Facebook

Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Uwaga: Do 31 stycznia 2023 r. część płatników składek przekazuje do ZUS informację ZUS IWA za 2022 r. Uwaga: Do 31 stycznia br. przedsiębiorca zamierzający opłacać mały ZUS plus dokonuje odpowiedniego zgłoszenia do ubezpieczeń 31 stycznia 2023 r. (wtorek) mija termin złożenia do US: CIT-6R, CIT-6AR, CIT-10Z, CIT-11R za 2022 r. 31 stycznia 2023 r. (wtorek) mija termin złożenia do US: PIT-11, PIT-8C, PIT-R, PIT-40A/PIT-11A, PIT-4R, PIT-8AR za 2022 r. 31 stycznia 2023 r. (wtorek) mija termin złożenia do US druku ZAW-RD, tj. zawiadomienia o wyborze opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek (tzw. estoński CIT)
Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » Pomoc publiczna dla przedsiębiorców »  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia ...

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20.12.2022 r. w sprawie szczegółowego przeznaczenia, warunków i trybu udzielania wsparcia na wykonywanie działalności w zakresie przechowywania lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury oraz artykułów rolno-spożywczych w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności

Tekst pierwotny - bieżący
 Dz. U. z 2022 r. poz. 2758

Na podstawie art. 14lc ust. 4 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2021 r. poz. 1057 oraz z 2022 r. poz. 1079 i 1846) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa szczegółowe przeznaczenie, warunki i tryb udzielania wsparcia na wykonywanie działalności w zakresie przechowywania lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury oraz artykułów rolno-spożywczych w ramach inwestycji A1.4.1. "Inwestycje na rzecz dywersyfikacji i skracania łańcucha dostaw produktów rolnych i spożywczych oraz budowy odporności podmiotów uczestniczących w łańcuchu" objętej Krajowym Planem Odbudowy i Zwiększania Odporności, zwanego dalej "wsparciem", a także podmiot udzielający wsparcia.

§ 2. 1. Wsparcia udziela się na:

  1) budowę, w tym rozbudowę i nadbudowę, przebudowę lub remont:

   a) budynków i budowli przeznaczonych do przechowywania, magazynowania, pakowania, przeładunku, przygotowania do sprzedaży lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury, a także artykułów rolno-spożywczych na terenie rolno-spożywczych rynków hurtowych,

   b) obiektów infrastruktury towarzyszącej związanej z wykonywaną działalnością w zakresie przechowywania, magazynowania, pakowania, przeładunku, przygotowania do sprzedaży lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury, a także artykułów rolno-spożywczych na terenie rolno-spożywczych rynków hurtowych oraz gospodarowania odpadami i ochroną środowiska;

  2) zakup i instalację nowych maszyn i urządzeń do przechowywania, magazynowania, pakowania, przeładunku, przygotowania do sprzedaży lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury, a także artykułów rolno-spożywczych na terenie rolno-spożywczych rynków hurtowych;

  3) zakup nowych środków transportu wykorzystywanych do gospodarki magazynowej oraz do przewozu i wprowadzania do obrotu produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury, a także artykułów rolno-spożywczych na terenie rolno-spożywczych rynków hurtowych.

2. Wsparcia nie udziela się na przedsięwzięcia dotyczące sprzedaży detalicznej.

§ 3. 1. Wsparcie może być udzielone osobie fizycznej, osobie prawnej, jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej lub podmiotowi, który zawarł umowę o partnerstwie publiczno-prywatnym, o którym mowa w ustawie z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 407 i 1079), jeżeli:

  1) wykonują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalność gospodarczą:

   a) której rodzaje są określone w załączniku do rozporządzenia,

   b) w zakresie przechowywania, magazynowania, pakowania, przeładunku, przygotowania do sprzedaży lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury, objętych załącznikiem I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, lub

   c) polegającą na wynajmie budynków niemieszkalnych na użytek handlu hurtowego artykułami rolno-spożywczymi przez rolno-spożywcze rynki hurtowe;

  2) mają nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności (Dz. U. z 2022 r. poz. 2001 i 2727);

  3) jest pełnoletnia - w przypadku osoby fizycznej.

2. Warunki, o których mowa w ust. 1, dotyczą partnera prywatnego w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego.

3. Warunki, o których mowa w ust. 1, powinny być spełnione co najmniej w dniu złożenia wniosku o objęcie wsparciem.

§ 4. 1. Wsparcia udziela się na przedsięwzięcia, których realizacja trwa nie dłużej niż 18 miesięcy od dnia zawarcia umowy o objęcie przedsięwzięcia wsparciem i nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2025 r.

