Facebook

Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » Inne » Obrót instrumentami finansowymi »  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25.04.2019 r. w ...

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25.04.2019 r. w sprawie szczegółowych warunków, jakie musi spełniać rynek oficjalnych notowań oraz emitenci papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na tym rynku1)

Tekst pierwotny - bieżący
 Dz. U. z 2019 r. poz. 803

Na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 2286, 2243 i 2244 oraz z 2019 r. poz. 730) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Rynek oficjalnych notowań zapewnia, aby do obrotu na tym rynku dopuszczone były akcje wyłącznie spełniające łącznie następujące warunki:

  1) zostały dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym;

  2) są swobodnie zbywalne;

  3) wszystkie wyemitowane akcje danego rodzaju zostały objęte wnioskiem o dopuszczenie do obrotu na rynku oficjalnych notowań do właściwego organu spółki prowadzącej rynek oficjalnych notowań, zwanym dalej "wnioskiem";

  4) iloczyn liczby i prognozowanej ceny rynkowej akcji objętych wnioskiem, a w przypadku gdy określenie tej ceny nie jest możliwe - kapitały własne emitenta, wynoszą co najmniej równowartość w złotych 1.000.000 euro;

  5) w dacie złożenia wniosku istnieje rozproszenie akcji objętych wnioskiem, zapewniające płynność obrotu tymi akcjami.

2. Rozproszenie akcji zapewnia płynność obrotu, jeżeli w posiadaniu akcjonariuszy, z których każdy posiada nie więcej niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu, znajduje się:

  1) co najmniej 25% akcji spółki objętych wnioskiem lub

  2) co najmniej 500.000 akcji spółki o łącznej wartości wynoszącej co najmniej równowartość w złotych 17.000.000 euro, według ostatniej ceny emisyjnej lub ceny sprzedaży akcji, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach - według prognozowanej ceny rynkowej.

3. Warunek, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, nie wymaga spełnienia, jeżeli z ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, zwanej dalej "ustawą", lub innych ustaw wynika, że akcje, które nie są objęte wnioskiem, nie mogą być przedmiotem obrotu, a informacja o tym została, wraz z odpowiednim wyjaśnieniem, podana do publicznej wiadomości w trybie określonym w odrębnych przepisach.

4. Warunek, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, nie wymaga spełnienia, jeżeli przedmiotem wniosku są akcje emitenta, tego samego rodzaju co akcje już dopuszczone do obrotu na rynku oficjalnych notowań.

5. Warunek, o którym mowa w ust. 1 pkt 5, nie wymaga spełnienia, jeżeli:

  1) co najmniej 25% akcji tego samego emitenta objętych wnioskiem i akcji będących przedmiotem obrotu na tym samym rynku oficjalnych notowań znajduje się w posiadaniu akcjonariuszy, z których każdy posiada nie więcej niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu, lub

  2) liczba akcji objętych wnioskiem oraz akcji będących przedmiotem obrotu, a także sposób przeprowadzenia ich subskrypcji lub sprzedaży pozwala uznać, że obrót tymi akcjami na rynku oficjalnych notowań uzyska wielkość zapewniającą płynność, lub

  3) rozproszenie akcji, o którym mowa w ust. 1 pkt 5, zostało osiągnięte w jednym lub większej liczbie państw członkowskich, w których akcje te są już notowane na rynku oficjalnych notowań.

6. Wartość, o której mowa w ust. 1 pkt 4 i ust. 2 pkt 2, ustala się z zastosowaniem średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego w dniu poprzedzającym datę złożenia wniosku.

§ 2. 1. Rynek oficjalnych notowań zapewnia, aby dopuszczenie akcji do obrotu na tym rynku mogło nastąpić, jeżeli spółka będąca emitentem tych akcji ogłaszała, na zasadach określonych w odrębnych przepisach, sprawozdania finansowe co najmniej przez trzy kolejne lata obrotowe poprzedzające dzień złożenia wniosku.

2. Warunek, o którym mowa w ust. 1, nie wymaga spełnienia, jeżeli za dopuszczeniem akcji do obrotu na rynku oficjalnych notowań przemawia uzasadniony interes spółki lub inwestorów, a spółka podała do publicznej wiadomości, w sposób określony w odrębnych przepisach, informacje umożliwiające inwestorom ocenę jej sytuacji finansowej i gospodarczej oraz ryzyka związanego z nabywaniem akcji objętych wnioskiem.

§ 3. 1. Rynek oficjalnych notowań zapewnia, aby do obrotu na tym rynku dopuszczone były obligacje wyłącznie spełniające łącznie następujące warunki, z zastrzeżeniem § 4:

  1) zostały dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym;

  2) są swobodnie zbywalne;

  3) wnioskiem zostały objęte wszystkie obligacje tego samego rodzaju;

  4) łączna wartość nominalna obligacji objętych wnioskiem, ustalona w sposób określony w § 1 ust. 6, wyniosła co najmniej równowartość w złotych 200 000 euro.

