Facebook

Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Uwaga: Do 31 stycznia 2023 r. część płatników składek przekazuje do ZUS informację ZUS IWA za 2022 r. Uwaga: Do 31 stycznia br. przedsiębiorca zamierzający opłacać mały ZUS plus dokonuje odpowiedniego zgłoszenia do ubezpieczeń 31 stycznia 2023 r. (wtorek) mija termin złożenia do US: CIT-6R, CIT-6AR, CIT-10Z, CIT-11R za 2022 r. 31 stycznia 2023 r. (wtorek) mija termin złożenia do US: PIT-11, PIT-8C, PIT-R, PIT-40A/PIT-11A, PIT-4R, PIT-8AR za 2022 r. 31 stycznia 2023 r. (wtorek) mija termin złożenia do US druku ZAW-RD, tj. zawiadomienia o wyborze opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek (tzw. estoński CIT)
Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » Pomoc publiczna dla przedsiębiorców »  Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 19.12.2022 ...

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 19.12.2022 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej na inwestycje w źródła ciepła w systemach ciepłowniczych w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności

Tekst pierwotny - bieżący
 Dz. U. z 2022 r. poz. 2775

Na podstawie art. 14lc ust. 4 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2021 r. poz. 1057 oraz z 2022 r. poz. 1079 i 1846) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa szczegółowe przeznaczenie, warunki i tryb udzielania przedsiębiorcom pomocy publicznej na ochronę środowiska naturalnego w ramach inwestycji B1.1.1. Inwestycje w źródła ciepła w systemach ciepłowniczych w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności na projekty inwestycyjne dotyczące:

  1) wytwarzania energii w wysokosprawnej kogeneracji zgodnie z art. 40 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej "rozporządzeniem nr 651/2014,

  2) wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych zgodnie z art. 41 rozporządzenia nr 651/2014

- zwanej dalej "pomocą", a także podmioty jej udzielające.

§ 2. Pomoc jest udzielana na zasadach określonych w rozporządzeniu nr 651/2014.

§ 3. 1. W przypadku pomocy, o której mowa w § 1 pkt 1, przepisów rozporządzenia nie stosuje się w przypadkach, o których mowa w art. 1 ust. 2 lit. c i d, ust. 3 lit. a, c i d, ust. 4 lit. c oraz ust. 5 rozporządzenia nr 651/2014.

2. W przypadku pomocy, o której mowa w § 1 pkt 2, przepisów rozporządzenia nie stosuje się w przypadkach, o których mowa w art. 1 ust. 2 lit. c i d, ust. 3 lit. a, c i d, ust. 4 lit. c oraz ust. 5 i w art. 41 ust. 3 i 4 rozporządzenia nr 651/2014.

§ 4. Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:

  1) dzień udzielenia pomocy - dzień udzielenia pomocy w rozumieniu art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 743 oraz z 2022 r. poz. 807);

  2) energia ze źródeł odnawialnych - energię ze źródeł odnawialnych w rozumieniu art. 2 pkt 109 rozporządzenia nr 651/2014;

  3) intensywność pomocy - intensywność pomocy w rozumieniu art. 2 pkt 26 rozporządzenia nr 651/2014;

  4) mapa pomocy regionalnej na lata 2022-2027 - mapę pomocy regionalnej ustaloną w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej na lata 2022-2027 (Dz. U. poz. 2422);

  5) mikroprzedsiębiorca i mały przedsiębiorca - odpowiednio mikroprzedsiębiorstwo lub małe przedsiębiorstwo, o których mowa w załączniku I do rozporządzenia nr 651/2014;

  6) projekt inwestycyjny - przedsięwzięcie w rozumieniu art. 14la pkt 8 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, zwanej dalej "ustawą", oraz inwestycje, o których mowa odpowiednio w art. 40 i art. 41 rozporządzenia nr 651/2014;

  7) przedsiębiorca - przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 1 załącznika I do rozporządzenia nr 651/2014;

  8) średni przedsiębiorca - średnie przedsiębiorstwo, o którym mowa w załączniku I do rozporządzenia nr 651/2014;

  9) wysokosprawna kogeneracja - wysokosprawną kogenerację w rozumieniu art. 2 pkt 107 rozporządzenia nr 651/2014.

