Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » Pomoc publiczna dla przedsiębiorców »  Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 17.03.2009 r. ...

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 17.03.2009 r. w sprawie udzielania pomocy na inwestycje w zakresie transportu multimodalnego w ramach regionalnych programów operacyjnych

 Dz. U. z 2009 r. nr 52, poz. 430

Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. nr 227, poz. 1658, z 2007 r. nr 140, poz. 984, z 2008 r. nr 216, poz. 1370 oraz z 2009 r. nr 19, poz. 100) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa szczegółowe przeznaczenie, warunki i tryb udzielania pomocy na inwestycje w zakresie transportu multimodalnego w ramach regionalnych programów operacyjnych, zwanej dalej "pomocą".

§ 2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

  1) mikroprzedsiębiorcy, małym lub średnim przedsiębiorcy - należy przez to rozumieć przedsiębiorstwo spełniające warunki określone w załączniku I do rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych) (Dz. Urz. UE L 214 z 09.08.2008, str. 3), zwanego dalej "rozporządzeniem Komisji (WE) nr 800/2008";

  2) podmiocie udzielającym pomocy - należy przez to rozumieć podmiot udzielający pomocy, o którym mowa w art. 21 ust. 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju;

  3) przedsiębiorcy - należy przez to rozumieć przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 1 załącznika I do rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008;

  4) transporcie multimodalnym - należy przez to rozumieć przewóz ładunków przy wykorzystaniu dwóch lub więcej gałęzi transportu.

§ 3. 1. Pomoc może być udzielana przedsiębiorcom:

  1) zarządzającym infrastrukturą transportu multimodalnego,

  2) prowadzącym działalność gospodarczą związaną z transportem multimodalnym

- zwanym dalej "beneficjentami pomocy".

2. Pomoc nie może być udzielana lub wypłacana beneficjentom pomocy:

  1) na których ciąży obowiązek zwrotu pomocy, wynikający z decyzji Komisji Europejskiej uznającej pomoc za niezgodną z prawem oraz ze wspólnym rynkiem;

  2) znajdującym się w trudnej sytuacji ekonomicznej, spełniającym kryteria określone w pkt 9-11 komunikatu Komisji w sprawie wytycznych wspólnotowych dotyczących pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw (Dz. Urz. UE C 244 z 01.10.2004, str. 2).

§ 4. 1. Pomoc ma na celu wspieranie rozwoju gospodarczego i społecznego regionu poprzez rozwój systemów transportu multimodalnego jako systemów alternatywnych do transportu drogowego oraz ograniczenie negatywnego oddziaływania transportu drogowego na środowisko naturalne.

2. Pomoc może być udzielana na realizację projektów dotyczących transportu multimodalnego na terenie województwa objętego danym regionalnym programem operacyjnym polegających w szczególności na:

  1) budowie, przebudowie lub modernizacji centrów logistycznych wraz z niezbędną do realizacji projektu infrastrukturą towarzyszącą;

  2) budowie, przebudowie lub modernizacji terminali transportu multimodalnego wraz z niezbędną do realizacji projektu infrastrukturą towarzyszącą;

  3) budowie, przebudowie lub modernizacji infrastruktury technicznej lub operacyjnej, w tym placów składowych i przeładunkowych, magazynów, parkingów, dróg wewnętrznych;

  4) zakupie lub modernizacji urządzeń wykorzystywanych wyłącznie przy świadczeniu usług transportu multimodalnego;

  5) zakupie lub modernizacji systemów teleinformatycznych wykorzystywanych w transporcie multimodalnym.

3. Pomoc może być udzielana na realizację projektów, o których mowa w ust. 2, w przypadku gdy inwestycje powstałe w ramach tych projektów będą wykorzystywane wyłącznie na potrzeby transportu multimodalnego.

