Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » Inne » Publiczny obrót papierami wartościowymi »  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18.10.2005 r. w ...

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18.10.2005 r. w sprawie zakresu informacji wykazywanych w sprawozdaniach finansowych i skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych, wymaganych w prospekcie emisyjnym dla emitentów z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dla których właściwe są polskie zasady rachunkowości

 Dz. U. z 2005 r. nr 209, poz. 1743
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 Dz. U. z 2014 r. poz. 300
 zmieniony przez
zmiany w:
 Dz. U. z 2017 r. poz. 1927
 zmieniony przez
zmiany w:
Wyświetl wersje poprzedzające
 Dz. U. z 2019 r. poz. 1449

Na podstawie art. 55 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 623) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa zakres informacji wykazywanych w sprawozdaniach finansowych i skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych wymaganych w prospektach emisyjnych dla emitentów z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dla których, z uwzględnieniem art. 2-26 i 35 rozporządzenia Komisji (WE) nr 809/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie implementacji dyrektywy 2003/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady odnośnie do informacji zamieszczanych w prospekcie emisyjnym, formy prospektu emisyjnego, zamieszczania informacji poprzez odwołania, publikacji prospektu emisyjnego oraz rozpowszechniania informacji o charakterze reklamowym (Dz. Urz. UE L 149 z 30.04.2004, str. 1, z późn. zm. - Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne rozdz. 6, t. 7, str. 307), zwanego dalej "rozporządzeniem 809/2004", właściwe są polskie zasady rachunkowości i którzy zamierzają ubiegać się lub ubiegają się o dopuszczenie papierów wartościowych do obrotu na rynku regulowanym.

Istniejące wersje czasowe § 2
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2005 r. nr 209, poz. 1743
2009.03.15
zmieniony przez
2012.07.01
zmieniony przez
2014.03.12 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2014 r. poz. 300
2016.06.30
zmieniony przez
2017.10.17 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2017 r. poz. 1927
2018.05.12
zmieniony przez
2019.08.02 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2019 r. poz. 1449
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

  1) ustawie o rachunkowości - rozumie się przez to ustawę z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351);

  2) rozporządzeniu w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych - rozumie się przez to rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz. U. poz. 1859);

  2a) rozporządzeniu w sprawie rachunkowości jednostek samorządu terytorialnego - rozumie się przez to rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 1911 oraz z 2018 r. poz. 2471);

  2b) rozporządzeniu w sprawie szczególnych zasad rachunkowości spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych - rozumie się przez to rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2132);

  3) funduszu - rozumie się przez to fundusz inwestycyjny zamknięty, utworzony na podstawie ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1355, 2215, 2243 i 2244 oraz z 2019 r. poz. 730 i 875);

  4) osobie zarządzającej - rozumie się przez to osoby mające istotny wpływ na zarządzanie emitentem, a w szczególności: członka zarządu, osobę pełniącą obowiązki członka zarządu, osobę wchodzącą w skład organu administrującego emitenta, kuratora, członka zarządu komisarycznego, syndyka oraz zarządcę ustanowionego w postępowaniu upadłościowym lub likwidatora;

  5) osobie nadzorującej - rozumie się przez to członka rady nadzorczej, członka komisji rewizyjnej, osobę wchodzącą w skład organu administrującego emitenta lub członka innego, określonego przepisami prawa, organu tego podmiotu, uprawnionego do nadzorowania prawidłowości jego działania;

  6) podmiocie powiązanym - rozumie się przez to podmiot powiązany w rozumieniu międzynarodowych standardów rachunkowości przyjętych zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 lipca 2002 r. w sprawie stosowania międzynarodowych standardów rachunkowości (Dz. Urz. WE L 243 z 11.09.2002, str. 1, z późn. zm. - Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne rozdz. 13, t. 29, str. 609, z późn. zm.), a w przypadku emitenta będącego funduszem - jednostkę powiązaną z towarzystwem funduszy inwestycyjnych zarządzającym emitentem;

  7) sprawozdaniu finansowym - rozumie się przez to sprawozdanie finansowe, sporządzone zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości i ujawniające dane zgodnie z wymogami rozporządzenia, a w przypadku emitenta będącego:

   a) funduszem - zgodnie z przepisami rozporządzenia w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych, a także połączone sprawozdanie finansowe funduszu z wydzielonymi subfunduszami oraz sprawozdania jednostkowe subfunduszy,

   b) jednostką samorządu terytorialnego - zgodnie z przepisami rozporządzenia w sprawie rachunkowości jednostek samorządu terytorialnego,

   c) spółdzielczą kasą oszczędnościowo-kredytową lub Krajową Spółdzielczą Kasą Oszczędnościowo-Kredytową - zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości i rozporządzenia w sprawie szczególnych zasad rachunkowości spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych;

