Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » Inne » Publiczny obrót papierami wartościowymi »  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18.10.2005 r. w ...

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18.10.2005 r. w sprawie opłat wnoszonych na rzecz Komisji Papierów Wartościowych i Giełd przez podmioty nadzorowane

 Dz. U. z 2005 r. nr 207, poz. 1725

Uwaga od redakcji:
Rozporządzenie utraciło moc z dniem 24.04.2010 r.

Na podstawie art. 17 ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o nadzorze nad rynkiem kapitałowym (Dz. U. nr 183, poz. 1537) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

  1) wysokość opłat za:

   a) zezwolenia i zgody udzielane przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd, zwaną dalej "Komisją", na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. nr 183, poz. 1538), zwanej dalej "ustawą o obrocie",

   b) zezwolenia i zgody udzielane przez Komisję na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. nr 184, poz. 1539), zwanej dalej "ustawą o ofercie publicznej",

   c) zezwolenia i zgody udzielane przez Komisję na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. nr 146, poz. 1546, z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą o funduszach inwestycyjnych",

   d) zezwolenia udzielane przez Komisję na podstawie przepisów ustawy z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych (Dz. U. z 2005 r. nr 121, poz. 1019 i nr 183, poz. 1537 i 1538), zwanej dalej "ustawą o giełdach towarowych",

   e) dokonanie wpisu do ewidencji, o której mowa w art. 10 ustawy o ofercie publicznej, zwanej dalej "opłatą ewidencyjną",

   f) dokonanie wpisu do rejestrów, o których mowa w art. 263 i 278 ustawy o funduszach inwestycyjnych;

  2) wysokość opłat z tytułu nadzoru, o których mowa w art. 163 ustawy o obrocie, pobieranych od:

   a) spółek prowadzących rynki giełdowe, zwanych dalej "giełdami",

   b) Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A., zwanego dalej "Krajowym Depozytem",

   c) spółek prowadzących rynki pozagiełdowe,

   d) podmiotów organizujących alternatywny system obrotu,

   e) firm inwestycyjnych;

  3) wysokość opłat, o których mowa w art. 26 ust. 2 ustawy o giełdach towarowych, pobieranych od spółek prowadzących giełdy towarowe;

  4) szczegółowy sposób naliczania, warunki i terminy uiszczania opłat, o których mowa w pkt 1-3;

  5) szczegółowy sposób rozliczania opłat, o których mowa w pkt 1-3, oraz innych wpływów, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o nadzorze nad rynkiem kapitałowym, zwanej dalej "ustawą o nadzorze nad rynkiem kapitałowym".

§ 2. Udzielenie zezwoleń na podstawie przepisów ustawy o obrocie podlega następującym opłatom:

  1) za zezwolenie na wykonywanie ponad 5% głosów na walnym zgromadzeniu spółki prowadzącej giełdę - równowartość w złotych 2.000 euro;

  2) za zezwolenie na prowadzenie giełdy - równowartość w złotych 4.500 euro;

  3) za zezwolenie na wykonywanie ponad 10% głosów na walnym zgromadzeniu spółki prowadzącej rynek pozagiełdowy - równowartość w złotych 2.000 euro;

  4) za zezwolenie na prowadzenie rynku pozagiełdowego - równowartość w złotych 4.500 euro;

  5) za zezwolenie na prowadzenie działalności maklerskiej - równowartość w złotych 4.500 euro;

  6) za zezwolenie na wcześniejszą niż w dniu określonym w umowie spłatę przez dom maklerski zobowiązań z tytułu papierów wartościowych o nieoznaczonym terminie wymagalności oraz innych instrumentów finansowych o nieoznaczonym terminie wymagalności - równowartość w złotych 50 euro;

  7) za zezwolenie na wcześniejszą niż w dniu określonym w umowie spłatę przez dom maklerski zobowiązań z tytułu pożyczki lub kredytu, w wyniku których powstały zobowiązania podporządkowane - równowartość w złotych 50 euro;

