Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » Pomoc publiczna dla przedsiębiorców »  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17.06.2008 r. w ...

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17.06.2008 r. w sprawie udzielania ulg w spłacie zobowiązań podatkowych stanowiących pomoc regionalną

 Dz. U. z 2008 r. nr 116, poz. 734

Uwaga od redakcji:
Rozporządzenie zostało uchylone z dniem 1.01.2014 r.

Zmiany, które wchodzą w życie w wybranej wersji czasowej - zaznaczono kolorem

Na podstawie art. 67b § 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. nr 8, poz. 60, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

Istniejące wersje czasowe § 1
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2008 r. nr 116, poz. 734
2009.11.17
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 1. 1. Rozporządzenie określa szczegółowe warunki udzielania ulg w spłacie zobowiązań podatkowych stanowiących pomoc regionalną, do której mają zastosowanie przepisy rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólnego rozporządzenia sprawie wyłączeń blokowych) (Dz. Urz. UE L 214 z 09.08.2008, str. 3), zwanego dalej "rozporządzeniem Komisji (WE) nr 800/2008", na podstawie art. 67a i art. 67b § 1 pkt 3 lit. l ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, w formie odroczenia terminu płatności podatku lub rozłożenia zapłaty podatku na raty, odroczenia lub rozłożenia na raty zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę lub odsetek określonych w decyzji, o której mowa w art. 53a tej ustawy, oraz umorzenia w całości lub w części zaległości podatkowych, odsetek za zwłokę lub opłaty prolongacyjnej, wraz ze wskazaniem przypadków, w których ulgi są udzielane jako pomoc indywidualna.

2. Przepisów rozporządzenia nie stosuje się do pomocy regionalnej:

  1) udzielanej w sektorach rybołówstwa i akwakultury, budownictwa okrętowego, hutnictwa żelaza i stali, górnictwa węgla oraz włókien syntetycznych;

  2) udzielanej na produkcję podstawową produktów rolnych, o których mowa w art. 2 pkt 22 rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008;

  2a) udzielanej na przetwarzanie i wprowadzanie do obrotu, w rozumieniu art. 2 pkt 23 i 24 rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008, produktów rolnych, w przypadkach gdy:

   a) wielkość pomocy byłaby ustalana na podstawie ceny lub ilości takich produktów nabytych od producentów surowców lub wprowadzonych na rynek przez przedsiębiorstwa objęte pomocą lub

   b) udzielenie pomocy byłoby uzależnione od faktu jej przekazania w części lub w całości producentom surowców;

  3) (uchylony)

  4) udzielanej dla działalności związanej z wywozem, jeżeli pomoc jest bezpośrednio związana z ilością wywożonych produktów, z tworzeniem i funkcjonowaniem sieci dystrybucyjnej lub z innymi wydatkami bieżącymi związanymi z prowadzeniem działalności wywozowej;

  5) uwarunkowanej pierwszeństwem użycia towarów produkcji krajowej względem towarów przywożonych.

3. Pomoc regionalna nie może być udzielana beneficjentom pomocy, na których ciąży obowiązek zwrotu pomocy, wynikający z wcześniejszej decyzji Komisji Europejskiej, uznającej pomoc za niezgodną z prawem oraz ze wspólnym rynkiem.

Istniejące wersje czasowe § 2
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2008 r. nr 116, poz. 734
2009.11.17
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

  1) małym i średnim przedsiębiorcy - należy przez to rozumieć odpowiednio małego i średniego przedsiębiorcę spełniającego warunki określone w załączniku I do rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008;

  1a) dużym przedsiębiorcy - należy przez to rozumieć dużego przedsiębiorcę w rozumieniu art. 2 pkt 8 rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008;

  2) tworzeniu nowych miejsc pracy - należy przez to rozumieć przyrost netto liczby pracowników w danym przedsiębiorstwie w przeliczeniu na osoby zatrudnione w pełnym wymiarze czasu pracy w jednym roku, w porównaniu ze średnim zatrudnieniem z ostatnich 12 miesięcy poprzedzających rozpoczęcie realizacji inwestycji;