  8) skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym - rozumie się przez to skonsolidowane sprawozdanie finansowe, sporządzone zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości i ujawniające dane zgodnie z wymogami rozporządzenia;

  9) danych porównywalnych - rozumie się przez to dane porównawcze sporządzone, odpowiednio, z uwzględnieniem przepisów rozporządzenia 809/2004, w sposób zapewniający ich porównywalność przez zastosowanie jednolitych zasad (polityki) rachunkowości we wszystkich prezentowanych okresach, zgodnych z zasadami (polityką) rachunkowości, stosowanymi przez emitenta przy sporządzaniu sprawozdania finansowego, skróconego sprawozdania finansowego lub skonsolidowanego sprawozdania finansowego, za ostatni okres, oraz przez ujęcie korekt błędów w okresach, których one dotyczą, bez względu na okres, w którym zostały ujęte w księgach rachunkowych; kwotę korekty z tytułu zmian zasad (polityki) rachunkowości i korekty błędu odnosi się na kapitał własny i wykazuje jako niepodzielony zysk lub niepokrytą stratę z lat ubiegłych; dane porównywalne sporządza się z uwzględnieniem zasad zapewnienia porównywalności określonych w MSR;

  10) MSR - rozumie się przez to Międzynarodowe Standardy Rachunkowości, Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej oraz związane z nimi interpretacje ogłoszone w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej;

  11) jednostce dominującej - rozumie się przez to jednostkę dominującą w rozumieniu ustawy o rachunkowości;

  11a) wspólnika jednostki współzależnej - rozumie się przez to wspólnika jednostki współzależnej w rozumieniu ustawy o rachunkowości;

  12) znaczącym inwestorze - rozumie się przez to znaczącego inwestora w rozumieniu ustawy o rachunkowości;

  13) jednostce zależnej - rozumie się przez to jednostkę zależną w rozumieniu ustawy o rachunkowości;

  14) jednostce współzależnej - rozumie się przez to jednostkę współzależną w rozumieniu ustawy o rachunkowości;

  15) jednostce stowarzyszonej - rozumie się przez to jednostkę stowarzyszoną w rozumieniu ustawy o rachunkowości;

  16) jednostkach podporządkowanych - rozumie się przez to jednostki podporządkowane w rozumieniu ustawy o rachunkowości;

  17) jednostkach powiązanych - rozumie się przez to jednostki powiązane w rozumieniu ustawy o rachunkowości;

  18) grupie kapitałowej - rozumie się przez to grupę kapitałową w rozumieniu ustawy o rachunkowości;

  19) zaangażowaniu w kapitale - rozumie się przez to zaangażowanie w kapitale w rozumieniu ustawy o rachunkowości;

  20) CCP - rozumie się przez to podmiot, o którym mowa w art. 2 pkt 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, kontrahentów centralnych i repozytoriów transakcji (Dz. Urz. UE L 201 z 27.07.2012, str. 1, z późn. zm.);

  21) alternatywnej spółce inwestycyjnej - rozumie się przez to alternatywną spółkę inwestycyjną w rozumieniu ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi.

Istniejące wersje czasowe § 3
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2005 r. nr 209, poz. 1743
2012.07.01
zmieniony przez
2014.03.12 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2014 r. poz. 300
2016.06.30
zmieniony przez
2017.10.17 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2017 r. poz. 1927
2018.05.12
zmieniony przez
2019.08.02 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2019 r. poz. 1449
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 3. 1. Sprawozdania finansowe i skonsolidowane sprawozdania finansowe oraz dane porównywalne sporządza się w zakresie określonym:

  1) dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową lub dla emitentów papierów wartościowych będących alternatywnymi spółkami inwestycyjnymi - w załączniku nr 1 do rozporządzenia,

  2) dla emitentów papierów wartościowych będących bankami - w załączniku nr 2 do rozporządzenia,

  3) dla emitentów papierów wartościowych będących zakładami ubezpieczeń lub zakładami reasekuracji - w załączniku nr 3 do rozporządzenia,

  4) (uchylony)

  5) dla emitentów papierów wartościowych będących domami maklerskimi - w załączniku nr 5 do rozporządzenia,

  6) (uchylony)

  7) (uchylony)

- z pominięciem tych informacji lub poszczególnych pozycji, które nie wystąpiły w okresie objętym odpowiednio sprawozdaniem finansowym, skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym i danymi porównywalnymi.