  8) za zezwolenie na zaliczenie przez dom maklerski zobowiązań z tytułu papierów wartościowych o nieoznaczonym terminie wymagalności oraz innych instrumentów finansowych o nieoznaczonym terminie wymagalności do kapitałów domu maklerskiego - równowartość w złotych 50 euro;

  9) za zezwolenie na stosowanie przez dom maklerski innego niż ustalony przez rynek regulowany modelu obliczania stosunku zmiany wartości opcji do zmiany wartości instrumentu bazowego będącego przedmiotem tej opcji - równowartość w złotych 50 euro;

  10) za zezwolenie na obliczanie wymogów kapitałowych na pokrycie poszczególnych rodzajów ryzyka za pomocą stosowania własnych wewnętrznych modeli zarządzania ryzykiem przez dom maklerski - równowartość w złotych 50 euro;

  11) za zezwolenie na spłatę przez bank prowadzący działalność maklerską zobowiązań z tytułu papierów wartościowych o nieoznaczonym terminie wymagalności oraz innych instrumentów finansowych o nieoznaczonym terminie wymagalności - równowartość w złotych 50 euro;

  12) za zezwolenie na zaliczenie przez bank prowadzący działalność maklerską zobowiązań z tytułu papierów wartościowych o nieoznaczonym terminie wymagalności oraz innych instrumentów finansowych o nieoznaczonym terminie wymagalności do kapitałów domu maklerskiego - równowartość w złotych 50 euro;

  13) za zezwolenie na stosowanie przez bank prowadzący działalność maklerską innego niż ustalony przez rynek regulowany modelu obliczania stosunku zmiany wartości opcji do zmiany wartości instrumentu bazowego będącego przedmiotem tej opcji - równowartość w złotych 50 euro;

  14) za zezwolenie na obliczanie wymogów kapitałowych na pokrycie poszczególnych rodzajów ryzyka za pomocą stosowania własnych wewnętrznych modeli zarządzania ryzykiem przez bank prowadzący działalność maklerską - równowartość w złotych 50 euro;

  15) za zezwolenie na prowadzenie przez bank rachunków papierów wartościowych - równowartość w złotych 4.500 euro.

§ 3. Udzielenie zezwoleń na podstawie przepisów ustawy o ofercie publicznej podlega następującym opłatom:

  1) za zezwolenie na przywrócenie akcjom formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji) - równowartość w złotych 4.000 euro;

  2) za zezwolenie, o którym mowa w art. 62 ust. 4 ustawy o ofercie publicznej - równowartość w złotych 2.000 euro;

  3) za zezwolenie, o którym mowa w art. 62 ust. 6 ustawy o ofercie publicznej - równowartość w złotych 2.500 euro;

  4) za zezwolenie, o którym mowa w art. 62 ust. 7 ustawy o ofercie publicznej - równowartość w złotych 1.000 euro.

§ 4. 1. Udzielenie zezwoleń na podstawie przepisów ustawy o funduszach inwestycyjnych podlega następującym opłatom:

  1) za zezwolenie na utworzenie funduszu inwestycyjnego - równowartość w złotych 4.000 euro, a w przypadku zezwolenia na utworzenie:

   a) funduszu z wydzielonymi subfunduszami - równowartość w złotych 4.500 euro,

   b) funduszu powiązanego - równowartość w złotych 2.000 euro;

  2) za zezwolenie na zmianę statutu funduszu inwestycyjnego - równowartość w złotych 300 euro;

  3) za zezwolenie na zbywanie i odkupywanie jednostek uczestnictwa lub tytułów uczestnictwa za pośrednictwem podmiotu innego niż podmiot prowadzący działalność maklerską - równowartość w złotych 1.000 euro;

  4) za zezwolenie na wykonywanie działalności przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych - równowartość w złotych 4.500 euro;

