Facebook

Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » Inne » Publiczny obrót papierami wartościowymi »  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5.10.2020 r. w ...

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5.10.2020 r. w sprawie zakresu informacji wykazywanych w sprawozdaniach finansowych i skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych wymaganych w prospekcie dla emitentów z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dla których właściwe są polskie zasady rachunkowości

Tekst pierwotny - bieżący
 Dz. U. z 2020 r. poz. 2000

Na podstawie art. 55 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 623, 1798 i 2217) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa zakres informacji wykazywanych w sprawozdaniach finansowych i skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych wymaganych w prospekcie dla emitentów z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dla których właściwe są polskie zasady rachunkowości i którzy zamierzają ubiegać się lub ubiegają się o dopuszczenie papierów wartościowych do obrotu na rynku regulowanym.

§ 2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

  1) ustawie o rachunkowości - rozumie się przez to ustawę z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351, 1495, 1571, 1655 i 1680 oraz z 2020 r. poz. 568);

  2) rozporządzeniu w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych - rozumie się przez to rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz. U. poz. 1859);

  3) rozporządzeniu w sprawie szczególnych zasad rachunkowości spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych - rozumie się przez to rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (Dz. U. poz. 268 oraz z 2020 r. poz. 1710);

  4) funduszu - rozumie się przez to fundusz inwestycyjny zamknięty, utworzony na podstawie ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. z 2020 r. poz. 95 i 695);

  5) osobie zarządzającej - rozumie się przez to:

   a) osoby mające istotny wpływ na zarządzanie emitentem, w szczególności członka zarządu, osobę wchodzącą w skład organu administrującego, osobę pełniącą obowiązki członka zarządu, kuratora, członka zarządu komisarycznego, syndyka oraz zarządcę ustanowionego w postępowaniu upadłościowym lub likwidatora - w przypadku emitenta będącego przedsiębiorcą,

   b) osoby mające istotny wpływ na działalność funduszu, w szczególności na decyzje inwestycyjne, w tym: członka zarządu, osobę pełniącą obowiązki członka zarządu, kuratora lub członka zarządu komisarycznego towarzystwa funduszy inwestycyjnych zarządzającego funduszem albo zarządzającego z UE, w przypadku gdy na podstawie umowy, o której mowa w art. 4 ust. 1b ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, zarządza funduszem oraz prowadzi jego sprawy, likwidatora, osoby odpowiedzialne w towarzystwie funduszy inwestycyjnych albo zarządzającym z UE, w przypadku gdy na podstawie umowy, o której mowa w art. 4 ust. 1b ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, zarządza funduszem oraz prowadzi jego sprawy, za zarządzanie funduszem, w tym portfelem inwestycyjnym lub jego częścią - w przypadku emitenta będącego funduszem;

  6) osobie nadzorującej - rozumie się przez to:

   a) członka rady nadzorczej, członka komisji rewizyjnej, osobę wchodzącą w skład organu administrującego lub członka innego organu, powołanego w podmiocie w celu nadzorowania jego prawidłowego działania - w przypadku emitenta będącego przedsiębiorcą,

   b) członka rady nadzorczej towarzystwa funduszy inwestycyjnych zarządzającego podmiotem albo zarządzającego z UE, w przypadku gdy na podstawie umowy, o której mowa w art. 4 ust. 1b ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, zarządza podmiotem oraz prowadzi jego sprawy - w przypadku emitenta będącego funduszem;

  7) podmiocie powiązanym - rozumie się przez to podmiot powiązany, o którym mowa w art. 90h ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych;

  8) sprawozdaniu finansowym - rozumie się przez to sprawozdanie finansowe, sporządzone zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości i ujawniające dane zgodnie z wymogami rozporządzenia, a w przypadku emitenta będącego:

   a) funduszem - zgodnie z przepisami rozporządzenia w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych, a także połączone sprawozdanie finansowe funduszu z wydzielonymi subfunduszami oraz sprawozdania jednostkowe subfunduszy,

   b) spółdzielczą kasą oszczędnościowo-kredytową lub Krajową Spółdzielczą Kasą Oszczędnościowo-Kredytową - zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości i rozporządzenia w sprawie szczególnych zasad rachunkowości spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych;

  9) skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym - rozumie się przez to skonsolidowane sprawozdanie finansowe, sporządzone zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości i ujawniające dane zgodnie z wymogami rozporządzenia;

