Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » Inne » Instytuty badawcze »  Rozporządzenie Ministra Nauki z dnia 12.12.2001 r. w ...

Rozporządzenie Ministra Nauki z dnia 12.12.2001 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu gospodarki finansowej jednostek badawczo-rozwojowych

 Dz. U. z 2001 r. nr 153, poz. 1764

Uwaga od redakcji:
Rozporządzenie utraciło moc z dniem 1.10.2010 r.

Na podstawie art. 19 ustawy z dnia 25 lipca 1985 r. o jednostkach badawczo-rozwojowych (Dz. U. z 2001 r. nr 33, poz. 388) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Źródłem przychodów jednostki badawczo-rozwojowej, zwanej dalej "jednostką", są przychody uzyskane w związku z prowadzoną przez tę jednostkę działalnością, w szczególności pochodzące ze sprzedaży:

  1) badań naukowych i prac rozwojowych oraz ich wyników,

  2) patentów, praw ochronnych, licencji na stosowanie wynalazków i wzorów użytkowych, projektów wynalazczych stanowiących własność jednostki oraz innych rezultatów naukowych i technicznych,

  3) prac z zakresu działalności wspomagającej badania,

  4) prac wdrożeniowych, w tym nadzoru autorskiego,

  5) produkcji doświadczalnej,

  6) urządzeń i aparatury oraz innej produkcji lub usług.

2. Źródłem przychodów jednostki może być dotacja budżetowa podmiotowa, przedmiotowa lub celowa, przeznaczona na finansowanie albo dofinansowanie działalności lub realizacji zadań, przyznawana zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 2. Sposób rozliczeń z tytułu zrealizowanych badań naukowych, prac rozwojowych i prac wdrożeniowych oraz ekspertyz, opinii i ocen naukowych, a także sposób dysponowania wynikami tych prac określają umowy zawierane przez jednostkę, a w odniesieniu do dotacji, o których mowa w § 1 ust. 2, określają odrębne przepisy.

§ 3. W księgach rachunkowych jednostka wyodrębnia dla celów podatkowych działalność, o której mowa w art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 25 lipca 1985 r. o jednostkach badawczo-rozwojowych.

§ 4. 1. Jednostka tworzy następujące fundusze:

  1) fundusz jednostki badawczo-rozwojowej,

  2) zakładowy fundusz nagród,

  3) zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

2. Jednostka może utworzyć fundusz wdrożeniowy.

§ 5. 1. Fundusz jednostki badawczo-rozwojowej odzwierciedla wartość majątku jednostki.

2. Fundusz jednostki badawczo-rozwojowej jest zwiększany o:

  1) odpis z zysku netto,

  2) darowizny i spadki.

3. Fundusz jednostki badawczo-rozwojowej jest zmniejszany o straty bilansowe.

§ 6. Jednostka amortyzuje i umarza środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne zgodnie z przepisami o rachunkowości i o podatku dochodowym od osób prawnych.

§ 7. 1. Jednostka tworzy zakładowy fundusz nagród w ciężar kosztów działalności w bieżącym roku obrotowym, do wysokości odpisu 8,5% sumy wynagrodzeń otrzymanych przez pracowników tej jednostki w poprzednim roku obrotowym, uwzględniając składniki wynagrodzeń przyjmowane do obliczania ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy, a także wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy, z zastrzeżeniem ust. 3.

2. Wysokość odpisu, o którym mowa w ust. 1, ustala dyrektor jednostki.

3. Odpisu nie dokonuje się, jeżeli jego dokonanie powodowałoby w bieżącym roku obrotowym ujemny wynik finansowy lub zwiększałoby ujemny wynik jednostki.

4. Odpisu dokonuje się zaliczkowo w bieżącym roku obrotowym, z tym że wypłata nagród następuje w następnym roku, po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego jednostki.

5. Warunki wypłat ze środków zakładowego funduszu nagród określa zakładowy układ zbiorowy pracy lub regulamin wynagradzania.

§ 8. Jednostka tworzy zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na zasadach określonych w przepisach o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.

§ 9. 1. Jednostka tworzy fundusz wdrożeniowy ze środków przekazanych jej na podstawie umów przez przedsiębiorców wdrażających wyniki badań naukowych lub prac rozwojowych tej jednostki, z tytułu osiągnięcia wymiernych efektów ekonomicznych wdrożenia.

2. Środki funduszu wdrożeniowego przeznacza się na wypłatę nagród za osiągnięcie efektów, o których mowa w ust. 1.

3. Warunki wypłat nagród ze środków funduszu wdrożeniowego określa zakładowy układ zbiorowy pracy lub regulamin ustalony przez jednostkę.

§ 10. 1. Zysk netto jednostki przeznacza się na zwiększenie:

  1) funduszu jednostki badawczo-rozwojowej,

  2) zakładowego funduszu nagród,

  3) zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

2. Podziału zysku netto dokonuje dyrektor jednostki po zasięgnięciu opinii rady naukowej i po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego przez organ sprawujący nadzór nad jednostką.

§ 11. Jednostki prowadzą księgi rachunkowe oraz sporządzają sprawozdania finansowe zgodnie z przepisami o rachunkowości.

§ 12. Traci moc rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 sierpnia 1991 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej jednostek badawczo-rozwojowych (Dz. U. nr 72, poz. 318).

§ 13. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2002 r.

 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60