  5) za zezwolenie na doradztwo w zakresie obrotu papierami wartościowymi - równowartość w złotych 2.000 euro;

  6) za zezwolenie na zarządzanie cudzym pakietem papierów wartościowych na zlecenie - równowartość w złotych 2.500 euro;

  7) za zezwolenie na zarządzanie zbiorczym portfelem papierów wartościowych - równowartość w złotych 2.500 euro;

  8) za zezwolenie na zawarcie umowy o obsługę sekurytyzowanych wierzytelności z podmiotem innym niż bank krajowy - równowartość w złotych 2.000 euro;

  9) za zezwolenie na przekształcenie funduszy inwestycyjnych otwartych lub specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych, zarządzanych przez to samo towarzystwo, w jeden fundusz inwestycyjny z wydzielonymi subfunduszami, w trybie określonym w art. 240 ustawy o funduszach inwestycyjnych - równowartość w złotych 4.500 euro.

2. W przypadku udzielenia zezwolenia na utworzenie funduszu inwestycyjnego, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, którego certyfikaty inwestycyjne podlegają opłacie ewidencyjnej, wysokość opłaty za zezwolenie na utworzenie takiego funduszu zmniejsza się o kwotę uiszczonej opłaty ewidencyjnej.

§ 5. 1. Udzielenie zezwoleń na podstawie przepisów ustawy o giełdach towarowych podlega następującym opłatom:

  1) za zezwolenie na prowadzenie giełdy towarowej - równowartość w złotych 4.500 euro;

  2) za zezwolenie udzielone spółce prowadzącej giełdę towarową na dopuszczenie do obrotu na tej giełdzie praw majątkowych, o których mowa w art. 2 pkt 2 lit. e ustawy o giełdach towarowych - równowartość w złotych 3.000 euro;

  3) za zezwolenie udzielone towarowemu domowi maklerskiemu lub zagranicznej osobie prawnej, o której mowa w art. 50 ust. 1 ustawy o giełdach towarowych:

   a) w zakresie oferowania towarów giełdowych w obrocie giełdowym - równowartość w złotych 1.000 euro,

   b) w zakresie nabywania lub zbywania towarów giełdowych na cudzy rachunek w ramach świadczenia usług brokerskich - równowartość w złotych 1.500 euro,

   c) w zakresie prowadzenia rachunków lub rejestrów towarów giełdowych w obrocie giełdowym, z wyłączeniem towarów giełdowych będących oznaczonymi co do gatunku rzeczami - równowartość w złotych 1.000 euro,

   d) w zakresie doradztwa w zakresie obrotu giełdowego - równowartość w złotych 500 euro,

   e) w zakresie zarządzania cudzym pakietem praw majątkowych na zlecenie, w zakresie inwestycji dokonywanych na giełdach towarowych - równowartość w złotych 4.500 euro,

   f) w zakresie pośrednictwa w nabywaniu lub zbywaniu praw majątkowych, o których mowa w art. 2 pkt 2 lit. d-e ustawy o giełdach towarowych, będących w obrocie na zagranicznych giełdach towarowych - równowartość w złotych 4.500 euro;

  4) za zezwolenie, o którym mowa w art. 38 ust. 3 ustawy o giełdach towarowych - równowartość w złotych 4.500 euro.

2. W przypadku gdy wniosek o udzielenie zezwolenia dotyczy więcej niż jednej czynności, o których mowa w ust. 1 pkt 3, łączna wysokość pobieranych opłat nie może być wyższa niż równowartość w złotych 4.500 euro.

3. Przepisy ust. 1 pkt 3 lit. c stosuje się odpowiednio do podmiotów, o których mowa w art. 9 ust. 3 pkt 4 ustawy o giełdach towarowych.

