Facebook

Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » Pomoc publiczna dla przedsiębiorców »  Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia ...

Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 20.10.2020 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej niezwiązanej z programami operacyjnymi

Tekst pierwotny - bieżący
 Dz. U. z 2020 r. poz. 1933

Na podstawie art. 6b ust. 11 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Rozporządzenie określa szczegółowe przeznaczenie, warunki i tryb udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, zwaną dalej "Agencją", pomocy finansowej niezwiązanej z programami operacyjnymi.

2. Pomoc finansowa może być udzielana, z zachowaniem warunków określonych w rozporządzeniu:

  1) przedsiębiorcom;

  2) podmiotom działającym na rzecz innowacyjności;

  3) podmiotom działającym na rzecz rozwoju gospodarczego;

  4) podmiotom działającym na rzecz zatrudnienia, rozwoju kapitału ludzkiego lub potencjału adaptacyjnego przedsiębiorców;

  5) osobom zamierzającym podjąć działalność gospodarczą.

§ 2. 1. Pomoc finansowa udzielana przedsiębiorcom na podstawie § 14, § 17, § 18, § 23 i § 25, wsparcie uzyskane przez przedsiębiorcę na pokrycie wydatków określonych w § 7 ust. 2 pkt 5 i 6 i § 9 ust. 2 pkt 2-4, z zastrzeżeniem § 3 ust. 2 i 4, wsparcie uzyskane przez przedsiębiorcę na podstawie § 11 ust. 1 oraz wsparcie uzyskane przez podmiot na podstawie § 12 ust. 1 i § 13 ust. 1, jeżeli ten podmiot prowadzi działalność gospodarczą, stanowi pomoc de minimis, która jest udzielana zgodnie z przepisami rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej "rozporządzeniem Komisji (UE) nr 1407/2013".

2. Rozporządzenia nie stosuje się do pomocy de minimis:

  1) udzielanej w sektorze rybołówstwa i akwakultury, objętych rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1379/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków produktów rybołówstwa i akwakultury, zmieniającym rozporządzenia Rady (WE) nr 1184/2006 i (WE) nr 1224/2009 oraz uchylającym rozporządzenie Rady (WE) nr 104/2000 (Dz. Urz. UE L 354 z 28.12.2013, str. 1, z późn. zm.);

  2) udzielanej na działalność w zakresie produkcji podstawowej produktów rolnych wymienionych w załączniku I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej;

  3) udzielanej w zakresie przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych wymienionych w załączniku I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w przypadkach gdy:

   a) wartość pomocy jest ustalana na podstawie ceny lub ilości takich produktów zakupionych od producentów surowców lub wprowadzonych na rynek przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą objęte pomocą,

   b) udzielenie pomocy zależy od jej przekazania w części lub w całości producentom surowców;

  4) udzielanej na działalność związaną z wywozem do państw członkowskich Unii Europejskiej lub państw trzecich, bezpośrednio związanej z ilością wywożonych produktów, tworzeniem i prowadzeniem sieci dystrybucyjnej lub innymi wydatkami bieżącymi związanymi z prowadzeniem działalności eksportowej;

  5) uwarunkowanej pierwszeństwem użycia towarów produkcji krajowej w stosunku do towarów sprowadzanych z zagranicy;

  6) na nabycie pojazdów przeznaczonych do transportu drogowego udzielanej podmiotom prowadzącym działalność zarobkową w zakresie drogowego transportu towarowego.

3. Pomoc de minimis, o której mowa w ust. 1, może być udzielona, jeżeli wartość tej pomocy brutto łącznie z wartością innej pomocy de minimis otrzymanej przez jednego przedsiębiorcę w rozumieniu art. 2 ust. 2 rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013, w okresie bieżącego roku i dwóch poprzednich lat podatkowych nie przekracza kwoty stanowiącej równowartość 200.000 euro, a w przypadku przedsiębiorcy prowadzącego działalność w zakresie drogowego transportu towarów - 100.000 euro.

4. Pomoc jest udzielana z zachowaniem warunków określonych w art. 5 rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013.

5. Wielkość pomocy de minimis, o której mowa w ust. 1, udzielanej w formie pożyczek, wyrażana jest za pomocą ekwiwalentu dotacji brutto, przy zastosowaniu przepisu art. 4 ust. 3 rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013.

§ 3. 1. Pomoc finansowa udzielana przedsiębiorcom na podstawie § 5 na pokrycie wydatków określonych w § 7 ust. 2 pkt 1-4 i 7-12 oraz w § 9 ust. 2 pkt 1 i 5-9, stanowi pomoc publiczną i jest udzielana zgodnie z przepisami rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej "rozporządzeniem Komisji (UE) nr 651/2014".

2. Jeżeli wsparcie uzyskane przez przedsiębiorcę na pokrycie wydatków określonych w § 9 ust. 2 pkt 2 w ramach pomocy de minimis spowodowałoby przekroczenie dopuszczalnej wielkości tej pomocy, wsparcie to stanowi pomoc publiczną na usługi doradcze na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw, zwanych dalej "MŚP", o której mowa w § 5 ust. 1 pkt 2, lub pomoc publiczną na projekty badawczo-rozwojowe, o której mowa w § 5 ust. 1 pkt 3, z zachowaniem warunków określonych odpowiednio w art. 18 lub art. 25 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014.

3. Maksymalna intensywność wsparcia na pokrycie wydatków określonych w § 9 ust. 2 pkt 2, udzielonego w ramach pomocy de minimis, nie może przekroczyć 85% tych wydatków, a w ramach pomocy publicznej na:

  1) usługi doradcze na rzecz MŚP - 50% tych wydatków;

  2) projekty badawczo-rozwojowe - 25% tych wydatków, z uwzględnieniem art. 25 ust. 6 lit. a rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014.

4. Jeżeli wsparcie uzyskane przez przedsiębiorcę na pokrycie wydatków określonych w § 9 ust. 2 pkt 4 w ramach pomocy de minimis spowodowałoby przekroczenie dopuszczalnej wielkości tej pomocy, wsparcie to stanowi pomoc publiczną, o której mowa w § 5 ust. 1 pkt 2, z zachowaniem warunków określonych w art. 18 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014.

5. Maksymalna intensywność wsparcia na pokrycie wydatków określonych w § 9 ust. 2 pkt 4, udzielonego w ramach pomocy de minimis, nie może przekroczyć 100% tych wydatków, a w ramach pomocy publicznej na usługi doradcze na rzecz MŚP - 50% tych wydatków.

6. Maksymalna intensywność pomocy de minimis na pokrycie wydatków określonych w § 7 ust. 2 pkt 5 i 6 oraz § 9 ust. 2 pkt 3 nie może przekroczyć 100% tych wydatków.

§ 4. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

  1) inwestycji początkowej - należy przez to rozumieć inwestycję w rozumieniu art. 2 pkt 49 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014;

  2) ochronie środowiska - należy przez to rozumieć działanie w rozumieniu art. 2 pkt 101 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014;

  3) normie unijnej - należy przez to rozumieć normę lub obowiązek w rozumieniu art. 2 pkt 102 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014;

  4) efektywności energetycznej - należy przez to rozumieć efektywność w rozumieniu art. 2 pkt 103 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014;

  5) wysokosprawnej kogeneracji - należy przez to rozumieć kogenerację, o której mowa w art. 2 pkt 107 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014;

  6) energii ze źródeł odnawialnych - należy przez to rozumieć energię w rozumieniu art. 2 pkt 109 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014;

  7) recyklingu - należy przez to rozumieć proces w rozumieniu art. 2 pkt 128 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014;

  8) infrastrukturze portowej - należy przez to rozumieć infrastrukturę oraz urządzenia w rozumieniu art. 2 pkt 157 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014;

  9) infrastrukturze zapewniającej dostęp - należy przez to rozumieć infrastrukturę w rozumieniu art. 2 pkt 159 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014;

  10) porcie morskim - należy przez to rozumieć port w rozumieniu art. 2 pkt 155 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014;

  11) porcie śródlądowym - należy przez to rozumieć port w rozumieniu art. 2 pkt 156 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014;

  12) pogłębianiu - należy przez to rozumieć działanie w rozumieniu art. 2 pkt 160 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014;

  13) ponownym użyciu - należy przez to rozumieć proces w rozumieniu art. 2 pkt 126 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014;

  14) suprastrukturze portowej - należy przez to rozumieć działanie lub sprzęt w rozumieniu art. 2 pkt 158 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014.