§ 5. 1. Do wydatków kwalifikowalnych zalicza się niezbędne do realizacji projektu wydatki poniesione na:

  1) nabycie prawa własności lub wieczystego użytkowania gruntów;

  2) nabycie prawa własności lub wieczystego użytkowania nieruchomości zabudowanej;

  3) nabycie lub wytworzenie środków trwałych, w tym:

   a) budowli i budynków, pod warunkiem że ich nabycie pozostaje w bezpośrednim związku z celami projektu,

   b) maszyn i urządzeń,

   c) narzędzi, przyrządów i instalacji,

   d) wyposażenia technicznego biur,

   e) infrastruktury technicznej, w szczególności drogi wewnętrznej, przewodów lub urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, ciepłowniczych, elektrycznych, gazowych lub telekomunikacyjnych;

  4) nabycie następujących środków transportu:

   a) uniwersalnych samojezdnych urządzeń przeładunkowych przystosowanych do przeładunku wszelkiego typu jednostek (kontenery lądowe, naczepy, nadwozia),

   b) bramowych suwnic kontenerowych,

   c) dźwigów,

   d) żurawi samochodowych,

   e) intermodalnych jednostek ładunkowych (kontenerów lądowych, nadwozi wymiennych, naczep siodłowych),

   f) wozów podnośnikowych (czołowych i bocznych),

   g) specjalistycznych wagonów dla transportu intermodalnego (wagonów kieszeniowych, wagonów koszowych, wagonów niskopodwoziowych, wagonów kontenerowych, wagonów przystosowanych do przewozu naczep siodłowych),

   h) lokomotyw manewrowych;

  5) nabycie wartości niematerialnych i prawnych związanych z transferem technologii przez nabycie patentów, licencji, know-how lub nieopatentowanej wiedzy technicznej, jeżeli spełniają łącznie następujące warunki:

   a) będą wykorzystywane wyłącznie w ramach przedsiębiorstwa, które otrzymało pomoc,

   b) będą podlegać amortyzacji zgodnie z przepisami o rachunkowości,

   c) będą nabyte od osób trzecich na warunkach rynkowych, przy czym kupujący nie może sprawować kontroli nad sprzedawcą a sprzedawca nad kupującym w rozumieniu art. 3 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie kontroli koncentracji przedsiębiorstw (rozporządzenie WE w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw) (Dz. Urz. WE L 24 z 29.01.2004, str. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 8, t. 3, str. 40),

   d) będą stanowić aktywa beneficjenta pomocy przez co najmniej 5 lat od dnia zakończenia realizacji projektu, a w przypadku mikroprzedsiębiorcy, małego i średniego przedsiębiorcy przez co najmniej 3 lata od dnia zakończenia realizacji projektu;

  6) prace związane z przygotowaniem projektu, w tym:

   a) nadzór techniczny,

   b) przygotowanie dokumentacji technicznej,

   c) przygotowanie ekspertyz, analiz technicznych, finansowych, ekonomicznych oraz specjalistycznych.

2. Nabycie środków trwałych, o których mowa w ust. 1 pkt 3, oraz środków transportu, o których mowa w ust. 1 pkt 4, może nastąpić również w drodze umowy leasingu.

3. W przypadku gdy przedmiotem umowy, o której mowa w ust. 2, jest leasing ruchomych środków trwałych, powinna ona zawierać zobowiązanie do przeniesienia własności tych środków na beneficjenta pomocy po zakończeniu obowiązywania umowy.

4. W przypadku gdy przedmiotem umowy, o której mowa w ust. 2, jest leasing nieruchomości, powinien on trwać przez okres co najmniej 5 lat od przewidywanego zakończenia realizacji projektu. Podmiot udzielający pomocy może skrócić ten okres do 3 lat, gdy beneficjentem pomocy jest mikroprzedsiębiorca, mały lub średni przedsiębiorca.

5. Wydatki poniesione na nabycie środków transportu, o których mowa w ust. 1 pkt 4, uznaje się za kwalifikowalne wyłącznie w przypadku, gdy pozostają w bezpośrednim związku z realizacją projektów, o których mowa w § 4 ust. 2.

