Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » Zamówienia publiczne »  Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26.07.2016 r. w ...

Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26.07.2016 r. w sprawie wykazu robót budowlanych1)

Tekst pierwotny - bieżący
 Dz. U. z 2016 r. poz. 1125

Na podstawie art. 2c ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 oraz z 2016 r. poz. 831, 996 i 1020) zarządza się, co następuje:

§ 1. Określa się wykaz robót budowlanych stanowiący załącznik do rozporządzenia.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 28 lipca 2016 r.2)

___________________

1) Niniejsze rozporządzenie w zakresie swojej regulacji wdraża:
1) dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26.02.2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylającą dyrektywę 2004/18/WE (Dz. Urz. UE L 94 z 28.03.2014, str. 65, Dz. Urz. UE L 307 z 25.11.2015, str. 5 oraz Dz. Urz. UE L 24 z 30.01.2016, str. 14);
2) dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/25/UE z dnia 26.02.2014 r. w sprawie udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych, uchylającą dyrektywę 2004/17/WE (Dz. Urz. UE L 94 z 28.03.2014, str. 243 oraz Dz. Urz. UE L 307 z 25.11.2015, str. 7).
2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 3.12.2012 r. w sprawie wykazu robót budowlanych (Dz. U. poz. 1372), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia na podstawie art. 20 ustawy z dnia 22.06.2016 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020).

Załącznik

WYKAZ ROBÓT BUDOWLANYCH

NACE1)2)

KOD CPV3)

SEKCJA F1)

BUDOWNICTWO

Dział

Grupa

Klasa

Wyszczególnienie

Komentarz

45

 

 

Budownictwo

Dział ten obejmuje:

- budowę nowych budynków i obiektów, remonty i ogólne naprawy.

45000000    

 

45.1

 

Przygotowanie terenu pod budowę

 

45100000

 

 

45.11

Burzenie i rozbiórka obiektów

budowlanych; roboty ziemne

Klasa ta obejmuje:

- burzenie budynków i innych budowli,

- oczyszczanie terenu budowy,

- roboty ziemne: roboty wykopaliskowe, podsypywanie gleby, niwelowanie i równanie terenu budowy, kopanie rowów, usuwanie skał, wysadzanie itp.,

- przygotowanie terenu do robót górniczych:

- zdejmowanie nadkładu oraz inne roboty związane z zagospodarowaniem i przygotowaniem terenów złóż mineralnych.

Klasa ta obejmuje także:

- odwadnianie terenu budowy,

- odwadnianie gruntów rolnych oraz zalesionych.

45110000

 

 

45.12

Próbne wiercenia i wykopy

Klasa ta obejmuje:

- próbne wiercenia, wykopy, a także pobieranie próbek rdzeniowych do celów budowlanych, geofizycznych i geologicznych lub podobnych.

Klasa ta nie obejmuje:

- wierceń szybów do produkcji ropy i gazu, zob. 11.20,

- wierceń studni wodnych, zob. 45.25,

- głębień szybów, zob. 45.25,

- badań pól ropo- i gazonośnych, badań geofizycznych, geologicznych i sejsmicznych, zob. 74.20.

45120000

 

45.2

 

Wznoszenie kompletnych obiektów budowlanych lub ich części; inżynieria lądowa i wodna

 

45200000

 

 

45.21

Budownictwo ogólne oraz inżynieria lądowa i wodna

Klasa ta obejmuje:

- budowę wszystkich typów budynków, budowę obiektów z zakresu inżynierii lądowej i wodnej,

- budowę mostów (w tym na potrzeby podwyższonych autostrad), wiaduktów, tuneli i przejść podziemnych,

- rurociągi, linie komunikacyjne i elektroenergetyczne,

- rurociągi miejskie oraz miejskie linie komunikacyjne i elektroenergetyczne,

- pomocnicze obiekty miejskie,

- montaż i wznoszenie na terenie budowy konstrukcji prefabrykowanych.