2. W dodatkowych informacjach i objaśnieniach wykazuje się inne, niż określone w ust. 1, istotne dane i objaśnienia niezbędne do tego, aby sprawozdanie finansowe, skonsolidowane sprawozdanie finansowe i dane porównywalne odpowiadały warunkom określonym w art. 4 ust. 1, 1a i 4a ustawy o rachunkowości.

3. Sprawozdania finansowe i dane porównywalne dla emitentów papierów wartościowych, będących funduszami, sporządza się w zakresie określonym w rozporządzeniu w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych.

4. Sprawozdania finansowe i dane porównywalne dla emitentów papierów wartościowych, będących jednostkami samorządu terytorialnego, sporządza się w zakresie określonym w rozporządzeniu w sprawie rachunkowości jednostek samorządu terytorialnego.

5. Sprawozdania finansowe i dane porównywalne dla emitentów papierów wartościowych, będących spółdzielczymi kasami oszczędnościowo-kredytowymi lub Krajową Spółdzielczą Kasą Oszczędnościowo-Kredytową, sporządza się w zakresie określonym w ustawie o rachunkowości i rozporządzeniu w sprawie szczególnych zasad rachunkowości spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych.

§ 4. Informacje zawarte w sprawozdaniu finansowym, skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym i danych porównywalnych przedstawia się ze szczegółowością większą niż określona w załącznikach do rozporządzenia - jeżeli wynika to z potrzeb lub specyfiki jednostki.

§ 5. W sprawozdaniu finansowym, skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym oraz danych porównywalnych wskazuje się walutę i jednostkę, w jakiej zostały zaprezentowane dane finansowe w nich zawarte.

Istniejące wersje czasowe § 6
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2005 r. nr 209, poz. 1743
2009.03.15
zmieniony przez
2014.03.12 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2014 r. poz. 300
2016.06.30
zmieniony przez
2017.10.17 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2017 r. poz. 1927
2018.05.12
zmieniony przez
2019.08.02 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2019 r. poz. 1449
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 6. 1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego i danych porównywalnych zawiera, przy uwzględnieniu specyfiki działalności emitenta, w szczególności:

  1) nazwę (firmę), siedzibę i adres, wskazanie właściwego sądu rejestrowego i numeru rejestru oraz podstawowy przedmiot działalności emitenta według Polskiej Klasyfikacji Działalności, zwanej dalej "PKD", a w przypadku gdy papiery wartościowe emitenta znajdują się w obrocie na rynku regulowanym - także wskazanie branży według klasyfikacji przyjętej przez dany rynek;

  2) wskazanie czasu trwania emitenta, jeżeli jest oznaczony;

  3) wskazanie okresów, za które prezentowane jest sprawozdanie finansowe i dane porównywalne;

  4) informacje dotyczące składu osobowego zarządu oraz rady nadzorczej emitenta;

  5) wskazanie, czy sprawozdanie finansowe i dane porównywalne zawierają dane łączne - jeżeli w skład przedsiębiorstwa emitenta wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe;

  6) wskazanie, czy emitent jest jednostką dominującą, wspólnikiem jednostki współzależnej lub znaczącym inwestorem oraz czy sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe;

  7) w przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w czasie którego nastąpiło połączenie spółek - wskazanie, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu oraz wskazanie zastosowanej metody rozliczenia połączenia;

  8) wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez emitenta w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności;

  9) stwierdzenie, że sprawozdania finansowe podlegały przekształceniu w celu zapewnienia porównywalności danych, a zestawienie i objaśnienie różnic, będących wynikiem korekt z tytułu zmian zasad (polityki) rachunkowości lub korekt błędów, zostało zamieszczone w dodatkowej nocie objaśniającej;

  10) wskazanie, czy w przedstawionym sprawozdaniu finansowym lub danych porównywalnych dokonano korekt wynikających z zastrzeżeń biegłego rewidenta, które zostały zamieszczone w sprawozdaniach z badania sprawozdań finansowych za lata, za które sprawozdanie finansowe lub dane porównywalne zostały zamieszczone w prospekcie;

  11) opis przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), ustalenia przychodów, kosztów i wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego i danych porównywalnych;