  3) inwestycji - należy przez to rozumieć:

   a) inwestycję w rzeczowe aktywa trwałe lub wartości niematerialne i prawne związane z tworzeniem nowego przedsiębiorstwa, rozbudową istniejącego przedsiębiorstwa, dywersyfikacją produkcji przedsiębiorstwa przez wprowadzenie nowych dodatkowych produktów lub z zasadniczą zmianą dotyczącą procesu produkcyjnego istniejącego przedsiębiorstwa,

   b) nabycie przedsiębiorstwa, które jest w likwidacji lub zostałoby zlikwidowane, gdyby nie zostało nabyte, przy czym przedsiębiorstwo jest nabywane przez inwestora niezależnego od zbywcy; w przypadku przekazania przedsiębiorstwa małego przedsiębiorcy rodzinie pierwotnego właściciela (pierwotnych właścicieli) lub byłym pracownikom, warunku nabycia środków przez niezależnego inwestora nie stosuje się

  - przy czym nie uważa się za inwestycję nabycia wyłącznie udziałów lub akcji przedsiębiorstwa;

  4) dużym projekcie inwestycyjnym - należy przez to rozumieć inwestycję, podjętą w okresie 3 lat przez jednego lub więcej przedsiębiorców, w przypadku której rzeczowe aktywa trwałe są połączone ze sobą w sposób ekonomicznie niepodzielny oraz której wydatki kwalifikujące się do objęcia pomocą przekraczają równowartość 50.000.000 euro;

  5) nowo utworzonym małym przedsiębiorstwie - należy przez to rozumieć przedsiębiorstwo małego przedsiębiorcy albo małych przedsiębiorców, jeżeli od dnia ich utworzenia upłynęło nie więcej niż 5 lat;

  6) małym i średnim zagrożonym przedsiębiorcy - należy przez to rozumieć małego i średniego przedsiębiorcę, który spełnia jeden z poniższych warunków:

   a) w przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością - ponad połowa jej zarejestrowanego kapitału została utracona, w tym ponad 1/4 w okresie poprzedzających 12 miesięcy,

   b) w przypadku spółki, której przynajmniej niektórzy członkowie są w sposób nieograniczony odpowiedzialni za zobowiązania spółki - ponad połowa jej kapitału według sprawozdania finansowego została utracona, w tym ponad 1/4 w okresie poprzedzających 12 miesięcy,

   c) bez względu na rodzaj spółki - jeżeli spełnia kryteria kwalifikujące je do objęcia postępowaniem upadłościowym

  - przy czym małego i średniego przedsiębiorcę działającego krócej niż 3 lata nie można uznać za zagrożonego przedsiębiorcę, z wyjątkiem sytuacji, gdy mały i średni przedsiębiorca spełnia warunek określony w lit. c;

  7) dużym zagrożonym przedsiębiorcy - należy przez to rozumieć dużego przedsiębiorcę, spełniającego kryteria podmiotu w trudnej sytuacji ekonomicznej, w rozumieniu wytycznych wspólnotowych dotyczących pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw*).

___________________
*) Kryteria te są określone w pkt 9-11 Wytycznych wspólnotowych dotyczących pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw (Dz. Urz. UE C 244 z 01.10.2004, str. 2).

Istniejące wersje czasowe § 3
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2008 r. nr 116, poz. 734
2009.11.17
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 3. Przepisów rozporządzenia nie stosuje się do pomocy regionalnej udzielanej:

  1) małym i średnim zagrożonym przedsiębiorcom albo dużym zagrożonym przedsiębiorcom,

  2) przedsiębiorcy innemu niż mały przedsiębiorca, który znajduje się w okresie restrukturyzacji przeprowadzanej z wykorzystaniem pomocy publicznej

- chyba że wraz z notyfikacją projektu pomocy indywidualnej na restrukturyzację została przekazana Komisji Europejskiej informacja o pomocy regionalnej lub gdy przedsiębiorca, który uzyskał pomoc na restrukturyzację w ramach programu pomocowego, zaakceptowanego przez podmioty udzielające pomocy, w planie restrukturyzacji wykazał konieczność zrealizowania inwestycji niezbędnych do odzyskania długookresowej zdolności do konkurowania na rynku.