§ 5. 1. Pomoc publiczna przeznaczona na:

  1) realizację inwestycji początkowej stanowi regionalną pomoc inwestycyjną i jest udzielana zgodnie z art. 14 ust. 1-4 i 6-11 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014;

  2) usługi doradcze świadczone przez doradców zewnętrznych stanowi pomoc na usługi doradcze na rzecz MŚP i jest udzielana zgodnie z art. 18 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014;

  3) prace rozwojowe stanowi pomoc na projekty badawczo-rozwojowe i jest udzielana zgodnie z art. 25 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014;

  4) usługi wsparcia innowacji stanowi pomoc dla MŚP na wspieranie innowacyjności i jest udzielana zgodnie z art. 28 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014;

  5) realizację inwestycji umożliwiającej podniesienie poziomu ochrony środowiska w wyniku prowadzonej działalności gospodarczej, w tym poprzez stosowanie norm surowszych niż normy unijne, stanowi pomoc inwestycyjną umożliwiającą przedsiębiorstwom zastosowanie norm surowszych niż normy unijne w zakresie ochrony środowiska lub podniesienie poziomu ochrony środowiska w przypadku braku norm unijnych i jest udzielana zgodnie z art. 36 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014;

  6) realizację inwestycji umożliwiającej podniesienie poziomu ochrony środowiska poprzez stosowanie jeszcze nieobowiązujących nowych norm unijnych stanowi pomoc inwestycyjną na wcześniejsze dostosowanie do przyszłych norm unijnych i jest udzielana zgodnie z art. 37 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014;

  7) realizację inwestycji umożliwiającej osiągnięcie wyższego poziomu efektywności energetycznej w prowadzonej działalności stanowi pomoc inwestycyjną na środki wspierające efektywność energetyczną i jest udzielana zgodnie z art. 38 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014;

  8) realizację inwestycji w nowo zainstalowane lub odnowione jednostki kogeneracyjne lub przekształcenie istniejącej jednostki produkcji mocy w jednostkę kogeneracyjną stanowi pomoc na inwestycje w układy wysokosprawnej kogeneracji i jest udzielana zgodnie z art. 40 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014;

  9) realizację inwestycji w nowe instalacje w zakresie produkcji lub wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych stanowi pomoc inwestycyjną na propagowanie energii ze źródeł odnawialnych i jest udzielana zgodnie z art. 41 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014;

  10) realizację inwestycji w zakresie recyklingu i ponownego wykorzystania odpadów wytwarzanych przez inne przedsiębiorstwa stanowi pomoc inwestycyjną na recykling i ponowne wykorzystanie odpadów i jest udzielana zgodnie z art. 47 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014;

  11) planowanie i realizację inwestycji w infrastrukturę portową lub infrastrukturę zapewniającą dostęp w portach morskich lub portach śródlądowych oraz inwestycji związanej z pogłębianiem w portach morskich lub portach śródlądowych stanowi pomoc na rzecz portów morskich i jest udzielana zgodnie z art. 56b rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 lub pomoc na rzecz portów śródlądowych i jest udzielana zgodnie z art. 56c rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014.

2. Pomoc publiczna nie może być udzielona ani wypłacona:

  1) w przypadkach wskazanych w art. 1 ust. 2, ust. 3 lit. a-d i ust. 5 oraz w art. 13 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014;

  2) przedsiębiorcy znajdującemu się w trudnej sytuacji w rozumieniu art. 2 pkt 18 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014;

  3) przedsiębiorcy, na którym ciąży obowiązek zwrotu pomocy wynikający z decyzji Komisji Europejskiej, uznającej taką pomoc przyznaną przez Rzeczpospolitą Polską za niezgodną z prawem oraz rynkiem wewnętrznym.

3. Pomoc publiczna nie może zostać udzielona w przypadkach określonych w przepisach art. 4 ust. 1 lit. a, d, i, l, s, ee oraz ff rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014.

4. Pomoc publiczna jest udzielana przedsiębiorcy pod warunkiem złożenia wniosku o jej udzielenie przed rozpoczęciem prac nad projektem, co oznacza wywołanie efektu zachęty, o którym mowa w art. 6 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014.

5. Pomoc publiczna jest udzielana do końca okresu dostosowawczego, o którym mowa w art. 58 ust. 4 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014, a w przypadku regionalnej pomocy inwestycyjnej dla MŚP - do końca okresu obowiązywania mapy pomocy regionalnej na lata 2014-2020, określonej rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 878).

6. Maksymalną intensywność regionalnej pomocy inwestycyjnej na pokrycie kosztów kwalifikowalnych na realizację inwestycji początkowej określa się zgodnie z § 3 i § 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej na lata 2014-2020.

7. Maksymalną wielkość regionalnej pomocy inwestycyjnej oblicza się, uwzględniając warunki określone w art. 14 ust. 12-14 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014.

8. Regionalna pomoc inwestycyjna jest udzielana przedsiębiorcy po spełnieniu warunków określonych w art. 14 ust. 16 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014.

9. Inwestycja jest utrzymywana w regionie, na obszarze którego pomoc została udzielona, przez co najmniej 5 lat od dnia zakończenia realizacji projektu. Nie wyklucza to wymiany w tym okresie przestarzałych lub zepsutych instalacji lub sprzętu, pod warunkiem utrzymania działalności gospodarczej w tym okresie.

10. Maksymalną intensywność pomocy na usługi doradcze na rzecz MŚP określa się zgodnie z art. 18 ust. 2 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014.

11. Maksymalną intensywność pomocy na projekty badawczo-rozwojowe określa się zgodnie z art. 25 ust. 5 lit. c i ust. 6 lit. a rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014.

12. Maksymalną intensywność pomocy dla MŚP na wspieranie innowacyjności określa się zgodnie z art. 28 ust. 3 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014.

13. Maksymalną intensywność pomocy na ochronę środowiska określa się odpowiednio na podstawie art. 36 ust. 6-8, art. 37 ust. 4 i 5, art. 38 ust. 4-6, art. 40 ust. 5 i 6, art. 41 ust. 7-9 lub art. 47 ust. 8 i 9 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014.

14. Maksymalną intensywność pomocy na rzecz portów morskich lub na rzecz portów śródlądowych określa się odpowiednio na podstawie art. 56b ust. 9 lub art. 56c ust. 8 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014.

15. Pomoc publiczna podlega sumowaniu z inną pomocą publiczną lub pomocą de minimis, udzieloną danemu przedsiębiorcy, w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikowalnych, bez względu na jej formę i źródło pochodzenia, i nie może przekroczyć maksymalnej intensywności pomocy dla danego przeznaczenia pomocy.

§ 6. 1. Agencja może udzielić mikroprzedsiębiorcy, małemu lub średniemu przedsiębiorcy, prowadzącemu działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru, pomocy finansowej w formie bezzwrotnego wsparcia finansowego na realizację projektu w ramach programu "Rozwój Przedsiębiorczości i Innowacje", o którym mowa w umowie w sprawie programu "Rozwój Przedsiębiorczości i Innowacje" zawartej w dniu 12 września 2019 r. pomiędzy Ministrem Inwestycji i Rozwoju a norweskim Ministerstwem Spraw Zagranicznych, zwanego dalej "wsparciem NMF".

2. Projekt może być realizowany w partnerstwie z podmiotem prawa norweskiego, który prowadzi działalność na terytorium Królestwa Norwegii potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru lub innym dokumentem wystawionym przez właściwy organ administracji Królestwa Norwegii, związanym z wnioskodawcą umową partnerstwa, która określa w szczególności zakres zadań i odpowiedzialność stron. Do wyboru partnera stosuje się zasady i procedury określone w umowie w sprawie programu, o której mowa w ust. 1.

3. Wsparcie NMF może być udzielone na realizację projektu polegającego na wdrożeniu albo opracowaniu i wdrożeniu innowacji:

  1) mających na celu zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorców z wykorzystaniem rozwiązań technologicznych przyjaznych środowisku albo

  2) w obszarze wód śródlądowych, morskich lub ich bezpośredniego otoczenia, w tym mających na celu poprawę jakości środowiska, albo

  3) mających na celu poprawę jakości życia najbardziej wrażliwych grup społeczeństwa poprzez rozwiązania technologiczne, w tym dla osób starszych.

4. W przypadku udzielenia wsparcia NMF na realizację projektu polegającego na opracowaniu i wdrożeniu innowacji, projekt może zostać, za zgodą Agencji, ograniczony do opracowania innowacji albo poniesienia wydatków, o których mowa w § 7 ust. 2 pkt 2-6, w toku opracowania innowacji, jeżeli przedsiębiorca, który otrzymał wsparcie wykaże na podstawie przedłożonej Agencji niezależnej ekspertyzy lub niezależnej analizy rynkowej, że dalsze opracowanie lub wdrożenie innowacji jest technicznie niemożliwe lub ekonomicznie nieopłacalne.

§ 7. 1. Wsparcie NMF może być udzielone w ramach jednego lub kilku przeznaczeń pomocy określonych w § 5 ust. 1, a w przypadku wydatków określonych w ust. 2 pkt 5 i 6 - w ramach pomocy de minimis.

2. Wydatkami kwalifikującymi się do objęcia wsparciem w ramach NMF są wydatki poniesione przez przedsiębiorcę, o którym mowa w § 6 ust. 1, w tym na pokrycie kosztów usług, robót budowlanych lub dostaw realizowanych w ramach projektu przez partnera, od dnia wskazanego przez Agencję jako data zamieszczenia na stronie internetowej Agencji listy projektów rekomendowanych, o której mowa w § 10 ust. 5, bezpośrednio związane z projektem i niezbędne do osiągnięcia jego rezultatów, przeznaczone na:

  1) realizację inwestycji początkowej, poprzez zakup:

   a) środków trwałych innych niż prawo użytkowania wieczystego gruntu lub prawo własności nieruchomości,

   b) robót i materiałów budowlanych,

   c) wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej, jeżeli spełniają łącznie następujące warunki:

    - będą wykorzystywane wyłącznie w przedsiębiorstwie przedsiębiorcy otrzymującego pomoc,

    - będą podlegać amortyzacji zgodnie z przepisami o rachunkowości,

    - będą nabyte od osób trzecich niepowiązanych z przedsiębiorcą otrzymującym pomoc na warunkach rynkowych,

    - będą stanowić aktywa przedsiębiorcy otrzymującego pomoc i pozostaną związane z projektem, na który przyznano pomoc, przez co najmniej 5 lat od dnia zakończenia realizacji projektu;

  2) realizację usług doradczych świadczonych przez doradców zewnętrznych, innych niż usługi o charakterze ciągłym lub okresowym i związane z prowadzeniem bieżącej działalności operacyjnej przedsiębiorcy, takie jak usługi w zakresie doradztwa podatkowego, stałej obsługi prawnej lub reklamy;

