Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » Inne » Krajowe rejestry »  Ustawa z dnia 24.05.2000 r. o Krajowym Rejestrze ...

Ustawa z dnia 24.05.2000 r. o Krajowym Rejestrze Karnym1)

 Dz. U. z 2008 r. nr 50, poz. 292
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 Dz. U. z 2012 r. poz. 654
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 Dz. U. z 2015 r. poz. 1036
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 Dz. U. z 2017 r. poz. 678
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 Dz. U. z 2018 r. poz. 1218
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
 zmieniony przez
zmiany w:
Wyświetl wersje poprzedzające
 Dz. U. z 2019 r. poz. 1158

Uwaga od redakcji:
Zmiany, które wchodzą w życie w wybranej wersji czasowej - zaznaczono kolorem

Rozdział 1

Przepisy ogólne

Istniejące wersje czasowe art. 1
2001.06.22 Tekst jednolity
Dz. U. z 2008 r. nr 50, poz. 292
2012.04.27
zmieniony przez
2012.06.13 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2012 r. poz. 654
2013.06.30
zmieniony przez
2015.07.24 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2015 r. poz. 1036
2017.03.30 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2017 r. poz. 678
2018.06.25 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2018 r. poz. 1218
2019.06.24 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2019 r. poz. 1158
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 1. 1. Tworzy się Krajowy Rejestr Karny, zwany dalej "Rejestrem".

2. W Rejestrze gromadzi się dane o osobach:

  1) prawomocnie skazanych za przestępstwa lub przestępstwa skarbowe;

  2) przeciwko którym prawomocnie warunkowo umorzono postępowanie karne w sprawach o przestępstwa lub przestępstwa skarbowe;

  3) przeciwko którym prawomocnie umorzono postępowanie karne w sprawach o przestępstwa lub przestępstwa skarbowe na podstawie amnestii;

  4) prawomocnie skazanych przez sądy państw obcych;

  5) wobec których prawomocnie orzeczono środki zabezpieczające w sprawach o przestępstwa lub przestępstwa skarbowe;

  6) nieletnich, wobec których prawomocnie orzeczono środki wychowawcze, poprawcze lub leczniczo-wychowawcze albo którym wymierzono karę na podstawie art. 13 lub art. 94 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. z 2002 r. nr 11, poz. 109, z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą o postępowaniu w sprawach nieletnich";

  7) prawomocnie skazanych za wykroczenia na karę aresztu;

  8) poszukiwanych listem gończym;

  9) tymczasowo aresztowanych;

  10) nieletnich umieszczonych w schroniskach dla nieletnich.

3. W Rejestrze gromadzi się również dane o podmiotach zbiorowych, wobec których prawomocnie orzeczono karę pieniężną, przepadek, zakaz lub podanie wyroku do publicznej wiadomości, na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. nr 197, poz. 1661, z późn. zm.).

Istniejące wersje czasowe art. 1a
2012.04.27
dodany przez
2012.06.13 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2012 r. poz. 654
2015.07.24 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2015 r. poz. 1036
2017.03.30 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2017 r. poz. 678
2018.06.25 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2018 r. poz. 1218
2019.06.24 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2019 r. poz. 1158
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 1a

Istniejące wersje czasowe art. 2
2001.06.22 Tekst jednolity
Dz. U. z 2008 r. nr 50, poz. 292
2012.04.27
zmieniony przez
2012.06.13 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2012 r. poz. 654
2015.07.01
zmieniony przez
2015.07.24 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2015 r. poz. 1036
2017.03.30 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2017 r. poz. 678
2018.06.25 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2018 r. poz. 1218
2019.06.24 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2019 r. poz. 1158
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 2. Rejestr prowadzi wchodzące w skład Ministerstwa Sprawiedliwości "Biuro Informacyjne Krajowego Rejestru Karnego", zwane dalej "biurem informacyjnym".

Istniejące wersje czasowe art. 3
2001.06.22 Tekst jednolity
Dz. U. z 2008 r. nr 50, poz. 292
2012.06.13 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2012 r. poz. 654
2015.07.01
uchylony przez
2015.07.24 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2015 r. poz. 1036
2017.03.30 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2017 r. poz. 678
2018.06.25 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2018 r. poz. 1218
2019.06.24 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2019 r. poz. 1158
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 3. 1. Biurem informacyjnym kieruje dyrektor, którego powołuje i odwołuje Minister Sprawiedliwości.

2. Dyrektor jest organem biura informacyjnego.

Istniejące wersje czasowe art. 4
2001.06.22 Tekst jednolity
Dz. U. z 2008 r. nr 50, poz. 292
2009.04.16
zmieniony przez
2010.11.24
zmieniony przez
2012.04.27
zmieniony przez
2012.06.13 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2012 r. poz. 654
2015.07.01
zmieniony przez
2015.07.24 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2015 r. poz. 1036
2017.03.30 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2017 r. poz. 678
2017.09.02
zmieniony przez
2017.10.01
zmieniony przez
2018.06.25 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2018 r. poz. 1218
2019.05.04
zmieniony przez
2019.06.24 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2019 r. poz. 1158
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 4. 1. Do zadań biura informacyjnego należy:

  1) przetwarzanie danych osobowych oraz danych o podmiotach zbiorowych, podlegających gromadzeniu w Rejestrze;

  2) zabezpieczanie danych osobowych oraz danych o podmiotach zbiorowych zgromadzonych w Rejestrze przed dostępem osób nieuprawnionych;

  3) przygotowywanie projektów decyzji, postanowień i rozpatrywanie skarg w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz danych o podmiotach zbiorowych zgromadzonych w Rejestrze;

  4) przekazywanie organom centralnym państw członkowskich Unii Europejskiej informacji na temat wyroków skazujących oraz zastosowania późniejszych środków w odniesieniu do obywateli tych państw członkowskich, podlegających gromadzeniu w Rejestrze;

  5) występowanie do organów centralnych państw członkowskich Unii Europejskiej z zapytaniem o wyciąg z rejestru karnego oraz udzielanie informacji z Rejestru zgodnie z prawem krajowym;

