Facebook

Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Uwaga: Do 31 stycznia 2023 r. część płatników składek przekazuje do ZUS informację ZUS IWA za 2022 r. Uwaga: Do 31 stycznia br. przedsiębiorca zamierzający opłacać mały ZUS plus dokonuje odpowiedniego zgłoszenia do ubezpieczeń 31 stycznia 2023 r. (wtorek) mija termin złożenia do US: CIT-6R, CIT-6AR, CIT-10Z, CIT-11R za 2022 r. 31 stycznia 2023 r. (wtorek) mija termin złożenia do US: PIT-11, PIT-8C, PIT-R, PIT-40A/PIT-11A, PIT-4R, PIT-8AR za 2022 r. 31 stycznia 2023 r. (wtorek) mija termin złożenia do US druku ZAW-RD, tj. zawiadomienia o wyborze opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek (tzw. estoński CIT)
Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » Pomoc publiczna dla przedsiębiorców »  Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 19.12.2022 ...

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 19.12.2022 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej na inwestycje w obszarze energetyki w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027

Tekst pierwotny - bieżący
 Dz. U. z 2022 r. poz. 2774

Na podstawie art. 30 ust. 4 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (Dz. U. poz. 1079) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa szczegółowe przeznaczenie, warunki i tryb udzielania przedsiębiorcom pomocy publicznej na inwestycje, o których mowa w § 6, w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027, zwanej dalej "pomocą", a także podmioty jej udzielające.

§ 2. Przepisów rozporządzenia nie stosuje się w przypadkach, o których mowa w art. 1 ust. 2 lit. c i d, ust. 3 lit. a, c i d, ust. 4 lit. c oraz ust. 5 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej "rozporządzeniem Komisji (UE) nr 651/2014".

§ 3. Pomoc jest udzielana na zasadach określonych w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 651/2014.

§ 4. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

  1) dniu udzielenia pomocy - oznacza to dzień udzielenia pomocy w rozumieniu art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 743 oraz z 2022 r. poz. 807);

  2) dużym przedsiębiorcy - oznacza to duże przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 2 pkt 24 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014;

  3) intensywności pomocy - oznacza to intensywność pomocy w rozumieniu art. 2 pkt 26 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014;

  4) mapie pomocy regionalnej na lata 2022-2027 - oznacza to mapę pomocy regionalnej na lata 2022-2027 ustaloną w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej na lata 2022-2027 (Dz. U. poz. 2422);

  5) mikroprzedsiębiorcy i małym przedsiębiorcy - oznacza to odpowiednio mikroprzedsiębiorstwo lub małe przedsiębiorstwo, o których mowa w załączniku I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014;

  6) średnim przedsiębiorcy - oznacza to średnie przedsiębiorstwo, o którym mowa w załączniku I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014;

  7) wartości pomocy - oznacza to ekwiwalent dotacji brutto obliczany zgodnie z przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie szczegółowego sposobu obliczania wartości pomocy publicznej udzielanej w różnych formach (Dz. U. z 2018 r. poz. 461);

  8) zysku operacyjnym - oznacza to zysk operacyjny w rozumieniu art. 2 pkt 39 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014.

§ 5. Pomoc nie może zostać udzielona ani wypłacona przedsiębiorcy, na którym ciąży obowiązek zwrotu pomocy publicznej wynikający z decyzji Komisji Europejskiej uznającej taką pomoc przyznaną przez to samo państwo członkowskie za niezgodną z prawem i z rynkiem wewnętrznym.

§ 6. Pomoc jest udzielana na:

  1) inwestycje umożliwiające osiągnięcie wyższego poziomu efektywności energetycznej w rozumieniu art. 2 pkt 103 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 - na warunkach określonych w art. 38 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014;

  2) inwestycje służące wytwarzaniu energii w wysokosprawnej kogeneracji w rozumieniu art. 2 pkt 107 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 - na warunkach określonych w art. 40 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014;

  3) inwestycje służące wytwarzaniu energii z odnawialnych źródeł energii w rozumieniu art. 2 pkt 110 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014, w tym inwestycje w produkcję zrównoważonych biopaliw w rozumieniu art. 2 pkt 112 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 - na warunkach określonych w art. 41 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014;

  4) inwestycje w sieć dystrybucji będącą częścią efektywnego energetycznie systemu ciepłowniczego i chłodniczego w rozumieniu art. 2 pkt 124 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 - na warunkach określonych w art. 46 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014.

§ 7. Pomoc jest udzielana w formie:

  1) dotacji lub

  2) pożyczek

- zgodnie z art. 5 ust. 1 oraz ust. 2 lit. a i b rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014.

§ 8. Podmiotami udzielającymi pomocy są:

  1) Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej albo

  2) podmiot wdrażający instrument finansowy, o którym mowa w art. 44 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027.

§ 9. 1. Pomoc, o której mowa w § 6 pkt 1, nie może zostać udzielona na inwestycje w przypadku, o którym mowa w art. 38 ust. 2 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014.

