Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Wyszukaj

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » Zamówienia publiczne »  Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22.12.2017 ...

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22.12.2017 r. w sprawie określenia kwot wartości umów koncesji, od których uzależniony jest obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej*)

Tekst pierwotny - bieżący
 Dz. U. z 2017 r. poz. 2478

Na podstawie art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 21 października 2016 r. o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi (Dz. U. poz. 1920) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ogłoszenia dotyczące umów koncesji na roboty budowlane lub usługi przekazuje się Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej, jeżeli wartość tych umów jest równa lub przekracza kwotę 5.548.000 euro stanowiącą równowartość kwoty 23.921.312 zł.

§ 2. Do postępowań o zawarcie umowy koncesji na roboty budowlane lub usługi wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.

§ 3. Traci moc rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie określenia kwot wartości umów koncesji, od których uzależniony jest obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (Dz. U. poz. 951).

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.

___________________
*) Niniejsze rozporządzenie w zakresie swojej regulacji wdraża dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/23/UE z dnia 26.02.2014 r. w sprawie udzielania koncesji (Dz. Urz. UE L 94 z 28.03.2014, str. 1, Dz. Urz. UE L 114 z 05.05.2015, str. 24, Dz. Urz. UE L 307 z 25.11.2015, str. 9 oraz Dz. Urz. UE L 337 z 19.12.2017, str. 21).

 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60