  6) niezwłoczne przekazywanie ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych, ministrowi właściwemu do spraw rozwoju regionalnego, ministrowi właściwemu do spraw rolnictwa oraz ministrowi właściwemu do spraw rozwoju wsi informacji na temat wyroków skazujących, zapadłych wobec:

   a) osób fizycznych i przedsiębiorców będących osobami fizycznymi, jeśli czyn zabroniony został popełniony na szkodę interesów finansowych Wspólnot Europejskich,

   b) osób upoważnionych do reprezentowania podmiotu zbiorowego, podejmowania w jego imieniu decyzji lub sprawowania nadzoru nad jego działalnością, jeśli czyn zabroniony został popełniony na szkodę interesów finansowych Wspólnot Europejskich,

   c) podmiotów zbiorowych, jeśli czyn zabroniony osoby fizycznej stanowiący podstawę odpowiedzialności podmiotu zbiorowego został popełniony na szkodę interesów finansowych Wspólnot Europejskich;

  7) przekazywanie Marszałkowi Sejmu informacji o:

   a) posłach skazanych prawomocnym wyrokiem na karę pozbawienia wolności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub za umyślne przestępstwo skarbowe oraz o posłach pozbawionych praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu,

   b) posłach do Parlamentu Europejskiego karanych za przestępstwo popełnione umyślnie, ścigane z oskarżenia publicznego oraz o posłach do Parlamentu Europejskiego pozbawionych praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu;

  8) przekazywanie Marszałkowi Senatu informacji o senatorach skazanych prawomocnym wyrokiem na karę pozbawienia wolności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub za umyślne przestępstwo skarbowe oraz o senatorach pozbawionych praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu.

2. Biuro informacyjne jest administratorem danych osobowych zgromadzonych w Rejestrze, w rozumieniu art. 7 pkt 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926, z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą o ochronie danych osobowych".

Istniejące wersje czasowe art. 4a
2012.04.27
dodany przez
2012.06.13 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2012 r. poz. 654
2013.06.30
zmieniony przez
2015.07.24 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2015 r. poz. 1036
2017.03.30 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2017 r. poz. 678
2018.06.25 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2018 r. poz. 1218
2019.06.24 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2019 r. poz. 1158
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 4a

Art. 5. Dane osobowe oraz dane o podmiotach zbiorowych zgromadzone w Rejestrze nie mogą być z niego usunięte, chyba że ustawa stanowi inaczej.

Istniejące wersje czasowe art. 6
2001.06.22 Tekst jednolity
Dz. U. z 2008 r. nr 50, poz. 292
2009.10.31
zmieniony przez
2010.11.24
zmieniony przez
2012.06.13 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2012 r. poz. 654
2013.06.30
zmieniony przez
2015.07.24 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2015 r. poz. 1036
2017.03.01
zmieniony przez
2017.03.30 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2017 r. poz. 678
2018.01.27
zmieniony przez
2018.02.01
zmieniony przez
2018.03.14
zmieniony przez
2018.05.20
zmieniony przez
2018.06.25 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2018 r. poz. 1218
2018.09.11
zmieniony przez
2018.10.01
zmieniony przez
2019.06.24 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2019 r. poz. 1158
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 6. 1. Prawo do uzyskania informacji o osobach, których dane osobowe zgromadzone zostały w Rejestrze, przysługuje:

  1) Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej;

  2) Marszałkowi Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do posłów;

  3) Marszałkowi Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do senatorów;

  3a) Marszałkowi Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do posłów do Parlamentu Europejskiego;

  3b) Państwowej Komisji Wyborczej, w odniesieniu do kandydatów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej;

  3c) okręgowym komisjom wyborczym w odniesieniu do kandydatów na posłów i senatorów oraz kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego;

  3d) terytorialnym komisjom wyborczym, w odniesieniu do kandydatów na radnych;

  3e) gminnym komisjom wyborczym, w odniesieniu do kandydatów na wójta, burmistrza i prezydenta miasta;

  4) sądom sprawującym w Rzeczypospolitej Polskiej wymiar sprawiedliwości, w związku z prowadzonym postępowaniem;

  5) Trybunałowi Stanu i Trybunałowi Konstytucyjnemu, w związku z prowadzonymi postępowaniami;

  6) prokuratorom, Policji i innym organom uprawnionym do prowadzenia postępowania przygotowawczego w sprawach karnych i karnych skarbowych oraz czynności sprawdzających w sprawach o wykroczenia, w związku z prowadzonym postępowaniem;

  7) Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, Służbie Celnej i Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu, w zakresie, w jakim jest to konieczne dla wykonania nałożonych na nie zadań określonych w ustawie;

  7a) wywiadowi skarbowemu, w zakresie, w jakim jest to konieczne do wykonania jego ustawowych zadań;

  7b) Przewodniczącemu Komisji Nadzoru Finansowego lub upoważnionemu przez niego przedstawicielowi, w związku z wykonywaniem czynności w ramach nadzoru sprawowanego przez Komisję Nadzoru Finansowego;

  8) organom wykonującym orzeczenia w postępowaniu karnym, w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe, w sprawach o wykroczenia oraz w sprawach nieletnich, w związku z prowadzonym postępowaniem wykonawczym, w zakresie, w jakim jest to konieczne do wykonania orzeczenia;

  9) organom administracji rządowej, organom samorządu terytorialnego oraz innym organom wykonującym zadania publiczne, w przypadkach kiedy jest to uzasadnione potrzebą wykonania nałożonych na nie zadań, określonych w ustawie;

  10) pracodawcom, w zakresie niezbędnym dla zatrudnienia pracownika, co do którego z przepisów ustawy wynika wymóg niekaralności, korzystania z pełni praw publicznych, a także ustalenia uprawnienia do zajmowania określonego stanowiska, wykonywania określonego zawodu lub prowadzenia określonej działalności gospodarczej;

  11) władzom państw obcych, jeżeli wynika to z ratyfikowanej umowy międzynarodowej, a w przypadku braku takiej umowy, pod warunkiem wzajemności;

  12) organom centralnym państw członkowskich Unii Europejskiej w terminie nieprzekraczającym 10 dni roboczych od dnia otrzymania zapytania, a w przypadku, gdy zapytanie zostało złożone w celu udzielenia przez te organy informacji osobie fizycznej na jej temat, w terminie nieprzekraczającym 20 dni roboczych od dnia otrzymania zapytania.

1a. Informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 3b i 3c, przekazuje się niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 3 dni.