  3) realizację prac rozwojowych, obejmujące koszty:

   a) wynagrodzeń wraz z pozapłacowymi kosztami pracy, w tym składkami na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, osób zatrudnionych przy realizacji projektu w części, w jakiej wynagrodzenia te są bezpośrednio związane z jego realizacją,

   b) sprzętu lub aparatury w zakresie i przez okres, w jakim są one wykorzystywane przy realizacji projektu, przy czym jeżeli sprzęt i aparatura nie są wykorzystywane na potrzeby realizacji projektu przez całkowity okres ich użytkowania, do kosztów kwalifikowalnych zalicza się wyłącznie koszty amortyzacji odpowiadające okresowi realizacji projektu, obliczone na podstawie przepisów o rachunkowości,

   c) badań wykonywanych na podstawie umowy, wiedzy i patentów zakupionych lub użytkowanych na podstawie licencji udzielonej przez podmioty zewnętrzne na warunkach pełnej konkurencji oraz usług doradczych i usług równorzędnych wykorzystywanych wyłącznie na potrzeby związane z realizacją projektu,

   d) ogólne i inne koszty operacyjne, w tym koszty materiałów, środków eksploatacyjnych i podobnych produktów, ponoszone bezpośrednio w wyniku realizacji projektu;

  4) realizację usług wsparcia innowacji w zakresie znakowania, testowania lub certyfikacji;

  5) pokrycie kosztów zagranicznych podróży służbowych w zakresie i według stawek określonych w przepisach w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu zagranicznej podróży służbowej;

  6) ustanowienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy o udzielenie wsparcia;

  7) pokrycie dodatkowych kosztów inwestycji innych niż nabycie prawa użytkowania wieczystego gruntu lub prawa własności nieruchomości, niezbędnych do osiągnięcia poziomu ochrony środowiska wyższego niż wymagają tego obowiązujące lub jeszcze nieobowiązujące nowe normy unijne lub zwiększenia poziomu ochrony środowiska w przypadku braku norm unijnych w tym zakresie, przy czym koszty te ustala się w następujący sposób:

   a) jeżeli koszty inwestycji w ochronę środowiska można wyodrębnić z całkowitych kosztów inwestycji jako oddzielną inwestycję, za wydatki kwalifikujące się do objęcia wsparciem uznaje się koszty inwestycji związane z ochroną środowiska,

   b) w przypadkach innych niż określone w lit. a koszty inwestycji w ochronę środowiska określa się poprzez odniesienie do podobnej, mniej przyjaznej dla środowiska inwestycji, która prawdopodobnie zostałaby przeprowadzona w przypadku braku pomocy; przy czym różnica między kosztami obydwu inwestycji określa koszt związany z ochroną środowiska i stanowi wydatki kwalifikujące się do objęcia wsparciem;

  8) pokrycie dodatkowych kosztów inwestycji innych niż nabycie prawa użytkowania wieczystego gruntu lub prawa własności nieruchomości, niezbędnych do osiągnięcia wyższego poziomu efektywności energetycznej, które ustala się w następujący sposób:

   a) jeżeli koszty inwestycji w efektywność energetyczną można wyodrębnić z całkowitych kosztów inwestycji jako oddzielną inwestycję, za wydatki kwalifikujące się do objęcia wsparciem uznaje się koszty związane z efektywnością energetyczną,

   b) w przypadkach innych niż określone w lit. a koszty inwestycji w efektywność energetyczną określa się poprzez odniesienie do podobnej, mniej efektywnej energetycznie inwestycji, która prawdopodobnie zostałaby przeprowadzona w przypadku braku pomocy; przy czym różnica między kosztami obu inwestycji określa koszt związany z efektywnością energetyczną i stanowi wydatki kwalifikujące się do objęcia wsparciem;

  9) pokrycie dodatkowych kosztów inwestycji innych niż nabycie prawa użytkowania wieczystego gruntu lub prawa własności nieruchomości, w urządzenia niezbędne do tego, aby instalacja mogła funkcjonować jako wysokosprawna instalacja kogeneracyjna w porównaniu z konwencjonalną instalacją energii elektrycznej lub grzewczej o takiej samej mocy, lub dodatkowych kosztów inwestycji na modernizację instalacji w celu uzyskania wyższej sprawności, w przypadku gdy istniejąca instalacja spełnia już próg wysokiej sprawności;

  10) pokrycie dodatkowych kosztów inwestycji innych niż nabycie prawa użytkowania wieczystego gruntu lub prawa własności nieruchomości, bezpośrednio związanych z produkcją lub wytwarzaniem energii ze źródeł odnawialnych niezbędnych do produkcji lub wytwarzania energii z takich źródeł, które ustala się w następujący sposób:

   a) jeżeli koszty inwestycji w produkcję energii ze źródeł odnawialnych można wyodrębnić z całkowitych kosztów inwestycji jako oddzielną inwestycję, w szczególności jako łatwy do wyodrębnienia dodatkowy element w już istniejącym obiekcie, taki koszt związany z energią ze źródeł odnawialnych stanowi wydatki kwalifikujące się do objęcia wsparciem,

   b) jeżeli koszty inwestycji w wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych można określić poprzez odniesienie do podobnej, mniej przyjaznej dla środowiska inwestycji, która prawdopodobnie zostałaby przeprowadzona w przypadku braku pomocy, taka różnica między kosztami obu inwestycji określa koszt związany z energią ze źródeł odnawialnych i stanowi wydatki kwalifikujące się do objęcia wsparciem,

   c) w przypadku niektórych małych instalacji, gdy nie można określić mniej przyjaznej dla środowiska inwestycji, z powodu braku zakładów o ograniczonej wielkości, wydatki kwalifikujące się do objęcia wsparciem stanowią całkowite koszty inwestycji w celu osiągnięcia wyższego poziomu ochrony środowiska;

  11) pokrycie dodatkowych kosztów inwestycji innych niż nabycie prawa użytkowania wieczystego gruntu lub prawa własności nieruchomości, koniecznych do realizacji inwestycji prowadzącej do lepszej lub bardziej wydajnej działalności w zakresie recyklingu lub ponownego użycia w porównaniu z konwencjonalnym procesem związanym z działalnością w zakresie ponownego użycia i recyklingu o tej samej mocy produkcyjnej, jaki powstałby w przypadku braku pomocy;

  12) pokrycie kosztów planowania i realizacji inwestycji innych niż nabycie prawa użytkowania wieczystego gruntu lub prawa własności nieruchomości, związanych z budową, wymianą lub modernizacją infrastruktury portowej lub infrastruktury zapewniającej dostęp w portach morskich lub portach śródlądowych, a także koszty pogłębiania, z wyłączeniem kosztów dotyczących działań niezwiązanych z transportem, w tym kosztów zakładów produkcji przemysłowej działających w porcie, obiektów biurowych lub handlowych, a także kosztów związanych z suprastrukturą portową.

3. Kwota wsparcia NMF nie może przekroczyć 2 mln euro dla jednego przedsiębiorcy na jeden projekt.

4. Wsparcie NMF w zakresie wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem, o których mowa w ust. 2 pkt 7, jest udzielane zgodnie z art. 36 ust. 2-4 i art. 37 ust. 2 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014.

5. Wsparcie NMF w zakresie wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem, o których mowa w ust. 2 pkt 8, jest udzielane zgodnie z art. 38 ust. 2 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014.

6. Wsparcie NMF w zakresie wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem, o których mowa w ust. 2 pkt 9, jest udzielane zgodnie z art. 40 ust. 2 i 3 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014.

7. Wsparcie NMF w zakresie wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem, o których mowa w ust. 2 pkt 10, jest udzielane zgodnie z art. 41 ust. 2-5 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014.

8. Wsparcie NMF w zakresie wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem, o których mowa w ust. 2 pkt 11, jest udzielane zgodnie z art. 47 ust. 2-6 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014.

9. Wsparcie NMF w zakresie wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem, o których mowa w ust. 2 pkt 12, jest udzielane zgodnie z art. 56b ust. 7 i 8 oraz art. 56c ust. 6 i 7 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014.

§ 8. 1. Agencja może udzielić pomocy finansowej w formie bezzwrotnego wsparcia finansowego na realizację projektu w ramach programu, o którym mowa w § 6 ust. 1, mikroprzedsiębiorcy, małemu lub średniemu przedsiębiorcy, prowadzącemu działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru:

  1) który jest kobietą prowadzącą działalność gospodarczą albo

  2) w którym kobieta jest wspólnikiem uprawnionym do reprezentowania spółki, albo

  3) w którym kobieta jest wspólnikiem i członkiem organu zarządzającego albo akcjonariuszem i członkiem organu zarządzającego

- zwanego dalej "wsparciem NMF dla kobiet".

2. Projekt może być realizowany w partnerstwie z podmiotem prawa norweskiego, który prowadzi działalność na terytorium Królestwa Norwegii potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru lub innym dokumentem wystawionym przez właściwy organ administracji Królestwa Norwegii, związanym z wnioskodawcą umową partnerstwa, która określa w szczególności zakres zadań i odpowiedzialność stron. Do wyboru partnera stosuje się zasady i procedury określone w umowie w sprawie programu, o której mowa w § 6 ust. 1.

3. Wsparcie NMF dla kobiet może być udzielone na realizację projektu polegającego na opracowaniu albo opracowaniu i wdrożeniu innowacji:

  1) mających na celu zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorców z wykorzystaniem rozwiązań technologicznych przyjaznych środowisku albo

  2) w obszarze wód śródlądowych, morskich lub ich bezpośredniego otoczenia, w tym mających na celu poprawę jakości środowiska, albo

  3) mających na celu poprawę jakości życia najbardziej wrażliwych grup społeczeństwa poprzez rozwiązania technologiczne, w tym dla osób starszych.

