Facebook

Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » Pomoc publiczna dla przedsiębiorców »  Rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia ...

Rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 8.09.2022 r. w sprawie udzielania pomocy w formie dotacji lub pożyczki ze środków programów operacyjnych na lata 2014-2020 w celu wspierania polskiej gospodarki w związku z agresją Federacji Rosyjskiej wobec Ukrainy

Tekst pierwotny - bieżący
 Dz. U. z 2022 r. poz. 1941

Na podstawie art. 31 w związku z art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 3 kwietnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1758) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa szczegółowe przeznaczenie, warunki i tryb udzielania pomocy, w rozumieniu art. 107 ust. 3 lit. b Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, przedsiębiorcom w celu wspierania polskiej gospodarki w związku z agresją Federacji Rosyjskiej wobec Ukrainy ze środków programów operacyjnych na lata 2014-2020, zwanej dalej "pomocą", oraz podmioty udzielające pomocy.

§ 2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

  1) beneficjencie - oznacza to przedsiębiorcę, który otrzymał pomoc;

  2) dużym przedsiębiorcy - oznacza to przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 1 załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej "rozporządzeniem nr 651/2014", niebędące mikroprzedsiębiorstwem, małym przedsiębiorstwem lub średnim przedsiębiorstwem;

  3) mikroprzedsiębiorcy, małym lub średnim przedsiębiorcy - oznacza to mikroprzedsiębiorstwo, małe lub średnie przedsiębiorstwo spełniające warunki określone w art. 2 załącznika I do rozporządzenia nr 651/2014;

  4) pośredniku finansowym - oznacza to pośrednika finansowego w rozumieniu art. 2 pkt 34 rozporządzenia nr 651/2014;

  5) pożyczce - oznacza to pożyczkę w rozumieniu art. 2 pkt 82 rozporządzenia nr 651/2014;

  6) przedsiębiorcy - oznacza to mikroprzedsiębiorcę, małego lub średniego przedsiębiorcę lub dużego przedsiębiorcę;

  7) przeniesieniu - oznacza to przeniesienie w rozumieniu art. 2 pkt 61a rozporządzenia nr 651/2014.

§ 3. Pomoc może być udzielana przedsiębiorcom na cele inwestycyjne lub obrotowe nakierowane na łagodzenie skutków społeczno-gospodarczych agresji Federacji Rosyjskiej wobec Ukrainy.

§ 4. 1. Pomoc może być udzielana wyłącznie przedsiębiorcom, którzy w dniu jej udzielenia nie są przedsiębiorstwem znajdującym się w trudnej sytuacji w rozumieniu:

  1) art. 2 pkt 18 rozporządzenia nr 651/2014 albo art. 2 pkt 14 rozporządzenia Komisji (UE) nr 702/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r. uznającego niektóre kategorie pomocy w sektorach rolnym i leśnym oraz na obszarach wiejskich za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE L 193 z 01.07.2014, str. 1, z późn. zm.) - jeżeli pomoc ma być udzielona w sektorze produkcji podstawowej produktów rolnych w rozumieniu art. 2 pkt 9 rozporządzenia nr 651/2014 albo

  2) art. 3 pkt 5 rozporządzenia Komisji (UE) nr 1388/2014 z dnia 16 grudnia 2014 r. uznającego niektóre kategorie pomocy udzielanej przedsiębiorstwom prowadzącym działalność w zakresie produkcji, przetwórstwa i wprowadzania do obrotu produktów rybołówstwa i akwakultury za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE L 369 z 24.12.2014, str. 37, z późn. zm.) - jeżeli pomoc ma być udzielona w sektorze rybołówstwa lub akwakultury objętych rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1379/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków produktów rybołówstwa i akwakultury, zmieniającym rozporządzenia Rady (WE) nr 1184/2006 i (WE) nr 1224/2009 oraz uchylającym rozporządzenie Rady (WE) nr 104/2000 (Dz. Urz. UE L 354 z 28.12.2013, str. 1, z późn. zm.), zwanym dalej "rozporządzeniem nr 1379/2013".