Klasa ta nie obejmuje:

- działalności usługowej związanej z wydobyciem ropy i gazu, zob. 11.20,

- wznoszenia kompletnych prefabrykowanych obiektów budowlanych z samodzielnie wytworzonych elementów innych niż betonowe, zob. działy 20, 26 i 28,

- budowy obiektów innych niż budynki z przeznaczeniem na stadiony, baseny, hale sportowe, korty tenisowe oraz inne obiekty sportowe, zob. 45.23,

- instalacji budowlanych, zob. 45.3,

- robót wykończeniowych, zob. 45.4,

- prac architektoniczno--inżynieryjnych, zob. 74.20,

- kierowania realizacją projektów budowlanych, zob. 74.20.

45210000

z wyjątkiem:

-45213316

45220000

45231000

45232000

 

 

45.22

Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych

Klasa ta obejmuje:

- wykonywanie konstrukcji dachowych,

- wykonywanie pokryć dachowych,

- izolację wodoszczelną.

45261000

 

 

45.23

Budowa dróg szybkiego ruchu, dróg, lotnisk i obiektów sportowych

Klasa ta obejmuje:

- budowę autostrad, szos, dróg oraz innych dróg dla pojazdów i pieszych,

- budowę torów kolejowych,

- budowę pasów startowych,

- budowę obiektów innych niż budynki z przeznaczeniem na stadiony, baseny, hale sportowe, korty tenisowe oraz inne obiekty sportowe,

- malowanie oznaczeń na nawierzchniach jezdni i parkingów.

Klasa ta nie obejmuje:

- wstępnych robót ziemnych, zob. 45.11.

45212212 i

DA03

45230000

z wyjątkiem:

- 45231000

- 45232000

- 45234115

 

 

45.24

Budowa obiektów inżynierii wodnej

Klasa ta obejmuje:

- budowę:

- dróg wodnych, portów i obiektów nadrzecznych, przystani jachtowych (marin), śluz itd.,

- zapór wodnych i kanałów,

- pogłębianie,

-  prace podwodne.

45240000

 

 

45.25

Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane

Klasa ta obejmuje:

- specjalistyczne roboty budowlane związane z jednym z aspektów wspólnych różnym rodzajom budowli, wymagającym specjalistycznych umiejętności lub sprzętu,

- fundamentowanie, w tym także wbijanie pali,

- wiercenie i budowa studni wodnych, głębienie szybów,

- wznoszenie elementów stalowych innych niż własnej produkcji,

- gięcie stali,

- roboty murarskie i kamieniarskie,

- wznoszenie i demontaż własnych i wynajętych rusztowań oraz platform,

- wznoszenie kominów i pieców.

Klasa ta nie obejmuje:

- wynajmu rusztowań bez usług wznoszenia i demontażu, zob. 71.32.

45250000 45262000

 

45.3

 

Wykonywanie 
instalacji 
budowlanych

 

45300000

 

 

45.31

Wykonywanie 
instalacji 
elektrycznych

Klasa ta obejmuje: instalacje w budynkach lub innych obiektach budowlanych:

- przewodów elektrycznych oraz osprzętu,

- systemów telekomunikacyjnych,

- elektrycznych systemów grzewczych,

- anten w budynkach i anten napowietrznych,

- alarmów przeciwpożarowych,

- alarmów przeciwwłamaniowych,

- wind i ruchomych schodów,

- piorunochronów itd.

45213316 45310000 z wyjątkiem: -45316000

 

 

45.32

Wykonywanie robót
budowlanych 
izolacyjnych

Klasa ta obejmuje:

- instalowanie w budynkach lub innych obiektach budowlanych izolacji cieplnych, dźwiękoszczelnych lub przeciwwibracyjnych.

Klasa ta nie obejmuje:

- izolacji wodoszczelnych, zob. 45.22.

45320000

 

 

45.33

Wykonywanie instalacji cieplnych, wodnych, wentylacyjnych i gazowych

Klasa ta obejmuje:

- instalacje w budynkach lub innych obiektach budowlanych:

- instalacji wodociągowych i sanitarnych,

- instalacji gazowych,

- urządzeń i przewodów grzewczych, wentylacyjnych lub klimatyzacyjnych,

- systemów spryskiwaczy.

Klasa ta nie obejmuje:

- instalacji systemów elektrycznego ogrzewania, zob. 45.31.