4. W przypadku udzielenia wsparcia NMF dla kobiet na realizację projektu polegającego na opracowaniu i wdrożeniu innowacji, projekt może zostać, za zgodą Agencji, ograniczony do opracowania innowacji albo poniesienia wydatków, o których mowa w § 9 ust. 2 pkt 2-4, w toku opracowania innowacji, jeżeli przedsiębiorca, który otrzymał wsparcie wykaże na podstawie przedłożonej Agencji niezależnej ekspertyzy lub niezależnej analizy rynkowej, że dalsze opracowanie lub wdrożenie innowacji jest technicznie niemożliwe lub ekonomicznie nieopłacalne.

§ 9. 1. Wsparcie NMF dla kobiet może być udzielane w ramach jednego lub kilku przeznaczeń pomocy określonych w § 5 ust. 1 pkt 1, 5-10, a w przypadku wydatków określonych w ust. 2 pkt 2-4 - w ramach pomocy de minimis.

2. Wydatkami kwalifikującymi się do objęcia wsparciem NMF dla kobiet są wydatki poniesione przez przedsiębiorcę, o którym mowa w § 8 ust. 1, w tym na pokrycie kosztów usług, robót budowlanych lub dostaw realizowanych w ramach projektu przez partnera, od dnia wskazanego przez Agencję jako data zamieszczenia listy projektów rekomendowanych, o której mowa w § 10 ust. 5, bezpośrednio związane z projektem i niezbędne do osiągnięcia jego rezultatów, przeznaczone na:

  1) realizację inwestycji początkowej, poprzez zakup:

   a) środków trwałych innych niż prawo użytkowania wieczystego gruntu lub prawo własności nieruchomości,

   b) robót i materiałów budowlanych,

   c) wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej, jeżeli spełniają łącznie następujące warunki:

    - będą wykorzystywane wyłącznie w przedsiębiorstwie przedsiębiorcy otrzymującego pomoc,

    - będą podlegać amortyzacji zgodnie z przepisami o rachunkowości,

    - będą nabyte od osób trzecich niepowiązanych z przedsiębiorcą otrzymującym pomoc na warunkach rynkowych,

    - będą stanowić aktywa przedsiębiorcy otrzymującego pomoc i pozostaną związane z projektem, na który przyznano pomoc, przez co najmniej 5 lat od dnia zakończenia realizacji projektu;

  2) realizację usług doradczych polegających na opracowaniu lub wdrożeniu nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii lub nowego projektu wzorniczego świadczonych przez wykonawców zewnętrznych, o ile te usługi nie są związane z prowadzeniem bieżącej działalności operacyjnej przedsiębiorcy i nie mają charakteru usług ciągłych lub okresowych, takich jak usługi w zakresie doradztwa podatkowego, stałej obsługi prawnej lub reklamy;

  3) pokrycie kosztów zagranicznych podróży służbowych w zakresie i według stawek określonych w przepisach w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu zagranicznej podróży służbowej;

  4) realizację usług doradczych w formie mentoringu mającego na celu wzrost wiedzy, umiejętności lub kompetencji przedsiębiorcy lub pozwalających na jego rozwój, świadczonych przez wykonawców zewnętrznych, o ile te usługi nie są związane z prowadzeniem bieżącej działalności operacyjnej przedsiębiorcy i nie mają charakteru usług ciągłych lub okresowych, takich jak usługi w zakresie doradztwa podatkowego, stałej obsługi prawnej lub reklamy;

  5) pokrycie dodatkowych kosztów inwestycji innych niż nabycie prawa użytkowania wieczystego gruntu lub prawa własności nieruchomości, niezbędnych do osiągnięcia poziomu ochrony środowiska wyższego niż wymagają tego obowiązujące lub jeszcze nieobowiązujące nowe normy unijne lub zwiększenia poziomu ochrony środowiska w przypadku braku norm unijnych w tym zakresie, przy czym koszty te ustala się w następujący sposób:

   a) jeżeli koszty inwestycji w ochronę środowiska można wyodrębnić z całkowitych kosztów inwestycji jako oddzielną inwestycję, za wydatki kwalifikujące się do objęcia wsparciem uznaje się koszty inwestycji związane z ochroną środowiska,

   b) w przypadkach innych niż określone w lit. a koszty inwestycji w ochronę środowiska określa się poprzez odniesienie do podobnej, mniej przyjaznej dla środowiska inwestycji, która prawdopodobnie zostałaby przeprowadzona w przypadku braku pomocy, przy czym różnica między kosztami obydwu inwestycji określa koszt związany z ochroną środowiska i stanowi wydatki kwalifikujące się do objęcia wsparciem;

  6) pokrycie dodatkowych kosztów inwestycji innych niż nabycie prawa użytkowania wieczystego gruntu lub prawa własności nieruchomości, niezbędnych do osiągnięcia wyższego poziomu efektywności energetycznej, które ustala się w następujący sposób:

   a) jeżeli koszty inwestycji w efektywność energetyczną można wyodrębnić z całkowitych kosztów inwestycji jako oddzielną inwestycję, za wydatki kwalifikujące się do objęcia wsparciem uznaje się koszty związane z efektywnością energetyczną,

   b) w przypadkach innych niż określone w lit. a koszty inwestycji w efektywność energetyczną określa się poprzez odniesienie do podobnej, mniej efektywnej energetycznie inwestycji, która prawdopodobnie zostałaby przeprowadzona w przypadku braku pomocy, przy czym różnica między kosztami obu inwestycji określa koszt związany z efektywnością energetyczną i stanowi wydatki kwalifikujące się do objęcia wsparciem;

  7) pokrycie dodatkowych kosztów inwestycji innych niż nabycie prawa użytkowania wieczystego gruntu lub prawa własności nieruchomości, w urządzenia niezbędne do tego, aby instalacja mogła funkcjonować jako wysokosprawna instalacja kogeneracyjna w porównaniu z konwencjonalną instalacją energii elektrycznej lub grzewczej o takiej samej mocy, lub pokrycie dodatkowych kosztów inwestycji na modernizację instalacji w celu uzyskania wyższej sprawności, w przypadku gdy istniejąca instalacja spełnia już próg wysokiej sprawności;

  8) pokrycie dodatkowych kosztów inwestycji innych niż nabycie prawa użytkowania wieczystego gruntu lub prawa własności nieruchomości, bezpośrednio związanych z produkcją lub wytwarzaniem energii ze źródeł odnawialnych niezbędnych do produkcji lub wytwarzania energii z takich źródeł, przy czym koszty te ustala się w następujący sposób:

   a) jeżeli koszty inwestycji w produkcję energii ze źródeł odnawialnych można wyodrębnić z całkowitych kosztów inwestycji jako oddzielną inwestycję, w szczególności jako łatwy do wyodrębnienia dodatkowy element w już istniejącym obiekcie, taki koszt związany z energią ze źródeł odnawialnych stanowi wydatki kwalifikujące się do objęcia wsparciem,

   b) jeżeli koszty inwestycji w wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych można określić poprzez odniesienie do podobnej, mniej przyjaznej dla środowiska inwestycji, która prawdopodobnie zostałaby przeprowadzona w przypadku braku pomocy, taka różnica między kosztami obu inwestycji określa koszt związany z energią ze źródeł odnawialnych i stanowi wydatki kwalifikujące się do objęcia wsparciem,

   c) w przypadku niektórych małych instalacji, gdy nie można określić mniej przyjaznej dla środowiska inwestycji, z powodu braku zakładów o ograniczonej wielkości, wydatki kwalifikujące się do objęcia wsparciem stanowią całkowite koszty inwestycji w celu osiągnięcia wyższego poziomu ochrony środowiska;

  9) pokrycie dodatkowych kosztów inwestycji innych niż nabycie prawa użytkowania wieczystego gruntu lub prawa własności nieruchomości, koniecznych do realizacji inwestycji prowadzącej do lepszej lub bardziej wydajnej działalności w zakresie recyklingu lub ponownego użycia w porównaniu z konwencjonalnym procesem związanym z działalnością w zakresie ponownego użycia i recyklingu o tej samej mocy produkcyjnej, jaki powstałby w przypadku braku pomocy.

3. Kwota wsparcia NMF dla kobiet nie może przekroczyć 200 000 euro dla jednego przedsiębiorcy na jeden projekt.

4. Wsparcie NMF dla kobiet w zakresie wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem, o których mowa w ust. 2 pkt 5, jest udzielane zgodnie z art. 36 ust. 2-4 i art. 37 ust. 2 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014.

5. Wsparcie NMF dla kobiet w zakresie wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem, o których mowa w ust. 2 pkt 6, jest udzielane zgodnie z art. 38 ust. 2 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014.

6. Wsparcie NMF dla kobiet w zakresie wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem, o których mowa w ust. 2 pkt 7, jest udzielane zgodnie z art. 40 ust. 2 i 3 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014.

7. Wsparcie NMF dla kobiet w zakresie wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem, o których mowa w ust. 2 pkt 8, jest udzielane zgodnie z art. 41 ust. 2-5 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014.

8. Wsparcie NMF dla kobiet w zakresie wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem, o których mowa w ust. 2 pkt 9, jest udzielane zgodnie z art. 47 ust. 2-6 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014.

§ 10. 1. Agencja udziela wsparcia NMF oraz wsparcia NMF dla kobiet w konkursie. Wnioskodawca może otrzymać wsparcie jednorazowo w ramach albo wsparcia NMF, albo wsparcia NMF dla kobiet. Agencja informuje o rozpoczęciu przyjmowania wniosków o udzielenie wsparcia NMF lub wsparcia NMF dla kobiet, zamieszczając ogłoszenie na stronie internetowej Agencji.