Istniejące wersje czasowe § 4
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2008 r. nr 116, poz. 734
2009.11.17
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 4. Pomoc regionalna może być udzielana jako:

  1) regionalna pomoc inwestycyjna w odniesieniu do:

   a) kosztów inwestycji związanych z realizacją tej inwestycji, zwana dalej "pomocą obliczaną na podstawie kosztów inwestycji", lub

   b) kosztów płacy miejsc pracy utworzonych bezpośrednio w wyniku realizacji tej inwestycji, zwana dalej "pomocą obliczaną na podstawie kosztów płacy";

  2) pomoc dla nowo utworzonych małych przedsiębiorstw.

Istniejące wersje czasowe § 5
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2008 r. nr 116, poz. 734
2009.11.17
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 5. 1. Udzielanie ulg, o których mowa w § 1 ust. 1, zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu, nie podlega notyfikacji Komisji Europejskiej, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Pomoc na duże projekty inwestycyjne, udzielana zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym rozporządzeniu, stanowi pomoc indywidualną, podlegającą notyfikacji Komisji Europejskiej i może być udzielona po zatwierdzeniu jej przez Komisję Europejską, w przypadku gdy łączna wartość pomocy przekracza równowartość:

  1) 22.500.000 euro - dla inwestycji realizowanych na obszarze należącym do miasta stołecznego Warszawy oraz w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. na obszarze należącym do województwa mazowieckiego;

  2) 30.000.000 euro - dla inwestycji realizowanych na obszarach należących do województw: pomorskiego, zachodniopomorskiego, dolnośląskiego, wielkopolskiego, śląskiego, a w okresie od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2010 r. na obszarze należącym do województwa mazowieckiego, z wyłączeniem miasta stołecznego Warszawy;

  3) 37.500.000 euro - dla inwestycji realizowanych na obszarach należących do województw: lubelskiego, podkarpackiego, warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, świętokrzyskiego, opolskiego, małopolskiego, lubuskiego, łódzkiego, kujawsko-pomorskiego.

3. (uchylony)

Istniejące wersje czasowe § 5a
2009.11.17
dodany przez

§ 5a. Podmiot udzielający pomocy regionalnej informuje przedsiębiorcę o numerze referencyjnym programu pomocowego, na podstawie którego jest udzielana pomoc.

Istniejące wersje czasowe § 6
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2008 r. nr 116, poz. 734
2009.11.17
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 6. 1. Do wydatków kwalifikujących się do objęcia pomocą obliczaną na podstawie kosztów inwestycji zalicza się poniesione po dniu złożenia wniosku o udzielenie ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych i związane z inwestycją, pomniejszone o naliczony podatek od towarów i usług oraz o podatek akcyzowy, jeżeli możliwość ich odliczeń wynika z odrębnych przepisów, wydatki na:

  1) rzeczowe aktywa trwałe, do których zalicza się:

   a) grunty lub prawo ich użytkowania wieczystego,

   b) budynki i budowle oraz ich wyposażenie związane z realizacją inwestycji, w szczególności:

    - maszyny i urządzenia, w tym systemy i sieci teleinformatyczne,

    - narzędzia, przyrządy i aparaturę,

    - wyposażenie techniczne do prac biurowych,

    - urządzenia infrastruktury technicznej wymienione w art. 143 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. nr 261, poz. 2603, z późn. zm.);

  2) wartości niematerialne i prawne, do których zalicza się wydatki na transfer technologii przez nabycie praw patentowych, licencji, know-how lub nieopatentowanej wiedzy technicznej, z zastrzeżeniem ust. 2;

  3) czynsz najmu lub dzierżawy gruntów, budynków i budowli, pod warunkiem że najem i dzierżawa będą trwać przez okres co najmniej 3 lat w przypadku małego i średniego przedsiębiorcy, a w przypadku dużego przedsiębiorcy - co najmniej 5 lat od przewidywanego terminu zakończenia realizacji inwestycji;

  4) czynsz najmu lub dzierżawy rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, z wyłączeniem gruntów, budynków i budowli, w przypadku gdy najem i dzierżawa mają postać leasingu finansowego oraz obejmują zobowiązanie do nabycia rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych z dniem upływu okresu najmu lub dzierżawy.

2. W przypadku dużego przedsiębiorcy wydatek określony w ust. 1 pkt 2 uwzględnia się w wydatkach kwalifikujących się do objęcia pomocą obliczaną na podstawie kosztów inwestycji w wysokości nieprzekraczającej 50% wartości wydatków, o których mowa w ust. 1.

