Facebook

Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » Inne » Publiczny obrót papierami wartościowymi »  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14.11.2005 r. w ...

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14.11.2005 r. w sprawie nabywania akcji spółki publicznej w drodze przymusowego wykupu

Tekst pierwotny - bieżący
 Dz. U. z 2005 r. nr 229, poz. 1948
Uwaga od redakcji:
Rozporządzenie traci moc z dniem 1.03.2021 r.

Na podstawie art. 82 ust. 7 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. nr 184, poz. 1539) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa szczegółowy sposób ogłaszania informacji o zamiarze nabycia akcji spółki publicznej w drodze przymusowego wykupu i szczegółowe warunki nabywania akcji objętych przymusowym wykupem.

§ 2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

  1) ustawie - rozumie się przez to ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych;

  2) Kodeksie spółek handlowych - rozumie się przez to ustawę z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. nr 94, poz. 1037, z późn. zm.);

  3) przymusowym wykupie - rozumie się przez to żądanie sprzedaży, o którym mowa w art. 82 ust. 1 ustawy;

  4) spółce - rozumie się przez to spółkę publiczną będącą emitentem akcji objętych przymusowym wykupem;

  5) żądającym sprzedaży - rozumie się przez to akcjonariusza spółki, który wykonuje przysługujące mu prawo przymusowego wykupu;

  6) wykupującym - rozumie się przez to:

   a) żądającego sprzedaży lub

   b) podmiot zależny od żądającego sprzedaży, lub

   c) podmiot dominujący wobec żądającego sprzedaży, lub

   d) podmiot będący stroną zawartego z żądającym sprzedaży porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 ustawy

  - osiągających liczbę głosów z akcji uprawniającą do przymusowego wykupu, jeżeli nabywają akcje spółki w ramach przymusowego wykupu;

  7) podmiocie pośredniczącym - rozumie się przez to podmiot prowadzący działalność maklerską na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, będący uczestnikiem Krajowego Depozytu, za pośrednictwem którego żądający sprzedaży ogłasza i przeprowadza przymusowy wykup;

  8) cenie wykupu - rozumie się przez to cenę przymusowego wykupu, po której nabywane są akcje objęte przymusowym wykupem;

  9) rozpoczęciu przymusowego wykupu - rozumie się przez to dzień ogłoszenia informacji o zamiarze nabycia akcji w drodze przymusowego wykupu, w sposób określony w § 3 ust. 1 i 2, przypadający nie później niż w 14 dniu roboczym po dniu dokonania zawiadomienia, o którym mowa w art. 82 ust. 5 ustawy;

  10) dniu wykupu - rozumie się przez to dzień przypadający nie później niż w trzydziestym dniu od dnia rozpoczęcia przymusowego wykupu, w którym następuje przeniesienie praw z akcji objętych przymusowym wykupem na wykupującego;

  11) Krajowym Depozycie - rozumie się przez to Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.

§ 3. 1. Podmiot pośredniczący ogłasza - poprzez przekazanie co najmniej jednej agencji informacyjnej, o której mowa w art. 58 ust. 1 ustawy, oraz poprzez publikację w co najmniej jednym dzienniku o zasięgu ogólnopolskim - zamiar nabycia akcji w drodze przymusowego wykupu, wraz z informacjami na temat przymusowego wykupu załączonymi do zawiadomienia, o którym mowa w art. 82 ust. 5 ustawy, zwanymi dalej "informacją", zawierającymi:

  1) treść żądania, ze wskazaniem jego podstawy prawnej;

  2) imię i nazwisko lub firmę (nazwę), miejsce zamieszkania (siedzibę) oraz adres żądającego sprzedaży;

  3) imię i nazwisko lub firmę (nazwę), miejsce zamieszkania (siedzibę) oraz adres wykupującego;

  4) firmę, siedzibę, adres, numery telefonu, faksu oraz adres poczty elektronicznej podmiotu pośredniczącego;

  5) oznaczenie akcji objętych przymusowym wykupem oraz ich liczby i rodzaju, ze wskazaniem liczby głosów na walnym zgromadzeniu, do jakiej uprawnia jedna akcja danego rodzaju, wysokości kapitału zakładowego spółki i łącznej liczby jej akcji;

