Facebook

Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » Zamówienia publiczne »  Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia ...

Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 18.12.2020 r. w sprawie protokołów postępowania oraz dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Tekst pierwotny - bieżący
 Dz. U. z 2020 r. poz. 2434

Na podstawie art. 80 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019 oraz z 2020 r. poz. 288, 1492, 1517, 2275 i 2320) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

  1) sposób dokumentowania oraz przechowywania dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zwanego dalej "postępowaniem";

  2) wzory protokołów postępowania;

  3) zakres dodatkowych informacji zawartych w protokole postępowania;

  4) sposób oraz formę udostępniania zainteresowanym protokołu postępowania wraz z załącznikami.

§ 2. 1. Zamawiający dokumentuje czynności i zdarzenia związane z danym zamówieniem publicznym lub umową ramową w uporządkowany sposób, umożliwiający odtworzenie chronologicznego przebiegu wszystkich etapów danego postępowania oraz istotnych czynności poprzedzających jego wszczęcie, a także czynności związanych z zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego lub umowy ramowej.

2. Zamawiający zapewnia przechowywanie dokumentacji postępowania, w tym protokołu postępowania i załączników do protokołu postępowania, tak aby przez cały okres jej przechowywania miał on bieżący dostęp do kompletnej dokumentacji, w celu umożliwienia jej niezwłocznego udostępnienia oraz odtworzenia, w sposób niebudzący wątpliwości, chronologicznego ciągu czynności i zdarzeń związanych z danym postępowaniem, w tym istotnych czynności poprzedzających jego wszczęcie, a także czynności związanych z zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego lub umowy ramowej.

§ 3. Protokół postępowania w zależności od zastosowanego trybu postępowania lub procedury, wartości, rodzaju lub przedmiotu zamówienia zawiera oprócz informacji, o których mowa w art. 72 ust. 1 i art. 73 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej "ustawą", dodatkowe informacje dotyczące:

  1) środków mających na celu zapobieżenie zakłóceniu uczciwej konkurencji w przypadku, o którym mowa w art. 85 ust. 1 ustawy;

  2) ogłoszeń informacyjnych o planowanych zamówieniach klasycznych, zamówieniach sektorowych lub zamówieniach w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa;

  3) ogłoszeń o zamówieniu, ogłoszeń o zmianie ogłoszenia, ogłoszeń o zamiarze zawarcia umowy, ogłoszeń o udzieleniu zamówienia lub ogłoszeń o wyniku postępowania;

  4) dokumentów zamówienia;

  5) osób wykonujących czynności związane z przeprowadzeniem postępowania lub osób mogących wpłynąć na wynik postępowania, w tym osób wykonujących czynności związane z przygotowaniem postępowania;

  6) osób udzielających zamówienia;

  7) podjętych środkach zaradczych w przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w art. 56 ust. 2 i 3 ustawy;

  8) zastosowania procedury, o której mowa w art. 139 ust. 1 ustawy;

  9) sposobu i terminu składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo wniosków o dopuszczenie do udziału w dynamicznym systemie zakupów;

  10) otwarcia ofert;

  11) zestawienia ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo wniosków o dopuszczenie do udziału w dynamicznym systemie zakupów;

  12) oceny spełniania kryteriów selekcji;

  13) ograniczenia liczby wykonawców zaproszonych do negocjacji;

  14) negocjacji lub dialogu;

  15) zatwierdzenia prac komisji przetargowej / osób wykonujących czynności związane z przeprowadzeniem postępowania;

  16) zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty albo unieważnienia postępowania;

  17) środków ochrony prawnej;

  18) czynności nowych lub czynności powtórzonych w postępowaniu oraz ich zatwierdzenia;

  19) udzielenia zamówienia;

  20) załączników do protokołu postępowania;

  21) uwag do protokołu postępowania;

  22) osoby sporządzającej i podpisującej protokół postępowania;

  23) kierownika zamawiającego zatwierdzającego protokół postępowania albo pracownika zamawiającego upoważnionego przez kierownika zamawiającego do zatwierdzenia protokołu postępowania.

§ 4. Wzór protokołu postępowania:

  1) o udzielenie zamówienia lub zawarcie umowy ramowej w trybie:

   a) przetargu nieograniczonego stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia,

   b) przetargu ograniczonego stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia,

   c) negocjacji z ogłoszeniem albo sektorowych negocjacji z ogłoszeniem stanowi załącznik nr 3 do rozporządzenia,

   d) dialogu konkurencyjnego stanowi załącznik nr 4 do rozporządzenia,

   e) partnerstwa innowacyjnego stanowi załącznik nr 5 do rozporządzenia,

   f) negocjacji bez ogłoszenia stanowi załącznik nr 6 do rozporządzenia,

   g) zamówienia z wolnej ręki stanowi załącznik nr 7 do rozporządzenia,

   h) podstawowym stanowi załącznik nr 8 do rozporządzenia;

  2) w celu ustanowienia dynamicznego sytemu zakupów oraz postępowania o udzielenie zamówienia objętego dynamicznym systemem zakupów stanowi załącznik nr 9 do rozporządzenia.

§ 5. 1. Protokół postępowania lub załączniki do protokołu postępowania udostępnia się w oryginale lub kopii.

2. Udostępnianie protokołu postępowania lub załączników do protokołu postępowania następuje przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

3. Jeżeli udostępnienie protokołu postępowania lub załączników do protokołu postępowania albo ich części przy użyciu środków komunikacji elektronicznej byłoby utrudnione lub niemożliwe:

  1) z przyczyn o charakterze technicznym,

  2) z przyczyn wynikających z przepisów odrębnych,

  3) w przypadku odstąpienia od wymagania użycia środków komunikacji elektronicznej z powodu zaistnienia jednej z sytuacji określonej w art. 65 ust. 1 ustawy,

  4) w przypadku zamówień w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa

- zamawiający niezwłocznie informuje o tym wnioskodawcę, wskazując, że udostępnienie, zgodnie z wyborem zamawiającego, może nastąpić przez wgląd w miejscu wyznaczonym przez zamawiającego, przesłanie za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1041 i 2320) lub za pośrednictwem posłańca.

4. Zamawiający udostępnia wnioskodawcy protokół postępowania niezwłocznie.

§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.*)

_____________________
*) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 26.07.2016 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. poz. 1128), które na podstawie art. 97 ustawy z dnia 11.09.2019 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2020 oraz z 2020 r. poz. 1086 i 2275) traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

Załącznik

(w przygotowaniu)

 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60