2. Pomocy nie udziela się przedsiębiorcom prowadzącym działalność:

  1) w zakresie przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych, jeżeli:

   a) pomoc jest uwarunkowana jej przeniesieniem w całości lub w części na producentów surowców lub

   b) wartość pomocy jest ustalana na podstawie ceny lub ilości produktów rolnych, które zostały wprowadzone do obrotu przez przedsiębiorców lub zakupione od producentów surowców, chyba że, w przypadku produktów rolnych, które zostały zakupione od producentów surowców, produkty te nie zostały wprowadzone do obrotu albo zostały wykorzystane przez przedsiębiorców na cele niespożywcze, takie jak destylacja, metanizacja lub kompostowanie;

  2) w sektorze produkcji podstawowej produktów rolnych w rozumieniu art. 2 pkt 9 rozporządzenia nr 651/2014, jeżeli wartość pomocy jest ustalana na podstawie ceny lub ilości produktów rolnych, które zostały wprowadzone do obrotu;

  3) w sektorze rybołówstwa lub akwakultury objętych rozporządzeniem nr 1379/2013, jeżeli jest pomocą wymienioną w art. 1 ust. 1 rozporządzenia Komisji (UE) nr 717/2014 z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rybołówstwa i akwakultury (Dz. Urz. UE L 190 z 28.06.2014, str. 45, z późn. zm.).

3. Pomocy nie udziela się przedsiębiorcom objętym sankcjami przyjętymi na podstawie rozporządzenia (UE) nr 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających (Dz. Urz. UE L 78 z 17.03.2014, str. 6, z późn. zm.), rozporządzenia (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE L 229 z 31.07.2014, str. 1, z późn. zm.), rozporządzenia Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy (Dz. Urz. UE L 134 z 20.05.2006, str. 1, z późn. zm.), decyzji Rady 2012/642/WPZiB z dnia 15 października 2012 r. dotyczącej środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy (Dz. Urz. UE L 285 z 17.10.2012, str. 1, z późn. zm.), decyzji Rady 2014/145/WPZiB z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie środków ograniczających w związku z działaniami podważającymi integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażającymi (Dz. Urz. UE L 78 z 17.03.2014, str. 16, z późn. zm.) lub decyzji Rady 2014/512/WPZiB z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącej środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE L 229 z 31.07.2014, str. 13, z późn. zm.), w szczególności:

  1) podmiotom wymienionym w aktach prawnych nakładających te sankcje;

  2) przedsiębiorcom będącym własnością podmiotów, w które są wymierzone te sankcje, lub powiązanym z takimi podmiotami w sposób, o którym mowa w art. 2 ust. 2 rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1, z późn. zm.);

  3) przedsiębiorcom prowadzącym działalność w sektorach przemysłu, w które są wymierzone te sankcje, chyba że przedsiębiorca wykaże, że udzielenie mu pomocy nie będzie stać w sprzeczności z tymi sankcjami.

4. Pomocy nie udziela się w przypadku pomocy uwarunkowanej przeniesieniem działalności produkcyjnej lub innej działalności beneficjenta z innego kraju na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

5. Pomocy nie udziela się pośrednikom finansowym.

6. Pośrednik finansowy zapewnia mechanizm gwarantujący, że korzyści, które mógłby osiągnąć w związku z udzielaniem pomocy, niewynikające z rozporządzenia, są przekazywane w możliwie największym zakresie beneficjentowi zgodnie z przepisami rozporządzenia.

§ 5. 1. Podmiotami udzielającymi pomocy, poza podmiotami określonymi w art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 818), zwanej dalej "ustawą", mogą być również:

  1) partner projektu, o którym mowa w art. 33 ust. 1 ustawy;

  2) podmiot wdrażający instrument finansowy, o którym mowa w art. 28 ust. 2 ustawy.