2. Przepisy ust. 1 pkt 1, 4-9 i 11 stosuje się odpowiednio do uzyskiwania zgromadzonych w Rejestrze informacji o podmiotach zbiorowych.

Istniejące wersje czasowe art. 6a
2012.04.27
dodany przez
2012.06.13 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2012 r. poz. 654
2015.07.24 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2015 r. poz. 1036
2017.03.30 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2017 r. poz. 678
2018.06.25 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2018 r. poz. 1218
2019.06.24 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2019 r. poz. 1158
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 6a

Istniejące wersje czasowe art. 7
2001.06.22 Tekst jednolity
Dz. U. z 2008 r. nr 50, poz. 292
2012.04.27
zmieniony przez
2012.06.13 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2012 r. poz. 654
2015.07.24 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2015 r. poz. 1036
2017.03.30 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2017 r. poz. 678
2018.06.25 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2018 r. poz. 1218
2019.06.24 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2019 r. poz. 1158
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 7. 1. Każdemu przysługuje prawo do uzyskania informacji, czy jego dane osobowe zgromadzone są w Rejestrze. Osobie, której dane osobowe znajdują się w zbiorach danych zgromadzonych w Rejestrze, na jej wniosek, udostępnia się informację o treści wszystkich zapisów dotyczących tej osoby.

1a. Każdemu obywatelowi lub rezydentowi państwa członkowskiego Unii Europejskiej przysługuje prawo do złożenia zapytania do Rejestru o informację zawartą w Rejestrze lub w rejestrze karnym innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, dotyczącą jego osoby, jeżeli jest lub był obywatelem lub rezydentem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, do którego kierowane jest zapytanie.

2. Każdemu podmiotowi zbiorowemu przysługuje prawo do uzyskania informacji, czy jego dane są zgromadzone w Rejestrze. Podmiotowi, którego dane znajdują się w zbiorach danych zgromadzonych w Rejestrze, na jego wniosek, udostępnia się informację o treści wszystkich zapisów dotyczących tego podmiotu.

3. Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, wzór formularza zapytania o udzielenie informacji pochodzących z rejestru karnego i odpowiedzi na zapytanie, wykorzystywany między organami centralnymi państw członkowskich Unii Europejskiej.

Istniejące wersje czasowe art. 8
2001.06.22 Tekst jednolity
Dz. U. z 2008 r. nr 50, poz. 292
2011.03.07
zmieniony przez
2012.06.13 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2012 r. poz. 654
2015.07.24 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2015 r. poz. 1036
2017.03.30 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2017 r. poz. 678
2018.06.25 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2018 r. poz. 1218
2019.06.24 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2019 r. poz. 1158
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 8. 1. Zgromadzone w zbiorach Rejestru dane osobowe mogą być, na zasadach określonych w art. 29 i art. 30 ustawy o ochronie danych osobowych, przetwarzane i wykorzystywane do badań naukowych, a także, po pozbawieniu tych danych informacji identyfikujących osobę, do celów statystycznych.

2. Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe zasady i sposób przetwarzania oraz przekazywania danych, o których mowa w ust. 1, do celów statystycznych oraz badań naukowych, mając na uwadze potrzebę corocznego przygotowania odpowiednich informacji dla oceny stopnia zagrożenia przestępczością.

Art. 9. Do postępowania prowadzonego na podstawie niniejszej ustawy stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego, chyba że ustawa stanowi inaczej.

Rozdział 2

Zasady i sposób przetwarzania danych osobowych

Istniejące wersje czasowe art. 10
2001.06.22 Tekst jednolity
Dz. U. z 2008 r. nr 50, poz. 292
2012.04.27
zmieniony przez
2012.06.13 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2012 r. poz. 654
2015.07.24 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2015 r. poz. 1036
2017.03.30 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2017 r. poz. 678
2018.06.25 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2018 r. poz. 1218
2019.06.24 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2019 r. poz. 1158
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 10. 1. Dane o osobach, o których mowa w art. 1 ust. 2, oraz dane o podmiotach zbiorowych, o których mowa w art. 1 ust. 3, gromadzone są:

  1) w kartotekach, stanowiących zbiory ewidencyjne dokumentów;

  2) w bazie danych systemu informatycznego.

2. Dane zawarte w bazie danych systemu informatycznego są tożsame z danymi zawartymi w kartotekach.

Istniejące wersje czasowe art. 11
2001.06.22 Tekst jednolity
Dz. U. z 2008 r. nr 50, poz. 292
2012.04.27
zmieniony przez
2012.06.13 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2012 r. poz. 654
2013.06.30
zmieniony przez
2015.07.24 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2015 r. poz. 1036
2017.03.30 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2017 r. poz. 678
2018.06.25 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2018 r. poz. 1218
2019.06.24 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2019 r. poz. 1158
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 11. 1. Dokumentami, na podstawie których przetwarza się dane osobowe lub dane o podmiotach zbiorowych, są:

  1) karta rejestracyjna;

  2) zawiadomienie o zmianach ewidencyjnych, zwane dalej "zawiadomieniem";

  3) zawiadomienie dotyczące podmiotu zbiorowego;

  4) zawiadomienie o skazaniu przez sąd państwa obcego oraz informacje z tym skazaniem związane.

2. Kartę rejestracyjną sporządza sąd pierwszej instancji niezwłocznie po uprawomocnieniu się orzeczenia wydanego wobec osoby, o której mowa w art. 1 ust. 2 pkt 1-7, lub wobec podmiotu zbiorowego, o którym mowa w art. 1 ust. 3.

3. Zawiadomienie sporządzane jest przez organ wykonujący orzeczenie w postępowaniu karnym w sprawach o przestępstwa i przestępstwa skarbowe, w sprawach nieletnich, a także przez sąd orzekający o tymczasowym aresztowaniu lub umieszczeniu nieletniego w schronisku dla nieletnich oraz przez prokuratora.

4. Zawiadomienie dotyczące podmiotu zbiorowego sporządza organ wykonujący orzeczenie w postępowaniu karnym w sprawach o przestępstwa i przestępstwa skarbowe.

5. Zawiadomienie o skazaniu przez sąd państwa obcego oraz informacje z tym skazaniem związane sporządza i przesyła organ centralny państwa skazującego.

