Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » Inne » Gry hazardowe »  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9.03.2012 r. w ...

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9.03.2012 r. w sprawie szczegółowych warunków rejestracji i eksploatacji automatów i urządzeń do gier1)

 Dz. U. z 2012 r. poz. 312
 zmieniony przez
zmiany w:
Uwaga od redakcji:
Rozporządzenie utraciło moc z dniem 21.06.2017 r.
Zmiany, które wchodzą w życie w wybranej wersji czasowej - zaznaczono kolorem

Na podstawie art. 23d ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. nr 201, poz. 1540, z 2010 r. nr 127, poz. 857 oraz z 2011 r. nr 106, poz. 622 i nr 134, poz. 779) zarządza się, co następuje:

Istniejące wersje czasowe § 1
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2012 r. poz. 312
2017.03.01
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 1. 1. Warunkiem rejestracji automatu lub urządzenia do gier jest złożenie do właściwego naczelnika urzędu celno-skarbowego przez podmiot posiadający koncesję lub zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie gier losowych lub gier na automatach oraz podmiot wykonujący monopol państwa:

  1) wniosku o rejestrację w dwóch egzemplarzach;

  2) kopii koncesji lub zezwolenia, a w przypadku podmiotu wykonującego monopol państwa - kopii zatwierdzonego regulaminu gry;

  3) oryginału albo, poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza, adwokata lub radcę prawnego, kopii opinii jednostki badającej upoważnionej przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych, zwanej dalej "opinią", zawierającej pozytywny wynik badania technicznego automatu lub urządzenia do gier.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, zawiera:

  1) dane wnioskodawcy (nazwę podmiotu, adres siedziby oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP));

  2) numer i datę udzielenia koncesji lub zezwolenia;

  3) dane identyfikujące automat lub urządzenie do gier:

   a) rodzaj gry określony zgodnie z ustawą z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych, zwaną dalej "ustawą",

   b) numer fabryczny,

   c) nazwę i kraj producenta,

   d) rok produkcji,

   e) nazwę i typ,

   f) określenie programu gry i datę jego ostatniej modernizacji,

   g) numer poprzedniej rejestracji automatu lub urządzenia do gier;

  4) numer i datę wydania opinii;

  5) nazwę i adres miejsca przyszłej eksploatacji automatu lub urządzenia do gier;

  6) planowany termin rozpoczęcia eksploatacji automatu lub urządzenia do gier;

  7) podpis wnioskodawcy.

3. Opinia zawiera:

  1) numer i datę wydania opinii;

  2) datę i miejsce wykonania badania technicznego;

  3) oznaczenie jednostki badającej i zleceniodawcy (nazwę podmiotu, adres siedziby oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP));

  4) nazwę i typ automatu lub urządzenia do gier;

  5) określenie programu gry;

  6) numer fabryczny automatu lub urządzenia do gier;

  7) nazwę, siedzibę i kraj producenta automatu lub urządzenia do gier;

  8) oznaczenie i wskazania liczników określających kwoty przychodów i podstawę opodatkowania podatkiem od gier;

  9) wskazanie, czy automat do gier posiada wymagany system trwałej rejestracji i zapamiętywania danych;

  10) wskazanie, czy urządzenia i systemy, o których mowa w art. 23 ust. 1b ustawy, nie wpływają na przebieg i rezultat gry;

  11) sumę kontrolną programu gry oraz sposób jej określenia;

  12) stopień losowości ustalony metodą statystyczną;

  13) położenie przełączników na płycie głównej;

  14) zaprogramowaną wartość wygranych, o której mowa w art. 18 ust. 3 ustawy, w grze rozgrywanej w ramach zaprogramowanego cyklu gry, a w przypadku gdy automat zawiera wiele gier - dla każdej gry oddzielnie w ramach zaprogramowanego cyklu dla każdej gry;

  15) wskazanie miejsc założenia plomb zabezpieczających;

  16) dodatkowe informacje dotyczące automatu lub urządzenia do gier niezbędne dla wyniku badania technicznego;

  17) wynik badania technicznego;

  18) termin ważności opinii;

  19) wzór plomb zabezpieczających oraz ich numery;

  20) imię, nazwisko i podpis osoby wykonującej badanie techniczne oraz osoby zatwierdzającej opinię.

