Facebook

Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » Inne » Gry hazardowe »  Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 8.06.2017 ...

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 8.06.2017 r. w sprawie urządzeń losujących, urządzeń do gier i automatów do gier, zabezpieczenia informacji dotyczących urządzanej loterii oraz uzyskiwania, naliczania i wypłacania wygranych1)

 Dz. U. z 2017 r. poz. 1171
 zmieniony przez
zmiany w:
Wyświetl wersje poprzedzające
 Dz. U. z 2021 r. poz. 16

Na podstawie art. 23d ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2094) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

  1) szczegółowe warunki badania, rejestracji i eksploatacji urządzeń losujących, urządzeń do gier i automatów do gier;

  2) warunki i sposób zabezpieczenia urządzeń i automatów, o których mowa w pkt 1, przed ingerencją z zewnątrz;

  3) sposób działania urządzeń i automatów, o których mowa w pkt 1, w czasie awarii;

  4) sposób zabezpieczenia istotnych informacji dotyczących urządzanej loterii, w tym danych dotyczących jej uczestników;

  5) sposób uzyskiwania, naliczania i wypłacania wygranych w trakcie gry lub w przypadku, gdy urządzenie lub automat, o których mowa w pkt 1, znajdują się w sytuacji awarii.

Istniejące wersje czasowe § 2
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2017 r. poz. 1171
2019.10.29
zmieniony przez
2021.01.05 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2021 r. poz. 16
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 2. 1. Warunkiem rejestracji urządzenia losującego, urządzenia do gier oraz automatu do gier jest złożenie do właściwego naczelnika urzędu celno-skarbowego przez podmiot posiadający odpowiednio koncesję albo zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie gier losowych albo podmiot wykonujący monopol państwa:

  1) wniosku o rejestrację w dwóch egzemplarzach;

  2) kopii koncesji lub zezwolenia - w przypadku podmiotu innego niż wykonujący monopol państwa;

  3) oryginału albo kopii opinii jednostki badającej, zwanej dalej "opinią", poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza, adwokata lub radcę prawnego, zawierającej pozytywny wynik badania technicznego urządzenia losującego, urządzenia do gier albo automatu do gier.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, zawiera:

  1) dane wnioskodawcy:

   a) imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL, o ile został nadany - w przypadku podmiotu będącego osobą fizyczną,

   b) nazwę i adres siedziby - w przypadku podmiotu będącego osobą prawną,

   c) numer identyfikacji podatkowej NIP;

  2) numer i datę udzielenia koncesji albo zezwolenia - w przypadku podmiotu innego niż wykonujący monopol państwa;

  3) dane identyfikujące urządzenie losujące, urządzenie do gier albo automat do gier w tym:

   a) rodzaj gry określony zgodnie z ustawą z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych, zwaną dalej "ustawą",

   b) numer fabryczny,

   c) nazwę i kraj producenta,

   d) rok produkcji,

   e) nazwę i typ,

   f) określenie programu gry i datę jego ostatniej modernizacji,

   g) numer poprzedniej rejestracji urządzenia losującego, urządzenia do gier lub automatu do gier;

  4) numer i datę wydania opinii;

  5) nazwę i adres miejsca przyszłej eksploatacji urządzenia losującego, urządzenia do gier albo automatu do gier;

  6) planowany termin rozpoczęcia eksploatacji urządzenia losującego, urządzenia do gier albo automatu do gier;

  7) podpis wnioskodawcy.

3. Opinia zawiera:

  1) numer i datę wydania opinii;

  2) cel wydania opinii;

  3) datę i miejsce wykonania badania technicznego;

  4) oznaczenie jednostki badającej wraz z numerem upoważnienia do badań technicznych i terminem ważności tego upoważnienia;

  5) oznaczenie zleceniodawcy:

   a) imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL, o ile został nadany - w przypadku podmiotu będącego osobą fizyczną,

   b) nazwę i adres siedziby - w przypadku podmiotu będącego osobą prawną,

   c) numer identyfikacji podatkowej NIP;

  6) sumę kontrolną programu gry oraz sposób jej określenia;

  7) wynik badania technicznego:

   a) w przypadku pozytywnego wyniku badania:

    - wskazanie miejsc założenia plomb zabezpieczających,

    - wzór plomb zabezpieczających i ich numery,

    - termin ważności opinii,

   b) w przypadku negatywnego wyniku badania - wskazanie warunków, jakich nie spełnia dane urządzenie lub automat do gier;

  8) imię, nazwisko i podpis osoby wykonującej badanie techniczne oraz osoby upoważnionej do zatwierdzania i podpisania opinii.