  10) danych porównywalnych - rozumie się przez to dane porównawcze sporządzone, odpowiednio w sposób zapewniający ich porównywalność przez zastosowanie jednolitych zasad (polityki) rachunkowości we wszystkich prezentowanych okresach, zgodnych z zasadami (polityką) rachunkowości, stosowanymi przez emitenta przy sporządzaniu sprawozdania finansowego, skróconego sprawozdania finansowego lub skonsolidowanego sprawozdania finansowego, za ostatni okres, oraz przez ujęcie korekt błędów w okresach, których one dotyczą, bez względu na okres, w którym zostały ujęte w księgach rachunkowych; kwotę korekty z tytułu zmian zasad (polityki) rachunkowości i korekty błędu odnosi się na kapitał własny i wykazuje jako niepodzielony zysk lub niepokrytą stratę z lat ubiegłych;

  11) MSR - rozumie się przez to Międzynarodowe Standardy Rachunkowości, Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej oraz związane z nimi interpretacje ogłoszone w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej;

  12) jednostce dominującej - rozumie się przez to jednostkę dominującą w rozumieniu ustawy o rachunkowości;

  13) wspólniku jednostki współzależnej - rozumie się przez to wspólnika jednostki współzależnej w rozumieniu ustawy o rachunkowości;

  14) znaczącym inwestorze - rozumie się przez to znaczącego inwestora w rozumieniu ustawy o rachunkowości;

  15) jednostce zależnej - rozumie się przez to jednostkę zależną w rozumieniu ustawy o rachunkowości;

  16) jednostce współzależnej - rozumie się przez to jednostkę współzależną w rozumieniu ustawy o rachunkowości;

  17) jednostce stowarzyszonej - rozumie się przez to jednostkę stowarzyszoną w rozumieniu ustawy o rachunkowości;

  18) jednostkach podporządkowanych - rozumie się przez to jednostki podporządkowane w rozumieniu ustawy o rachunkowości;

  19) jednostkach powiązanych - rozumie się przez to jednostki powiązane w rozumieniu ustawy o rachunkowości;

  20) grupie kapitałowej - rozumie się przez to grupę kapitałową w rozumieniu ustawy o rachunkowości;

  21) zaangażowaniu w kapitale - rozumie się przez to zaangażowanie w kapitale w rozumieniu ustawy o rachunkowości;

  22) CCP - rozumie się przez to podmiot, o którym mowa w art. 2 pkt 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, kontrahentów centralnych i repozytoriów transakcji (Dz. Urz. UE L 201 z 27.07.2012, str. 1, z późn. zm.);

  23) alternatywnej spółce inwestycyjnej - rozumie się przez to alternatywną spółkę inwestycyjną w rozumieniu ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi.

§ 3. 1. Sprawozdania finansowe i skonsolidowane sprawozdania finansowe oraz dane porównywalne sporządza się w zakresie określonym:

  1) dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową oraz dla emitentów papierów wartościowych będących alternatywnymi spółkami inwestycyjnymi - w załączniku nr 1 do rozporządzenia,

  2) dla emitentów papierów wartościowych będących zakładami ubezpieczeń lub zakładami reasekuracji - w załączniku nr 2 do rozporządzenia,

  3) dla emitentów papierów wartościowych będących domami maklerskimi - w załączniku nr 3 do rozporządzenia

- z pominięciem tych informacji lub poszczególnych pozycji, które nie wystąpiły w okresie objętym odpowiednio sprawozdaniem finansowym, skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym i danymi porównywalnymi.

2. W dodatkowych informacjach i objaśnieniach wykazuje się inne niż określone w ust. 1 istotne dane i objaśnienia niezbędne do tego, aby sprawozdanie finansowe, skonsolidowane sprawozdanie finansowe i dane porównywalne odpowiadały warunkom określonym w art. 4 ust. 1, 1a i 4a ustawy o rachunkowości.

3. Sprawozdania finansowe oraz dane porównywalne dla emitentów papierów wartościowych będących bankami sporządza się w zakresie określonym w załączniku nr 4 do rozporządzenia, z pominięciem tych informacji lub poszczególnych pozycji, które nie wystąpiły w okresie objętym odpowiednio sprawozdaniem finansowym i danymi porównywalnymi. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio.

4. Sprawozdania finansowe i dane porównywalne dla emitentów papierów wartościowych będących funduszami sporządza się w zakresie określonym w rozporządzeniu w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych.