  12) wskazanie średnich kursów wymiany złotego, w okresach objętych sprawozdaniem finansowym i danymi porównywalnymi, w stosunku do euro, ustalanych przez Narodowy Bank Polski, w szczególności:

   a) kursu obowiązującego na ostatni dzień każdego okresu,

   b) kursu średniego w każdym okresie, obliczonego jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie, a w uzasadnionych przypadkach - obliczonego jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień danego okresu i ostatni dzień okresu go poprzedzającego,

   c) najwyższego i najniższego kursu w każdym okresie;

  13) wskazanie co najmniej podstawowych pozycji bilansu, rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych ze sprawozdania finansowego i danych porównywalnych, przeliczonych na euro, ze wskazaniem zasad przyjętych do tego przeliczenia;

  14) wskazanie i objaśnienie różnic w wartości ujawnionych danych oraz istotnych różnic dotyczących przyjętych zasad (polityki) rachunkowości - zgodnie z § 7.

2. Wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego i danych porównywalnych zawiera, przy uwzględnieniu specyfiki działalności emitenta, w szczególności:

  1) nazwę (firmę) i siedzibę, wskazanie właściwego sądu rejestrowego i numeru rejestru oraz podstawowy przedmiot działalności emitenta według PKD, a w przypadku gdy papiery wartościowe emitenta znajdują się w obrocie na rynku regulowanym, także wskazanie branży według klasyfikacji przyjętej przez dany rynek oraz podstawowe segmenty działalności grupy kapitałowej emitenta i opis jego roli w grupie;

  2) wskazanie czasu trwania emitenta i jednostek z grupy kapitałowej, jeżeli jest oznaczony;

  3) wskazanie okresów, za które prezentowane jest skonsolidowane sprawozdanie finansowe i dane porównywalne, oraz lat obrotowych i okresów objętych sprawozdaniami finansowymi jednostek powiązanych, jeżeli są one różne od okresu objętego skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym i danymi porównywalnymi;

  4) informacje dotyczące składu osobowego zarządu oraz rady nadzorczej emitenta;

  5) wskazanie, że skonsolidowane sprawozdanie finansowe i dane porównywalne zawierają dane łączne - jeżeli w skład przedsiębiorstwa emitenta lub jednostek grupy kapitałowej wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe;

  6) w przypadku skonsolidowanego sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w czasie którego nastąpiło połączenie - wskazanie, że jest to skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek, oraz wskazanie zastosowanej metody rozliczenia połączenia;

  7) wskazanie, czy skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez emitenta i jednostki grupy kapitałowej w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności;

  8) graficzne przedstawienie struktury organizacyjnej grupy jednostek podporządkowanych emitenta, a także jednostki dominującej, znaczącego inwestora i wspólnika jednostki współzależnej oraz informacje dotyczące rodzaju powiązań w grupie;

  9) wykaz:

   a) jednostek wchodzących w skład grupy kapitałowej objętych konsolidacją, wycenianych metodą praw własności lub metodą proporcjonalną, ze wskazaniem:

    - ich nazw (firm) i siedzib,

    - przedmiotów działalności,

    - właściwych sądów lub innych organów prowadzących dla nich rejestry,

    - udziału posiadanego przez emitenta w kapitale tych jednostek oraz udziału w całkowitej liczbie głosów,

    - kryteriów zastosowanych przez emitenta do objęcia skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym jednostek zależnych, jeżeli sprawowanie kontroli nad nimi nie wynika z posiadania większości całkowitej liczby głosów, oraz, w przypadku jednostek objętych konsolidacją, podaniem ogólnych proporcji udziałów stron trzecich dla każdej jednostki osobno,

   b) jednostek nieobjętych konsolidacją, niewycenianych metodą praw własności lub metodą proporcjonalną, ze wskazaniem podstawy prawnej i uzasadnienia odstąpienia od odpowiednio konsolidacji lub wyceny oraz podaniem:

    - kwoty ich przychodów netto ze sprzedaży produktów i towarów oraz z operacji finansowych,

    - wyniku finansowego i sumy bilansowej za ostatni rok obrotowy,

    - udziału posiadanego przez emitenta w kapitale tych jednostek oraz udziału w całkowitej liczbie głosów,

   c) udziału jednostek wchodzących w skład grupy kapitałowej w kapitałach innych podmiotów wchodzących w skład grupy kapitałowej;