6. Do wydatków kwalifikowalnych, o których mowa w ust. 1 pkt 4, nie zalicza się wydatków poniesionych na nabycie kontenerów morskich oraz kontenerów większych niż kontenery 40-stopowe i kontenerów 40-stopowych, których wysokość przekracza 2,6 m.

7. Cenę nabycia i koszt wytworzenia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych ustala się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. nr 76, poz. 694, z późn. zm.).

8. Wydatki, o których mowa w ust. 1, pomniejsza się o podatek od towarów i usług, chyba że zgodnie z odrębnymi przepisami beneficjentowi pomocy nie przysługuje prawo jego zwrotu lub odliczenia.

§ 6. 1. Maksymalna intensywność pomocy liczona jako stosunek ekwiwalentu dotacji brutto do wydatków kwalifikowalnych wynosi:

  1) 50% - w przypadku infrastruktury transportu multimodalnego;

  2) 30% - w przypadkach innych niż określone w pkt 1.

2. Pomoc udzielana w odniesieniu do tych samych wydatków kwalifikowalnych podlega sumowaniu z każdą inną pomocą, w tym z pomocą de minimis w rozumieniu rozporządzenia Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 379 z 28.12.2006, str. 5) oraz pomocą z budżetu Unii Europejskiej, udzieloną beneficjentowi pomocy, niezależnie od jej formy i źródła.

3. Łączna wartość pomocy, o której mowa w ust. 2, nie może przekroczyć maksymalnej intensywności pomocy określonej w ust. 1.

§ 7. 1. Beneficjent pomocy może otrzymać pomoc, jeżeli zostaną spełnione kryteria odnoszące się do:

  1) celu i przedmiotu realizacji projektu, o których mowa w § 4;

  2) wydatków kwalifikowalnych, o których mowa w § 5;

  3) intensywności pomocy, o której mowa w § 6;

  4) zapewnienia wszystkim zainteresowanym podmiotom warunków równego dostępu do infrastruktury wytworzonej w ramach projektu;

  5) trwałości realizacji projektu.

2. Warunek, o którym mowa w ust. 1 pkt 5, uznaje się za spełniony w przypadku, gdy inwestycja zostanie utrzymana w regionie, w którym udzielono pomocy, przez okres co najmniej 5 lat od dnia zakończenia realizacji projektu. Podmiot udzielający pomocy może skrócić ten okres do 3 lat, gdy beneficjentem pomocy jest mikroprzedsiębiorca, mały lub średni przedsiębiorca.

3. Wymiana maszyn lub urządzeń, które z uwagi na szybki postęp technologiczny stały się przestarzałe w okresie, o którym mowa w ust. 2, nie będzie uznana za nieutrzymanie inwestycji, o ile działalność gospodarcza związana z inwestycją będzie prowadzona przez beneficjenta pomocy przez minimalny wymagany okres.

§ 8. 1. Beneficjent pomocy składa wniosek o dofinansowanie w ramach regionalnego programu operacyjnego do podmiotu udzielającego pomocy.

2. Wniosek zawiera w szczególności:

  1) nazwę beneficjenta pomocy;

  2) tytuł i miejsce realizacji projektu;

  3) cel realizacji projektu;

  4) opis projektu;

  5) opis rezultatów realizacji projektu;

  6) harmonogram realizacji projektu;

  7) wartość projektu;

  8) wydatki kwalifikowalne;

  9) wnioskowaną kwotę dofinansowania;

  10) źródła finansowania projektu.

3. Podmiot udzielający pomocy dokonuje oceny wniosku w oparciu o kryteria, o których mowa w:

  1) § 7;

  2) art. 65 lit. a rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 (Dz. Urz. UE L 210 z 31.07.2006, str. 25).

4. Po dokonaniu oceny wniosku beneficjentowi pomocy jest przyznawana pomoc w formie bezzwrotnego dofinansowania, przeznaczonego na pokrycie części wydatków kwalifikowalnych, o których mowa w § 5, na podstawie umowy o dofinansowanie.

§ 9. Pomoc jest udzielana do dnia 30 czerwca 2015 r.

§ 10. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.*)

_____________________
*) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 31.03.2009 r.

 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60