§ 2. 1. Wydanie opinii wymaga uprzedniego przeprowadzenia badania technicznego automatu lub urządzenia do gier, polegającego na sprawdzeniu, czy:

  1) konstrukcja automatu lub urządzenia do gier zapewnia:

   a) bezpieczeństwo użytkowania,

   b) poprawność działania układów elektromechanicznych i elektronicznych,

   c) możliwość określenia stopnia losowości gry,

   d) możliwość określenia minimalnej wartości wygranych, o której mowa w art. 18 ust. 3 ustawy, w grze rozgrywanej w ramach zaprogramowanego cyklu gry, a w przypadku gdy automat zawiera wiele gier - dla każdej gry oddzielnie w ramach zaprogramowanego cyklu dla każdej gry,

   e) zabezpieczenie przed ingerencją z zewnątrz, a w przypadku automatu w szczególności, czy:

    - płyta logiczna oraz liczniki znajdują się w obudowie i są trwale związane z konstrukcją automatu,

    - konstrukcja automatu, w szczególności obudowa płyty logicznej, gwarantuje ochronę przed próbami modyfikacji oprogramowania, w tym również dokonywanymi przy użyciu technologii radiowej lub pola elektromagnetycznego,

    - końcówki przewodów, gniazd wejść i wyjść poszczególnych elementów automatu oraz gniazd, które umożliwiają podłączenie do automatu innych urządzeń umożliwiających dokonanie modyfikacji oprogramowania, są zabezpieczone;

  2) automat jest wyposażony w:

   a) widoczną dla grających informację, umieszczoną w sposób uniemożliwiający jej usunięcie bez uszkodzenia lub zniszczenia automatu, określającą:

    - nazwę gry,

    - stawkę za grę,

    - tabelę wygranych,

    - opis sterowania grą,

    - oznaczenie koncesji lub zezwolenia,

   b) wymagany system trwałej rejestracji i zapamiętywania danych,

   c) urządzenia i systemy, o których mowa w art. 23 ust. 1b ustawy, i czy nie wpływają one na przebieg i rezultat gry.

2. Przepis ust. 1 pkt 2 stosuje się odpowiednio do badania technicznego urządzeń do gier.

§ 3. O przypadku wydania opinii zawierającej negatywny wynik badania technicznego jednostka badająca powiadamia ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

Istniejące wersje czasowe § 4
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2012 r. poz. 312
2017.03.01
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 4. Pełna dokumentacja techniczna dotycząca przeprowadzonych badań technicznych automatów lub urządzeń do gier pozostaje w jednostce badającej przez okres 6 lat i jest udostępniana na żądanie ministra właściwego do spraw finansów publicznych lub właściwego naczelnika urzędu celno-skarbowego.

Istniejące wersje czasowe § 5
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2012 r. poz. 312
2017.03.01
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 5. Potwierdzenie rejestracji automatu lub urządzenia do gier wymaga poświadczenia, przez właściwego naczelnika urzędu celno-skarbowego, rejestracji na wniosku, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 1. Poświadczenie rejestracji zawiera numer rejestracji automatu lub urządzenia do gier.

§ 6. 1. Warunkiem rejestracji i eksploatacji automatu lub urządzenia do gier jest ich zabezpieczenie przed ingerencją z zewnątrz, poprzez założenie przez jednostkę badającą, po przeprowadzeniu badania technicznego, plomb zabezpieczających, w szczególności przed dostępem do:

  1) płyty logicznej;

  2) liczników;

  3) układów z zapisem gry;

  4) systemu trwałej rejestracji i zapamiętywania danych.

2. Plomba zawiera:

  1) oznaczenie jednostki badającej;

  2) datę i miejsce przeprowadzenia badania technicznego;

  3) numer fabryczny automatu lub urządzenia do gier;

  4) sumę kontrolną programu gry;

  5) numer identyfikacyjny plomby;

  6) czytelny podpis osoby dokonującej badania, wskazanej przez jednostkę badającą.

3. Plombę, o której mowa w ust. 1, zakłada się w sposób uniemożliwiający jej usunięcie bez pozostawienia widocznego śladu na jej powierzchni.

§ 7. 1. W przypadku zlecenia przeprowadzenia badania sprawdzającego, o którym mowa w art. 23b ustawy, jednostka badająca przeprowadza badanie w zakresie, o którym mowa w § 2.

2. Wyniki badania sprawdzającego jednostka badająca stwierdza w opinii zawierającej dane, o których mowa w § 1 ust. 3. Przepisy § 4 i 6 stosuje się odpowiednio.