§ 6. Udzielenie zgody na podstawie przepisów ustawy o obrocie podlega następującym opłatom:

  1) za udzielenie zgody, o której mowa w art. 22 ust. 2 ustawy o obrocie - równowartość w złotych 2.000 euro;

  2) za udzielenie zgody na dokonanie zmiany w składzie zarządu spółki prowadzącej giełdę lub rynek pozagiełdowy - równowartość w złotych 50 euro;

  3) za udzielenie zgody na dokonanie zmian w statucie spółki prowadzącej giełdę lub regulaminie giełdy - równowartość w złotych 300 euro;

  4) za udzielenie zgody na dokonanie zmian w statucie spółki prowadzącej rynek pozagiełdowy lub regulaminie obrotu na rynku pozagiełdowym - równowartość w złotych 300 euro;

  5) za udzielenie zgody, o której mowa w art. 34 ust. 2 ustawy o obrocie - równowartość w złotych 2.000 euro;

  6) za udzielenie Krajowemu Depozytowi zgody, o której mowa w art. 48 ust. 7 ustawy o obrocie - równowartość w złotych 4.500 euro;

  7) za udzielenie zgody, o której mowa w art. 51 ust. 3 ustawy o obrocie - równowartość w złotych 4.500 euro;

  8) za udzielenie zgody, o której mowa w art. 167 ust. 4 ustawy o obrocie - równowartość w złotych 1.000 euro;

  9) za udzielenie zgody, o której mowa w art. 169 ust. 6 ustawy o obrocie - równowartość w złotych 1.000 euro.

§ 7. Udzielenie zgody na podstawie przepisów ustawy o ofercie publicznej podlega następującym opłatom:

  1) za udzielenie zgody, o której mowa w art. 38 ust. 3 ustawy o ofercie publicznej - równowartości w złotych 300 euro;

  2) za udzielenie zgody, o której mowa w art. 42 ust. 4 ustawy o ofercie publicznej - równowartości w złotych 300 euro.

§ 8. Udzielenie zgody na podstawie przepisów ustawy o funduszach inwestycyjnych podlega następującym opłatom:

  1) za udzielenie zgody na zmianę depozytariusza - równowartość w złotych 1.000 euro;

  2) za udzielenie zgody na dokonywanie przez fundusz inwestycyjny czynności prawnych, o których mowa w art. 93 ust. 2 ustawy o funduszach inwestycyjnych - równowartość w złotych 2.000 euro;

  3) za udzielenie zgody na lokowanie aktywów funduszu w depozyty w bankach zagranicznych - równowartość w złotych 2.000 euro.

§ 9. Dokonanie wpisu do rejestru prowadzonego na podstawie przepisów ustawy o funduszach inwestycyjnych podlega następującym opłatom:

  1) za dokonanie wpisu do rejestru, o którym mowa w art. 263 ustawy o funduszach inwestycyjnych:

   a) funduszu zagranicznego - równowartość w złotych 4.000 euro,

   b) funduszu zagranicznego z wydzielonymi subfunduszami - równowartość w złotych 4.500 euro,

   c) funduszu inwestycyjnego otwartego z siedzibą w państwie należącym do EEA - równowartość w złotych 4.000 euro,

   d) funduszu inwestycyjnego otwartego z wydzielonymi subfunduszami z siedzibą w państwie należącym do EEA - równowartość w złotych 4.500 euro;

  2) za dokonanie wpisu do rejestru, o którym mowa w art. 278 ustawy o funduszach inwestycyjnych:

   a) funduszu inwestycyjnego otwartego z siedzibą w państwie należącym do OECD innym niż państwo członkowskie lub państwo należące do EEA - równowartość w złotych 4.000 euro,

   b) funduszu inwestycyjnego otwartego z wydzielonymi subfunduszami z siedzibą w państwie należącym do OECD innym niż państwo członkowskie lub państwo należące do EEA - równowartość w złotych 4.500 euro.