2. Intensywność pomocy, o której mowa w § 6 pkt 1, nie może przekraczać:

  1) 50% - dla mikroprzedsiębiorcy i małego przedsiębiorcy;

  2) 40% - dla średniego przedsiębiorcy;

  3) 30% - dla dużego przedsiębiorcy.

3. W okresie obowiązywania mapy pomocy regionalnej na lata 2022-2027 intensywność pomocy, o której mowa w ust. 2, ulega zwiększeniu o:

  1) 15 punktów procentowych - gdy inwestycja będzie realizowana na obszarze województw: kujawsko-pomorskiego, lubelskiego, lubuskiego, łódzkiego, małopolskiego, opolskiego, podkarpackiego, podlaskiego, pomorskiego, śląskiego, świętokrzyskiego, warmińsko-mazurskiego lub zachodniopomorskiego lub regionu mazowieckiego regionalnego;

  2) 5 punktów procentowych - gdy inwestycja będzie realizowana na obszarze województw dolnośląskiego lub wielkopolskiego lub następujących gmin regionu warszawskiego stołecznego: Baranów, Błonie, Dąbrówka, Dobre, Góra Kalwaria, Grodzisk Mazowiecki, Jadów, Jaktorów, Kałuszyn, Kampinos, Kołbiel, Latowicz, Leoncin, Leszno, Mrozy, Nasielsk, Osieck, Prażmów, Serock, Siennica, Sobienie-Jeziory, Strachówka, Tarczyn, Tłuszcz, Zakroczym lub Żabia Wola.

4. Pomoc, o której mowa w § 6 pkt 1, jest udzielana na pokrycie kosztów kwalifikowalnych, o których mowa w art. 38 ust. 3 i 3a rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014.

5. Pomoc, o której mowa w § 6 pkt 1, może również dotyczyć ułatwienia zawierania umów o poprawę efektywności energetycznej budynków, jeżeli są spełnione warunki określone w art. 38 ust. 7 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014.

§ 10. 1. Pomoc, o której mowa w § 6 pkt 2, jest udzielana na nową jednostkę kogeneracji spełniającą warunki wysokosprawnej kogeneracji, modernizację istniejącej jednostki kogeneracji spełniającej takie warunki lub modernizację instalacji niestanowiącej jednostki kogeneracji spełniającej warunki wysokosprawnej kogeneracji, w wyniku której powstanie jednostka kogeneracji spełniająca takie warunki, przy czym muszą zostać spełnione warunki określone w art. 40 ust. 3 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014.

2. Intensywność pomocy, o której mowa w § 6 pkt 2, nie może przekraczać:

  1) 65% - dla mikroprzedsiębiorcy i małego przedsiębiorcy;

  2) 55% - dla średniego przedsiębiorcy;

  3) 45% - dla dużego przedsiębiorcy.

3. W okresie obowiązywania mapy pomocy regionalnej na lata 2022-2027 intensywność pomocy, o której mowa w ust. 2, ulega zwiększeniu o:

  1) 15 punktów procentowych - gdy inwestycja będzie realizowana na obszarze województw: kujawsko-pomorskiego, lubelskiego, lubuskiego, łódzkiego, małopolskiego, opolskiego, podkarpackiego, podlaskiego, pomorskiego, śląskiego, świętokrzyskiego, warmińsko-mazurskiego lub zachodniopomorskiego lub regionu mazowieckiego regionalnego;

  2) 5 punktów procentowych - gdy inwestycja będzie realizowana na obszarze województw dolnośląskiego lub wielkopolskiego lub obszarze następujących gmin regionu warszawskiego stołecznego: Baranów, Błonie, Dąbrówka, Dobre, Góra Kalwaria, Grodzisk Mazowiecki, Jadów, Jaktorów, Kałuszyn, Kampinos, Kołbiel, Latowicz, Leoncin, Leszno, Mrozy, Nasielsk, Osieck, Prażmów, Serock, Siennica, Sobienie-Jeziory, Strachówka, Tarczyn, Tłuszcz, Zakroczym lub Żabia Wola.

4. Pomoc, o której mowa w § 6 pkt 2, jest udzielana na pokrycie kosztów kwalifikowalnych, o których mowa w art. 40 ust. 4 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014.

§ 11. 1. Pomoc, o której mowa w § 6 pkt 3, jest udzielana na nową instalację odnawialnego źródła energii, nową instalację produkcji biopaliw lub modernizację instalacji odnawialnego źródła energii lub instalacji produkcji biopaliw, jeżeli są spełnione warunki określone w art. 41 ust. 2 i 5 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014.

2. Pomoc, o której mowa w § 6 pkt 3, nie może zostać udzielona na inwestycje, o których mowa w art. 41 ust. 3 i 4 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014.