4. W przypadku automatu do gier opinia zawiera ponadto:

  1) nazwę i typ automatu do gier;

  2) określenie programu gry;

  3) numer fabryczny automatu do gier;

  4) oznaczenie producenta automatu do gier;

  5) opis i przebieg gier oferowanych przez automat do gier;

  6) wskazanie, czy gry oferowane przez automat do gier zawierają element losowości;

  7) wskazanie, czy automat do gier posiada wymagany system trwałej rejestracji i zapamiętywania danych, w szczególności w zakresie:

   a) naliczania i rejestracji wpłat i wypłat,

   b) wygrywalności w przeliczeniu na zaprogramowane cykle gier,

   c) czasu trwania poszczególnych gier,

   d) awarii automatów oraz występujących błędów w działaniu i wykonywanych czynności serwisowych,

   e) ingerencji i zmian dokonywanych w sposobie działania automatu oraz systemu rejestrującego;

  8) opis systemu trwałej rejestracji i zapamiętywania danych, w szczególności w zakresie naliczania i rejestracji wpłat stawek i wypłat wygranych.

§ 3. 1. Warunkiem przeprowadzenia badania technicznego automatu do gier jest:

  1) przedstawienie kopii dokumentacji, sporządzonej w języku polskim lub przetłumaczonej na język polski przez tłumacza przysięgłego, dotyczącej konstrukcji i oprogramowania automatu do gier, obejmującej w szczególności:

   a) opis i instrukcję obsługi automatu do gier,

   b) opis menu serwisowego automatu do gier ze szczegółowym opisem poszczególnych funkcji i parametrów,

   c) wykaz poszczególnych gier udostępnianych na automacie do gier,

   d) sposób określenia i weryfikacji:

    - sumy kontrolnej programów gier,

    - elementu losowości gier,

    - zaprogramowanej wartości wygranych dla każdej gry oddzielnie w ramach zaprogramowanego cyklu gier,

   e) sposób działania systemu trwałej rejestracji i zapamiętywania danych, w szczególności w zakresie naliczania i rejestracji wpłat stawek i wypłat wygranych,

   f) sposób zabezpieczenia:

    - automatu do gier przed nieuprawnioną ingerencją z zewnątrz oraz próbami modyfikacji oprogramowania, a także sposób weryfikacji tego zabezpieczenia,

    - systemu trwałej rejestracji i zapamiętywania danych przed ingerencją z zewnątrz oraz przed próbami modyfikacji jego zapisów i oprogramowania, a także sposób weryfikacji tego zabezpieczenia;

  2) udostępnienie:

   a) kompletu kluczy do zamków mechanicznych i serwisowych kluczy elektronicznych,

   b) kodu źródłowego oprogramowania gier ze środowiskiem testowym wraz z niezbędnymi urządzeniami służącymi do potwierdzenia zgodności oprogramowania automatów z wymogami zawartymi w przepisach regulujących urządzanie gier hazardowych,

   c) automatu do gier będącego przedmiotem badania technicznego;

  3) przekazanie informacji, czy dany automat do gier był przedmiotem czynności, o których mowa w art. 2 ust. 7a ustawy;