§ 10. Dokonanie wpisu do ewidencji prowadzonej na podstawie przepisów ustawy o ofercie publicznej, instrumentów finansowych będących przedmiotem oferty publicznej, dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym lub wprowadzonych do alternatywnego systemu obrotu, podlega opłacie ewidencyjnej naliczonej odrębnie dla każdej emisji (serii), w wysokości:

  1) 0,03% wartości papierów wartościowych danej emisji (serii), w przypadku papierów wartościowych o charakterze nieudziałowym,

  2) 0,06% wartości instrumentów finansowych danej emisji (serii), w przypadku pozostałych instrumentów finansowych, w tym kwitów depozytowych

- nie większej jednak niż równowartość w złotych 25.000 euro.

§ 11. 1. Wartość, o której mowa w § 10 pkt 1, oblicza się jako iloczyn liczby tych papierów i ich wartości nominalnej.

2. W przypadku obligacji zamiennych lub obligacji z prawem pierwszeństwa wartość tych papierów wartościowych oblicza się jako iloczyn liczby obligacji zamiennych lub obligacji z prawem pierwszeństwa i ich wartości nominalnej, a dla akcji wyemitowanych w celu zamiany za obligacje zamienne wartość tych papierów oblicza się jako iloczyn obligacji zamiennych zamienionych na akcje i wartości nominalnej tych obligacji zamiennych.

3. Wartość, o której mowa w § 10 pkt 2, oblicza się:

  1) dla instrumentów finansowych nowej emisji dokonanej w ramach oferty publicznej - jako iloczyn liczby subskrybowanych instrumentów finansowych i ich ceny emisyjnej;

  2) dla instrumentów finansowych podlegających sprzedaży w ramach oferty publicznej - jako iloczyn liczby sprzedanych instrumentów finansowych i ich ceny sprzedaży;

  3) dla instrumentów finansowych niebędących przedmiotem oferty publicznej, dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym lub wprowadzonych do alternatywnego systemu obrotu, które były objęte wnioskiem o takie dopuszczenie albo wprowadzenie łącznie z tego samego rodzaju instrumentami finansowymi, o których mowa w pkt 1 lub 2 - jako iloczyn liczby tych instrumentów finansowych i najwyższej ceny sprzedaży, o której mowa w pkt 2, a w przypadku braku takiej ceny - najwyższej ceny emisyjnej, o której mowa w pkt 1.

4. W przypadku niemożności ustalenia wartości instrumentów finansowych danej emisji (serii) w sposób, o którym mowa w ust. 3, za jej wartość przyjmuje się:

  1) dla akcji wyemitowanych do dnia bilansowego, na który sporządzono ostatnie jednostkowe sprawozdanie finansowe, zbadane przez podmiot uprawniony do badania - wartość księgową spółki pomniejszoną odpowiednio o wartość kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny, przypadającą na jedną akcję, ustaloną na podstawie tego sprawozdania;

  2) dla akcji wyemitowanych po dniu bilansowym, o którym mowa w pkt 1 - iloczyn liczby tych akcji i najwyższej ceny, po której zostały objęte;

  3) dla warrantów subskrypcyjnych - iloczyn liczby warrantów subskrybcyjnych i ich ceny emisyjnej;

  4) dla instrumentów finansowych niebędących papierami wartościowymi w rozumieniu ustawy o obrocie instrumentami finansowymi - równowartość w złotych 1.000.000 euro;

  5) dla tytułów uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania w krajach należących do OECD, o ile są one papierami wartościowymi w rozumieniu ustawodawstwa kraju siedziby emitenta - równowartość w złotych 45.000.000 euro.

5. W przypadku gdy po dopuszczeniu instrumentów finansowych, o których mowa w ust. 3 pkt 2 i 3, do obrotu na rynku regulowanym lub po wprowadzeniu ich do alternatywnego systemu obrotu, obliczoną zgodnie z ust. 4 wartość instrumentów finansowych można określić w sposób, o którym mowa w ust. 3 pkt 2 lub 3, wartość opłaty ewidencyjnej ulega zwiększeniu lub zmniejszeniu w stosunku do opłaty uiszczonej na podstawie wartości określonej zgodnie z ust. 4.