2. W przypadku gdy podmiotem udzielającym pomocy jest beneficjent w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy lub partner projektu, o którym mowa w art. 33 ust. 1 ustawy, którzy nie są jednocześnie podmiotem wdrażającym instrument finansowy, o którym mowa w art. 28 ust. 2 ustawy, pomoc może być udzielona, jeżeli możliwość jej udzielenia przewiduje umowa albo porozumienie, o których mowa w art. 2 pkt 26 lit. a albo b ustawy, albo decyzja o dofinansowaniu projektu w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy.

§ 6. Pomoc może być udzielana w formie dotacji lub pożyczki.

§ 7. 1. Wartość pomocy udzielanej jednemu przedsiębiorcy nie przekracza łącznie wyrażonej w złotych równowartości kwoty:

  1) 62 tys. euro brutto - w przypadku pomocy udzielanej w sektorze produkcji podstawowej produktów rolnych w rozumieniu art. 2 pkt 9 rozporządzenia nr 651/2014;

  2) 75 tys. euro brutto - w przypadku pomocy udzielanej w sektorze rybołówstwa lub akwakultury objętych rozporządzeniem nr 1379/2013;

  3) 500 tys. euro brutto - w przypadku pomocy udzielanej w sektorach innych niż wymienione w pkt 1 i 2.

2. W przypadku prowadzenia działalności w kilku sektorach, do których mają zastosowanie różne kwoty maksymalne pomocy określone w ust. 1, przedsiębiorca zapewnia rozdzielność finansowo-księgową działalności prowadzonych w poszczególnych sektorach w celu zapewnienia nieprzekroczenia właściwych kwot maksymalnych pomocy oraz najwyższej z kwot maksymalnej pomocy określonych w ust. 1, która jest możliwa do udzielenia temu przedsiębiorcy.

3. Wartość udzielanej pomocy jest równa nominalnej kwocie udzielonej dotacji lub pożyczki.

§ 8. 1. Pomoc może być kumulowana z pomocą udzielaną na innych podstawach prawnych, zwaną dalej "inną pomocą", z zachowaniem zasad określonych w tych podstawach, oraz z pomocą de minimis udzielaną zgodnie z przepisami:

  1) rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis;

  2) rozporządzenia Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 9, z późn. zm.);

  3) rozporządzenia Komisji (UE) nr 717/2014 z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rybołówstwa i akwakultury;

  4) rozporządzenia Komisji (UE) nr 360/2012 z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis przyznawanej przedsiębiorstwom wykonującym usługi świadczone w ogólnym interesie gospodarczym (Dz. Urz. UE L 114 z 26.04.2012, str. 8, z późn. zm.).

2. Jeżeli pomoc podlega kumulacji z inną pomocą udzielaną zgodnie z sekcją 2.1 komunikatu Komisji Tymczasowe kryzysowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki po agresji Rosji wobec Ukrainy (Dz. Urz. UE CI 131 z 24.03.2022, str. 1, z późn. zm.), łączna wartość pomocy udzielanej jednemu przedsiębiorcy nie przekracza wartości określonych w § 7 ust. 1. Przepis § 7 ust. 2 stosuje się.

§ 9. 1. Przedsiębiorca składa wniosek do podmiotu udzielającego pomocy.

2. Wniosek zawiera:

  1) nazwę przedsiębiorcy;

  2) cel, na jaki pomoc ma być przeznaczona;

  3) informacje dotyczące:

   a) uzyskania pomocy udzielanej na podstawie rozporządzenia lub

   b) uzyskania po dniu 31 stycznia 2022 r. pomocy innej niż pomoc, o której mowa w lit. a;

  4) inne informacje, wskazane przez podmiot udzielający pomocy, niezbędne do dokonania oceny wniosku.

§ 10. Po przeprowadzeniu oceny wniosku pomoc może być udzielona przedsiębiorcy:

  1) na podstawie umowy albo decyzji o dofinansowaniu projektu w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy - w przypadku pomocy w formie dotacji;

  2) na podstawie umowy - w przypadku pomocy w formie pożyczki.

§ 11. Pomoc jest udzielana do dnia 31 grudnia 2022 r.

§ 12. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia*).

_____________________
*) Uwaga od redakcji: rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 14.09.2022 r.

 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60