5. Sprawozdania finansowe i dane porównywalne dla emitentów papierów wartościowych będących spółdzielczymi kasami oszczędnościowo-kredytowymi lub Krajową Spółdzielczą Kasą Oszczędnościowo-Kredytową sporządza się w zakresie określonym w ustawie o rachunkowości i rozporządzeniu w sprawie szczególnych zasad rachunkowości spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych.

§ 4. Informacje zawarte w sprawozdaniu finansowym, skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym i danych porównywalnych przedstawia się ze szczegółowością większą niż określona w załącznikach do rozporządzenia - jeżeli wynika to z potrzeb lub specyfiki jednostki.

§ 5. W sprawozdaniu finansowym, skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym oraz danych porównywalnych wskazuje się walutę i jednostkę, w jakiej zostały zaprezentowane dane finansowe w nich zawarte.

§ 6. 1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego i danych porównywalnych zawiera, przy uwzględnieniu specyfiki działalności emitenta, w szczególności:

  1) nazwę (firmę), siedzibę i adres, wskazanie właściwego sądu rejestrowego i numeru rejestru oraz podstawowy przedmiot działalności emitenta według Polskiej Klasyfikacji Działalności, zwanej dalej "PKD", a w przypadku gdy papiery wartościowe emitenta znajdują się w obrocie na rynku regulowanym - także wskazanie branży według klasyfikacji przyjętej przez dany rynek;

  2) wskazanie czasu trwania emitenta, jeżeli jest oznaczony;

  3) wskazanie okresów, za które prezentowane są sprawozdanie finansowe i dane porównywalne;

  4) informacje dotyczące składu osobowego zarządu oraz rady nadzorczej emitenta;

  5) wskazanie, czy sprawozdanie finansowe i dane porównywalne zawierają dane łączne - jeżeli w skład przedsiębiorstwa emitenta wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe;

  6) wskazanie, czy emitent jest jednostką dominującą, wspólnikiem jednostki współzależnej lub znaczącym inwestorem oraz czy sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe;

  7) w przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w czasie którego nastąpiło połączenie spółek - wskazanie, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek, oraz wskazanie zastosowanej metody rozliczenia połączenia;

  8) wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez emitenta w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności;

  9) stwierdzenie, że sprawozdania finansowe podlegały przekształceniu w celu zapewnienia porównywalności danych, a zestawienie i objaśnienie różnic, będących wynikiem korekt z tytułu zmian zasad (polityki) rachunkowości lub korekt błędów, zostało zamieszczone w dodatkowej nocie objaśniającej;

  10) wskazanie, czy w przedstawionym sprawozdaniu finansowym lub danych porównywalnych dokonano korekt wynikających z zastrzeżeń biegłego rewidenta, które zostały zamieszczone w sprawozdaniach z badania sprawozdań finansowych za lata, za które sprawozdanie finansowe lub dane porównywalne zostały zamieszczone w prospekcie;

  11) opis przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), ustalenia przychodów, kosztów i wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego i danych porównywalnych;

  12) wskazanie średnich kursów wymiany złotego, w okresach objętych sprawozdaniem finansowym i danymi porównywalnymi, w stosunku do euro lub innej waluty, ustalanych przez Narodowy Bank Polski, w szczególności:

   a) kursu obowiązującego na ostatni dzień każdego okresu,

   b) kursu średniego w każdym okresie, obliczonego jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie, a w uzasadnionych przypadkach - obliczonego jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień danego okresu i ostatni dzień okresu go poprzedzającego,

   c) najwyższego i najniższego kursu w każdym okresie;

  13) wskazanie co najmniej podstawowych pozycji bilansu, rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych ze sprawozdania finansowego i danych porównywalnych, przeliczonych na euro lub inną walutę, ze wskazaniem zasad przyjętych do tego przeliczenia;

  14) wskazanie i objaśnienie różnic w wartości ujawnionych danych oraz istotnych różnic dotyczących przyjętych zasad (polityki) rachunkowości - zgodnie z § 7.

2. Wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego i danych porównywalnych zawiera, przy uwzględnieniu specyfiki działalności emitenta, w szczególności:

  1) nazwę (firmę), siedzibę i adres, wskazanie właściwego sądu rejestrowego i numeru rejestru, podstawowy przedmiot działalności emitenta według PKD i podstawowe segmenty działalności grupy kapitałowej emitenta oraz opis jego roli w grupie, a w przypadku gdy papiery wartościowe emitenta znajdują się w obrocie na rynku regulowanym - także wskazanie branży według klasyfikacji przyjętej przez dany rynek;

  2) wskazanie czasu trwania emitenta i jednostek z grupy kapitałowej, jeżeli jest oznaczony;

  3) wskazanie okresów, za które prezentowane są skonsolidowane sprawozdanie finansowe i dane porównywalne, oraz lat obrotowych i okresów objętych sprawozdaniami finansowymi jednostek powiązanych, jeżeli są one różne od okresu objętego skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym i danymi porównywalnymi;

  4) informacje dotyczące składu osobowego zarządu oraz rady nadzorczej emitenta;

  5) wskazanie, że skonsolidowane sprawozdanie finansowe i dane porównywalne zawierają dane łączne -jeżeli w skład przedsiębiorstwa emitenta lub jednostek grupy kapitałowej wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe;

  6) w przypadku skonsolidowanego sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w czasie którego nastąpiło połączenie spółek - wskazanie, że jest to skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek, oraz wskazanie zastosowanej metody rozliczenia połączenia;

  7) wskazanie, czy skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez emitenta i jednostki grupy kapitałowej w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności;

  8) graficzne przedstawienie struktury organizacyjnej grupy kapitałowej emitenta, a także jego jednostek podporządkowanych i jednostki dominującej oraz informacje dotyczące rodzaju powiązań łączących te jednostki;

  9) wykaz:

   a) jednostek wchodzących w skład grupy kapitałowej objętych konsolidacją, wycenianych metodą praw własności lub metodą proporcjonalną, ze wskazaniem:

    - ich nazw (firm), siedzib i adresów,

    - ich przedmiotów działalności,

    - właściwych sądów lub innych organów prowadzących dla nich rejestry,

    - udziału posiadanego przez emitenta w kapitale tych jednostek oraz udziału w całkowitej liczbie głosów,

    - kryteriów zastosowanych przez emitenta do objęcia skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym jednostek zależnych, jeżeli sprawowanie kontroli nad nimi nie wynika z posiadania większości całkowitej liczby głosów, oraz, w przypadku jednostek objętych konsolidacją - z podaniem ogólnych proporcji udziałów stron trzecich dla każdej jednostki osobno,

    - ich udziału w kapitałach innych podmiotów wchodzących w skład grupy kapitałowej,

   b) jednostek wchodzących w skład grupy kapitałowej nieobjętych konsolidacją, niewycenianych metodą praw własności lub metodą proporcjonalną, ze wskazaniem podstawy prawnej i uzasadnienia odstąpienia od odpowiednio konsolidacji lub wyceny oraz z podaniem:

    - kwoty ich przychodów netto ze sprzedaży produktów i towarów oraz z operacji finansowych,

    - ich wyniku finansowego i sumy bilansowej za ostatni rok obrotowy,

    - udziału posiadanego przez emitenta w kapitale tych jednostek oraz udziału w całkowitej liczbie głosów,

    - ich udziału w kapitałach innych podmiotów wchodzących w skład grupy kapitałowej;

  10) informację o zmianie składu jednostek podlegających konsolidacji, wycenie metodą praw własności lub wycenie metodą proporcjonalną, w okresie objętym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym i danymi porównywalnymi, w tym:

   a) podstawowe wielkości sprawozdań finansowych,

   b) nazwy (firmy), siedziby i adresy jednostek, które zaprzestano obejmować skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym,

   c) nazwy (firmy), siedziby i adresy jednostek nieobjętych skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym w poprzednich okresach

  - ze wskazaniem, że jest to skonsolidowane sprawozdanie finansowe, sporządzone po tych zmianach;

  11) wykaz jednostek innych niż jednostki podporządkowane, w których emitent lub jednostki podporządkowane posiadają zaangażowanie w kapitale, ze wskazaniem:

   a) ich nazw (firm), siedzib i adresów,

   b) wysokości kapitału podstawowego tych jednostek,

   c) wysokości zatwierdzonego wyniku finansowego tych jednostek za ostatni rok obrotowy,

   d) udziału posiadanego przez emitenta lub jednostki podporządkowane w kapitale podstawowym tych jednostek oraz udziału w całkowitej liczbie głosów;