§ 8. Warunkiem eksploatacji automatu lub urządzenia do gier jest przechowywanie przez podmiot eksploatujący automat lub urządzenie do gier aktualnego poświadczenia rejestracji tego automatu lub urządzenia do gier w miejscu jego eksploatacji oraz umieszczenie na nim numeru rejestracji w sposób uniemożliwiający jego usunięcie.

§ 9. 1. Podmiot prowadzący gry losowe lub gry na automatach eksploatuje automaty i urządzenia do gier w liczbie zgodnej z warunkami określonymi w koncesji lub zezwoleniu, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Podmiot posiadający koncesję na prowadzenie kasyna gry może posiadać nie więcej niż dwa rezerwowe automaty do gier na każdy ośrodek gier, o ile automaty te będą posiadać aktualne poświadczenie rejestracji.

§ 10. 1. Informacja o zamiarze przemieszczenia automatu lub urządzenia do gier, o której mowa w art. 23c pkt 1 ustawy, zawiera:

  1) dane podmiotu eksploatującego automat lub urządzenie do gier (nazwę podmiotu, adres siedziby oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP));

  2) numer rejestracji automatu lub urządzenia do gier;

  3) nazwę i typ automatu lub urządzenia do gier;

  4) numer fabryczny, określenie programu gry i rok produkcji automatu lub urządzenia do gier;

  5) dane dotyczące zmiany miejsca eksploatacji automatu lub urządzenia do gier:

   a) nazwę i adres miejsca dotychczasowej eksploatacji,

   b) dokładną datę przemieszczenia,

   c) nazwę i adres miejsca przyszłej eksploatacji;

  6) podpis osoby reprezentującej podmiot eksploatujący automat lub urządzenie do gier.

2. Warunkiem eksploatacji automatu lub urządzenia do gier przez podmiot eksploatujący automat lub urządzenie do gier w nowym miejscu eksploatacji jest umieszczenie na nim, w widocznym miejscu, informacji zawierającej oznaczenie koncesji lub zezwolenia, na podstawie którego podmiot prowadzi działalność w miejscu aktualnej eksploatacji automatu lub urządzenia do gier.

§ 11. 1. Informacja o zawieszeniu lub wycofaniu z eksploatacji automatu lub urządzenia do gier, o której mowa w art. 23c pkt 2 ustawy, zawiera:

  1) dane podmiotu eksploatującego automat lub urządzenie do gier (nazwę podmiotu, adres siedziby oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP));

  2) numer rejestracji automatu lub urządzenia do gier;

  3) nazwę i typ automatu lub urządzenia do gier;

  4) numer fabryczny, określenie programu gry i rok produkcji automatu lub urządzenia do gier;

  5) odpowiednio: okres, na jaki zostaje zawieszona eksploatacja automatu lub urządzenia do gier, z podaniem dokładnej daty zawieszenia, lub dokładną datę wycofania z eksploatacji automatu lub urządzenia do gier;

  6) podpis osoby reprezentującej podmiot eksploatujący automat lub urządzenie do gier.

2. W przypadku zawieszenia lub wycofania z eksploatacji automatu lub urządzenia do gier podmiot eksploatujący automat lub urządzenie do gier wyprowadza go z miejsca dotychczasowej eksploatacji w terminie 7 dni od dnia zawieszenia lub wycofania z eksploatacji.

Istniejące wersje czasowe § 12
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2012 r. poz. 312
2017.03.01
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 12. W przypadku cofnięcia rejestracji automatu lub urządzenia do gier lub wygaśnięcia rejestracji w związku z wycofaniem z eksploatacji automatu lub urządzenia do gier podmiot posiadający koncesję lub zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie gier losowych lub gier na automatach oraz podmiot wykonujący monopol państwa zwraca oryginał poświadczenia rejestracji właściwemu naczelnikowi urzędu celno-skarbowego.

§ 13. 1. W przypadku awarii automatu lub urządzenia do gier albo wystąpienia innego zdarzenia, które wymaga zerwania plomb jednostki badającej, oraz w przypadku wprowadzenia zmian w obrębie płyty logicznej lub liczników, modyfikacji lub zmiany oprogramowania ponowna eksploatacja automatu lub urządzenia do gier może nastąpić po dokonaniu przez jednostkę badającą sprawdzenia automatu lub urządzenia do gier w zakresie, o którym mowa w § 2.

2. Wynik sprawdzenia jednostka badająca stwierdza w uzupełnieniu do opinii zawierającym dane, o których mowa w § 1 ust. 3. Przepisy § 4 i 6 stosuje się odpowiednio.