45330000

 

 

45.34

Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych

Klasa ta obejmuje:

- instalacje drogowe, kolejowe, lotniskowe oraz portowe systemy oświetleniowe i sygnalizacyjne,

- instalacje w budynkach lub innych obiektach budowlanych sprzętu i wyposażenia gdzie indziej niesklasyfikowanego.

45234115 45316000 45340000

 

45.4

 

Wykonywanie robót 
budowlanych 
wykończeniowych

 

45400000

 

 

45.41

Tynkowanie

Klasa ta obejmuje:

- zastosowanie w budynkach i innych obiektach budowlanych wewnętrznych lub zewnętrznych tynków lub tynków szlachetnych, w tym także materiałów podtynkowych.

45410000

 

 

45.42

Zakładanie stolarki budowlanej

Klasa ta obejmuje:

- zakładanie niewytworzonych we własnym zakresie drzwi, okien oraz ościeżnic drzwiowych i okiennych, kuchni do zabudowy, klatek schodowych, wyposażenia sklepów itp. wykonanych z drewna lub innych materiałów,

- elementy wykończenia wnętrz, jak np. sufity, drewniane okładziny ścian, ścianki działowe itd. 

Klasa ta nie obejmuje: 

- układania parkietów i innych drewnianych podłóg, zob. 45.43.

45420000

 

 

45.43

Wykonywanie podłóg i ścian

Klasa ta obejmuje:

- układanie, wyklejanie, wieszanie lub instalowanie w budynkach lub innych obiektach budowlanych:

- ceramicznych, betonowych lub kamiennych okładzin ściennych lub posadzek,

- parkietów lub innych posadzek drewnianych oraz dywanów i linoleum,

- w tym także z wykładziny z gumy lub tworzyw sztucznych,

- okładzin ściennych lub posadzek z lastryka, marmuru, granitu lub łupka,

- tapet.

45430000

 

 

45.44

Malowanie i szklenie

Klasa ta obejmuje:

- malowanie wnętrz i fasad budynków,

- malowanie obiektów z zakresu inżynierii lądowej i wodnej,

- instalację elementów ze szkła i luster itd.

Klasa ta nie obejmuje:

- instalacji okien, zob. 45.42.

45440000

 

 

45.45

Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych

Klasa ta obejmuje:

- instalację prywatnych basenów,

- czyszczenie parą, piaskowanie fasady budynków i podobne czynności,

- inne roboty wykończeniowe gdzie indziej niesklasyfikowane.

Klasa ta nie obejmuje:

- czyszczenia wnętrz budynków oraz innych obiektów, zob. 74.70.

45212212 i

DA04

45450000

 

45.5

 

Wynajem sprzętu budowlanego i burzącego wraz z obsługą operatorską

 

45500000

 

 

45.50

Wynajem sprzętu budowlanego i burzącego wraz z obsługą operatorską

Klasa ta nie obejmuje:

- wynajmu maszyn i urządzeń budowlanych oraz do wyburzeń bez obsługi operatorskiej, zob. 71.32.

45500000

___________________
1) Oznaczenia przyjęte w rozporządzeniu Rady (EWG) nr 3037/90 z dnia 9.10.1990 r. w sprawie statystycznej klasyfikacji działalności gospodarczej we Wspólnocie Europejskiej (Dz. Urz. WE L 293 z 24.10.1990, str. 1 - Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne rozdz. 2, t. 4, str. 177; Dz. Urz. WE L 6 z 10.01.2002, str. 3 - Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne rozdz. 2, t. 12, str. 164; Dz. Urz. UE L 284 z 31.10.2003, str. 1 - Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne rozdz. 1, t. 4, str. 447 oraz Dz. Urz. UE L 393 z 30.12.2006, str. 1).
2) W przypadku różnic interpretacyjnych pomiędzy CPV i NACE zastosowanie ma nomenklatura NACE.
3) Oznaczenie przyjęte w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 213/2008 z dnia 28.11.2007 r. zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczące procedur udzielania zamówień publicznych w zakresie zmiany CPV (Dz. Urz. UE L 74 z 15.03.2008, str. 1).

 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60