Istniejące wersje czasowe art. 12
2001.06.22 Tekst jednolity
Dz. U. z 2008 r. nr 50, poz. 292
2009.04.16
zmieniony przez
2009.09.01
zmieniony przez
2010.11.24
zmieniony przez
2012.01.01
zmieniony przez
2012.04.27
zmieniony przez
2012.06.13 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2012 r. poz. 654
2013.06.30
zmieniony przez
2015.07.01
zmieniony przez
2015.07.24 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2015 r. poz. 1036
2016.10.07
zmieniony przez
2017.03.30 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2017 r. poz. 678
2017.10.01
zmieniony przez
2018.06.25 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2018 r. poz. 1218
2019.06.24 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2019 r. poz. 1158
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 12. 1. W karcie rejestracyjnej dotyczącej osoby umieszcza się:

  1) dane identyfikujące osobę - nazwisko, w tym także przybrane, imiona, nazwisko rodowe, datę i miejsce urodzenia, imiona rodziców, obywatelstwo, nazwisko rodowe matki, miejsce zamieszkania, zawód wyuczony i wykonywany, wykonywanie funkcji posła, senatora lub posła do Parlamentu Europejskiego a także numer ewidencyjny Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności, zwany dalej numerem PESEL, oraz numer i serię dowodu tożsamości;

  2) oznaczenie organu, który wydał orzeczenie, oraz sygnaturę akt sprawy;

  3) datę wydania oraz uprawomocnienia się orzeczenia;

  4) datę i miejsce popełnienia czynu zabronionego, będącego przedmiotem postępowania;

  5) kwalifikację prawną czynu zabronionego przyjętą w orzeczeniu;

  6) orzeczone kary lub środki karne, zabezpieczające, wychowawcze, poprawcze, wychowawczo-lecznicze, okres próby, dozór kuratora i nałożone obowiązki oraz podstawę prawną ich orzeczenia;

  6a) informację, że osoba jest upoważniona do reprezentowania podmiotu zbiorowego, podejmowania w jego imieniu decyzji lub sprawowania nadzoru nad jego działalnością, jeśli czyn zabroniony został popełniony na szkodę interesów finansowych Wspólnot Europejskich;

  6b) informację, że czyn zabroniony popełniony przez przedsiębiorcę będącego osobą fizyczną został popełniony na szkodę interesów finansowych Wspólnot Europejskich;

  7) nazwisko, imię, stanowisko oraz podpis osoby sporządzającej.

1a. W karcie rejestracyjnej dotyczącej podmiotu zbiorowego umieszcza się:

  1) oznaczenie podmiotu zbiorowego oraz jego siedziby;

  2) oznaczenie sądu, który wydał wyrok oraz sygnaturę akt sprawy;

  3) datę wydania oraz uprawomocnienia się wyroku;

  4) orzeczoną karę pieniężną, przepadek, zakaz oraz podanie wyroku do publicznej wiadomości;

  5) kwalifikację prawną czynu zabronionego osoby fizycznej stanowiącego podstawę odpowiedzialności podmiotu zbiorowego;

  5a) informację, że czyn zabroniony osoby fizycznej stanowiący podstawę odpowiedzialności podmiotu zbiorowego został popełniony na szkodę interesów finansowych Wspólnot Europejskich;

  6) nazwisko, imię, stanowisko oraz podpis osoby sporządzającej.

2. Zawiadomienie zawiera dane, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 7, oraz informacje o:

  1) rozesłaniu oraz odwołaniu listów gończych;

  2) zastosowaniu oraz uchyleniu aresztu tymczasowego, a także miejscu osadzenia tymczasowo aresztowanego;

  3) rozpoczęciu, zakończeniu oraz miejscu wykonywania kar: dożywotniego pozbawienia wolności, 25 lat pozbawienia wolności, pozbawienia wolności, aresztu wojskowego i aresztu;

  4) zarządzeniu wykonania warunkowo zawieszonej kary pozbawienia wolności, ograniczenia wolności lub grzywny;

  5) odroczeniu i przerwie wykonania kary pozbawienia wolności;

  6) warunkowym zwolnieniu i odwołaniu takiego zwolnienia;

  7) zawieszeniu wykonania zastępczej kary pozbawienia wolności;

  8) zamianie kary ograniczenia wolności na zastępczą karę grzywny lub zastępczą karę pozbawienia wolności;

  9) zwolnieniu z odbycia reszty kary ograniczenia wolności;

  10) zawieszeniu wykonania odroczonej kary pozbawienia wolności;

  11) podjęciu warunkowo umorzonego postępowania karnego w sprawach o przestępstwa lub przestępstwa skarbowe;

  12) zamianie grzywny na zastępczą karę pozbawienia wolności albo na pracę społecznie użyteczną;

  13) wykonaniu przez podmiot odpowiedzialny posiłkowo kary grzywny lub środka karnego ściągnięcia równowartości pieniężnej przepadku przedmiotów;

  14) wykonaniu kar;

  15) wykonaniu środków karnych, z wyjątkiem środków określonych w art. 39 pkt 5 Kodeksu karnego, w art. 22 § 2 pkt 1 Kodeksu karnego skarbowego oraz w art. 28 § 1 pkt 4 Kodeksu wykroczeń;

  16) rozpoczęciu, zakończeniu i miejscu wykonywania środków zabezpieczających, o których mowa w art. 93-98 Kodeksu karnego, oraz o uchyleniu lub wykonaniu pozostałych środków zabezpieczających;

  17) umorzeniu postępowania wykonawczego;

  18) zarządzeniu wykonania warunkowo zawieszonego umieszczenia w zakładzie poprawczym lub kary orzeczonej w miejsce zakładu poprawczego;

  19) warunkowym zwolnieniu z zakładu poprawczego i odwołaniu takiego zwolnienia;

  20) warunkowym odstąpieniu od wykonania orzeczenia o umieszczeniu w zakładzie poprawczym;

  21) zmianie lub uchyleniu środka wychowawczego oraz leczniczo-wychowawczego;

  22) przerwaniu lub odroczeniu wykonywania środków wychowawczych lub poprawczych;

  23) odstąpieniu od stosowania orzeczonego środka wychowawczego;

  24) umieszczeniu lub zwolnieniu nieletniego ze schroniska dla nieletnich;