  10) informację o zmianie składu jednostek podlegających konsolidacji, wycenie metodą praw własności lub wycenie metodą proporcjonalną, w okresie objętym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym i danymi porównywalnymi, w tym:

   a) podstawowe wielkości sprawozdań finansowych,

   b) nazwy i siedziby jednostek, które zaprzestano obejmować skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym,

   c) nazwy i siedziby jednostek nieobjętych skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym w poprzednich okresach

  - ze wskazaniem, że jest to skonsolidowane sprawozdanie finansowe, sporządzone po tych zmianach;

  10a) wykaz jednostek innych niż jednostki podporządkowane, w których emitent lub jednostki podporządkowane posiadają zaangażowanie w kapitale, ze wskazaniem:

   a) ich nazw (firm) i siedzib,

   b) wysokości kapitału podstawowego tych jednostek,

   c) wysokości zatwierdzonego wyniku finansowego tych jednostek za ostatni rok obrotowy,

   d) udziału posiadanego przez emitenta lub jednostki podporządkowane w kapitale podstawowym tych jednostek oraz udziału w całkowitej liczbie głosów;

  11) wskazanie, że skonsolidowane sprawozdania finansowe podlegały przekształceniu w celu zapewnienia porównywalności danych, a zestawienie i objaśnienie różnic, będących wynikiem korekt z tytułu zmian zasad (polityki) rachunkowości lub korekt błędów, zostało zamieszczone w dodatkowej nocie objaśniającej;

  12) wskazanie, czy w przedstawionym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym lub w danych porównywalnych dokonano korekt wynikających z zastrzeżeń biegłego rewidenta, które zostały zamieszczone w sprawozdaniach z badania skonsolidowanych sprawozdań finansowych za lata, za które skonsolidowane sprawozdanie finansowe lub dane porównywalne zostały zamieszczone w prospekcie;

  13) opis:

   a) przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), ustalenia przychodów, kosztów i wyniku finansowego,

   b) sposobu sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego i danych porównywalnych, w tym obowiązujących, przy sporządzaniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego, zasad sporządzania jednostkowych sprawozdań finansowych,

   c) metod i zasad obejmowania jednostek powiązanych skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym;

  14) wskazanie średnich kursów wymiany złotego, w okresach objętych skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym i danymi porównywalnymi, w stosunku do euro, ustalanych przez Narodowy Bank Polski, w szczególności:

   a) kursu obowiązującego na ostatni dzień każdego okresu,

   b) kursu średniego w okresie, obliczonego jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie, a w uzasadnionych przypadkach - obliczonego jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień danego okresu i ostatni dzień okresu go poprzedzającego,

   c) najwyższego i najniższego kursu w każdym okresie;

  15) wskazanie co najmniej podstawowych pozycji skonsolidowanego bilansu, rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych, ze skonsolidowanego sprawozdania finansowego i danych porównywalnych, przeliczonych na euro, ze wskazaniem zasad przyjętych przy tym przeliczeniu;

  16) wskazanie i objaśnienie różnic w wartości ujawnionych danych oraz istotnych różnic dotyczących przyjętych zasad (polityki) rachunkowości - zgodnie z § 7.

Istniejące wersje czasowe § 7
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2005 r. nr 209, poz. 1743
2009.03.15
zmieniony przez
2014.03.12 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2014 r. poz. 300
2017.10.17 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2017 r. poz. 1927
2019.08.02 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2019 r. poz. 1449
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 7. 1. We wprowadzeniu do sprawozdania finansowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego zamieszcza się wskazanie i objaśnienie różnic w wartości ujawnionych danych, dotyczących co najmniej kapitału własnego (aktywów netto) i wyniku finansowego netto, oraz istotnych różnic dotyczących przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, pomiędzy sprawozdaniami finansowymi, skonsolidowanymi sprawozdaniami finansowymi i danymi porównywalnymi, sporządzonymi zgodnie z polskimi zasadami rachunkowości, a odpowiednio sprawozdaniami finansowymi, skonsolidowanymi sprawozdaniami finansowymi i danymi porównywalnymi, które zostałyby sporządzone zgodnie z MSR.

2. Wskazania różnic w wartości ujawnionych danych dla danego obszaru nie dokonuje się, jeżeli wskazanie danych w sposób wiarygodny nie jest możliwe mimo dołożenia należytej staranności, przy czym informację o takiej sytuacji podaje się wraz ze stosownymi wyjaśnieniami.

§ 8. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.*)

_______________________
*) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 26.10.2005 r.

Załączniki do rozporządzenia
Ministra Finansów z dnia
18 października 2005 r.

(pominięto)

 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60