Facebook

Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » Inne » Krajowe rejestry »  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5.12.2022 r. w ...

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5.12.2022 r. w sprawie wniosków składanych do Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, a także odpisów, wyciągów, zaświadczeń, informacji, dokumentów oraz kopii dokumentów doręczanych wnioskodawcom za pośrednictwem tego systemu1)

Tekst pierwotny - bieżący
 Dz. U. z 2022 r. poz. 2567

Na podstawie art. 6 pkt 3 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1683 i 2436) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

  1) warunki organizacyjno-techniczne dotyczące formy:

   a) wniosków oraz ich składania do Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego, zwanej dalej "Centralną Informacją", za pośrednictwem systemu teleinformatycznego,

   b) odpisów, wyciągów, zaświadczeń, informacji, dokumentów oraz kopii dokumentów z elektronicznego katalogu dokumentów spółek, doręczanych wnioskodawcom za pośrednictwem systemu teleinformatycznego;

  2) sposób posługiwania się dokumentami oraz kopiami dokumentów wydanymi w postaci elektronicznej.

§ 2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

  1) ustawie - rozumie się przez to ustawę z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym;

  2) katalogu - rozumie się przez to elektroniczny katalog dokumentów spółek określony w art. 4 ust. 2 pkt 1 ustawy;

  3) podpisie elektronicznym - rozumie się przez to kwalifikowany podpis elektroniczny, podpis zaufany albo podpis osobisty;

  4) systemie teleinformatycznym - rozumie się przez to system teleinformatyczny w rozumieniu art. 3a ustawy;

  5) koncie - rozumie się przez to konto, o którym mowa w art. 53d ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2072, z 2021 r. poz. 1080 i 1236 oraz z 2022 r. poz. 655, 1259 i 1933);

  6) właścicielu konta - rozumie się przez to podmiot, dla którego założono konto w systemie teleinformatycznym;

  7) uprawnionym użytkowniku - rozumie się przez to osobę fizyczną, która posiada na koncie własnym lub na koncie innego właściciela konta uprawnienie do złożenia wniosków, o których mowa w § 1 pkt 1 lit. a, oraz do odbioru pism za pośrednictwem systemu teleinformatycznego;

  8) uwierzytelnieniu - rozumie się przez to proces elektroniczny, który umożliwia identyfikację elektroniczną uprawnionego użytkownika w systemie teleinformatycznym;

  9) wniosku o ustalenie statusu podmiotu - rozumie się przez to wniosek o ustalenie statusu osoby fizycznej lub osoby prawnej w podmiotach wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego.

§ 3. 1. Wniosek może zostać złożony jedynie za pośrednictwem konta w systemie teleinformatycznym przez uprawnionego użytkownika po uwierzytelnieniu.

2. Adres systemu teleinformatycznego jest dostępny na stronach podmiotowych Ministerstwa Sprawiedliwości w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 4. 1. Złożenie wniosku za pośrednictwem systemu teleinformatycznego wymaga łącznego wykonania następujących czynności:

  1) wypełnienia udostępnionego w systemie teleinformatycznym wniosku przeznaczonego do zgłoszenia danych żądania;

  2) dołączenia załączników, o ile są one składane;

  3) uiszczenia opłaty za pomocą udostępnianego przez system teleinformatyczny mechanizmu gwarantującego nieodwracalne zainicjowanie procedury opłacenia wniosku i identyfikację wnoszącego opłatę, o ile wniosek podlega opłacie, a przepis szczególny nie stanowi inaczej;

  4) wysłania wniosku do Centralnej Informacji przez uprawnionego użytkownika przygotowującego wniosek.

2. Wnioski o ustalenie statusu podmiotu oraz wnioski, w przypadku których zawnioskowano o zwolnienie od opłaty lub odroczenie płatności na podstawie przepisów szczególnych, wymagają podpisu elektronicznego.

3. Na koncie, z którego złożono wniosek, niezwłocznie po jego złożeniu umieszczane jest elektroniczne potwierdzenie złożenia wniosku zawierające zestaw danych jednoznacznie wskazujący złożony wniosek, właściciela konta, z którego złożono wniosek, uprawnionego użytkownika, który go wysłał, oraz datę złożenia wniosku.

§ 5. 1. Odpisy, wyciągi, zaświadczenia i informacje z Krajowego Rejestru Sądowego są generowane automatycznie i opatrywane kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną.

2. Odpowiedź na wniosek o ustalenie statusu podmiotu, na wniosek, w przypadku którego zawnioskowano o zwolnienie od opłaty lub odroczenie płatności, oraz na wniosek o udzielenie informacji z Krajowego Rejestru Sądowego w celu ponownego wykorzystania jest udzielana po weryfikacji wniosku przez pracownika Centralnej Informacji i opatrywana kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym upoważnionego pracownika Centralnej Informacji w przypadku nieuwzględnienia wniosku.

§ 6. Odpisy, wyciągi, zaświadczenia, informacje z Krajowego Rejestru Sądowego, dokumenty i kopie dokumentów z katalogu są przesyłane na konto w systemie teleinformatycznym, z którego złożono wniosek, z wyłączeniem dokumentów, o których mowa w art. 8a ust. 1 pkt 5 ustawy, złożonych do repozytorium dokumentów finansowych.

§ 7. System teleinformatyczny potwierdza zamieszczenie na koncie, z którego złożono wniosek, odpisów, wyciągów, zaświadczeń, informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, dokumentów i kopii dokumentów z katalogu, ze wskazaniem daty zamieszczenia.

§ 8. 1. Odpisy, wyciągi, zaświadczenia, informacje, dokumenty oraz kopie dokumentów uzyskane zgodnie z § 5 i § 6 są wykorzystywane w postaci elektronicznej, jeżeli we właściwym postępowaniu możliwe jest posłużenie się dokumentem elektronicznym.

2. Jeżeli we właściwym postępowaniu nie ma możliwości wykorzystania dokumentów lub kopii dokumentów, o których mowa w ust. 1, w postaci elektronicznej, mogą one być wykorzystane w tym postępowaniu w formie wydruku przez podmioty, które je uzyskały w postaci elektronicznej.

§ 9. Traci moc rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 maja 2021 r. w sprawie wniosków składanych do Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, a także odpisów, wyciągów, zaświadczeń, informacji, dokumentów oraz kopii dokumentów doręczanych wnioskodawcom za pośrednictwem tego systemu (Dz. U. poz. 963).

§ 10. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia*), z wyjątkiem § 2 pkt 9, § 4 ust. 2 i § 5 ust. 2, które wchodzą w życie z dniem 16 marca 2023 r.

_____________________
1) Niniejsze rozporządzenie w zakresie swojej regulacji wdraża częściowo dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1151 z dnia 20 czerwca 2019 r. zmieniającą dyrektywę (UE) 2017/1132 w odniesieniu do stosowania narzędzi i procesów cyfrowych w prawie spółek (Dz. Urz. UE L 186 z 11.07.2019, str. 80-104).
*) Uwaga od redakcji: rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 9.12.2022 r.

 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60