§ 12. W przypadku gdy przedmiotem wpisu do ewidencji są instrumenty finansowe będące przedmiotem obrotu na jednym lub kilku rynkach regulowanych, w jednym lub kilku krajach członkowskich, innych niż Rzeczpospolita Polska, wysokość opłaty ewidencyjnej nie może być wyższa od najwyższej opłaty uiszczonej z tytułu dopuszczenia tych instrumentów do obrotu na rynku regulowanym w kraju członkowskim, innym niż Rzeczpospolita Polska, z uwzględnieniem maksymalnej wysokości opłaty określonej w § 10.

§ 13. Od giełd oraz Krajowego Depozytu pobiera się opłaty z tytułu nadzoru w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy kosztami działalności Komisji i urzędu Komisji poniesionymi w danym roku a sumą wpłaconych, należnych w danym roku, kwot z tytułu opłat, o których mowa w § 1 pkt 1, pkt 2 lit. c-e i pkt 3, oraz innych wpływów, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 2 ustawy o nadzorze nad rynkiem kapitałowym, z tym że łączna wysokość opłat od giełd oraz Krajowego Depozytu nie może przekroczyć 0,03% wartości umów przenoszących prawa zawieranych na rynku regulowanym.

§ 14. Od spółki prowadzącej rynek pozagiełdowy pobiera się opłaty z tytułu nadzoru w łącznej wysokości:

  1) 0,01% wartości umów przenoszących prawa zawieranych na tym rynku, z zastrzeżeniem pkt 2;

  2) 0,001% wartości umów przenoszących prawa, których przedmiotem są:

   a) papiery wartościowe o charakterze nieudziałowym,

   b) instrumenty finansowe niebędące papierami wartościowymi.

§ 15. Od podmiotu organizującego alternatywny system obrotu, z wyłączeniem giełd, pobiera się opłaty z tytułu nadzoru w łącznej wysokości:

  1) 0,01% wartości umów przenoszących prawa zawieranych w ramach alternatywnego systemu obrotu, z zastrzeżeniem pkt 2;

  2) 0,001% wartości umów przenoszących prawa zawieranych w ramach alternatywnego systemu obrotu, których przedmiotem są:

   a) papiery wartościowe o charakterze nieudziałowym,

   b) instrumenty finansowe niebędące papierami wartościowymi.

§ 16. Od firmy inwestycyjnej zawierającej transakcje bezpośrednie, o których mowa w art. 74 ust. 1 ustawy o obrocie, pobiera się opłaty z tytułu nadzoru w łącznej wysokości 0,005% wartości umów przenoszących prawa.

§ 17. Od firmy inwestycyjnej zawierającej umowy sprzedaży na własny rachunek z klientem dającym zlecenie, w przypadku gdy przedmiotem zlecenia jest nabycie lub zbycie maklerskich instrumentów finansowych niebędących papierami wartościowymi dopuszczonymi do obrotu zorganizowanego, pobiera się opłaty z tytułu nadzoru w łącznej wysokości 0,0005% wartości umów przenoszących prawa.

§ 18. 1. Od spółki prowadzącej giełdę towarową pobiera się opłaty, o których mowa w art. 26 ust. 2 ustawy o giełdach towarowych, naliczane od wartości transakcji przenoszących prawa zawieranych na giełdzie towarowej, w łącznej wysokości:

  1) 0,01% wartości transakcji, jeżeli przedmiotem transakcji jest towar giełdowy, o którym mowa w art. 2 pkt 2 lit. a-c ustawy o giełdach towarowych;

  2) 0,001% wartości transakcji, jeżeli przedmiotem transakcji jest prawo majątkowe, o którym mowa w art. 2 pkt 2 lit. d lub e ustawy o giełdach towarowych.

