą i pracodawcy zatrudniający osoby niepełnosprawne do wniosku dołączają również odpowiednie informacje, o których mowa w art. 37 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. nr 59, poz. 404, z 2008 r. nr 93, poz. 585 oraz z 2010 r. nr 18, poz. 99).

§ 5. Fundusz, w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku spełniającego wymogi określone w § 4, rozpatruje wniosek i pisemnie powiadamia wnioskodawcę o wysokości przyznanych środków albo o odmowie ich przyznania, podając przyczynę odmowy przyznania tych środków.

§ 6. 1. W przypadku podjęcia decyzji o przyznaniu środków, o których mowa w § 5, Fundusz zawiera z wnioskodawcą umowę o dofinansowanie, w której określa się:

  1) wysokość dofinansowania;

  2) przeznaczenie dofinansowania;

  3) sposób rozliczenia dofinansowania;

  4) warunki wypowiedzenia umowy;

  5) czy otrzymane dofinansowanie stanowi pomoc publiczną.

2. Kontrolę przestrzegania warunków określonych w umowie o dofinansowanie wykonuje Fundusz.

§ 7. W przypadku przyznawania środków na odtworzenie zniszczonej lub utraconej na skutek powodzi infrastruktury i wyposażenia warsztatów terapii zajęciowej środki Funduszu mogą być przeznaczone na usunięcie bezpośrednich skutków powodzi, uniemożliwiających lub ograniczających dalsze funkcjonowanie warsztatów terapii zajęciowej, w szczególności na:

  1) roboty budowlane dotyczące zniszczonych budynków i pomieszczeń;

  2) naprawę lub wymianę uszkodzonego wyposażenia oraz środków transportu;

  3) zakup zniszczonych materiałów do terapii zajęciowej.

§ 8. 1. Jednostka prowadząca warsztat terapii zajęciowej składa wniosek w oddziale Funduszu właściwym ze względu na miejsce prowadzonej działalności.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, zawiera:

  1) dane o wnioskodawcy:

   a) pełną nazwę wnioskodawcy oraz jej skrót, jeżeli posiada,

   b) numery: REGON i NIP, jeżeli zostały nadane,

   c) tytuł prawny do obiektu lub lokalu przeznaczonego na warsztat,

   d) liczbę uczestników terapii oraz zatrudnionych,

   e) adres wnioskodawcy właściwy ze względu na miejsce prowadzonej działalności wraz z identyfikatorami jednostki podziału terytorialnego kraju: województwa, powiatu, gminy oraz miejscowości i ulicy, stosownie do przepisów dotyczących zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju oraz związanych z tym obowiązków organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego,

   f) adres do korespondencji wraz z identyfikatorami jednostki podziału terytorialnego kraju: województwa, powiatu, gminy oraz miejscowości i ulicy, stosownie do przepisów dotyczących zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju oraz związanych z tym obowiązków organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego;

  2) charakterystykę i oszacowanie majątku trwałego i obrotowego przed powodzią oraz wyszczególnienie i oszacowanie poniesionych strat;

  3) oświadczenie wnioskodawcy o zawartych umowach ubezpieczenia majątku oraz o kwocie otrzymanego odszkodowania;

  4) wnioskowaną kwotę pomocy i jej przeznaczenie, wraz z uzasadnieniem;

  5) oświadczenie o nieuzyskaniu pomocy z innych źródeł na cele określone we wniosku lub informację o wysokości pomocy uzyskanej na te cele.

3. Do wniosku należy dołączyć:

  1) zaświadczenie, o którym mowa w § 2;

  2) szacunkowy kosztorys robót budowlanych;

  3) wykaz odtwarzanego wyposażenia i materiałów.

4. Przepisy § 5 i 6 stosuje się odpowiednio.

§ 9. 1. W zakresie określonym w § 1 pkt 3 i 4 osoba niepełnosprawna poszkodowana na skutek powodzi albo jej przedstawiciel ustawowy składają wniosek w oddziale Funduszu właściwym ze względu na miejsce jej zamieszkania.

2. Wniosek zawiera:

  1) imię i nazwisko wnioskodawcy;

  2) adres wnioskodawcy wraz z identyfikatorami jednostki podziału terytorialnego kraju: województwa, powiatu, gminy oraz miejscowości i ulicy, stosownie do przepisów dotyczących zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju oraz związanych z tym obowiązków organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego;

  3) adres do korespondencji wraz z identyfikatorami jednostki podziału terytorialnego kraju: województwa, powiatu, gminy oraz miejscowości i ulicy, stosownie do przepisów dotyczących zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju oraz związanych z tym obowiązków organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego;

  4) określenie:

   a) rodzaju utraconego lub zniszczonego sprzętu rehabilitacyjnego, przedmiotów ortopedycznych lub środków pomocniczych,

   b) powstałych w wyniku powodzi szkód w obrębie zlikwidowanych uprzednio barier technicznych i architektonicznych u wnioskodawcy (finansowanie remontów, readaptacja i zakup sprzętu);

  5) oświadczenie wnioskodawcy o zawartych umowach ubezpieczenia majątku oraz o kwocie przyznanego odszkodowania;

  6) oświadczenie o nieuzyskaniu pomocy z innych źródeł na cele określone we wniosku lub informację o wysokości pomocy uzyskanej na te cele;

  7) wnioskowaną kwotę pomocy wraz z uzasadnieniem.

3. Do wniosku należy dołączyć:

  1) zaświadczenie, o którym mowa w § 2;

  2) kopię aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia traktowanego na równi z tym orzeczeniem.

4. Przepisy § 5 i 6 stosuje się odpowiednio.

§ 10. 1. W zakresie określonym w § 1 pkt 5 pracodawca prowadzący zakład pracy chronionej może uzyskać dofinansowanie w wysokości do 50% oprocentowania kredytów bankowych zaciągniętych na likwidację skutków powodzi.

2. Przepis art. 32 ust. 1 pkt 1 oraz przepisy wydane na podstawie art. 32 ust. 3 ustawy o rehabilitacji stosuje się odpowiednio.

§ 11. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.*)

_________________________
*) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 23.09.2010 r.

 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60