Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » Inne » Krajowe rejestry »  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 4.01.2017 r. w ...

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 4.01.2017 r. w sprawie trybu zakładania konta w systemie teleinformatycznym, sposobu korzystania z systemu teleinformatycznego i podejmowania w nim czynności związanych z zawiązaniem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przy wykorzystaniu wzorca umowy oraz innych czynności wykonywanych w systemie teleinformatycznym, a także wymagań dotyczących podpisu elektronicznego

 Dz. U. z 2017 r. poz. 29
Uwaga od redakcji:
Rozporządzenie utraciło moc z dniem 13.07.2017 r.

Na podstawie art. 1571 § 6 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1578, 1579, 2255 i 2260) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

  1) tryb zakładania konta w systemie teleinformatycznym służącym do obsługi zawiązania i dokonywania innych czynności dotyczących spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, której umowę zawarto przy wykorzystaniu wzorca umowy udostępnionego w systemie teleinformatycznym, zwanej dalej "spółką";

  2) sposób korzystania z systemu teleinformatycznego i podejmowania w nim czynności związanych z zawiązaniem spółki oraz dokonywania innych czynności w tym systemie;

  3) wymagania dotyczące podpisu elektronicznego osób zawierających umowę spółki oraz osób podpisujących listę wspólników i oświadczenie o wniesieniu wkładu na pokrycie kapitału zakładowego (dane umożliwiające weryfikację tożsamości).

§ 2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

  1) użytkowniku - rozumie się przez to osobę fizyczną, która założyła konto w systemie teleinformatycznym;

  2) koncie - rozumie się przez to zbiór danych określających użytkownika wraz z zasobami systemu teleinformatycznego przyporządkowanymi do tego użytkownika;

  3) haśle - rozumie się przez to poufne dane wykorzystywane przez użytkownika do uwierzytelnienia w systemie teleinformatycznym.

§ 3. 1. Konto zakłada się w systemie teleinformatycznym po podaniu imienia i nazwiska, adresu poczty elektronicznej oraz hasła.

2. Użytkownik niezwłocznie aktualizuje dane, o których mowa w ust. 1.

3. Warunki, jakie powinno spełniać hasło, są udostępniane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.

4. W przypadku utraty hasła użytkownik może wnioskować za pośrednictwem systemu teleinformatycznego o jego zmianę. Po potwierdzeniu dotychczasowego adresu poczty elektronicznej oraz po udzieleniu pozytywnej odpowiedzi na losowo wybrane pytanie kontrolne użytkownik określa nowe hasło, zgodnie z wymaganiami określonymi w ust. 3.

§ 4. W razie ustalenia przez administratora systemu, że dane podane przez użytkownika przy rejestracji konta są nieprawdziwe lub nieaktualne, blokuje on konto, o czym zawiadamia użytkownika, przesyłając informację na podany adres poczty elektronicznej.

§ 5. 1. Konto jest udostępniane wyłącznie po uwierzytelnieniu użytkownika w systemie teleinformatycznym.

2. Uwierzytelnienie użytkownika w systemie teleinformatycznym następuje na podstawie podanego adresu poczty elektronicznej oraz hasła.

3. Każdy użytkownik dokonuje czynności w systemie teleinformatycznym przy użyciu zasobów i funkcjonalności udostępnionych w ramach jego własnego konta.

§ 6. 1. Do podjęcia czynności w systemie teleinformatycznym wykorzystuje się udostępniony w systemie wzorzec albo formularz, a następnie użytkownicy uprawnieni do podpisu podpisują dokument w systemie teleinformatycznym przez złożenie kwalifikowanego podpisu elektronicznego albo podpisu potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP.

2. Umowa spółki, lista wspólników oraz oświadczenie członków zarządu o wniesieniu wkładów na pokrycie kapitału zakładowego mogą być podpisane w systemie teleinformatycznym także przez złożenie podpisu elektronicznego, o którym mowa w § 7.

3. Do chwili złożenia podpisu przez wszystkich uprawnionych użytkowników treść dokumentu może być zmieniana.

§ 7. 1. Podpis elektroniczny, o którym mowa w § 6 ust. 2, składa się przez podanie hasła.

2. Do złożenia podpisu elektronicznego wymaga się jego uprzedniej aktywacji w systemie teleinformatycznym przez podanie następujących informacji:

  1) imienia i nazwiska;

  2) numeru PESEL, jeżeli dana osoba go posiada, a w razie nieposiadania numeru PESEL - nazwy dokumentu tożsamości, jego numeru, organu wydającego dokument ze wskazaniem jego siedziby i państwa wydania dokumentu;

  3) adresu do korespondencji.

§ 8. 1. Podpisujący dokument, o którym mowa w § 6, wskazuje, czy podpis składa się we własnym imieniu, czy też w imieniu innego podmiotu, i oznacza ten podmiot przez określenie:

  1) imienia i nazwiska albo nazwy lub firmy;

  2) numeru PESEL, jeżeli dany podmiot go posiada, a w razie nieposiadania numeru PESEL - nazwy dokumentu tożsamości, jego numeru, nazwy organu wydającego dokument ze wskazaniem jego siedziby i państwa wydania dokumentu;

  3) numeru KRS lub numeru w innym rejestrze, w którym dany podmiot jest wpisany, wraz ze wskazaniem nazwy tego rejestru.

2. Podpisujący dokument, o którym mowa w § 6, w imieniu innej osoby wskazuje podstawę umocowania.

3. Jeżeli podstawą umocowania jest działanie w charakterze członka organu lub wspólnika reprezentującego handlową spółkę osobową, określa się również sposób reprezentacji podmiotu przez organ lub sposób reprezentacji spółki.

4. Jeżeli podstawą umocowania jest przedstawicielstwo ustawowe, wskazuje się jego podstawę.

5. Jeżeli podstawą umocowania jest pełnomocnictwo do złożenia wniosku o wpis spółki do Krajowego Rejestru Sądowego, wypełnia się oświadczenie wskazujące fakt udzielenia pełnomocnictwa, z określeniem podmiotu, który go udzielił, osoby lub osób udzielających pełnomocnictwa w charakterze reprezentantów podmiotu, jeżeli pełnomocnictwo nie dotyczy działania w imieniu osoby fizycznej, daty udzielenia pełnomocnictwa, jego zakresu. Oświadczenie pełnomocnika dołącza się do dokumentu, którego dotyczy.

6. Jeżeli podstawą umocowania jest pełnomocnictwo udzielone w systemie teleinformatycznym do czynności związanych z utworzeniem spółki, podlega ono wskazaniu przy podejmowaniu czynności, której dotyczy.

§ 9. Do dokumentów, o których mowa w § 6, ma dostęp każdy użytkownik uprawniony do ich sporządzenia i podpisania.

§ 10. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 9 stycznia 2017 r.*)

___________________
*) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 22.03.2016 r. w sprawie trybu zakładania konta w systemie teleinformatycznym, sposobu korzystania z systemu teleinformatycznego i podejmowania w nim czynności związanych z zawiązaniem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przy wykorzystaniu wzorca umowy oraz wymagań dotyczących podpisu elektronicznego (Dz. U. poz. 420 i 1628), które na podstawie art. 385 ustawy z dnia 10.06.2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (Dz. U. poz. 996) traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60