2. Agencja w ogłoszeniu, o którym mowa w ust. 1, w szczególności:

  1) informuje o podstawowych warunkach udzielania wsparcia, w tym jego przeznaczeniu, rodzajach i poziomie wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem oraz maksymalnej intensywności i kwocie pomocy udzielanej przez Agencję na realizację jednego projektu;

  2) wskazuje miejsce publikacji dokumentacji konkursowej, w tym wytycznych państwa darczyńcy mających zastosowanie do projektów objętych wsparciem;

  3) określa wykaz dokumentów, potwierdzających spełnianie wymagań przez wnioskodawców ubiegających się o wsparcie;

  4) określa miejsce, sposób oraz termin rozpoczęcia i zakończenia składania wniosków o udzielenie wsparcia.

3. Wniosek o udzielenie wsparcia NMF lub wsparcia NMF dla kobiet zawiera w szczególności:

  1) oznaczenie wnioskodawcy;

  2) szczegółowe informacje o projekcie;

  3) oświadczenia wnioskodawcy dotyczące spełnienia warunków udzielenia wsparcia.

4. Agencja ocenia wniosek o udzielenie wsparcia NMF lub wsparcia NMF dla kobiet zgodnie z kryteriami określonymi w ogłoszeniu.

5. Po zakończeniu oceny wszystkich wniosków Agencja zamieszcza na swojej stronie internetowej listę projektów rekomendowanych do udzielenia wsparcia oraz niezwłocznie pisemnie powiadamia wnioskodawców o udzieleniu wsparcia bądź odmowie udzielenia wsparcia NMF albo wsparcia NMF dla kobiet.

§ 11. 1. Agencja może udzielić pomocy finansowej w formie bezzwrotnego wsparcia finansowego ze środków Funduszu Współpracy Dwustronnej objętego Memorandum of Understanding w sprawie wdrażania Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021 pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Norwegii, podpisanym w Warszawie 20 grudnia 2017 r. (M.P. z 2018 r. poz. 392), na pokrycie wydatków związanych z poszukiwaniem partnerów i nawiązaniem międzynarodowego partnerstwa, w celu realizacji projektów w obszarach objętych wsparciem w ramach NMF, zwanego dalej "wsparciem na utworzenie partnerstwa".

2. Wsparcie na utworzenie partnerstwa może być udzielone:

  1) mikroprzedsiębiorcy, małemu lub średniemu przedsiębiorcy, który prowadzi działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru, lub

  2) podmiotowi prawa norweskiego, który prowadzi działalność na terytorium Królestwa Norwegii potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru lub innym dokumentem wystawionym przez właściwy organ administracji Królestwa Norwegii.

3. Wsparcie na utworzenie partnerstwa może być udzielone jednorazowo na odbycie zagranicznej podróży, w celu określonym w ust. 1:

  1) do Królestwa Norwegii w przypadku podmiotów, o których mowa w ust. 2 pkt 1;

  2) do Rzeczypospolitej Polskiej w przypadku podmiotów, o których mowa w ust. 2 pkt 2.

4. Rozpoczęcie zagranicznej podróży może nastąpić najwcześniej w dniu wysłania przez Agencję drogą elektroniczną na adres wskazany przez wnioskodawcę informacji o pozytywnej ocenie wniosku o udzielenie wsparcia.

5. Kwota wsparcia na utworzenie partnerstwa nie może przekroczyć 1200 euro.

6. Agencja informuje o rozpoczęciu przyjmowania wniosków o udzielenie wsparcia na utworzenie partnerstwa, zamieszczając ogłoszenie na stronie internetowej Agencji. Do ogłoszenia stosuje się odpowiednio przepisy § 10 ust. 2.

7. Do wniosku o udzielenie wsparcia stosuje się odpowiednio przepisy § 10 ust. 3.

8. Agencja ocenia wnioski o udzielenie wsparcia na utworzenie partnerstwa zgodnie z kryteriami określonymi w ogłoszeniu według kolejności wpływu do Agencji kompletnych wniosków o udzielenie wsparcia, do wyczerpania alokacji na konkurs.

9. Po zakończeniu oceny wszystkich wniosków Agencja zamieszcza na swojej stronie internetowej listę wnioskodawców wybranych do udzielenia wsparcia.

§ 12. 1. Agencja może udzielić podmiotowi wskazanemu przez Komitet Współpracy, o którym mowa w umowie w sprawie programu "Rozwój Przedsiębiorczości i Innowacje" zawartej w dniu 12 września 2019 r. pomiędzy Ministrem Inwestycji i Rozwoju a norweskim Ministerstwem Spraw Zagranicznych, pomocy finansowej w formie bezzwrotnego wsparcia finansowego ze środków Funduszu Współpracy Dwustronnej objętego Memorandum of Understanding w sprawie wdrażania Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021 pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Norwegii, podpisanym w Warszawie 20 grudnia 2017 r., na pokrycie wydatków związanych z realizacją działań bilateralnych między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Norwegii.

2. Wsparcie jest udzielane na pokrycie wydatków związanych z realizacją działań określonych w umowie o udzielenie wsparcia, poniesionych od dnia jej zawarcia, z przeznaczeniem na tworzenie sieci kontaktów, wymianę, dzielenie się i przekazywanie wiedzy, technologii, doświadczeń oraz najlepszych praktyk między podmiotami polskimi a podmiotami norweskimi.

3. Kwota wsparcia nie może przekroczyć kwoty wydatków, o których mowa w ust. 2, faktycznie poniesionych przez podmiot, o którym mowa w ust. 1.

4. Agencja kieruje zaproszenie do negocjacji w celu zawarcia umowy o udzielenie wsparcia do podmiotu określonego w ust. 1.

§ 13. 1. Agencja może udzielić pomocy finansowej w formie bezzwrotnego wsparcia finansowego ze środków Funduszu Współpracy Dwustronnej objętego Memorandum of Understanding w sprawie wdrażania Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021 pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Norwegii, podpisanym w Warszawie 20 grudnia 2017 r., na pokrycie wydatków związanych z rozwojem współpracy dwustronnej pomiędzy podmiotami polskimi i podmiotami norweskimi poprzez tworzenie sieci kontaktów, przekazywanie i wymianę wiedzy, technologii, doświadczeń i najlepszych praktyk, zwanego dalej "wsparciem na rozwój współpracy".

2. Wsparcie na rozwój współpracy może być udzielone:

  1) mikroprzedsiębiorcy, małemu lub średniemu przedsiębiorcy, który prowadzi działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru;

  2) podmiotowi działającemu na rzecz rozwoju gospodarczego lub innowacyjności prowadzącemu działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

  3) podmiotowi prawa norweskiego, który prowadzi działalność na terytorium Królestwa Norwegii potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru lub innym dokumentem wystawionym przez właściwy organ administracji Królestwa Norwegii.

3. Wsparcie na rozwój współpracy może być udzielone z przeznaczeniem na pokrycie kosztów biletów wstępu na targi, kosztów udziału w konferencjach oraz kosztów zagranicznych podróży służbowych, związanych z realizacją działań, o których mowa w ust. 1:

  1) na terytorium Królestwa Norwegii w przypadku podmiotów, o których mowa w ust. 2 pkt 1 i 2;

  2) na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w przypadku podmiotu, o którym mowa w ust. 2 pkt 3.

4. Wydatkami kwalifikującymi się do objęcia wsparciem na rozwój współpracy są wydatki, o których mowa w ust. 3, poniesione od dnia wysłania przez Agencję drogą elektroniczną na adres wskazany przez wnioskodawcę informacji o pozytywnej ocenie wniosku o udzielenie wsparcia.

5. Wielkość wsparcia na rozwój współpracy może wynosić do 100% wydatków, o których mowa w ust. 3.

6. Agencja informuje o rozpoczęciu przyjmowania wniosków o udzielenie wsparcia na rozwój współpracy, zamieszczając ogłoszenie na stronie internetowej Agencji. Do ogłoszenia stosuje się odpowiednio przepisy § 10 ust. 2.

7. Do wniosku o udzielenie wsparcia stosuje się odpowiednio przepisy § 10 ust. 3.

8. Agencja ocenia wnioski o udzielenie wsparcia na rozwój współpracy zgodnie z kryteriami określonymi w ogłoszeniu.

9. Po zakończeniu oceny wszystkich wniosków Agencja ogłasza na swojej stronie internetowej listę wnioskodawców wybranych do udzielenia wsparcia.

§ 14. 1. Agencja może udzielić przedsiębiorcy mającemu siedzibę, a w przypadku przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną - miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz prowadzącemu działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru pomocy finansowej w formie bezzwrotnego wsparcia finansowego lub pożyczki na realizację przedsięwzięcia o charakterze inwestycyjnym, którego celem jest rozwój działalności gospodarczej, zwanej dalej "pomocą na rozwój".

2. Wydatkami kwalifikującymi się do objęcia pomocą na rozwój są wszelkie wydatki netto na pokrycie kosztów nabycia, montażu, instalacji i uruchomienia nowych środków trwałych oraz nabycia wartości niematerialnych i prawnych, niezbędne do realizacji projektu oraz określone w umowie o udzielenie pomocy na realizację przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1, poniesione po dniu złożenia wniosku o jej udzielenie.

3. Pomoc na rozwój jest udzielana po przeprowadzeniu analizy ryzyka przedsięwzięcia, uzyskaniu pozytywnej decyzji Agencji i po ustanowieniu należytego zabezpieczenia.

4. Pomoc na rozwój nie może być udzielona przedsiębiorcy znajdującemu się w trudnej sytuacji w rozumieniu art. 2 pkt 18 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014.

5. Wartość pomocy de minimis:

  1) w przypadku pomocy udzielanej w formie bezzwrotnego wsparcia finansowego jest równa kwocie udzielonego wsparcia;

  2) w przypadku pomocy udzielonej w formie pożyczki stanowi różnicę między zdyskontowanymi kwotami rat obejmującymi spłatę kapitału i odsetek w przypadku analogicznej pożyczki lub kredytu udzielanego na warunkach rynkowych a zdyskontowanymi kwotami rat obejmującymi spłatę kapitału i odsetek w przypadku udzielonej pożyczki i jest obliczana zgodnie z przepisami o pomocy publicznej.