  6) procentową liczbę głosów z akcji objętych przymusowym wykupem i odpowiadającą jej liczbę akcji;

  7) określenie proporcji, w jakich nastąpi nabycie akcji przez każdy z podmiotów - jeżeli akcje mają być nabyte przez więcej niż jeden podmiot;

  8) cenę wykupu, określoną odrębnie dla każdego z rodzajów akcji o tożsamych uprawnieniach co do prawa głosu - jeżeli akcje objęte przymusowym wykupem różnią się pod względem liczby głosów na walnym zgromadzeniu, do jakiej uprawnia akcja danego rodzaju;

  9) cenę ustaloną zgodnie z art. 79 ust. 1-3 ustawy, od której nie może być niższa cena wykupu, określoną odrębnie dla każdego z rodzajów akcji o tożsamych uprawnieniach co do prawa głosu - jeżeli akcje objęte przymusowym wykupem różnią się pod względem liczby głosów na walnym zgromadzeniu, do jakiej uprawnia akcja danego rodzaju, ze wskazaniem podstaw ustalenia tej ceny;

  10) procentową liczbę głosów z akcji oraz odpowiadającą jej liczbę akcji, jaką samodzielnie posiada żądający sprzedaży;

  11) wskazanie podmiotów zależnych od żądającego sprzedaży lub wobec niego dominujących oraz podmiotów będących stronami zawartego z nim porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 ustawy, oraz rodzaju powiązań między tymi podmiotami a żądającym sprzedaży - jeżeli żądający sprzedaży osiągnął wspólnie z tymi podmiotami liczbę głosów z akcji uprawniającą do przymusowego wykupu;

  12) procentową liczbę głosów z akcji oraz odpowiadającą jej liczbę akcji, jaką posiada każdy z podmiotów, o których mowa w pkt 11;

  13) dzień rozpoczęcia przymusowego wykupu;

  14) dzień wykupu;

  15) pouczenie, że właściciele akcji zdematerializowanych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. nr 183, poz. 1538) zostaną pozbawieni swoich praw z akcji poprzez zapisanie, w dniu wykupu, akcji podlegających przymusowemu wykupowi na rachunku papierów wartościowych wykupującego;

  16) miejsce i termin wydawania akcji objętych przymusowym wykupem przez ich właścicieli, wraz z pouczeniem, iż mogą oni zostać pozbawieni swoich praw z akcji poprzez unieważnienie dokumentu akcji w trybie określonym w § 8 - w przypadku akcji mających formę dokumentu;

  17) miejsce, termin i sposób zapłaty za nabywane akcje;

  18) wzmiankę o złożeniu w podmiocie pośredniczącym uwierzytelnionych kopii świadectw depozytowych lub dokumentów akcji albo zaświadczeń wydanych na dowód złożenia akcji u notariusza, w banku lub firmie inwestycyjnej, potwierdzających osiągnięcie liczby głosów z akcji uprawniającej do przymusowego wykupu;

  19) wzmiankę o ustanowieniu zabezpieczenia, o którym mowa w art. 82 ust. 4 ustawy, na okres nie krótszy niż do końca dnia zapłaty ceny wykupu, ze wskazaniem czy zapłata nastąpi z wykorzystaniem tego zabezpieczenia zgodnie z § 6 ust. 2.

2. Publikacja w dzienniku, o którym mowa w ust. 1, następuje w dniu przekazania informacji agencji informacyjnej.

3. Po ogłoszeniu informacji podmiot pośredniczący niezwłocznie przekazuje informację spółce oraz Krajowemu Depozytowi.

§ 4. 1. W przypadku gdy przedmiotem przymusowego wykupu są akcje zdematerializowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych, na których są zapisane te akcje, po otrzymaniu od Krajowego Depozytu informacji o przymusowym wykupie, dokonują ich blokady na tych rachunkach od dnia otrzymania informacji do dnia wykupu.

2. Podmiot pośredniczący składa w Krajowym Depozycie dyspozycje przeniesienia akcji zdematerializowanych na konto depozytowe podmiotu pośredniczącego, zgodne co do formy, zakresu oraz sposobu i terminu ich składania z regulacjami prawnymi Krajowego Depozytu, wydanymi na podstawie regulaminu, o którym mowa w art. 50 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.