  4) przekazanie informacji o:

   a) sposobie zabezpieczenia automatu do gier przed nieuprawnionym dostępem i zapewnienia ciągłości i prawidłowości jego działania, w szczególności przez wskazanie zastosowanych rozwiązań technicznych oraz programów na wypadek zdarzeń, które mogłyby grozić zmianą lub utratą zarchiwizowanych danych albo brakiem ich archiwizacji,

   b) sposobie trwałego związania z konstrukcją automatu do gier płyty logicznej oraz liczników znajdujących się wewnątrz automatu we wspólnej obudowie,

   c) sposobie zabezpieczenia końcówek przewodów, gniazd wejść i wyjść poszczególnych elementów automatu do gier oraz gniazd, które umożliwiają podłączenie do automatu innych urządzeń umożliwiających dokonanie modyfikacji oprogramowania,

   d) możliwości nałożenia plomb zabezpieczających przez jednostkę badającą,

   e) konstrukcji automatu do gier lub jego oprogramowaniu, które zapewnia przedstawienie grającemu informacji o grach udostępnianych na automacie, określającej co najmniej:

    - nazwę gry,

    - stawkę za grę,

    - tabelę wygranych,

    - opis sterowania grą;

  5) potwierdzenie, że:

   a) automat do gier jest trwale oznaczony widocznym dla grających numerem seryjnym w sposób uniemożliwiający jego usunięcie bez uszkodzenia lub zniszczenia automatu do gier,

   b) zaprogramowana wartość wygranych w automacie do gier wynosi co najmniej 75% kwoty wpłaconych stawek w zaprogramowanym cyklu gier,

   c) urządzenia lub systemy do odczytywania danych oraz systemy umożliwiające połączenie między automatami i innymi urządzeniami, jeżeli takie występują w automacie do gier, nie mają wpływu na przebieg i rezultat gry.

2. Przepisy ust. 1 pkt 1-4 stosuje się odpowiednio do badania technicznego urządzeń losujących i urządzeń do gier.

§ 4. 1. Badanie techniczne automatu do gier polega na sprawdzeniu:

  1) sumy kontrolnej programu gier;

  2) poprawności działania systemu trwałej rejestracji i zapamiętywania danych, w szczególności w zakresie naliczania i rejestracji wpłat i wypłat, w trakcie gry lub w przypadku, gdy automat do gier znajduje się w czasie awarii;

  3) zabezpieczenia przez ingerencją z zewnątrz, w szczególności czy:

   a) płyta logiczna oraz liczniki znajdują się wewnątrz automatu do gier we wspólnej obudowie i są trwale związane z konstrukcją tego automatu,

   b) konstrukcja automatu do gier, w tym obudowa płyty logicznej, gwarantuje ochronę przed próbami modyfikacji oprogramowania,

   c) końcówki przewodów, gniazd wejść i wyjść poszczególnych elementów automatu do gier oraz gniazd, które umożliwiają podłączenie do automatu innych urządzeń umożliwiających dokonanie modyfikacji oprogramowania, są zabezpieczone;

  4) czy automat jest wyposażony w widoczną dla grających informację, umieszczoną w jego oprogramowaniu lub w inny sposób uniemożliwiający jej usunięcie i określającą:

   a) nazwę gry,

   b) stawkę za grę,

   c) tabelę wygranych,

   d) opis sterowania grą,

   e) oznaczenie koncesji lub zezwolenia - w przypadku podmiotu innego niż wykonujący monopol państwa,

   f) informację o ryzyku związanym z hazardem;

  5) urządzeń i systemów, o których mowa w art. 23 ust. 1b ustawy, i ich wpływu na przebieg i rezultat gry;

  6) czy gry na urządzeniu zawierają element losowości;

  7) dokumentacji, o której mowa w § 3 ust. 1 pkt 1.

2. Przepisy ust. 1 pkt 1-3 oraz pkt 7 stosuje się odpowiednio do badania technicznego urządzeń losujących i urządzeń do gier.

3. W przypadku gdy urządzenie losujące będzie zawierać informacje dotyczące urządzanej loterii, w szczególności dane dotyczące:

  1) jej uczestników,

  2) wpłat i wykupionych losów,

  3) uzyskanych wygranych wraz z przyporządkowaniem danego rodzaju nagrody do zwycięzcy,

  4) rodzaju, ilości i wartości nagród

- jednostka badająca sprawdza, czy dane te będą zabezpieczone przed ingerencją z zewnątrz w sposób uniemożliwiający dostęp osobom nieuprawnionym.