6. W przypadku gdy pomoc udzielona jest w formie pożyczki, umowa o udzielenie pożyczki na rozwój może przewidywać karencję w spłacie kapitału. W okresie karencji odsetki podlegają kapitalizacji.

§ 15. 1. Agencja informuje o rozpoczęciu przyjmowania wniosków o udzielenie pomocy na rozwój, zamieszczając ogłoszenie na stronie internetowej Agencji.

2. Ogłoszenie, o którym mowa w ust. 1, zawiera w szczególności:

  1) informację o podstawowych warunkach udzielenia pomocy na rozwój, w tym formie, kwocie, wielkości, a w przypadku pomocy udzielanej w formie pożyczki: oprocentowaniu, terminie zwrotu i okresie, na który jest udzielana;

  2) wskazanie rodzaju podmiotów, które mogą ubiegać się o pomoc na rozwój;

  3) wskazanie kryteriów wyboru przedsięwzięć;

  4) wskazanie terminu rozpatrzenia wniosków;

  5) wzór wniosku o udzielenie pomocy na rozwój;

  6) wskazanie terminu, miejsca i sposobu składania wniosków o udzielenie pomocy na rozwój;

  7) wzór umowy o udzielenie pomocy na rozwój.

3. Wniosek o udzielenie pomocy na rozwój zawiera w szczególności:

  1) oznaczenie przedsiębiorcy składającego wniosek;

  2) opis, szacunkowy kosztorys i harmonogram realizacji przedsięwzięcia, którego dotyczy wniosek.

4. Do wniosku o udzielenie pomocy na rozwój wnioskodawca dołącza w szczególności:

  1) zaświadczenia lub oświadczenia, o których mowa w art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 708);

  2) wypełniony formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, którego wzór określają przepisy wydane na podstawie art. 37 ust. 2a ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.

5. Agencja, rozpatrując wnioski o udzielenie pomocy na rozwój, bierze pod uwagę w szczególności:

  1) przewidywany wpływ zaplanowanych działań na rozwój przedsiębiorcy;

  2) wysokość kosztów zaplanowanych działań w stosunku do ich przewidywanych rezultatów;

  3) trwałość rezultatów zaplanowanych działań;

  4) zdolność wnioskodawcy do spłaty pożyczki oraz sposób zabezpieczenia spłaty pożyczki wraz z odsetkami, w przypadku gdy pomoc na rozwój ma zostać udzielona w formie pożyczki.

6. Po dokonaniu oceny wniosków Agencja niezwłocznie pisemnie powiadamia przedsiębiorcę o udzieleniu bądź odmowie udzielenia pomocy na rozwój.

§ 16. 1. Agencja może udzielić regionalnej instytucji finansującej pomocy finansowej, w formie bezzwrotnego wsparcia finansowego, na pokrycie wydatków tej instytucji związanych z zarządzaniem zadaniami zleconymi jej przez Agencję na podstawie art. 6d ust. 1 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, zwanej dalej "wsparciem na koszty operacyjne".

2. Kwota wsparcia na koszty operacyjne nie może przekroczyć wysokości wydatków określonych w ust. 1, faktycznie poniesionych przez regionalną instytucję finansującą.

3. Agencja kieruje do regionalnej instytucji finansującej zaproszenie do negocjacji w celu zawarcia umowy o udzielenie wsparcia na koszty operacyjne.

§ 17. 1. Agencja może udzielić pomocy finansowej, zwanej dalej "wsparciem dla startupów", mikroprzedsiębiorcy, małemu lub średniemu przedsiębiorcy, który spełnia łącznie warunki:

  1) prowadzi działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru;

  2) prowadzi działalność gospodarczą nie dłużej niż 5 lat, licząc od dnia uzyskania wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego, albo od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej zgodnie z wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;

  3) osiąga przychody z działalności operacyjnej nie dłużej niż przez ostatnie 3 lata przed dniem złożenia wniosku o udzielenie wsparcia dla startupów przez Agencję;

  4) dysponuje dokumentem wystawionym przez osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której podstawowym przedmiotem działalności jest dokonywanie inwestycji kapitałowych w przedsiębiorstwa niebędące spółkami publicznymi, znajdujące się we wczesnym stadium rozwoju, potwierdzającym jej zainteresowanie rozpoczęciem lub kontynuowaniem procesu inwestycyjnego ze względu na posiadanie przez mikroprzedsiębiorcę, małego lub średniego przedsiębiorcę cech, które w jej opinii mogą przełożyć się na uzyskanie lub utrzymanie przewagi konkurencyjnej na rynku.

2. Wsparcie dla startupów jest udzielane w formie finansowania kosztów usług doradczych lub szkoleniowych mających na celu pomoc w realizacji procesu inwestycyjnego lub pomoc w uzyskaniu lub utrzymaniu przewagi konkurencyjnej na rynku, świadczonych przedsiębiorcom, o których mowa w ust. 1, bezpłatnie lub za cenę niższą niż cena rynkowa przez Agencję lub wykonawców wybranych przez Agencję w trybie określonym w przepisach o zamówieniach publicznych.

§ 18. Agencja może udzielić mikroprzedsiębiorcy, małemu lub średniemu przedsiębiorcy prowadzącemu działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru pomocy finansowej w formie finansowania kosztów usług doradczych lub szkoleniowych świadczonych bezpłatnie lub za cenę niższą niż cena rynkowa przez Agencję lub wykonawców wybranych przez Agencję w trybie określonym w przepisach o zamówieniach publicznych.

§ 19. 1. Agencja może udzielić osobie prawnej, mającej siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, będącej członkiem Europejskiej Sieci Przedsiębiorczości, o której mowa w art. 10 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1287/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. ustanawiającego program na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw (COSME) (2014-2020) i uchylającego decyzję nr 1639/2006/WE (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 33, z późn. zm.), pomocy finansowej w formie bezzwrotnego wsparcia na pokrycie kosztów związanych ze świadczeniem usług Europejskiej Sieci Przedsiębiorczości określonych w programach Unii Europejskiej na rzecz mikroprzedsiębiorców, małych lub średnich przedsiębiorców.

2. Wsparcie związane ze świadczeniem usług, o których mowa w ust. 1, jest udzielane z przeznaczeniem na pokrycie wydatków określonych w umowie o udzielenie wsparcia, w części nieobjętej finansowaniem z budżetu Unii Europejskiej.

3. Kwota wsparcia nie może przekroczyć kwoty wydatków, o których mowa w ust. 2, faktycznie poniesionych przez osobę prawną, o której mowa w ust. 1.

4. Agencja kieruje zaproszenie do negocjacji w celu zawarcia umowy o udzielenie wsparcia do podmiotów spełniających warunki określone w ust. 1.

5. Zaproszenie do negocjacji może być skierowane do podmiotu pełniącego rolę koordynatora konsorcjum osób prawnych, o których mowa w ust. 1.

§ 20. 1. Agencja może udzielić osobie prawnej, wskazanej w umowie o dotację celową zawartej z ministrem właściwym do spraw gospodarki, pomocy finansowej w formie bezzwrotnego wsparcia finansowego na pokrycie wydatków tego podmiotu związanych z prowadzeniem punktu kontaktowego do spraw instrumentów finansowych adresowanych do przedsiębiorców w ramach inicjatyw i programów Unii Europejskiej, w szczególności programów ramowych Unii Europejskiej, o których mowa w:

  1) rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1287/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. ustanawiającym program na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw (COSME) (2014-2020) i uchylającym decyzję nr 1639/2006/WE;

  2) rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1291/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. ustanawiającym "Horyzont 2020" - program ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji (2014-2020) oraz uchylającym decyzję nr 1982/2006/WE (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 104, z późn. zm.);

  3) rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1295/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. ustanawiającym program "Kreatywna Europa" (2014-2020) i uchylającym decyzje nr 1718/2006/WE, nr 1855/2006/WE i nr 1041/2009/WE (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 221, z późn. zm.);

  4) rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1296/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie programu Unii Europejskiej na rzecz zatrudnienia i innowacji społecznych ("EaSI") i zmieniającym decyzję nr 283/2010/UE ustanawiającą Europejski instrument mikrofinansowy na rzecz zatrudnienia i włączenia społecznego Progress (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 238, z późn. zm.).

2. Kwota wsparcia nie może przekroczyć kwoty wydatków, o których mowa w ust. 1, faktycznie poniesionych przez osobę prawną, o której mowa w ust. 1.

3. Agencja kieruje zaproszenie do negocjacji w celu zawarcia umowy o udzielenie wsparcia do podmiotów określonych w ust. 1.

§ 21. 1. Agencja udziela osobie, o której mowa w ust. 2, pomocy finansowej w ramach programu "Erasmus dla Młodych Przedsiębiorców", finansowanego ze środków Programu na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw (COSME) (2014-2020), w formie bezzwrotnego wsparcia finansowego na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z pobytem u mikroprzedsiębiorcy, małego lub średniego przedsiębiorcy w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie biorącym udział w programie, zwanego dalej "wsparciem w ramach Erasmusa".

2. Wsparcie w ramach Erasmusa może być udzielone jednokrotnie osobie fizycznej, która przebywała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres co najmniej 183 dni w okresie ostatnich 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o udzielenie wsparcia w ramach Erasmusa i która:

  1) jest mikroprzedsiębiorcą, małym lub średnim przedsiębiorcą wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo

  2) jest:

   a) wspólnikiem spółki jawnej albo partnerskiej lub

   b) komplementariuszem spółki komandytowej albo komandytowo-akcyjnej, lub

   c) wspólnikiem albo akcjonariuszem i jednocześnie członkiem zarządu spółki kapitałowej, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego

  - będącej mikroprzedsiębiorcą, małym lub średnim przedsiębiorcą, albo

  3) zamierza podjąć działalność gospodarczą

- zwanej dalej "młodym przedsiębiorcą".