3. Krajowy Depozyt dokonuje w dniu wykupu przeniesienia akcji zdematerializowanych, objętych przymusowym wykupem, na konto depozytowe podmiotu pośredniczącego, w zamian za zapłatę ceny wykupu.

4. Wykup akcji zdematerializowanych następuje poprzez dokonanie, w dniu wykupu, zapisu tych akcji na rachunku papierów wartościowych wykupującego, w zamian za zapłatę ceny wykupu.

§ 5. 1. W przypadku gdy przedmiotem przymusowego wykupu są akcje mające formę dokumentu, wykup następuje poprzez wydanie dokumentów akcji w miejscu i terminie wskazanym w informacji, w zamian za zapłatę ceny wykupu.

2. Wykonanie przymusowego wykupu akcji imiennych następuje z uwzględnieniem art. 9218 zdanie drugie ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93, z późn. zm.).

3. Jeżeli dokumenty akcji objętych przymusowym wykupem znajdują się w posiadaniu zależnym albo w dzierżeniu osoby trzeciej, wykup następuje z uwzględnieniem art. 350 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny.

4. Wydawanie akcji mających formę dokumentu przez ich właścicieli następuje w jednostkach organizacyjnych podmiotu pośredniczącego.

5. Zapłata przez podmiot pośredniczący ceny wykupu za akcje mające formę dokumentu jest dokonywana nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od dnia wydania dokumentów akcji.

§ 6. 1. Zapłata ceny wykupu następuje w gotówce, w kasie podmiotu pośredniczącego, albo przelewem, na rachunek bankowy wskazany przez właściciela akcji objętych przymusowym wykupem.

2. W przypadku ustanowienia zabezpieczenia w formie pieniężnej, zapłata ceny wykupu może nastąpić ze środków pieniężnych stanowiących zabezpieczenie, o którym mowa w art. 82 ust. 4 ustawy.

§ 7. W przypadku niewydania dokumentów akcji w miejscu i terminie określonym w § 3 ust. 1 pkt 16, środki pieniężne stanowiące zapłatę ceny wykupu za te akcje zostają zdeponowane przez wykupującego na specjalnym rachunku pieniężnym, prowadzonym przez podmiot pośredniczący, na okres wskazany w umowie o prowadzenie tego rachunku. Po upływie tego okresu środki pieniężne podlegają złożeniu do depozytu sądowego w sądzie właściwym dla siedziby podmiotu pośredniczącego.

§ 8. 1. Wykupujący, po upływie terminu określonego w § 3 ust. 1 pkt 16, występuje do zarządu spółki o unieważnienie niewydanych dokumentów akcji, załączając dowód zdeponowania środków pieniężnych, stanowiących zapłatę ceny wykupu za te akcje, na rachunku pieniężnym, o którym mowa w § 7.

2. Zarząd spółki unieważnia dokumenty akcji objętych przymusowym wykupem i wydaje wykupującemu nowe dokumenty akcji tej samej serii i o tym samym numerze. W tym zakresie stosuje się odpowiednio art. 358 Kodeksu spółek handlowych.

3. Koszty unieważnienia dokumentów akcji i wydania nowych dokumentów ponosi wykupujący.

§ 9. 1. Zapłata przez podmiot pośredniczący ceny wykupu za akcje, których dokumenty zostały unieważnione w trybie określonym w § 8, następuje ze środków zdeponowanych na rachunku, o którym mowa w § 7, za zwrotem:

  1) dokumentów akcji unieważnionych w trybie określonym w § 8 albo

  2) duplikatów dokumentów akcji, wydanych przez spółkę w trybie i na warunkach określonych w jej statucie, zgodnie z art. 357 § 2 Kodeksu spółek handlowych, albo

  3) nowego dokumentu akcji, wydanego przez spółkę w trybie i na warunkach określonych w art. 357 § 3 Kodeksu spółek handlowych.

2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do zapłaty ceny wykupu ze środków pieniężnych złożonych do depozytu sądowego, o którym mowa w § 7.

§ 10. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.*)

____________________
*) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 23.11.2005 r.

 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60