2. Wartość transakcji, o której mowa w ust. 1, ustala się odrębnie dla:

  1) rynku kasowego jako iloczyn ceny (za jednostkę towaru) i wolumenu transakcji;

  2) kontraktów terminowych jako iloczyn kursu, wolumenu i wielkości kontraktu lub nominału kontraktu;

  3) transakcji opcyjnych jako iloczyn ceny opcji i wolumenu transakcji.

3. Jeżeli stroną transakcji jest spółka prowadząca giełdę, o której mowa w art. 5 ust. 3a ustawy o giełdach towarowych, opłaty nie pobiera się od transakcji zawartych przez tę spółkę wyłącznie w celu dokonania rozliczeń transakcji zawartych przez członków giełdy.

§ 19. 1. Równowartość w złotych kwot opłat, o których mowa w § 2-10, ustala się przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na dzień:

  1) wydania decyzji udzielającej zezwolenia albo zgody;

  2) dokonania wpisu do rejestru;

  3) poprzedzający przekazanie Komisji informacji będącej podstawą wpisu do ewidencji.

2. Równowartość w złotych kwoty, o której mowa w § 11 ust. 4 pkt 4 i 5, ustala się przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na dzień poprzedzający przekazanie Komisji informacji będącej podstawą wpisu do ewidencji.

§ 20. 1. Opłaty, o których mowa w § 2-9, uiszcza się w terminie 14 dni od dnia doręczenia:

  1) decyzji udzielającej zezwolenia albo zgody;

  2) dokumentu potwierdzającego dokonanie wpisu do rejestru.

2. Opłaty, o których mowa w § 14-18, uiszcza się w terminie:

  1) do dnia 31 lipca - od wartości umów zawartych w pierwszym półroczu;

  2) do dnia 31 stycznia - od wartości umów zawartych w drugim półroczu.

3. Opłatę za zezwolenie na utworzenie funduszu inwestycyjnego w przypadku, o którym mowa w § 4 ust. 2, uiszcza się w terminie 14 dni od dnia przekazania informacji, o której mowa w art. 10 ust. 4 ustawy o ofercie publicznej.

4. W przypadku gdy decyzja rozstrzyga sprawę w części, termin, o którym mowa w ust. 1, biegnie od dnia doręczenia decyzji rozstrzygającej sprawę w części.

§ 21. 1. Wpłata kwoty uzupełniającej opłatę ewidencyjną, o której mowa w § 11 ust. 5, następuje w terminie do dnia przekazania informacji, o której mowa w art. 10 ust. 4 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej.

2. Zwrot nadpłaconych kwot opłaty ewidencyjnej, o których mowa w § 11 ust. 5, następuje w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Komisję informacji, o której mowa w art. 10 ust. 4 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej.

3. Nadpłacona kwota, o której mowa w ust. 2, może być rozliczona z opłatą za wpis do ewidencji instrumentów finansowych, o których mowa w § 11 ust. 3 pkt 1 lub 2.

§ 22. 1. Giełdy oraz Krajowy Depozyt wpłacają do 10. dnia każdego miesiąca zaliczkę na poczet opłaty, o której mowa w § 13, liczoną w sposób, o którym mowa w ust. 2, z zastrzeżeniem § 23.

2. Giełdy oraz Krajowy Depozyt, przez pierwsze 6 miesięcy danego roku, wpłacają zaliczkę, o której mowa w ust. 1, w wysokości po 4% planowanych w ustawie budżetowej kosztów działalności Komisji oraz urzędu Komisji.

3. Informację o wielkości zaliczek, o których mowa w ust. 2, urząd Komisji przekazuje w terminie do dnia 5 stycznia danego roku.

4. Wpłaty zaliczek ulegają wstrzymaniu w przypadku gdy dochody uzyskane z tytułu opłat, o których mowa w § 1, i innych wpływów, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 2 ustawy o nadzorze nad rynkiem kapitałowym, będą wyższe niż planowane w ustawie budżetowej koszty działalności Komisji i urzędu Komisji.