  25) powołaniu nieletniego do zasadniczej służby wojskowej lub służby zastępczej;

  26) uchyleniu prawomocnego orzeczenia w wyniku kasacji;

  27) zastosowaniu amnestii;

  28) ułaskawieniu przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej;

  29) wznowieniu postępowania sądowego zakończonego prawomocnym orzeczeniem odnotowanym w Rejestrze;

  30) stwierdzeniu nieważności prawomocnego orzeczenia sądu odnotowanego w Rejestrze;

  31) przywróceniu terminu do zaskarżenia orzeczenia odnotowanego w Rejestrze;

  32) zarządzeniu zatarcia skazania;

  33) śmierci osoby, której dane osobowe zgromadzono w Rejestrze;

  34) zezwoleniu albo uchyleniu zezwolenia na odbycie kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego;

  35) przerwie, warunkowym zawieszeniu albo wykonaniu kary pozbawienia wolności odbywanej poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego.

2a. Zawiadomienie dotyczące podmiotu zbiorowego zawiera dane, o których mowa w ust. 1a pkt 1, 2 i 6, oraz informacje o:

  1) wykonaniu kary pieniężnej, przepadków, zakazów oraz podania wyroku do publicznej wiadomości, o których mowa w art. 7, 8 i 9 ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;

  2) zatarciu orzeczenia stwierdzającego odpowiedzialność podmiotu zbiorowego za czyn zabroniony pod groźbą kary;

  3) likwidacji podmiotu zbiorowego, którego dane zgromadzono w Rejestrze.

3. Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, sposób i tryb sporządzania oraz dostarczania do Rejestru kart rejestracyjnych i zawiadomień, a także wzory kart rejestracyjnych i zawiadomień, o których mowa w art. 11 ust. 1, mając na uwadze konieczność zapewnienia niezwłocznej aktualizacji danych gromadzonych w Rejestrze.

Istniejące wersje czasowe art. 12a
2012.04.27
dodany przez
2012.06.13 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2012 r. poz. 654
2015.07.01
zmieniony przez
2015.07.24 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2015 r. poz. 1036
2017.03.30 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2017 r. poz. 678
2018.06.25 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2018 r. poz. 1218
2019.06.24 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2019 r. poz. 1158
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 12a

Istniejące wersje czasowe art. 12b
2012.04.27
dodany przez
2012.06.13 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2012 r. poz. 654
2015.07.24 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2015 r. poz. 1036
2017.03.30 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2017 r. poz. 678
2018.06.25 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2018 r. poz. 1218
2019.06.24 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2019 r. poz. 1158
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 12b

Art. 13. W Rejestrze prowadzi się wyodrębnione kartoteki:

  1) kart rejestracyjnych i zawiadomień, zawierających informacje o osobach odpowiadających na zasadach określonych w Kodeksie karnym, Kodeksie karnym skarbowym, Kodeksie wykroczeń oraz zawiadomień o skazaniu przez sąd państwa obcego i informacji z tymi skazaniami związanymi;

  2) kart rejestracyjnych i zawiadomień, zawierających informacje o nieletnich, w rozumieniu przepisów ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich;

  3) zawiadomień zawierających informacje o osobach pozbawionych wolności oraz osobach poszukiwanych listem gończym;

  4) kart rejestracyjnych i zawiadomień, zawierających informacje o podmiotach zbiorowych podlegających odpowiedzialności na podstawie przepisów ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.

Istniejące wersje czasowe art. 14
2001.06.22 Tekst jednolity
Dz. U. z 2008 r. nr 50, poz. 292
2011.12.11
zmieniony przez
2012.06.13 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2012 r. poz. 654
2013.06.30
zmieniony przez
2015.07.01
zmieniony przez
2015.07.24 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2015 r. poz. 1036
2017.03.30 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2017 r. poz. 678
2018.06.25 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2018 r. poz. 1218
2019.06.24 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2019 r. poz. 1158
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 14. 1. Dane osobowe osób, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 1, 3, 4 i 7, oraz dane o podmiotach zbiorowych, o których mowa w art. 1 ust. 3, usuwa się z Rejestru, jeżeli z mocy prawa skazanie uległo zatarciu, a ponadto po otrzymaniu zawiadomienia o:

  1) zarządzeniu zatarcia skazania przez sąd, na podstawie art. 107 § 2 i 4 oraz art. 337 Kodeksu karnego;

  2) zatarciu skazania w drodze ułaskawienia lub na podstawie amnestii;

  3) przywróceniu terminu do zaskarżenia orzeczenia odnotowanego w Rejestrze albo uchyleniu takiego orzeczenia w wyniku kasacji lub wznowienia postępowania;

  4) stwierdzeniu nieważności orzeczenia odnotowanego w Rejestrze;

  5) zwolnieniu skazanego od kary pozbawienia wolności, na podstawie art. 336 § 3 i 4 Kodeksu karnego, lub od kary ograniczenia wolności, na podstawie art. 62 § 2 Kodeksu karnego wykonawczego.

1a. Dane osobowe osób, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 2, usuwa się z Rejestru po upływie terminu określonego w art. 68 § 4 Kodeksu karnego, a ponadto po otrzymaniu zawiadomienia o podjęciu warunkowo umorzonego postępowania karnego lub postępowania w sprawie o przestępstwo skarbowe.

2. Dane osobowe nieletniego, o którym mowa w art. 1 ust. 2 pkt 6, usuwa się z Rejestru:

  1) po ukończeniu 18. roku życia przez nieletniego, wobec którego wykonywane były środki wychowawcze, z wyjątkiem przypadków, gdy:

   a) środek wychowawczy zastosowano w okresie warunkowego zawieszenia wykonania umieszczenia w zakładzie poprawczym,

   b) wykonanie środka wychowawczego ustało z mocy prawa po ukończeniu przez nieletniego 21. roku życia albo z chwilą powołania nieletniego do zasadniczej służby wojskowej lub służby zastępczej;

  2) po upływie terminów określonych w art. 11 § 4, art. 87 § 4, art. 88 § 4 i art. 89 ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich;

  3) po ukończeniu 23. roku życia przez sprawcę czynu karalnego, gdy w miejsce umieszczenia w zakładzie poprawczym wymierzona została kara na podstawie art. 94 ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich;

  4) na zasadach określonych w rozdziale XII Kodeksu karnego, gdy w miejsce umieszczenia w zakładzie poprawczym wymierzona została kara na podstawie art. 13 ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich.