§ 5. Pomoc nie może zostać udzielona ani wypłacona przedsiębiorcy, na którym ciąży obowiązek zwrotu pomocy publicznej wynikający z decyzji Komisji Europejskiej uznającej taką pomoc przyznaną przez to samo państwo członkowskie za niezgodną z prawem i z rynkiem wewnętrznym.

§ 6. Pomoc podlega kumulacji na zasadach określonych w art. 8 rozporządzenia nr 651/2014.

§ 7. 1. W przypadku gdy pomoc dla jednego przedsiębiorcy i na jeden projekt inwestycyjny, o którym mowa w § 1, przekracza równowartość 15 mln euro, pomoc wymaga notyfikacji Komisji Europejskiej i może być udzielona po jej zatwierdzeniu przez Komisję Europejską.

2. Kwotę pomocy wyrażoną w euro przelicza się na złote według kursu średniego euro, ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego w dniu udzielenia pomocy.

§ 8. Podmiotami udzielającymi pomocy są:

  1) instytucja odpowiedzialna za realizację inwestycji w rozumieniu art. 14la pkt 1 ustawy albo

  2) jednostka wspierająca plan rozwojowy w rozumieniu art. 14la pkt 4 ustawy.

§ 9. Pomoc jest udzielana na projekty inwestycyjne wybrane zgodnie z warunkami określonymi w art. 14lz ustawy.

§ 10. Pomoc jest udzielana w formie dotacji, o których mowa w art. 5 ust. 2 lit. a rozporządzenia nr 651/2014.

§ 11. 1. Pomoc, o której mowa w § 1 pkt 1, jest udzielana, jeżeli są spełnione warunki, o których mowa w art. 40 ust. 2 i 3 rozporządzenia nr 651/2014.

2. Pomoc, o której mowa w § 1 pkt 2, w tym na modernizację instalacji odnawialnego źródła energii, jest udzielana, jeżeli są spełnione warunki, o których mowa w art. 41 ust. 5 rozporządzenia nr 651/2014.

§ 12. 1. Pomoc, o której mowa w § 1 pkt 1, jest udzielana na pokrycie kosztów kwalifikowalnych, o których mowa w art. 40 ust. 4 rozporządzenia nr 651/2014.

2. Pomoc, o której mowa w § 1 pkt 2, jest udzielana na pokrycie kosztów kwalifikowalnych, o których mowa w art. 41 ust. 6 rozporządzenia nr 651/2014.

3. Koszty poniesione przed złożeniem wniosku, o którym mowa w § 16 ust. 1, nie są zaliczane do kosztów kwalifikowalnych.

§ 13. 1. Intensywność pomocy, o której mowa w § 1 pkt 1, nie przekracza 45% kosztów kwalifikowalnych.

2. Intensywność pomocy, o której mowa w § 1 pkt 1, ulega zwiększeniu o:

  1) 20 punktów procentowych - w przypadku pomocy na rzecz mikroprzedsiębiorcy i małego przedsiębiorcy;

  2) 10 punktów procentowych - w przypadku pomocy na rzecz średniego przedsiębiorcy.

3. W okresie obowiązywania mapy pomocy regionalnej na lata 2022-2027 intensywność pomocy, o której mowa w § 1 pkt 1, ulega także zwiększeniu o:

  1) 15 punktów procentowych - w przypadku gdy projekt inwestycyjny będzie realizowany na obszarze województw: kujawsko-pomorskiego, lubelskiego, lubuskiego, łódzkiego, małopolskiego, opolskiego, podkarpackiego, podlaskiego, pomorskiego, śląskiego, świętokrzyskiego, warmińsko-mazurskiego lub zachodniopomorskiego lub regionu mazowieckiego regionalnego;

  2) 5 punktów procentowych - w przypadku gdy projekt inwestycyjny będzie realizowany na obszarze województw dolnośląskiego lub wielkopolskiego lub na obszarze następujących gmin regionu warszawskiego stołecznego: Baranów, Błonie, Dąbrówka, Dobre, Góra Kalwaria, Grodzisk Mazowiecki, Jadów, Jaktorów, Kałuszyn, Kampinos, Kołbiel, Latowicz, Leoncin, Leszno, Mrozy, Nasielsk, Osieck, Prażmów, Serock, Siennica, Sobienie-Jeziory, Strachówka, Tarczyn, Tłuszcz, Zakroczym lub Żabia Wola.