2. Wsparcia udziela się zgodnie z regulaminem wyboru przedsięwzięć do objęcia wsparciem.

3. Wsparcia udziela się, jeżeli wnioskodawca zobowiąże się, że co najmniej do dnia upływu 5 lat od dnia zawarcia umowy o objęcie przedsięwzięcia wsparciem będzie utrzymywał efekty realizacji przedsięwzięcia oraz będzie właścicielem albo współwłaścicielem, albo stroną umowy dzierżawy albo umowy najmu nieruchomości, na której będzie realizowane przedsięwzięcie objęte wsparciem, i będzie korzystał z budynków, budowli, maszyn, urządzeń lub środków transportu zgodnie z celem ich dofinansowania.

§ 5. Wsparcie stanowi pomoc publiczną udzielaną zgodnie:

  1) z warunkami określonymi w przepisach rozporządzenia:

   a) Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z późn. zm.) albo

   b) Komisji (UE) nr 702/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r. uznającego niektóre kategorie pomocy w sektorach rolnym i leśnym oraz na obszarach wiejskich za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE L 193 z 01.07.2014, str. 1, z późn. zm.), albo

   c) Komisji (UE) nr 1388/2014 z dnia 16 grudnia 2014 r. uznającego niektóre kategorie pomocy udzielanej przedsiębiorstwom prowadzącym działalność w zakresie produkcji, przetwórstwa i wprowadzania do obrotu produktów rybołówstwa i akwakultury za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE L 369 z 24.12.2014, str. 37, z późn. zm.);

  2) z przepisami ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 743 oraz z 2022 r. poz. 807).

§ 6. 1. Wsparcie jest udzielane w formie refundacji do 50% kosztów kwalifikowalnych, do których zalicza się koszty:

  1) budowy budynków i budowli przeznaczonych do przechowywania, magazynowania, pakowania, przeładunku, przygotowania do sprzedaży lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury, a także artykułów rolno-spożywczych na terenie rolno-spożywczych rynków hurtowych, wraz z towarzyszącymi pomieszczeniami socjalnymi i administracyjnymi stanowiącymi integralną część budynków służących działalności objętej wsparciem, w części nieprzekraczającej 10% całkowitej powierzchni tych budynków;

  2) rozbudowy, nadbudowy, przebudowy lub remontu połączonego z modernizacją budynków i budowli przeznaczonych do przechowywania, magazynowania, pakowania, przeładunku, przygotowania do sprzedaży lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury, a także artykułów rolno-spożywczych na terenie rolno-spożywczych rynków hurtowych, wraz z towarzyszącymi pomieszczeniami socjalnymi i administracyjnymi stanowiącymi integralną część budynków służących działalności objętej wsparciem, w części nieprzekraczającej 10% całkowitej powierzchni tych budynków;

  3) budowy, w tym rozbudowy, przebudowy lub remontu połączonego z modernizacją infrastruktury i urządzeń do składowania i zagospodarowania odpadów, oczyszczalni ścieków, biogazowni, systemów fotowoltaicznych, słonecznych systemów grzewczych, agregatów prądotwórczych, magazynów energii, instalacji odzysku ciepła, pomp ciepła, kotłów i pieców na biomasę, a także zastosowania czynników chłodniczych o zmniejszonym lub neutralnym oddziaływaniu na środowisko - o ile są związane z przechowywaniem, magazynowaniem, pakowaniem, przeładunkiem, przygotowaniem do sprzedaży lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury, a także artykułów rolno-spożywczych na terenie rolno-spożywczych rynków hurtowych;

  4) zakupu nowych maszyn i urządzeń do przechowywania, magazynowania, pakowania, przeładunku, przygotowania do sprzedaży lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury, a także artykułów rolno-spożywczych na terenie rolno-spożywczych rynków hurtowych;

  5) zakupu nowych środków transportu spełniających wymagania techniczne oraz normy niskiej emisji spalin określone w regulaminie wyboru przedsięwzięć do objęcia wsparciem, które są przeznaczone do przewozu:

   a) produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury, a także artykułów rolno-spożywczych na terenie rolno-spożywczych rynków hurtowych, w tym produktów, których transport powinien odbywać się w szczególnych warunkach, takich jak cysterny, silosy, chłodnie i izotermy, baseny lub zbiorniki do transportu ryb,

   b) produktów w procesach technologicznych lub magazynowania, w tym wózków widłowych i podnośników,

   c) zwierząt;