2. Rynek oficjalnych notowań zapewnia, aby do obrotu na tym rynku dopuszczone były obligacje zamienne na akcje i obligacje z prawem pierwszeństwa, wyłącznie jeżeli spełniają warunki, o których mowa w ust. 1, a akcje wyemitowane w celu realizacji uprawnień wynikających z tych obligacji są:

  1) dopuszczone do tego obrotu albo

  2) objęte wnioskiem, łącznie z tymi obligacjami.

§ 4. Rynek oficjalnych notowań zapewnia, aby do obrotu na tym rynku dopuszczone były obligacje i inne dłużne papiery wartościowe, emitowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, gminy, powiaty oraz województwa, a także związki tych jednostek, jak również przez państwa członkowskie oraz jednostki władz regionalnych lub lokalnych tych państw, a także obligacje, o których mowa w art. 39p ust. 1 ustawy z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 2014 i 2244 oraz z 2019 r. poz. 730), wyłącznie jeżeli:

  1) są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym;

  2) są swobodnie zbywalne;

  3) wnioskiem zostały objęte wszystkie papiery wartościowe tego samego rodzaju.

§ 5. 1. Rynek oficjalnych notowań zapewnia, aby do obrotu na tym rynku dopuszczone były kwity depozytowe wyłącznie spełniające łącznie następujące warunki:

  1) zostały dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym;

  2) są swobodnie zbywalne;

  3) iloczyn liczby i prognozowanej ceny rynkowej kwitów depozytowych wynosi co najmniej równowartość w złotych 1.000.000 euro, ustaloną w sposób określony w § 1 ust. 6;

  4) papiery wartościowe, w związku z którymi kwity depozytowe zostały wyemitowane, zostały dopuszczone do obrotu na zagranicznym rynku regulowanym.

2. Warunek, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, nie wymaga spełnienia, jeżeli przedmiotem wniosku są kwity depozytowe tego samego rodzaju co kwity depozytowe już dopuszczone do obrotu na rynku oficjalnych notowań.

§ 6. Rynek oficjalnych notowań może określić w regulaminie rynku regulowanego, o którym mowa w art. 28 ustawy, bardziej rygorystyczne niż przewidziane w rozporządzeniu warunki dopuszczenia papierów wartościowych do obrotu na rynku oficjalnych notowań.

§ 7. 1. Rynek oficjalnych notowań zapewnia, aby papiery wartościowe dopuszczone do obrotu na tym rynku, które przestały spełniać warunek:

  1) dopuszczenia do obrotu na rynku regulowanym,

  2) swobodnej zbywalności

- nie były przedmiotem obrotu na rynku oficjalnych notowań.

2. W przypadku papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na rynku oficjalnych notowań, które przestały spełniać warunki określone w rozporządzeniu, inne niż wymienione w ust. 1, będące podstawą dopuszczenia do obrotu na rynku oficjalnych notowań, rynek oficjalnych notowań może podjąć działania mające na celu wykluczenie tych papierów wartościowych z obrotu na tym rynku i przeniesienie ich na:

  1) rynek regulowany, niebędący rynkiem oficjalnych notowań, prowadzony przez tę samą spółkę, która prowadzi rynek oficjalnych notowań;

  2) alternatywny system obrotu prowadzony przez tę samą spółkę, która prowadzi rynek oficjalnych notowań, pod warunkiem wyrażenia zgody przez emitenta;

  3) rynek regulowany niebędący rynkiem oficjalnych notowań, prowadzony przez inną spółkę, pod warunkiem wyrażenia zgody przez tę spółkę oraz przez emitenta.

§ 8. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.2)

__________________
1) Niniejsze rozporządzenie w zakresie swojej regulacji wdraża dyrektywę 2001/34/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28.05.2001 r. w sprawie dopuszczenia papierów wartościowych do publicznego obrotu giełdowego oraz informacji dotyczących tych papierów wartościowych, które podlegają publikacji (Dz. Urz. WE L 184 z 06.07.2001, str. 1 - Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne rozdz. 6, t. 4, str. 24, Dz. Urz. UE L 96 z 12.04.2003, str. 16 - Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne rozdz. 6, t. 4, str. 367, Dz. Urz. UE L 345 z 31.12.2003, str. 64 - Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne rozdz. 6, t. 6, str. 356, Dz. Urz. UE L 390 z 31.12.2004, str. 38 oraz Dz. Urz. UE L 79 z 24.03.2005, str. 9).
2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 12.05.2010 r. w sprawie szczegółowych warunków, jakie musi spełniać rynek oficjalnych notowań giełdowych oraz emitenci papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na tym rynku (Dz. U. poz. 547), które utraciło moc z dniem 22.04.2019 r. zgodnie z art. 34 pkt 1 ustawy z dnia 1.03.2018 r. o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 685).
Uwaga od redakcji: rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 29.04.2019 r.

 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60