3. Intensywność pomocy, o której mowa w § 6 pkt 3, nie może przekraczać:

  1) w przypadku gdy koszty, o których mowa w ust. 5, zostały ustalone zgodnie z kryteriami określonymi w art. 41 ust. 6 lit. a albo lit. b rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014:

   a) 65% - dla mikroprzedsiębiorcy i małego przedsiębiorcy,

   b) 55% - dla średniego przedsiębiorcy,

   c) 45% - dla dużego przedsiębiorcy;

  2) w przypadku gdy koszty, o których mowa w ust. 5, zostały ustalone zgodnie z kryterium określonym w art. 41 ust. 6 lit. c rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014:

   a) 50% - dla mikroprzedsiębiorcy i małego przedsiębiorcy,

   b) 40% - dla średniego przedsiębiorcy,

   c) 30% - dla dużego przedsiębiorcy.

4. W okresie obowiązywania mapy pomocy regionalnej na lata 2022-2027 intensywność pomocy, o której mowa w § 6 pkt 3, ulega zwiększeniu o:

  1) 15 punktów procentowych - gdy inwestycja będzie realizowana na obszarze województw: kujawsko-pomorskiego, lubelskiego, lubuskiego, łódzkiego, małopolskiego, opolskiego, podkarpackiego, podlaskiego, pomorskiego, śląskiego, świętokrzyskiego, warmińsko-mazurskiego lub zachodniopomorskiego lub regionu mazowieckiego regionalnego;

  2) 5 punktów procentowych - gdy inwestycja będzie realizowana na obszarze województw dolnośląskiego lub wielkopolskiego lub następujących gmin regionu warszawskiego stołecznego: Baranów, Błonie, Dąbrówka, Dobre, Góra Kalwaria, Grodzisk Mazowiecki, Jadów, Jaktorów, Kałuszyn, Kampinos, Kołbiel, Latowicz, Leoncin, Leszno, Mrozy, Nasielsk, Osieck, Prażmów, Serock, Siennica, Sobienie-Jeziory, Strachówka, Tarczyn, Tłuszcz, Zakroczym lub Żabia Wola.

5. Pomoc, o której mowa w § 6 pkt 3, jest udzielana na pokrycie kosztów kwalifikowalnych, o których mowa w art. 41 ust. 6 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014.

§ 12. 1. Wartość pomocy, o której mowa w § 6 pkt 4, nie może przekraczać różnicy między kosztami kwalifikowalnymi a zyskiem operacyjnym. Zysk operacyjny oblicza się zgodnie z art. 46 ust. 6 zdanie drugie rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014.

2. Kosztami kwalifikowalnymi w przypadku pomocy, o której mowa w § 6 pkt 4, są koszty inwestycji w sieć dystrybucji.

§ 13. Do obliczania intensywności pomocy oraz wartości pomocy i kosztów kwalifikowalnych stosuje się art. 7 ust. 1-3 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014.

§ 14. Pomoc podlega kumulacji na zasadach określonych w art. 8 ust. 1-3 i 5 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014.

§ 15. 1. Jeżeli wartość pomocy przekracza:

  1) 30 mln euro na przedsiębiorcę na jedną inwestycję - w przypadku pomocy na inwestycje w poprawę efektywności energetycznej budynków, objętej zakresem art. 38 ust. 3a rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014,

  2) 20 mln euro na przedsiębiorcę na jedną inwestycję - w przypadku pomocy na inwestycje w sieć dystrybucji będącą częścią efektywnego energetycznie systemu ciepłowniczego i chłodniczego,

  3) 15 mln euro na przedsiębiorcę na jedną inwestycję - w przypadkach innych niż wskazane w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pomocy na inwestycje w poprawę efektywności energetycznej budynków, objętej zakresem art. 38 ust. 7 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014

- pomoc wymaga notyfikacji Komisji Europejskiej i może zostać udzielona po jej zatwierdzeniu przez Komisję Europejską.

2. Kwotę pomocy wyrażoną w euro przelicza się na złote według kursu średniego euro, ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego w dniu udzielenia pomocy.

§ 16. 1. Pomoc może zostać udzielona pod warunkiem, że wniosek o jej udzielenie został złożony przed dniem rozpoczęcia inwestycji.

2. Wniosek zawiera:

  1) informacje wskazane w art. 6 ust. 2 zdanie drugie rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014;

  2) inne informacje niezbędne do dokonania oceny wniosku, wskazane przez podmiot udzielający pomocy w dokumentach dotyczących naboru.

3. Do wniosku przedsiębiorca załącza dokumenty, o których mowa w art. 37 ust. 5 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.

4. Przez rozpoczęcie inwestycji należy rozumieć podjęcie robót budowlanych lub złożenie pierwszego prawnie wiążącego zobowiązania do zamówienia urządzeń lub jakiegokolwiek zobowiązania, które czynić będzie realizację inwestycji nieodwracalną.

5. Przez podjęcie robót budowlanych należy rozumieć rozpoczęcie budowy, o którym mowa w art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z późn. zm.).

6. Po przeprowadzeniu oceny wniosku pomocy udziela się przedsiębiorcy na podstawie umowy o dofinansowanie projektu.

§ 17. Pomoc jest udzielana do końca okresu dostosowawczego, o którym mowa w art. 58 ust. 4 zdanie pierwsze w związku z art. 59 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014.

§ 18. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.*)

____________________
*) Uwaga od redakcji: rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 27.12.2022 r.

 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60