  6) zakupu i instalacji na terenie, na którym są usytuowane budynki, budowle lub obiekty infrastruktury, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1, nowych stacji ładowania pojazdów elektrycznych;

  7) zakupu lub aktualizacji oprogramowania komputerowego, zakupu nowego sprzętu informatycznego do zarządzania procesami logistycznymi, zakupu lub rozbudowy systemów teleinformatycznych lub zakupu patentów, licencji, praw autorskich i znaków towarowych;

  8) ogólne, bezpośrednio związane z przygotowaniem i realizacją przedsięwzięcia, takie jak koszty nadzoru, sporządzenia dokumentacji technicznej, studium wykonalności, biznesplanu i uzyskania niezbędnych pozwoleń oraz koszty związane z działaniami informacyjno-promocyjnymi.

2. Koszty ogólne, o których mowa w ust. 1 pkt 8, nie mogą stanowić więcej niż 10% pozostałych kosztów kwalifikowalnych w ramach przedsięwzięcia.

3. Do kosztów kwalifikowalnych nie zalicza się:

  1) podatku od towarów i usług (VAT);

  2) zakupu samochodów osobowych mających więcej niż jeden rząd siedzeń, w których rząd siedzeń nie jest oddzielony od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą zamontowaną przez producenta pojazdu;

  3) wynagrodzeń pracowników wnioskodawcy ubiegającego się o wsparcie;

  4) zakupu gruntów lub innych nieruchomości.

§ 7. Kosztem kwalifikowalnym są koszty poniesione przez wnioskodawcę nie później niż do dnia 31 grudnia 2025 r.

§ 8. 1. Wsparcie jest udzielane do wysokości limitu, który wynosi 15.000.000 zł na dany podmiot, o którym mowa w § 3 ust. 1.

2. Wsparcia udziela się na przedsięwzięcie, jeżeli wysokość wnioskowanej kwoty wsparcia na to przedsięwzięcie wynosi nie mniej niż 250.000 zł.

§ 9. 1. Wsparcie jest udzielane w formie płatności końcowej, która jest wypłacana po zrealizowaniu przedsięwzięcia, albo w formie płatności częściowych wypłacanych po zakończeniu każdego z etapów przedsięwzięcia.

2. Wsparcie jest przyznawane, jeżeli przedsięwzięcie będzie realizowane nie więcej niż w czterech etapach.

3. Na realizację przedsięwzięcia może być przyznana i wypłacona zaliczka w wysokości do 50% wartości wsparcia, jeżeli wnioskodawca wystąpił o przyznanie tej zaliczki i jej wypłatę we wniosku o objęcie wsparciem, a przedsięwzięcie nie zostało rozpoczęte przed dniem złożenia wniosku o objęcie wsparciem.

4. Warunkiem ubiegania się o wypłatę zaliczki jest posiadanie przez wnioskodawcę wyodrębnionego rachunku bankowego albo rachunku prowadzonego w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, na który będzie przekazana ta zaliczka.

5. W przypadku przyznania zaliczki wnioskodawca jest obowiązany do ustanowienia dodatkowego zabezpieczenia w postaci gwarancji bankowej albo ubezpieczeniowej, gdy:

  1) ubiega się o zaliczkę w wysokości powyżej 1.000.000 zł i jest podmiotem, który wykonuje działalność, o której mowa w § 3 ust. 1 pkt 1, krócej niż 3 lata;

  2) ubiega się o zaliczkę w wysokości powyżej 3.000.000 zł.

§ 10. Podmiotem udzielającym wsparcia jest Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, zwana dalej "Agencją".

§ 11. 1. Wsparcia udziela się na wniosek o objęcie wsparciem.

2. Wniosek o objęcie wsparciem zawiera:

  1) imię i nazwisko albo nazwę wnioskodawcy;

  2) miejsce zamieszkania i adres albo siedzibę i adres wnioskodawcy;

  3) numer identyfikacyjny Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (numer PESEL) wnioskodawcy, o ile taki posiada;

  4) numer paszportu wnioskodawcy - w przypadku osób fizycznych nieposiadających obywatelstwa polskiego;

  5) numer identyfikacji podatkowej (NIP) wnioskodawcy, o ile taki posiada;

  6) numer identyfikacyjny w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej (REGON) wnioskodawcy, o ile został nadany;

  7) numer identyfikacyjny nadany wnioskodawcy w trybie przepisów ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności;

  8) inne informacje niezbędne do udzielenia wsparcia niebędące danymi osobowymi.