§ 5. 1. Warunkiem rejestracji i eksploatacji urządzeń losujących, urządzeń do gier i automatów do gier jest ich zabezpieczenie przed ingerencją z zewnątrz przez założenie przez jednostkę badającą, po przeprowadzeniu badania technicznego, plomb zabezpieczających.

2. Plomby zabezpieczające powinny być nałożone w sposób uniemożliwiający, bez ich zerwania lub pozostawienia widocznego śladu, dostęp do:

  1) płyty logicznej;

  2) liczników;

  3) układów z programem gry;

  4) systemu trwałej rejestracji i zapamiętywania danych.

3. Plomba jednostki badającej zawiera:

  1) oznaczenie jednostki badającej;

  2) niepowtarzalny numer identyfikacyjny plomby;

  3) datę nałożenia plomby.

4. Dane, o których mowa w § 4 ust. 3, są zabezpieczone za pomocą obliczanego dla każdego rejestrowanego zdarzenia skrótu kryptograficznego. Skrót ten obliczany jest przy wykorzystaniu niesymetrycznego algorytmu SHA2, zgodnego z normą ISO/IEC 10118-3:2004.

Istniejące wersje czasowe § 6
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2017 r. poz. 1171
2019.10.29
zmieniony przez
2021.01.05 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2021 r. poz. 16
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 6. Opinia sporządzona wyłącznie w celu załączenia do wniosku, o którym mowa w art. 2 ust. 6 ustawy, zawiera dane określone w § 2 ust. 3 pkt 1-6 i 8 i ust. 4 pkt 1-5 i 7 oraz informację, że opinia ta nie rozstrzyga o charakterze gier urządzanych z wykorzystaniem badanego automatu lub urządzenia.

§ 7. W przypadku negatywnego wyniku badania technicznego wskazującego na niespełnienie przez urządzenie losujące, urządzenie do gier lub automat do gier warunków eksploatacji określonych przepisami prawa jednostka badająca powiadamia ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

§ 8. Potwierdzeniem rejestracji urządzenia losującego, urządzenia do gier oraz automatu do gier jest poświadczenie, dokonane przez właściwego naczelnika urzędu celno-skarbowego, na wniosku, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1. Poświadczenie rejestracji zawiera numer rejestracji urządzenia losującego, urządzenia do gier lub automatu do gier.

§ 9. 1. W przypadku zlecenia przeprowadzenia badania sprawdzającego, o którym mowa w art. 23b ustawy, jednostka badająca przeprowadza badanie w zakresie zgodności urządzenia losującego, urządzenia do gier lub automatu do gier z dokumentacją, o której mowa w § 3, oraz ze stanem stwierdzonym podczas badania technicznego.

2. Wyniki badania sprawdzającego jednostka badająca stwierdza w opinii zawierającej informacje, o których mowa w § 2 ust. 3 i 4. Przepisy § 4 i § 6 stosuje się odpowiednio.

§ 10. Warunkiem eksploatacji urządzenia losującego, urządzenia do gier lub automatu do gier jest przechowywanie przez podmiot eksploatujący poświadczenia rejestracji tego urządzenia losującego, automatu do gier lub urządzenia do gier w miejscu jego eksploatacji oraz umieszczenie na nim numeru rejestracji w sposób uniemożliwiający jego usunięcie.

§ 11. 1. Podmiot, o którym mowa w § 10, eksploatuje urządzenia losujące, urządzenia do gier lub automaty do gier w liczbie zgodnej z warunkami określonymi w koncesji lub zezwoleniu.

2. Podmiot posiadający koncesję na prowadzenie kasyna gry oraz podmiot wykonujący monopol państwa w zakresie gier na automatach urządzanych w salonach gier na automatach może posiadać nie więcej niż dwa rezerwowe automaty do gier na każdy ośrodek gier, o ile automaty te będą posiadać aktualne poświadczenie rejestracji.