§ 23. 1. Po upływie sześciu miesięcy danego roku urząd Komisji dokonuje rozliczenia wstępnego zaliczek, wpływów z tytułu opłat, o których mowa w § 1 pkt 1, pkt 2 lit. c-e i pkt 3, i innych wpływów, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 2 ustawy o nadzorze nad rynkiem kapitałowym, oraz informuje giełdy i Krajowy Depozyt, w terminie do dnia 5 lipca, o wynikających z rozliczenia wielkościach zaliczek za lipiec, sierpień i wrzesień.

2. Po upływie dziewięciu miesięcy danego roku urząd Komisji dokonuje ponownie rozliczenia oraz informuje giełdy i Krajowy Depozyt, w terminie do dnia 5 października, o wynikających z rozliczenia wielkościach zaliczek za październik, listopad i grudzień.

3. Zaliczki, o których mowa w ust. 1 i 2, ustalane są w wysokości wynikającej z różnicy pomiędzy kwotą planowanych, zgodnie z ustawą budżetową, wydatków Komisji i urzędu Komisji a wpłatami z tytułu opłat, o których mowa w § 1 pkt 1, pkt 2 lit. c-e i pkt 3, innych wpływów, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 2 ustawy o nadzorze nad rynkiem kapitałowym, i zaliczkami, wniesionymi do czasu rozliczenia.

§ 24. 1. Ostatecznego rozliczenia opłat urząd Komisji dokonuje w terminie do dnia 15 lutego roku następnego i w terminie 14 dni od dnia rozliczenia przekazuje wyniki rozliczenia giełdom i Krajowemu Depozytowi.

2. W przypadku gdy suma wpłaconych, należnych w danym roku, kwot z tytułu opłat, o których mowa w § 1 pkt 1, pkt 2 lit. c-e i pkt 3, innych wpływów, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 2 ustawy o nadzorze nad rynkiem kapitałowym, oraz wpłaconych zaliczek jest wyższa niż koszty działalności Komisji i urzędu Komisji poniesione w danym roku, to różnica ta stanowi nadpłatę.

3. Nadpłata rozliczana jest proporcjonalnie do wniesionych zaliczek i pomniejsza wpłaty za miesiące następujące bezpośrednio po dokonaniu ostatecznego rozliczenia.

§ 25. Wpłaty z tytułu opłat, o których mowa w § 1, uiszcza się na rachunek dochodów Komisji.

§ 26. Do opłat należnych w związku z doręczeniem decyzji udzielającej zezwolenia lub zgody wydanej przed dniem wejścia w życie rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.

§ 27. 1. Przepisu § 10 nie stosuje się do papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (Dz. U. z 2005 r. nr 111, poz. 937 i nr 132, poz. 1108, nr 143, poz. 1199 i nr 163, poz. 1362).

2. Opłaty uiszczone z tytułu wpisu do ewidencji papierów wartościowych, o których mowa w ust. 1, rozlicza się na podstawie przepisów dotychczasowych.

§ 28. Do dnia wejścia w życie § 13, 14, 18 i 22-24 opłaty, o których mowa w tych przepisach, pobiera się i rozlicza na podstawie przepisów dotychczasowych.

§ 29. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 24 października 2005 r., z wyjątkiem § 13, 14, 18 i 22-24, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2006 r.*)

_____________________________________
*) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone: rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 6.09.2002 r. w sprawie opłat uiszczanych na podstawie ustawy - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (Dz. U. nr 151, poz. 1254 oraz z 2004 r. nr 51, poz. 497), rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 29 marca 2004 r. w sprawie opłat uiszczanych na podstawie ustawy o giełdach towarowych (Dz. U. nr 51, poz. 498), rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 26.08.2004 r. w sprawie opłat za zezwolenia i zgody udzielane przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd oraz za dokonanie wpisów do rejestrów prowadzonych przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd (Dz. U. nr 197, poz. 2022).

 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60