3. Wartości niematerialne i prawne określone w ust. 1 pkt 2 powinny spełniać łącznie następujące warunki:

  1) być wykorzystywane wyłącznie przez przedsiębiorcę otrzymującego pomoc, obliczaną na podstawie kosztów inwestycji, w zakładzie zlokalizowanym na obszarze, w którym jest realizowana inwestycja;

  2) być nabyte od osoby trzeciej na warunkach rynkowych, przy czym kupujący i sprzedający nie sprawują wzajemnej kontroli w rozumieniu art. 3 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie kontroli koncentracji przedsiębiorstw (rozporządzenie WE w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw) (Dz. Urz. UE L 24 z 29.01.2004, str. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 8, t. 3, str. 40);

  3) być ujęte w aktywach małego i średniego przedsiębiorcy oraz pozostać w jego posiadaniu przez okres co najmniej 3 lat, a w przypadku innych przedsiębiorców - przez okres co najmniej 5 lat;

  4) podlegać amortyzacji zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. nr 76, poz. 694, z późn. zm.).

4. Cenę nabycia i koszt wytworzenia rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych ustala się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.

5. W przypadku przedsiębiorcy wykonującego działalność gospodarczą w sektorze transportu, w zakresie transportu drogowego i lotniczego, do wydatków kwalifikujących się do objęcia regionalną pomocą inwestycyjną nie zalicza się kosztów zakupu środków transportu i urządzeń transportowych.

6. W przypadku dużego przedsiębiorcy nabywane aktywa, o których mowa w ust. 1 pkt 1, powinny być nowe.

7. W przypadku gdy przed nabyciem przedsiębiorstwa w stosunku do jego składników udzielono już pomocy publicznej, ceny nabycia tych składników nie zalicza się do kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą obliczaną na podstawie kosztów inwestycji.

Istniejące wersje czasowe § 7
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2008 r. nr 116, poz. 734
2009.11.17
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 7. 1. Do wydatków kwalifikujących się do objęcia pomocą obliczaną na podstawie kosztów płacy zalicza się poniesione po dniu złożenia wniosku o udzielenie ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych i związane z nowo tworzonymi miejscami pracy:

  1) dwuletnie koszty pracy nowo zatrudnionych pracowników obejmujące wynagrodzenie przed opodatkowaniem podatkiem dochodowym;

  2) opłacone od tego wynagrodzenia obowiązkowe składki na ubezpieczenia społeczne ponoszone przez przedsiębiorcę od dnia zatrudnienia tych pracowników.

2. Za nowo zatrudnionych pracowników uważa się pracowników zatrudnionych w związku z realizacją inwestycji, w wyniku której tworzone są nowe miejsca pracy, jednak nie później niż w okresie 3 lat od dnia zakończenia realizacji inwestycji.

Istniejące wersje czasowe § 8
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2008 r. nr 116, poz. 734
2009.11.17
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 8. 1. Warunkiem dopuszczalności regionalnej pomocy inwestycyjnej jest:

  1) złożenie przez przedsiębiorcę wniosku o udzielenie ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych przed rozpoczęciem prac nad inwestycją;

  2) zobowiązanie się przedsiębiorcy do pokrycia co najmniej 25% wydatków kwalifikujących się do objęcia pomocą poniesionych ze środków własnych, przy czym przez środki własne należy rozumieć środki, które nie zostały uzyskane przez przedsiębiorcę w związku z udzieloną pomocą publiczną, w szczególności w formie: kredytów preferencyjnych, dopłat do oprocentowania kredytów, gwarancji i poręczeń na warunkach korzystniejszych od oferowanych na rynku;

  3) utrzymanie inwestycji w regionie, w którym udzielono pomocy, przez okres co najmniej 3 lat w przypadku małego i średniego przedsiębiorcy, a w przypadku dużego przedsiębiorcy - co najmniej 5 lat od dnia zakończenia realizacji inwestycji, przy czym nie jest niezgodna z warunkami utrzymania inwestycji wymiana przestarzałych instalacji lub sprzętu w związku z szybkim rozwojem technologicznym w tym okresie, o ile działalność gospodarcza zostanie utrzymana w regionie, w którym udzielono pomocy, przez minimalny wymagany okres;

  4) w przypadku pomocy obliczanej na podstawie kosztów płacy - utworzenie nowych miejsc pracy w okresie 3 lat od dnia zakończenia realizacji inwestycji i utrzymanie nowo utworzonych miejsc pracy przez okres co najmniej 3 lat w przypadku małego i średniego przedsiębiorcy, a w przypadku dużego przedsiębiorcy - co najmniej 5 lat od dnia ich utworzenia.