3. Warunkiem udzielenia wsparcia w ramach Erasmusa jest złożenie przez młodego przedsiębiorcę wniosku o udzielenie wsparcia przed upływem trzech lat od dnia rozpoczęcia przez niego działalności gospodarczej lub od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej przez spółkę, o której mowa w ust. 2 pkt 2.

4. Okres pobytu, o którym mowa w ust. 1, wynosi od 1 do 6 miesięcy.

5. Wsparcie w ramach Erasmusa jest udzielane z przeznaczeniem na pokrycie przez młodego przedsiębiorcę niezbędnych wydatków związanych z pobytem u mikroprzedsiębiorcy, małego lub średniego przedsiębiorcy, prowadzącego od co najmniej trzech lat działalność gospodarczą w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie biorącym udział w programie, zwanego dalej "przedsiębiorcą przyjmującym", obejmujących koszty podróży i utrzymania, w tym koszty zakwaterowania.

6. Kwota wsparcia w ramach Erasmusa nie może przekroczyć kwoty obliczonej w oparciu o miesięczną stawkę wyznaczoną przez Komisję Europejską dla państwa, do którego udaje się młody przedsiębiorca, oraz rzeczywistą liczbę dni pobytu u przedsiębiorcy przyjmującego.

§ 22. 1. Agencja informuje o rozpoczęciu przyjmowania wniosków o udzielenie wsparcia w ramach Erasmusa, zamieszczając ogłoszenie na stronie internetowej Agencji.

2. Ogłoszenie, o którym mowa w ust. 1, zawiera w szczególności:

  1) informację o podstawowych warunkach udzielania wsparcia w ramach Erasmusa;

  2) wskazanie miejsca publikacji dokumentacji programowej, określającej w szczególności zasady przeprowadzania naboru, w tym sposób składania i kryteria oceny wniosków o udzielenie wsparcia w ramach Erasmusa, oraz wzór umowy o udzielenie tego wsparcia.

3. Młody przedsiębiorca dołącza do wniosku o udzielenie wsparcia w ramach Erasmusa:

  1) życiorys zawodowy, zawierający informacje o wykształceniu, kwalifikacjach, umiejętnościach oraz doświadczeniu zawodowym młodego przedsiębiorcy;

  2) biznesplan dla planowanej lub prowadzonej działalności gospodarczej, zawierający w szczególności opis świadczonych usług lub produkowanych towarów oraz analizę rynku, na którym prowadzi lub zamierza podjąć działalność gospodarczą.

4. Agencja, rozpatrując wnioski o udzielenie wsparcia w ramach Erasmusa, bierze pod uwagę w szczególności przydatność zaplanowanych w ramach pobytu u przedsiębiorcy przyjmującego działań dla uzyskania wiedzy dotyczącej prowadzenia działalności gospodarczej stanowiącej przedmiot biznesplanu, o którym mowa w ust. 3 pkt 2, oraz możliwość nawiązania w przyszłości współpracy pomiędzy młodym przedsiębiorcą a przedsiębiorcą przyjmującym.

5. Agencja informuje wnioskodawcę o udzieleniu bądź odmowie udzielenia wsparcia w ramach Erasmusa w sposób określony w dokumentacji programowej, o której mowa w ust. 2 pkt 2.

§ 23. 1. Agencja może udzielić mikroprzedsiębiorcy, małemu lub średniemu przedsiębiorcy spełniającemu warunki, o których mowa w ust. 6, pomocy finansowej w formie bezzwrotnego wsparcia finansowego na zakup usługi polegającej na opracowaniu nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii lub nowego projektu wzorniczego, zwanego dalej "wsparciem w ramach bonu na współpracę w zakresie innowacji".

2. Przez projekt wzorniczy rozumie się opracowanie cech technicznych, użytkowych i estetycznych produktu zmierzające do wprowadzenia go do obrotu.

3. Wykonawcą usługi, o której mowa w ust. 1, mogą być podmioty, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-8 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85, 374, 695, 875 i 1086), posiadające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub akredytowane podmioty, które mają siedzibę w państwie będącym członkiem Unii Europejskiej innym niż Rzeczpospolita Polska.

4. Przedsiębiorca może zlecić realizację usługi, o której mowa w ust. 1, maksymalnie dwóm wykonawcom.

5. Wsparciem w ramach bonu na współpracę w zakresie innowacji mogą być objęte wyłącznie wydatki poniesione na zakup usługi, o której mowa w ust. 1, pomniejszone o podatek od towarów i usług, chyba że brak jest prawnej możliwości odliczenia bądź uzyskania zwrotu tego podatku.

6. Wsparcie w ramach bonu na współpracę w zakresie innowacji może być udzielone mikroprzedsiębiorcy, małemu lub średniemu przedsiębiorcy, który spełnia łącznie następujące warunki:

  1) posiada siedzibę, a w przypadku przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną - miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

  2) nie jest osobowo lub kapitałowo powiązany z wykonawcą usługi objętej wsparciem w ramach bonu na współpracę w zakresie innowacji;

  3) zobowiąże się do pokrycia wydatków na zakup usługi, o której mowa w ust. 1, w części nieobjętej wsparciem w ramach bonu na współpracę w zakresie innowacji;

  4) zobowiąże się, że usługa, która ma być objęta wsparciem w ramach bonu na współpracę w zakresie innowacji, będzie zlecona podmiotom, o których mowa w ust. 3;

  5) złożył tylko jeden wniosek w ramach danego naboru wniosków o udzielenie wsparcia w ramach bonu na współpracę w zakresie innowacji.

7. Wydatkami kwalifikującymi się do objęcia wsparciem w ramach bonu na współpracę w zakresie innowacji są koszty zakupu usługi, o której mowa w ust. 1, poniesione przez przedsiębiorcę po dniu złożenia wniosku o udzielenie wsparcia do dnia określonego w umowie o udzielenie tego wsparcia.

8. Kwota wsparcia udzielona jednemu przedsiębiorcy w ramach bonu na współpracę w zakresie innowacji nie może przekroczyć 100.000 zł.

9. Wielkość wsparcia w ramach bonu na współpracę w zakresie innowacji może wynosić do 100% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem.

§ 24. 1. Agencja informuje o rozpoczęciu przyjmowania wniosków o udzielenie wsparcia w ramach bonu na współpracę w zakresie innowacji, zamieszczając ogłoszenie na stronie internetowej Agencji.

2. Ogłoszenie, o którym mowa w ust. 1, zawiera w szczególności:

  1) informację o podstawowych warunkach udzielenia wsparcia w ramach bonu na współpracę w zakresie innowacji;

  2) wskazanie miejsca publikacji dokumentacji programowej zawierającej w szczególności kryteria wyboru projektów, formularz wniosku o udzielenie wsparcia w ramach bonu na współpracę w zakresie innowacji oraz wykaz wymaganych dokumentów potwierdzających spełnianie wymagań przez podmioty ubiegające się o wsparcie;

  3) wskazanie miejsca i sposobu składania oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia przyjmowania wniosków o udzielenie wsparcia w ramach bonu na współpracę w zakresie innowacji.

3. Wniosek o udzielenie wsparcia w ramach bonu na współpracę w zakresie innowacji zawiera w szczególności:

  1) oznaczenie przedsiębiorcy składającego wniosek;

  2) oświadczenia przedsiębiorcy, że spełnia warunki, o których mowa w § 23 ust. 6 pkt 1, 2 i 5, oraz zobowiązania, o których mowa w § 23 ust. 6 pkt 3 i 4;

  3) oznaczenie usługi, która ma być objęta wsparciem w ramach bonu na współpracę w zakresie innowacji;

  4) oznaczenie właściwego podmiotu wybranego przez przedsiębiorcę do wykonania tej usługi.

4. Do wniosku o udzielenie wsparcia w ramach bonu na współpracę w zakresie innowacji wnioskodawca dołącza w szczególności:

  1) zaświadczenia lub oświadczenia, o których mowa w art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej;

  2) kopię upoważnienia osoby (osób) do podpisania wniosku o udzielenie wsparcia w ramach bonu na współpracę w zakresie innowacji potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez przedsiębiorcę, w przypadku gdy wniosek o udzielenie wsparcia nie jest podpisany przez osobę upoważnioną zgodnie z aktualnym wpisem we właściwym rejestrze.

5. Agencja udostępnia dokumentację programową, w tym wytyczne oraz formularz wniosku o udzielenie wsparcia w ramach bonu na współpracę w zakresie innowacji, na stronie internetowej Agencji.

6. Agencja może skrócić termin zakończenia przyjmowania wniosków o udzielenie wsparcia w ramach bonu na współpracę w zakresie innowacji, zamieszczając ogłoszenie na stronie internetowej Agencji.

7. Agencja udziela wsparcia w ramach bonu na współpracę w zakresie innowacji na realizację projektów rekomendowanych do uzyskania wsparcia na podstawie oceny dokonanej zgodnie z kryteriami zawartymi w wytycznych. Wsparcie będzie udzielane według kolejności projektów na liście rankingowej do wyczerpania alokacji.

8. Agencja informuje o wynikach rozpatrzenia wniosków o udzielenie wsparcia w ramach bonu na współpracę w zakresie innowacji, zamieszczając ogłoszenie na stronie internetowej Agencji. Agencja niezwłocznie pisemnie powiadamia przedsiębiorcę o udzieleniu bądź odmowie udzielenia wsparcia w ramach bonu na współpracę w zakresie innowacji.