§ 14. 1. Intensywność pomocy, o której mowa w § 1 pkt 2, określa się zgodnie z art. 41 ust. 7 rozporządzenia nr 651/2014.

2. Intensywność pomocy, o której mowa w § 1 pkt 2, ulega zwiększeniu o:

  1) 20 punktów procentowych - w przypadku pomocy na rzecz mikroprzedsiębiorcy i małego przedsiębiorcy;

  2) 10 punktów procentowych - w przypadku pomocy na rzecz średniego przedsiębiorcy.

3. Intensywność pomocy, o której mowa w § 1 pkt 2, ulega także zwiększeniu o:

  1) 15 punktów procentowych - w przypadku gdy projekt inwestycyjny będzie realizowany na obszarze województw: kujawsko-pomorskiego, lubelskiego, lubuskiego, łódzkiego, małopolskiego, opolskiego, podkarpackiego, podlaskiego, pomorskiego, śląskiego, świętokrzyskiego, warmińsko-mazurskiego lub zachodniopomorskiego lub regionu mazowieckiego regionalnego;

  2) 5 punktów procentowych - w przypadku gdy projekt inwestycyjny będzie realizowany na obszarze województw dolnośląskiego lub wielkopolskiego lub następujących gmin regionu warszawskiego stołecznego: Baranów, Błonie, Dąbrówka, Dobre, Góra Kalwaria, Grodzisk Mazowiecki, Jadów, Jaktorów, Kałuszyn, Kampinos, Kołbiel, Latowicz, Leoncin, Leszno, Mrozy, Nasielsk, Osieck, Prażmów, Serock, Siennica, Sobienie-Jeziory, Strachówka, Tarczyn, Tłuszcz, Zakroczym lub Żabia Wola.

§ 15. Do obliczania intensywności pomocy oraz wartości pomocy i kosztów kwalifikowalnych stosuje się art. 7 ust. 1 zdanie pierwsze i drugie oraz ust. 3 rozporządzenia nr 651/2014.

§ 16. 1. Przedsiębiorca ubiegający się o pomoc składa do podmiotu udzielającego pomocy wniosek o objęcie projektu inwestycyjnego wsparciem z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, zwany dalej "wnioskiem".

2. W celu spełnienia efektu zachęty, o którym mowa w art. 6 rozporządzenia nr 651/2014, wniosek należy złożyć przed rozpoczęciem projektu inwestycyjnego.

3. Przez rozpoczęcie projektu inwestycyjnego należy rozumieć podjęcie robót budowlanych lub złożenie pierwszego prawnie wiążącego zobowiązania do zamówienia urządzeń lub jakiegokolwiek zobowiązania, które czynić będzie realizację projektu inwestycyjnego nieodwracalną.

4. Przez podjęcie robót budowlanych należy rozumieć rozpoczęcie budowy, o którym mowa w art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z późn. zm.)

5. Wniosek zawiera:

  1) informacje wskazane w art. 6 ust. 2 zdanie drugie rozporządzenia nr 651/2014;

  2) inne informacje niezbędne do dokonania oceny wniosku, wskazane przez podmiot udzielający pomocy w dokumentach dotyczących naboru.

6. Do wniosku przedsiębiorca dołącza dokumenty, o których mowa w art. 37 ust. 5 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.

7. Po przeprowadzeniu oceny wniosku pomocy udziela się przedsiębiorcy na podstawie umowy o objęcie przedsięwzięcia wsparciem z planu rozwojowego.

§ 17. Pomoc jest udzielana do końca okresu dostosowawczego, o którym mowa w art. 58 ust. 4 zdanie pierwsze w związku z art. 59 rozporządzenia nr 651/2014.

§ 18. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.*)

______________________
*) Uwaga od redakcji: rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 27.12.2022 r.

 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60