2. Przez rozpoczęcie prac nad inwestycją należy rozumieć podjęcie budowy, a także prac polegających na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego lub pierwsze prawnie wiążące zobowiązanie do zamówienia urządzeń lub maszyn, z wyłączeniem wstępnych studiów wykonalności.

3. Przedsiębiorca ubiegający się o regionalną pomoc inwestycyjną jest zobowiązany do złożenia pisemnego oświadczenia, że:

  1) utrzyma przez okres 5 lat, a w przypadku małych i średnich przedsiębiorców - przez okres 3 lat, nowo utworzone miejsca pracy oraz dotychczasowy stan zatrudnienia na poziomie nie niższym niż średnie zatrudnienie z ostatnich 12 miesięcy poprzedzających rozpoczęcie realizacji inwestycji;

  2) wniesie wkład własny w finansowanie kosztów inwestycji w wysokości co najmniej 25%.

4. Warunkiem udzielenia regionalnej pomocy inwestycyjnej dla inwestycji niebędących dużymi projektami inwestycyjnymi o wartości pomocy wyższej niż określona w § 5 jest otrzymanie od podmiotu udzielającego pomocy, przed rozpoczęciem prac nad inwestycją, decyzji o udzieleniu pomocy.

5. Warunkiem udzielenia pomocy na duży projekt inwestycyjny, której wartość przekracza progi określone w § 5, jest otrzymanie od podmiotu udzielającego pomocy, przed rozpoczęciem prac nad inwestycją, pisemnego potwierdzenia w formie postanowienia, że projekt, z zastrzeżeniem ostatecznych wyników szczegółowej weryfikacji, kwalifikuje się do otrzymania pomocy, gdyż spełnia warunki określone w rozporządzeniu.

6. Regionalna pomoc inwestycyjna może być udzielona dużemu przedsiębiorcy, jeżeli we wniosku, o którym mowa w § 6 ust. 1, wykaże wystąpienie efektu zachęty, o którym mowa w art. 8 rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008.

7. Wykazanie efektu zachęty następuje przez analizę porównawczą wskazującą na możliwość wystąpienia co najmniej jednej z poniższych okoliczności w porównaniu do sytuacji, jaka miałaby miejsce przy braku udzielenia pomocy:

  1) znaczącego zwiększenia rozmiaru inwestycji w następstwie otrzymania pomocy;

  2) znaczącego zwiększenia rynku właściwego w rozumieniu art. 4 pkt 9 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. nr 50, poz. 331, z późn. zm.), w wyniku realizacji inwestycji w następstwie wsparcia jej pomocą;

  3) znaczącego zwiększenia nakładów inwestycyjnych przez dużego przedsiębiorcę na inwestycję w następstwie otrzymania pomocy;

  4) znaczącego przyspieszenia zakończenia realizacji inwestycji w następstwie otrzymania pomocy;

  5) możliwości realizacji inwestycji jedynie w przypadku udzielenia pomocy.

§ 9. 1. Podmiot udzielający pomocy wysyła potwierdzenie, o którym mowa w § 8 ust. 5, wraz z postanowieniem o zawieszeniu postępowania w związku z obowiązkiem notyfikacji Komisji Europejskiej projektu pomocy.