3. Dane osób, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 5, usuwa się z Rejestru:

  1) gdy upłynął termin, o którym mowa w art. 94 § 3 Kodeksu karnego;

  2) z upływem roku od uchylenia środka zabezpieczającego orzeczonego na podstawie art. 99 § 1 Kodeksu karnego lub art. 43 § 1 pkt 1 i § 2 Kodeksu karnego skarbowego;

  3) z upływem roku od wykonania środka zabezpieczającego orzeczonego na podstawie art. 100 Kodeksu karnego lub art. 43 § 1 pkt 2-5 Kodeksu karnego skarbowego.

4. Dane osoby tymczasowo aresztowanej usuwa się z Rejestru po otrzymaniu zawiadomienia o uchyleniu tego środka zapobiegawczego.

5. Dane osoby poszukiwanej listem gończym usuwa się z Rejestru po otrzymaniu zawiadomienia o odwołaniu listu gończego.

6. Dane osobowe nieletniego umieszczonego w schronisku dla nieletnich usuwa się z Rejestru po otrzymaniu zawiadomienia o jego zwolnieniu.

7. Dane osób zmarłych usuwa się z Rejestru po uzyskaniu zawiadomienia o ich zgonie.

Istniejące wersje czasowe art. 14a
2012.04.27
dodany przez
2012.06.13 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2012 r. poz. 654
2015.07.01
zmieniony przez
2015.07.24 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2015 r. poz. 1036
2017.03.30 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2017 r. poz. 678
2018.06.25 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2018 r. poz. 1218
2019.06.24 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2019 r. poz. 1158
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 14a

Istniejące wersje czasowe art. 15
2001.06.22 Tekst jednolity
Dz. U. z 2008 r. nr 50, poz. 292
2012.04.27
zmieniony przez
2012.06.13 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2012 r. poz. 654
2015.07.24 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2015 r. poz. 1036
2017.03.30 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2017 r. poz. 678
2018.06.25 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2018 r. poz. 1218
2019.06.24 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2019 r. poz. 1158
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 15. Dane oraz informacje, podlegające gromadzeniu w Rejestrze, zawarte w kartach rejestracyjnych i zawiadomieniach, wprowadza się niezwłocznie do bazy danych systemu informatycznego.

Istniejące wersje czasowe art. 16
2001.06.22 Tekst jednolity
Dz. U. z 2008 r. nr 50, poz. 292
2012.04.27
zmieniony przez
2012.06.13 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2012 r. poz. 654
2015.07.01
zmieniony przez
2015.07.24 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2015 r. poz. 1036
2017.03.30 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2017 r. poz. 678
2018.06.25 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2018 r. poz. 1218
2019.06.24 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2019 r. poz. 1158
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 16. Do wprowadzania danych do bazy danych systemu informatycznego oraz do dokonywania zmian w bazie danych tego systemu uprawnione są wyłącznie osoby upoważnione przez osobę kierującą biurem informacyjnym.

Art. 17. Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, warunki, w tym techniczne i organizacyjne, sposób oraz tryb gromadzenia danych osobowych oraz danych o podmiotach zbiorowych w Rejestrze oraz usuwania tych danych z Rejestru, mając na uwadze konieczność zapewnienia sprawnego funkcjonowania Rejestru oraz zabezpieczenia gromadzonych w nim danych osobowych oraz danych o podmiotach zbiorowych przed dostępem osób nieuprawnionych, wykorzystywaniem przez osoby nieuprawnione, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Istniejące wersje czasowe art. 18
2001.06.22 Tekst jednolity
Dz. U. z 2008 r. nr 50, poz. 292
2012.04.27
zmieniony przez
2012.06.13 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2012 r. poz. 654
2015.07.01
zmieniony przez
2015.07.24 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2015 r. poz. 1036
2017.03.30 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2017 r. poz. 678
2018.06.25 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2018 r. poz. 1218
2019.06.24 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2019 r. poz. 1158
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 18. 1. W przypadku stwierdzenia okoliczności, wskazujących na prawdopodobieństwo wprowadzenia do Rejestru danych osobowych lub danych o podmiotach zbiorowych sprzecznych z treścią orzeczenia lub nieodpowiadających zapisom w odpowiednich aktach, dyrektor biura informacyjnego przeprowadza postępowanie w celu ustalenia prawidłowych danych. Adnotację o wszczęciu takiego postępowania umieszcza się na odpowiedniej karcie rejestracyjnej lub zawiadomieniu.

2. Prawomocna decyzja, rozstrzygająca o sprostowaniu, stanowi podstawę do dokonania zmiany odpowiednich zapisów na karcie rejestracyjnej lub zawiadomieniu.

3. Sprostowanie oczywistych błędów pisarskich i innych omyłek w danych, o których mowa w art. 10 ust. 2, nie wymaga przeprowadzenia postępowania, jeżeli następuje z urzędu lub jest zgodne z wnioskiem strony. Czynność taką utrwala się w formie adnotacji na właściwej karcie rejestracyjnej lub zawiadomieniu, a o jej dokonaniu zawiadamia się stronę.

Istniejące wersje czasowe art. 19
2001.06.22 Tekst jednolity
Dz. U. z 2008 r. nr 50, poz. 292
2012.04.27
zmieniony przez
2012.06.13 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2012 r. poz. 654
2014.01.01
zmieniony przez
2014.07.01
zmieniony przez
2015.07.24 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2015 r. poz. 1036
2016.10.07
zmieniony przez
2017.03.30 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2017 r. poz. 678
2018.06.25 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2018 r. poz. 1218
2018.09.11
zmieniony przez
2019.03.04
zmieniony przez
2019.06.24 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2019 r. poz. 1158
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 19. 1. Informacji o osobie na podstawie zgromadzonych w Rejestrze danych osobowych udziela się na zapytanie podmiotów wymienionych w art. 6 ust. 1 lub na wniosek osoby, o której mowa w art. 7 ust. 1.