§ 14. Wniosek, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 1, oraz informacje o zamiarze przemieszczenia, zawieszeniu lub wycofaniu z eksploatacji automatu lub urządzenia do gier, o których mowa w art. 23c pkt 1 i 2 ustawy, podmiot prowadzący działalność w zakresie gier losowych lub gier na automatach może składać na formularzach udostępnionych przez urząd obsługujący ministra właściwego do spraw finansów publicznych, w szczególności zamieszczonych na stronie internetowej tego urzędu.

§ 15. 1. Dostosowanie eksploatowanych automatów do wymogu, o którym mowa w art. 18 ust. 3 ustawy, w terminie określonym w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 maja 2011 r. o zmianie ustawy o grach hazardowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. nr 134, poz. 779), wymaga potwierdzenia przez jednostkę badającą.

2. Potwierdzenie, o którym mowa w ust. 1, wyraża się w uzupełnieniu do opinii, w terminie nieprzekraczającym 40 dni od dnia wejścia w życie rozporządzenia.

§ 16. W przypadku automatów do gier o niskich wygranych rejestrowanych na wniosek podmiotów, o których mowa w art. 129 ust. 1 ustawy, i eksploatowanych przez te podmioty, odpowiednio:

  1) opinia i uzupełnienie do opinii zawiera także oznaczenie i wskazania liczników określających kwoty przychodów oraz wskazanie minimalnej i maksymalnej wartości jednorazowej wygranej i maksymalnej stawki za udział w jednej grze;

  2) badanie techniczne, badanie sprawdzające i sprawdzenie automatu do gier o niskich wygranych obejmuje także sprawdzenie, czy konstrukcja automatu zapewnia prawidłowe ustalenie:

   a) wartości maksymalnej stawki i uniemożliwienie przekraczania wartości maksymalnej stawki, o której mowa w art. 129 ust. 3 ustawy, w wyniku kontynuacji gry za uzyskane wygrane,

   b) wartości jednorazowej wygranej i uniemożliwienie uzyskania jednorazowej wygranej w kwocie wyższej niż określona w art. 129 ust. 3 ustawy i niższej niż kwota, o której mowa w art. 18 ust. 1 ustawy.

§ 17. Przepis § 9 ust. 2 stosuje się odpowiednio również do podmiotów prowadzących, na podstawie art. 129 ust. 1 ustawy, działalność w zakresie gier na automatach urządzanych w salonach gier na automatach.

§ 18. Plomby właściciela automatu lub urządzenia do gier założone zgodnie z § 8b ust. 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 czerwca 2003 r. w sprawie warunków urządzania gier i zakładów wzajemnych (Dz. U. nr 102, poz. 946 oraz z 2009 r. nr 36, poz. 280 i nr 181, poz. 1416) na automat lub urządzenie do gier i niewymienione na plomby jednostki badającej przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia powinny zostać wymienione na plomby jednostki badającej zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym rozporządzeniu, nie później niż w terminie 30 dni od dnia założenia plomb właściciela.

§ 19. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.2)

__________________________
1) Niniejsze rozporządzenie zostało notyfikowane Komisji Europejskiej w dniu 30.09.2011 r. pod numerem 2011/0496/PL, zgodnie z § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23.12.2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. nr 239, poz. 2039 oraz z 2004 r. nr 65, poz. 597), które wdraża dyrektywę 98/34/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22.06.1998 r. ustanawiającą procedurę udzielania informacji w zakresie norm i przepisów technicznych oraz zasad dotyczących usług społeczeństwa informacyjnego (Dz. Urz. WE L 204 z 21.07.1998, str. 37, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 20, str. 337, z późn. zm.).
2) Zakres spraw regulowany niniejszym rozporządzeniem był uregulowany w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 3.06.2003 r. w sprawie warunków urządzania gier i zakładów wzajemnych (Dz. U. nr 102, poz. 946 oraz z 2009 r. nr 36, poz. 280 i nr 181, poz. 1416), które zgodnie z art. 16 ustawy z dnia 26.05.2011 r. o zmianie ustawy o grach hazardowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. nr 134, poz. 779), w części dotyczącej warunków dopuszczenia do eksploatacji i użytkowania automatów i urządzeń do gier oraz warunków przyznania uprawnień określonym podmiotom do wprowadzenia do eksploatacji i użytkowania takich automatów lub urządzeń, traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.
Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 26.03.2012 r.

 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60