2. Potwierdzenie, o którym mowa w § 8 ust. 5, nie może stanowić podstawy do roszczeń o przyznanie i wypłatę pomocy.

Istniejące wersje czasowe § 10
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2008 r. nr 116, poz. 734
2009.11.17
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 10. 1. Maksymalna wielkość regionalnej pomocy inwestycyjnej, z zastrzeżeniem § 11, obliczona jako stosunek ekwiwalentu dotacji brutto do wydatków kwalifikujących się do objęcia tą pomocą, wynosi:

  1) 30% - dla inwestycji realizowanych na obszarze należącym do miasta stołecznego Warszawy oraz w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. na obszarze należącym do województwa mazowieckiego;

  2) 40% - dla inwestycji realizowanych na obszarach należących do województw: pomorskiego, zachodniopomorskiego, dolnośląskiego, wielkopolskiego, śląskiego, a w okresie od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2010 r. na obszarze należącym do województwa mazowieckiego, z wyłączeniem miasta stołecznego Warszawy;

  3) 50% - dla inwestycji realizowanych na obszarach należących do województw: lubelskiego, podkarpackiego, warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, świętokrzyskiego, opolskiego, małopolskiego, lubuskiego, łódzkiego, kujawsko-pomorskiego.

2. Maksymalną intensywność regionalnej pomocy inwestycyjnej udzielanej małemu i średniemu przedsiębiorcy, z wyłączeniem małego i średniego przedsiębiorcy wykonującego działalność gospodarczą w sektorze transportu, podwyższa się o:

  1) 20 punktów procentowych brutto w przypadku małych przedsiębiorców;

  2) 10 punktów procentowych brutto w przypadku średnich przedsiębiorców.

3. Maksymalna intensywność regionalnej pomocy inwestycyjnej w zakresie przetwórstwa produktów rolnych i obrotu tymi produktami nie może przekroczyć:

  1) 50% wydatków kwalifikujących się do objęcia regionalną pomocą inwestycyjną, jeżeli z wnioskiem, o którym mowa w § 6 ust. 1, występuje mały lub średni przedsiębiorca;

  2) 25% wydatków kwalifikujących się do objęcia regionalną pomocą inwestycyjną, jeżeli przedsiębiorca zatrudnia mniej niż 750 pracowników lub jego obroty nie przekraczają 200.000.000 euro na podstawie obliczeń wykonanych zgodnie z załącznikiem I do rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008.

Istniejące wersje czasowe § 11
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2008 r. nr 116, poz. 734
2009.11.17
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 11. W przypadku wsparcia dużego projektu inwestycyjnego maksymalną wartość regionalnej pomocy inwestycyjnej ustala się zgodnie z wzorem:

I = R x (50.000.000 euro + 0,5 x B + 0,34 x C),

gdzie poszczególne symbole oznaczają:

  I - maksymalną wartość regionalnej pomocy inwestycyjnej,

  R - intensywność regionalnej pomocy inwestycyjnej określoną w § 10 ust. 1 - w zależności od obszaru, na którym ma być zlokalizowana inwestycja,

  B - wielkość wydatków kwalifikujących się do objęcia regionalną pomocą inwestycyjną powyżej 50.000.000 euro, nieprzekraczającą równowartości 100.000.000 euro,

  C - wielkość wydatków kwalifikujących się do objęcia regionalną pomocą inwestycyjną, przekraczającą równowartość 100.000.000 euro.

Istniejące wersje czasowe § 12
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2008 r. nr 116, poz. 734
2009.11.17
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 12. 1. Pomoc obliczana na podstawie kosztów inwestycji może być udzielana wraz z pomocą obliczaną na podstawie kosztów płacy, pod warunkiem że łączna wielkość pomocy na tę samą inwestycję nie przekracza maksymalnej intensywności pomocy określonej w § 10 albo maksymalnej wartości regionalnej pomocy inwestycyjnej ustalonej zgodnie z § 11, przy czym przy ustaleniu wielkości pomocy bierze się pod uwagę wyższe kwoty wydatków kwalifikujących się do objęcia pomocą obliczaną na podstawie kosztów inwestycji albo kosztów płacy.

2. Wartość regionalnej pomocy inwestycyjnej sumowana z wartością innej pomocy na realizację tej samej inwestycji, w tym z pomocą de minimis oraz pomocą udzielaną ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, w odniesieniu do tych samych wydatków kwalifikujących się do objęcia pomocą lub tej samej inwestycji, nie może przekroczyć wartości pomocy ustalonej jako iloczyn maksymalnej intensywności, o której mowa w § 10, i wydatków kwalifikujących się do objęcia pomocą albo wartości pomocy ustalonej zgodnie z § 11.