1a. Informacji o podmiocie zbiorowym na podstawie danych o tym podmiocie zgromadzonych w Rejestrze udziela się na zapytanie podmiotów wymienionych w art. 6 ust. 1 pkt 1, 4-9 i 11 lub na wniosek podmiotu, o którym mowa w art. 7 ust. 2.

2. Zapytanie o udzielenie informacji o osobie powinno zawierać:

  1) nazwisko, w tym także przybrane, imiona, nazwisko rodowe, datę i miejsce urodzenia, imiona rodziców, nazwisko rodowe matki, miejsce zamieszkania, obywatelstwo oraz numer PESEL osoby, której zapytanie dotyczy;

  2) określenie rodzaju i zakresu danych o osobie, które mają być przedmiotem informacji;

  3) wskazanie postępowania, w związku z którym zachodzi potrzeba uzyskania danych o osobie;

  4) nazwę podmiotu kierującego zapytanie;

  5) datę wystawienia;

  6) podpis sędziego, prokuratora albo uprawnionej osoby lub organu podmiotu kierującego zapytanie.

2a. Zapytanie o udzielenie informacji o podmiocie zbiorowym powinno zawierać:

  1) oznaczenie podmiotu zbiorowego oraz jego siedziby;

  2) określenie rodzaju i zakresu danych o podmiocie zbiorowym, które mają być przedmiotem informacji;

  3) wskazanie postępowania, w związku z którym zachodzi potrzeba uzyskania danych o podmiocie zbiorowym;

  4) nazwę podmiotu kierującego zapytanie;

  5) datę wystawienia;

  6) podpis sędziego, prokuratora albo uprawnionej osoby lub organu podmiotu kierującego zapytanie.

3. Wniosek osoby, o której mowa w art. 7 ust. 1, o udzielenie informacji z Rejestru powinien zawierać: nazwisko, w tym także przybrane, imiona, nazwisko rodowe, datę i miejsce urodzenia, imiona rodziców, nazwisko rodowe matki, miejsce zamieszkania, obywatelstwo oraz numer PESEL i podpis wnioskodawcy. Wniosek podmiotu zbiorowego, o którym mowa w art. 7 ust. 2, powinien zawierać oznaczenie tego podmiotu i jego adres. Jeżeli we wniosku nie określono rodzaju i zakresu danych, które mają być przedmiotem informacji, informacja ta powinna zawierać odpis wszystkich zapisów dotyczących wnioskodawcy zamieszczonych na kartach rejestracyjnych i zawiadomieniach.

4. Jeżeli zapytanie lub wniosek nie spełniają wymogów, o których mowa w ust. 2 lub 3, wzywa się pytającego lub wnioskodawcę do usunięcia braków w terminie 14 dni, z pouczeniem, że nieusunięcie braków spowoduje pozostawienie zapytania lub wniosku bez rozpoznania, chyba że braki dotyczą wyłącznie okoliczności, o których mowa w ust. 2 pkt 1, a tożsamość osoby, której zapytanie dotyczy, nie budzi wątpliwości.

Istniejące wersje czasowe art. 19a
2014.07.01
dodany przez
2015.07.24 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2015 r. poz. 1036
2017.03.30 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2017 r. poz. 678
2018.06.25 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2018 r. poz. 1218
2019.06.24 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2019 r. poz. 1158
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 19a

Istniejące wersje czasowe art. 20
2001.06.22 Tekst jednolity
Dz. U. z 2008 r. nr 50, poz. 292
2012.04.27
zmieniony przez
2012.06.13 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2012 r. poz. 654
2014.07.01
zmieniony przez
2015.07.24 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2015 r. poz. 1036
2016.10.07
zmieniony przez
2017.03.30 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2017 r. poz. 678
2018.06.25 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2018 r. poz. 1218
2019.06.24 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2019 r. poz. 1158
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 20. 1. Informacja o osobie, sporządzona na podstawie danych osobowych zgromadzonych w Rejestrze, zawiera:

  1) dane identyfikujące osobę - nazwisko, w tym także przybrane, imiona, nazwisko rodowe, datę i miejsce urodzenia, imiona rodziców, obywatelstwo, nazwisko rodowe matki, miejsce zamieszkania, zawód wyuczony, a także numer PESEL;

  2) dane osobowe w zakresie objętym zapytaniem lub wnioskiem albo stwierdzenie, że osoba nie figuruje w Rejestrze;

  3) datę wydania;

  4) nazwisko i imię oraz podpis osoby upoważnionej do jej wydania;

  5) pieczęć urzędową.

2. Informacja o podmiocie zbiorowym, sporządzona na podstawie danych zgromadzonych w Rejestrze, zawiera:

  1) oznaczenie podmiotu zbiorowego wraz z jego siedzibą;

  2) dane o podmiocie zbiorowym w zakresie objętym zapytaniem lub wnioskiem albo stwierdzenie, że podmiot zbiorowy nie figuruje w Rejestrze;

  3) datę wydania;

  4) nazwisko i imię oraz podpis osoby upoważnionej do jej wydania;

  5) pieczęć urzędową.

Istniejące wersje czasowe art. 20a
2013.01.15
dodany przez
2015.07.01
zmieniony przez
2015.07.24 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2015 r. poz. 1036
2017.03.30 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2017 r. poz. 678
2018.06.25 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2018 r. poz. 1218
2018.10.01
zmieniony przez
2019.06.24 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2019 r. poz. 1158
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 20a

Istniejące wersje czasowe art. 21
2001.06.22 Tekst jednolity
Dz. U. z 2008 r. nr 50, poz. 292
2012.06.13 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2012 r. poz. 654
2013.06.30
zmieniony przez
2015.07.24 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2015 r. poz. 1036
2017.03.30 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2017 r. poz. 678
2018.06.25 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2018 r. poz. 1218
2019.06.24 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2019 r. poz. 1158
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 21. Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, warunki, sposób i tryb udzielania informacji o osobach oraz informacji o podmiotach zbiorowych na podstawie danych zgromadzonych w Rejestrze, mając na uwadze potrzebę przekazywania takich informacji w określonych przypadkach, także za pomocą urządzeń służących do automatycznego ich przekazywania, a także określi wzór zapytania o udzielenie informacji o osobie, o którym mowa w art. 19 ust. 2, wzór zapytania o udzielenie informacji o podmiocie zbiorowym, o którym mowa w art. 19 ust. 2a, wzór formularza informacji o osobie, o której mowa w art. 20 ust. 1, oraz wzór formularza informacji o podmiocie zbiorowym, o której mowa w art. 20 ust. 2.