3. Do wniosku o objęcie wsparciem dołącza się dokumenty i oświadczenia niezbędne do udzielenia wsparcia wymienione w regulaminie wyboru przedsięwzięć do objęcia wsparciem.

4. Wniosek o objęcie wsparciem składa się w terminie wskazanym w regulaminie wyboru przedsięwzięć do objęcia wsparciem.

5. Agencja podaje do publicznej wiadomości, na stronie internetowej administrowanej przez Agencję, ogłoszenie o planowanym naborze wniosków o objęcie wsparciem, nie później niż 30 dni przed dniem planowanego terminu rozpoczęcia naboru wniosków.

6. W ogłoszeniu, o którym mowa w ust. 5, podaje się do publicznej wiadomości regulamin wyboru przedsięwzięć do objęcia wsparciem.

§ 12. Agencja udostępnia za pomocą systemu teleinformatycznego Agencji formularz wniosku o objęcie wsparciem zawierający w szczególności listę niezbędnych załączników oraz zamieszcza na swojej stronie internetowej wzory oświadczeń i wzór umowy o objęcie przedsięwzięcia wsparciem, najpóźniej 3 dni przed dniem rozpoczęcia naboru wniosków o objęcie wsparciem.

§ 13. 1. Wniosek o objęcie wsparciem składa się za pomocą systemu teleinformatycznego Agencji.

2. W przypadku złożenia wniosku o objęcie wsparciem Agencja informuje wnioskodawcę za pomocą systemu teleinformatycznego Agencji o wpłynięciu tego wniosku.

§ 14. 1. W ramach jednego naboru wniosków można złożyć więcej niż jeden wniosek o objęcie wsparciem, jeżeli dotyczy on innego zakresu przedsięwzięcia.

2. W przypadku złożenia przez wnioskodawcę w ramach naboru więcej niż jednego wniosku o objęcie wsparciem dotyczącego tego samego zakresu przedsięwzięcia Agencja rozpatruje wyłącznie wniosek, który wpłynął jako pierwszy do Agencji. Pozostałe wnioski o objęcie wsparciem dotyczące tego samego zakresu przedsięwzięcia Agencja pozostawia bez rozpatrzenia.

§ 15. Zabezpieczeniem należytego wykonania przez ostatecznego odbiorcę wsparcia zobowiązań określonych w umowie o objęcie przedsięwzięcia wsparciem jest weksel niezupełny (in blanco) wraz z deklaracją wekslową sporządzoną na formularzu udostępnionym przez Agencję.

§ 16. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.*)

_____________________
*) Uwaga od redakcji: rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 27.12.2022 r.

Załącznik

RODZAJE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OBJĘTE WSPARCIEM

Lp.

Kod działalności zgodnie z Polską
Klasyfikacją Działalności PKD

Nazwa działalności zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD)

1

46.21.Z

Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt - z wyłączeniem sprzedaży hurtowej nieprzetworzonego tytoniu

2

46.22.Z

Sprzedaż hurtowa kwiatów i roślin

3

46.23.Z

Sprzedaż hurtowa żywych zwierząt

4

46.31.Z

Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw

5

46.32.Z

Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa

6

46.33.Z

Sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych

7

46.34.B

Sprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych - dotyczy wyłącznie sprzedaży hurtowej koncentratów, soków i nektarów owocowych, warzywnych i owocowo-warzywnych

8

46.36.Z

Sprzedaż hurtowa cukru, czekolady, wyrobów cukierniczych i piekarskich - dotyczy wyłącznie sprzedaży hurtowej cukru

9

46.37.Z

Sprzedaż hurtowa herbaty, kawy, kakao i przypraw - z wyłączeniem sprzedaży hurtowej przypraw

10

46.38.Z

Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, włączając ryby, skorupiaki i mięczaki

11

52.10.B

Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów - dotyczy wyłącznie usługowego zamrażania lub przechowywania produktów rolnych

12

52.24.A, 52.24.B, 52.24.C

Przeładunek towarów - dotyczy załadunku, rozładunku i przeładunku towarów wyłącznie w zakresie produktów rolnych, rybołówstwa i akwakultury

13

68.20.Z

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi - dotyczy wyłącznie wynajmu budynków niemieszkalnych, przeznaczonych na użytek handlu hurtowego artykułami rolno-spożywczymi umożliwianego przez rolno-spożywcze rynki hurtowe

14

82.92.Z

Działalność związana z pakowaniem - dotyczy wyłącznie produktów rolnych, rybołówstwa i akwakultury

 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60