Istniejące wersje czasowe § 13
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2008 r. nr 116, poz. 734
2009.11.17
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 13. 1. Pomoc dla nowo utworzonych małych przedsiębiorstw może być udzielona przedsiębiorcy, jeżeli wartość tej pomocy brutto nie przekroczy równowartości 2.000.000 euro, przy czym kwota rocznej pomocy nie może przekroczyć 33% wyżej wymienionej kwoty pomocy na jedno przedsiębiorstwo.

2. Przedsiębiorca ubiegający się o pomoc, o której mowa w ust. 1, zobowiązany jest do złożenia wraz z wnioskiem o udzielenie pomocy pisemnego oświadczenia, iż w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku nie prowadził działalności gospodarczej objętej tą samą klasą Polskiej Klasyfikacji Działalności co działalność, której dotyczy wniosek.

Istniejące wersje czasowe § 14
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2008 r. nr 116, poz. 734
2009.11.17
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 14. Do wydatków kwalifikujących się do objęcia pomocą dla nowo utworzonych małych przedsiębiorstw w okresie pierwszych 5 lat od utworzenia przedsiębiorstwa zalicza się wydatki przeznaczone na:

  1) zakup usług prawniczych i doradczych bezpośrednio związanych z utworzeniem przedsiębiorstwa;

  2) pokrycie kosztów administracyjnych;

  3) zapłacone odsetki od pożyczek lub kredytów;

  4) pokrycie kosztów zużycia energii, wody i ogrzewania;

  5) opłaty administracyjne;

  6) opłaty z tytułu najmu, leasingu lub umów o podobnym charakterze, maszyn lub urządzeń produkcyjnych, jeżeli nie zostały objęte pomocą publiczną na podstawie odrębnych przepisów;

  7) środki trwałe do wysokości dokonanych odpisów amortyzacyjnych dokonywanych zgodnie z przepisami ustawy, o której mowa w § 6 ust. 3 pkt 4, jeżeli nie zostały objęte pomocą publiczną na podstawie odrębnych przepisów;

  8) koszty płacy łącznie z obowiązkowymi składkami na ubezpieczenie społeczne, jeżeli przedsiębiorca ubiegający się o pomoc dla nowo utworzonych małych przedsiębiorstw nie uzyskał pomocy publicznej obliczanej na podstawie kosztów płacy dla miejsc pracy utworzonych bezpośrednio w wyniku realizacji inwestycji albo kosztów zatrudnienia.

Istniejące wersje czasowe § 15
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2008 r. nr 116, poz. 734
2009.11.17
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 15. Maksymalna intensywność pomocy dla nowo utworzonych małych przedsiębiorstw, liczona jako stosunek ekwiwalentu dotacji brutto do wydatków kwalifikujących się do objęcia tą pomocą, wynosi:

  1) na obszarze należącym do województwa mazowieckiego:

   a) 35% - w przypadku wydatków poniesionych w okresie pierwszych 3 lat od utworzenia przedsiębiorstwa oraz

   b) 25% - w przypadku wydatków poniesionych w okresie 2 kolejnych lat;

  2) na obszarach należących do pozostałych województw:

   a) 40% - w przypadku wydatków poniesionych w okresie pierwszych 3 lat od utworzenia przedsiębiorstwa oraz

   b) 30% - w przypadku wydatków poniesionych w okresie 2 kolejnych lat.

Istniejące wersje czasowe § 16
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2008 r. nr 116, poz. 734
2009.11.17
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 16. Pomoc dla nowo utworzonych małych przedsiębiorstw może być udzielana wraz z inną pomocą regionalną oraz pomocą de minimis, w odniesieniu do tych samych wydatków kwalifikujących się do objęcia pomocą oraz pomocą udzielaną ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, pod warunkiem że łączna wielkość pomocy nie przekracza maksymalnej intensywności pomocy określonej w § 15.

§ 17. Wnioski o udzielenie pomocy na nowe inwestycje, wniesione i nierozpatrzone przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, podlegają rozpatrzeniu na podstawie przepisów niniejszego rozporządzenia.

§ 18. Pomoc regionalna, na warunkach określonych w rozporządzeniu, może być udzielana do dnia 31 grudnia 2013 r.

§ 19. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.*)

_______________________
*) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 2.07.2008 r.

 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60