§ 12. 1. Informacja o zamiarze przemieszczenia urządzenia losującego, urządzenia do gier lub automatu do gier, o której mowa w art. 23c pkt 1 ustawy, zawiera:

  1) dane podmiotu eksploatującego urządzenie losujące, automat do gier lub urządzenie do gier:

   a) imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL, o ile został nadany - w przypadku podmiotu będącego osobą fizyczną,

   b) nazwę i adres siedziby - w przypadku podmiotu będącego osobą prawną,

   c) numer identyfikacji podatkowej NIP;

  2) numer rejestracji urządzenia losującego, urządzenia do gier lub automatu do gier;

  3) nazwę i typ urządzenia losującego, urządzenia do gier lub automatu do gier;

  4) numer fabryczny, określenie programu gry i rok produkcji urządzenia losującego, urządzenia do gier lub automatu do gier;

  5) dane dotyczące zmiany miejsca eksploatacji urządzenia losującego, urządzenia do gier lub automatu do gier:

   a) nazwę i adres miejsca dotychczasowej eksploatacji i datę jej rozpoczęcia,

   b) datę przemieszczenia,

   c) datę włączenia do eksploatacji po zmianie miejsca eksploatacji,

   d) nazwę i adres miejsca eksploatacji po zmianie miejsca eksploatacji;

  6) podpis osoby reprezentującej podmiot eksploatujący urządzenie losujące, urządzenie do gier albo automat do gier.

2. Warunkiem eksploatacji urządzenia losującego, urządzenia do gier lub automatu do gier w nowym miejscu jest umieszczenie na tym urządzeniu lub automacie, w widocznym miejscu, informacji zawierającej oznaczenie koncesji lub zezwolenia, na podstawie którego podmiot eksploatujący prowadzi działalność w miejscu aktualnej eksploatacji urządzenia losującego, urządzenia do gier lub automatu do gier.

§ 13. 1. Informacja o zawieszeniu lub wycofaniu z eksploatacji urządzenia losującego, urządzenia do gier lub automatu do gier, o której mowa w art. 23c pkt 2 ustawy, zawiera:

  1) dane podmiotu eksploatującego urządzenie losujące, automat do gier albo urządzenie do gier:

   a) imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL, o ile został nadany - w przypadku podmiotu będącego osobą fizyczną,

   b) nazwę i adres siedziby - w przypadku podmiotu będącego osobą prawną,

   c) numer identyfikacji podatkowej NIP;

  2) numer rejestracji urządzenia losującego, urządzenia do gier lub automatu do gier;

  3) nazwę i typ urządzenia losującego, urządzenia do gier lub automatu do gier;

  4) numer fabryczny, określenie programu gry i rok produkcji urządzenia losującego, urządzenia do gier lub automatu do gier;

  5) odpowiednio: okres, na jaki zostaje zawieszona eksploatacja urządzenia losującego, urządzenia do gier lub automatu do gier, z podaniem dokładnej daty zawieszenia, lub dokładną datę wycofania z eksploatacji urządzenia losującego, urządzenia do gier lub automatu do gier;

  6) wskazanie miejsca, gdzie przechowywane będą urządzenia losujące, urządzenia do gier lub automaty do gier zawieszone lub wycofane z eksploatacji;

  7) podpis osoby reprezentującej podmiot eksploatujący urządzenie losujące, urządzenie do gier lub automat do gier.

2. W przypadku zawieszenia lub wycofania z eksploatacji urządzenia losującego, urządzenia do gier lub automatu do gier podmiot eksploatujący wyprowadza urządzenie losujące, urządzenie do gier lub automat do gier z miejsca dotychczasowej eksploatacji w terminie 7 dni od dnia zawieszenia lub wycofania z eksploatacji.