Istniejące wersje czasowe art. 21a
2014.07.01
dodany przez
2015.07.24 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2015 r. poz. 1036
2017.03.30 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2017 r. poz. 678
2018.06.25 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2018 r. poz. 1218
2019.06.24 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2019 r. poz. 1158
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 21a

Istniejące wersje czasowe art. 21b
2012.04.27
dodany przez
2012.06.13 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2012 r. poz. 654
2015.07.24 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2015 r. poz. 1036
2017.03.30 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2017 r. poz. 678
2018.06.25 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2018 r. poz. 1218
2019.06.24 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2019 r. poz. 1158
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 21b

Istniejące wersje czasowe art. 22
2001.06.22 Tekst jednolity
Dz. U. z 2008 r. nr 50, poz. 292
2009.09.01
zmieniony przez
2012.06.13 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2012 r. poz. 654
2014.01.01
zmieniony przez
2015.07.01
zmieniony przez
2015.07.24 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2015 r. poz. 1036
2017.03.30 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2017 r. poz. 678
2018.06.25 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2018 r. poz. 1218
2019.06.24 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2019 r. poz. 1158
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 22. 1. Biuro informacyjne niezwłocznie informuje właściwy sąd o ponownym prawomocnym skazaniu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe osoby, wobec której warunkowo umorzono postępowanie karne, warunkowo zawieszono wykonanie kary, zastosowano warunkowe zwolnienie z zakładu karnego albo umorzono postępowanie na podstawie przepisów o amnestii, z których wynika, że takie skazanie może mieć wpływ na jej stosowanie.

2. W sprawach o wykroczenia biuro informacyjne informuje właściwy sąd o ponownym prawomocnym skazaniu za wykroczenie osoby, wobec której warunkowo zawieszono wykonanie kary aresztu.

3. Biuro informacyjne niezwłocznie zawiadamia właściwy sąd o udzieleniu skazanemu zezwolenia na odbycie kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego.

Istniejące wersje czasowe art. 23
2001.06.22 Tekst jednolity
Dz. U. z 2008 r. nr 50, poz. 292
2012.06.13 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2012 r. poz. 654
2012.12.31
zmieniony przez
2015.07.24 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2015 r. poz. 1036
2017.03.30 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2017 r. poz. 678
2018.06.25 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2018 r. poz. 1218
2019.06.24 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2019 r. poz. 1158
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 23. Informacja o osobie, o której mowa w art. 20 ust. 1, oraz informacja o podmiocie zbiorowym, o którym mowa w art. 20 ust. 2, stanowi zaświadczenie w rozumieniu przepisów działu VII Kodeksu postępowania administracyjnego.

Istniejące wersje czasowe art. 24
2001.06.22 Tekst jednolity
Dz. U. z 2008 r. nr 50, poz. 292
2012.04.27
zmieniony przez
2012.06.13 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2012 r. poz. 654
2014.07.01
zmieniony przez
2015.01.02
zmieniony przez
2015.07.24 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2015 r. poz. 1036
2016.04.01
zmieniony przez
2017.03.30 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2017 r. poz. 678
2018.06.25 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2018 r. poz. 1218
2019.06.24 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2019 r. poz. 1158
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 24. 1. Za wydanie z Rejestru informacji o osobie pobiera się opłatę stanowiącą dochód budżetu państwa. Od uiszczenia opłaty zwolnione są podmioty wymienione w art. 6 ust. 1 pkt 1-9, 11 i 12.

2. Za wydanie z Rejestru informacji o podmiocie zbiorowym pobiera się opłatę stanowiącą dochód budżetu państwa. Od uiszczenia opłaty zwolnione są podmioty wymienione w art. 6 ust. 1 pkt 1, 4-9 i 11.

3. Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, wysokość opłat, o których mowa w ust. 1 i 2, mając na uwadze faktyczne koszty wydania informacji.

Rozdział 3

Przepis karny

Art. 25. Kto bez uprawnienia uzyskuje z Rejestru informację o osobie albo informację o podmiocie zbiorowym, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Rozdział 4

Zmiany w przepisach obowiązujących i przepisy końcowe

Art. 26 - 29. (pominięte)

Art. 30. 1. Istniejące zasoby danych osobowych oraz informacji zgromadzonych w Centralnym Rejestrze Skazanych, prowadzonym na podstawie rozporządzenia Ministrów Sprawiedliwości i Obrony Narodowej z dnia 30 sierpnia 1993 r. w sprawie prowadzenia rejestru osób prawomocnie skazanych, udzielania informacji z rejestru oraz trybu zbierania danych w postępowaniu karnym dotyczących tych osób (Dz. U. nr 82, poz. 388), przejmuje Rejestr, jeżeli dane te podlegają gromadzeniu na podstawie niniejszej ustawy; w pozostałym zakresie dane te likwiduje się.

2. Istniejące zasoby danych osobowych oraz informacji zgromadzonych w Centralnym Rejestrze Nieletnich, prowadzonym na podstawie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 sierpnia 1996 r. w sprawie zasad gromadzenia danych dotyczących środków wychowawczych i poprawczych stosowanych wobec nieletnich oraz sposobu udzielania informacji sądom i prokuraturom o tych środkach (Dz. U. nr 107, poz. 509), przejmuje Rejestr, jeżeli dane te podlegają gromadzeniu na podstawie niniejszej ustawy; w pozostałym zakresie dane te likwiduje się.

3. Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe zasady i tryb przejęcia lub likwidacji danych osobowych, o których mowa w ust. 1 i 2, mając na uwadze konieczność zapewnienia ciągłości dostępu do tych danych uprawnionym podmiotom oraz zasady ochrony danych osobowych.

Art. 31. Ilekroć w przepisach prawa jest mowa o "Centralnym Rejestrze Skazanych" lub "Centralnym Rejestrze Nieletnich", należy przez to rozumieć "Krajowy Rejestr Karny".

Art. 32. Ustawa wchodzi w życie po upływie 12 miesięcy od dnia ogłoszenia.*)

_____________
*) Ustawa została ogłoszona w dniu 21.06.2000 r.

 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60