  12) wskazanie, że skonsolidowane sprawozdania finansowe podlegały przekształceniu w celu zapewnienia porównywalności danych, a zestawienie i objaśnienie różnic, będących wynikiem korekt z tytułu zmian zasad (polityki) rachunkowości lub korekt błędów, zostało zamieszczone w dodatkowej nocie objaśniającej;

  13) wskazanie, czy w przedstawionym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym lub w danych porównywalnych dokonano korekt wynikających z zastrzeżeń biegłego rewidenta, które zostały zamieszczone w sprawozdaniach z badania skonsolidowanych sprawozdań finansowych za lata, za które skonsolidowane sprawozdanie finansowe lub dane porównywalne zostały zamieszczone w prospekcie;

  14) opis:

   a) przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), ustalenia przychodów, kosztów i wyniku finansowego,

   b) sposobu sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego i danych porównywalnych, w tym obowiązujących, przy sporządzaniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego, zasad sporządzania jednostkowych sprawozdań finansowych,

   c) metod i zasad obejmowania jednostek powiązanych skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym;

  15) wskazanie średnich kursów wymiany złotego, w okresach objętych skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym i danymi porównywalnymi, w stosunku do euro lub innej waluty, ustalanych przez Narodowy Bank Polski, w szczególności:

   a) kursu obowiązującego na ostatni dzień każdego okresu,

   b) kursu średniego w każdym okresie, obliczonego jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie, a w uzasadnionych przypadkach - obliczonego jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień danego okresu i ostatni dzień okresu go poprzedzającego,

   c) najwyższego i najniższego kursu w każdym okresie;

  16) wskazanie co najmniej podstawowych pozycji skonsolidowanego bilansu, rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych ze skonsolidowanego sprawozdania finansowego i danych porównywalnych, przeliczonych na euro lub inną walutę, ze wskazaniem zasad przyjętych do tego przeliczenia;

  17) wskazanie i objaśnienie różnic w wartości ujawnionych danych oraz istotnych różnic dotyczących przyjętych zasad (polityki) rachunkowości - zgodnie z § 7.

§ 7. 1. We wprowadzeniu do sprawozdania finansowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego zamieszcza się wskazanie i objaśnienie różnic w wartości ujawnionych danych, dotyczących co najmniej kapitału własnego (aktywów netto) i wyniku finansowego netto, oraz istotnych różnic dotyczących przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, pomiędzy sprawozdaniami finansowymi, skonsolidowanymi sprawozdaniami finansowymi i danymi porównywalnymi, sporządzonymi zgodnie z polskimi zasadami rachunkowości, a odpowiednio sprawozdaniami finansowymi, skonsolidowanymi sprawozdaniami finansowymi i danymi porównywalnymi, które zostałyby sporządzone zgodnie z MSR.

2. Wskazania różnic w wartości ujawnionych danych dla danego obszaru nie dokonuje się, jeżeli wskazanie danych w sposób wiarygodny nie jest możliwe mimo dołożenia należytej staranności, przy czym informację o takiej sytuacji podaje się wraz ze stosownymi wyjaśnieniami.

§ 8. 1. Przepisy rozporządzenia stosuje się po raz pierwszy do sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych sporządzanych za okresy sprawozdawcze rozpoczynające się w 2020 r. i niezakończone do dnia wejścia w życie rozporządzenia.

2. Sprawozdania finansowe i skonsolidowane sprawozdania finansowe za okresy sprawozdawcze rozpoczynające się w 2019 r. i niezakończone do dnia wejścia w życie rozporządzenia mogą być sporządzane zgodnie z przepisami rozporządzenia.

§ 9. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem pkt 8 w części "B. Dodatkowe noty objaśniające" w części "Dodatkowe informacje i objaśnienia" w załączniku nr 1 do rozporządzenia, który wchodzi w życie z dniem 1 marca 2021 r.*)

_____________________
*) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 18.10.2005 r. w sprawie zakresu informacji wykazywanych w sprawozdaniach finansowych i skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych, wymaganych w prospekcie emisyjnym dla emitentów z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dla których właściwe są polskie zasady rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 1449), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zgodnie z art. 45 pkt 2 ustawy z dnia 16.10.2019 r. o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2217 oraz z 2020 r. poz. 288 i 695).
Uwaga od redakcji: rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 12.11.2020 r.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Finansów
z dnia 5 października 2020 r. (poz. 2000)

(pominięto)

 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60