§ 14. W przypadku cofnięcia rejestracji urządzenia losującego, urządzenia do gier lub automatu do gier lub wygaśnięcia rejestracji w związku z wycofaniem z eksploatacji urządzenia losującego, urządzenia do gier lub automatu do gier podmiot posiadający koncesję lub zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie gier losowych lub gier na automatach oraz podmiot wykonujący monopol państwa zwraca oryginał poświadczenia rejestracji właściwemu naczelnikowi urzędu celno-skarbowego.

§ 15. 1. Urządzenie losujące lub automat do gier zapisuje dane w czasie rzeczywistym.

2. W przypadku awarii urządzenia losującego lub automatu do gier zapisywane są w szczególności:

  1) czas trwania awarii;

  2) rodzaj awarii;

  3) sposób usunięcia awarii.

3. Wypłata wygranej uzyskanej na automacie do gier, który uległ awarii, następuje po jej usunięciu, na podstawie wyniku gry zapisanego w momencie wystąpienia awarii.

4. W przypadku awarii urządzenia losującego, urządzenia do gier lub automatu do gier albo wystąpienia innego zdarzenia, które wymaga zerwania plomb jednostki badającej, oraz w przypadku wprowadzenia zmian w obrębie płyty logicznej lub liczników, modyfikacji lub zmiany oprogramowania ponowna eksploatacja urządzenia losującego, urządzenia do gier lub automatu do gier może nastąpić po dokonaniu przez jednostkę badającą badania technicznego.

5. Wynik badania technicznego jednostka badająca stwierdza w uzupełnieniu do opinii zawierającym informacje, o których mowa w § 2 ust. 3 i 4. Przepisy § 6 i § 9 stosuje się odpowiednio.

§ 16. Wniosek, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1, oraz informacje o zamiarze przemieszczenia, zawieszeniu lub wycofaniu z eksploatacji urządzenia losującego, urządzenia do gier lub automatu do gier, o których mowa w art. 23c pkt 1 i 2 ustawy, można składać na formularzach udostępnionych przez urząd obsługujący ministra właściwego do spraw finansów publicznych, zamieszczonych w szczególności na stronie internetowej tego urzędu.

§ 17. Dokumentacja techniczna dotycząca przeprowadzonych badań technicznych urządzeń losujących, urządzeń do gier oraz automatów do gier pozostaje w jednostce badającej przez okres 6 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym sporządzono opinię jednostki badającej, i jest udostępniana na żądanie ministra właściwego do spraw finansów publicznych lub właściwego naczelnika urzędu celno-skarbowego.

§ 18. 1. Automat do gier nalicza i wypłaca wygrane lub wydaje dowody potwierdzające wygrane z uwzględnieniem:

  1) kwot wpłaconych stawek;

  2) przebiegu poszczególnych gier;

  3) tabeli wygranych;

  4) wyniku gry.

2. Wypłata wygranej następuje niezwłocznie po dyspozycji gracza, z zastrzeżeniem § 15 ust. 3.

3. Urządzenie losujące lub urządzenie do gier nalicza i wypłaca wygrane w sposób, o którym mowa w ust. 1 i 2, w przypadku gdy taka opcja jest przewidziana dla tych urządzeń.

§ 19. Do badań technicznych automatów do gier i urządzeń do gier, które zostały zlecone jednostkom badającym przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, stosuje się przepisy dotychczasowe.

§ 20. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.2)

___________________
1) Niniejsze rozporządzenie zostało notyfikowane Komisji Europejskiej w dniu 30 grudnia 2016 r. pod numerem 2016/700/PL, zgodnie z § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. poz. 2039 oraz z 2004 r. poz. 597), które wdraża dyrektywę (UE) 2015/1535 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 9 września 2015 r. ustanawiającą procedurę udzielania informacji w dziedzinie przepisów technicznych oraz zasad dotyczących usług społeczeństwa informacyjnego (ujednolicenie) (Dz. Urz. UE L 241 z 17.09.2015, str. 1).
2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 9 marca 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków rejestracji i eksploatacji automatów i urządzeń do gier (Dz. U. poz. 312 oraz z 2017 r. poz. 389), które utraciło moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o grach hazardowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017 r. poz. 88).
Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 20.06.2017 r.

 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60