§ 25. 1. Agencja może udzielić przedsiębiorcy spełniającemu warunki, o których mowa w ust. 6, pomocy finansowej, w formie bezzwrotnego wsparcia finansowego, na pokrycie kosztów przygotowania i złożenia jednego wniosku projektowego, w odpowiedzi na jedno wezwanie konkursowe, w ramach trwającego międzynarodowego programu innowacyjnego, zwanego dalej "wsparciem na uzyskanie grantu".

2. Udzielenie wsparcia na uzyskanie grantu dotyczącego wniosku projektowego, złożonego w odpowiedzi na jedno wezwanie konkursowe w ramach międzynarodowego programu innowacyjnego, nie wyklucza możliwości otrzymania wsparcia na uzyskanie grantu dotyczącego wniosku projektowego, złożonego w odpowiedzi na inne wezwanie konkursowe w ramach tego samego lub innego międzynarodowego programu innowacyjnego. W ramach jednego wezwania konkursowego wsparcie na uzyskanie grantu może otrzymać więcej niż jeden przedsiębiorca.

3. Przez międzynarodowy program innowacyjny rozumie się program, który zakłada współpracę przedsiębiorców z podmiotami, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-8 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, lub z innymi przedsiębiorcami, będącą współpracą tych podmiotów co najmniej z dwóch krajów, której celem jest przeprowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych, o których mowa w art. 4 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

4. Przez wniosek projektowy rozumie się wniosek złożony przez koordynatora projektu, w którym przedsiębiorca występuje jako koordynator projektu albo partner, w odpowiedzi na wezwanie konkursowe do składania wniosków, ogłoszone przez organizatora konkursu w ramach międzynarodowego programu innowacyjnego.

5. Wniosek projektowy może być:

  1) przygotowany samodzielnie przez przedsiębiorcę;

  2) zlecony przez przedsiębiorcę, do przygotowania osobom fizycznym, przedsiębiorcom lub podmiotom, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-8 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, którzy posiadają kwalifikacje i doświadczenie niezbędne do przygotowania wniosku projektowego albo dysponują personelem spełniającym te warunki.

6. Wsparcie na uzyskanie grantu może być udzielone mikroprzedsiębiorcy, małemu lub średniemu przedsiębiorcy, który spełnia łącznie następujące warunki:

  1) posiada siedzibę, a w przypadku przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną - miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

  2) poniósł wydatki na przygotowanie i złożenie wniosku projektowego, w którym występuje jako koordynator projektu albo partner.

7. Warunkiem udzielenia wsparcia na uzyskanie grantu jest uzyskanie pozytywnej oceny formalnej wniosku projektowego, dokonanej przez podmiot właściwy do dokonania oceny formalnej wniosku projektowego w ramach międzynarodowego programu innowacyjnego.

8. Wydatkami kwalifikującymi się do objęcia wsparciem na uzyskanie grantu są wydatki poniesione przez przedsiębiorcę w okresie roku przed dniem złożenia wniosku projektowego. Wydatki te pomniejsza się o podatek od towarów i usług.

9. Wydatkami kwalifikującymi się do objęcia wsparciem na uzyskanie grantu w przypadku, o którym mowa w ust. 5 pkt 1, są wydatki poniesione przez przedsiębiorcę na:

  1) zorganizowanie konsorcjum, w tym wyszukanie koordynatora projektu lub partnerów przez uiszczenie opłaty dostępu do odpowiednich baz lub zlecenie usługi wyszukania koordynatora projektu lub partnerów, oraz koszty podróży służbowych według stawek określonych w przepisach o wysokości oraz warunkach ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej;

  2) uzupełniające badania i ekspertyzy w przedmiocie planowanego tematu wniosku projektowego, głównie w zakresie weryfikacji istniejącego stanu wiedzy w tematyce projektu, zastrzeżeń patentowych i sprawdzenia innowacyjności tematyki projektu;

  3) organizację spotkań konsorcjum, w tym wynajem sali, zakwaterowanie, wyżywienie, przejazd, obsługę spotkań i druk materiałów informacyjnych;

  4) udział maksymalnie w dwóch seminariach lub konferencjach dotyczących międzynarodowego programu innowacyjnego nie więcej niż dwóch osób uczestniczących w przygotowaniu wniosku projektowego;

  5) udział w szkoleniu dotyczącym przygotowania wniosku projektowego lub zarządzania projektem nie więcej niż dwóch osób uczestniczących w przygotowaniu wniosku projektowego;

  6) zakup oprogramowania komputerowego niezbędnego do przygotowania wniosku projektowego, którego licencja umożliwia korzystanie z niego przez nie więcej niż dwie osoby;

  7) pokrycie kosztów pośrednich do 5% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem, o których mowa w pkt 1-6; koszty te rozliczane są ryczałtowo.

10. Wydatkami kwalifikującymi się do objęcia wsparciem na uzyskanie grantu w przypadku, o którym mowa w ust. 5 pkt 2, są wydatki poniesione przez przedsiębiorcę na:

  1) uzupełniające badania i ekspertyzy w przedmiocie planowanego tematu wniosku projektowego, głównie w zakresie: weryfikacji istniejącego stanu wiedzy w tematyce projektu, zastrzeżeń patentowych i sprawdzenia innowacyjności tematyki projektu;

  2) zakup usługi świadczonej przez osoby fizyczne, przedsiębiorców lub podmioty, o których mowa w ust. 5 pkt 2, dotyczącej zorganizowania konsorcjum, w którym koordynatorem projektu albo partnerem będzie przedsiębiorca, oraz przygotowania i złożenia wniosku projektowego;

  3) udział maksymalnie w dwóch seminariach lub konferencjach dotyczących międzynarodowego programu innowacyjnego nie więcej niż dwóch osób uczestniczących w przygotowaniu wniosku projektowego, delegowanych przez przedsiębiorcę;

  4) udział w szkoleniu dotyczącym zarządzania projektem nie więcej niż dwóch osób uczestniczących w przygotowaniu wniosku projektowego, delegowanych przez przedsiębiorcę.

11. Do wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem na uzyskanie grantu, o których mowa w ust. 9 i 10, nie zalicza się wydatków poniesionych przez przedsiębiorcę na rzecz podmiotów występujących we wniosku projektowym jako koordynator projektu albo partner lub podmiotów powiązanych z przedsiębiorcą osobowo lub kapitałowo w rozumieniu art. 6c ust. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz na zakup towarów lub usług od takich podmiotów.

12. Wysokość wsparcia na uzyskanie grantu udzielonego jednemu przedsiębiorcy nie może przekroczyć:

  1) w przypadku przedsiębiorcy pełniącego funkcję koordynatora projektu w ramach wniosku projektowego - 75.000 zł;

  2) w przypadku przedsiębiorcy pełniącego funkcję partnera w ramach wniosku projektowego - 35.000 zł.

13. Wysokość wsparcia na uzyskanie grantu może wynosić do 100% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem.

14. Wsparcie na uzyskanie grantu może być udzielone pod warunkiem dostępności środków na ten cel.

§ 26. 1. Agencja informuje o rozpoczęciu przyjmowania wniosków o udzielenie wsparcia na uzyskanie grantu, zamieszczając ogłoszenie na stronie internetowej Agencji.

2. Ogłoszenie, o którym mowa w ust. 1, zawiera w szczególności:

  1) informację o podstawowych warunkach udzielenia wsparcia na uzyskanie grantu;

  2) wskazanie miejsca publikacji dokumentacji programowej, w tym wytycznych oraz formularza wniosku o udzielenie wsparcia;

  3) wskazanie miejsca, sposobu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia składania wniosków o udzielenie wsparcia.

3. Agencja udostępnia dokumentację programową, w tym wytyczne oraz formularz wniosku o udzielenie wsparcia w ramach wsparcia na uzyskanie grantu, na stronie internetowej Agencji.

4. Wniosek o udzielenie wsparcia na uzyskanie grantu powinien zawierać w szczególności:

  1) oznaczenie przedsiębiorcy składającego wniosek;

  2) informację o wniosku projektowym;

  3) informację na temat międzynarodowego programu innowacyjnego zawierającą dane dotyczące podmiotu udzielającego wsparcia, informacje dotyczące wezwania konkursowego, cel i zasady finansowania projektów oraz - w przypadku aplikowania do programu innego niż program finansowany przez Komisję Europejską - inne informacje niezbędne do określenia programu jako międzynarodowego programu innowacyjnego;

  4) informację o poniesionych wydatkach.

5. Do wniosku o udzielenie wsparcia na uzyskanie grantu przedsiębiorca powinien dołączyć:

  1) kopię upoważnienia osoby (osób) do podpisania wniosku o udzielenie wsparcia na uzyskanie grantu, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez przedsiębiorcę - w przypadku gdy wniosek o udzielenie wsparcia na uzyskanie grantu nie jest podpisany przez osobę upoważnioną zgodnie z aktualnym odpisem z właściwego rejestru;

  2) zaświadczenia lub oświadczenia, o których mowa w art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej;

  3) wypełniony formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, którego wzór określają przepisy wydane na podstawie art. 37 ust. 2a ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej;

  4) dokumentację potwierdzającą spełnienie warunku, o którym mowa w § 25 ust. 7.

6. Agencja może skrócić termin zakończenia składania wniosków o udzielenie wsparcia, zamieszczając ogłoszenie na stronie internetowej Agencji.

7. Agencja udziela wsparcia na uzyskanie grantu na podstawie oceny dokonanej zgodnie z kryteriami zawartymi w wytycznych. Wsparcie jest udzielane według kolejności projektów na liście rankingowej do wyczerpania alokacji.

8. Agencja informuje o wynikach rozpatrzenia wniosków o udzielenie wsparcia, zamieszczając ogłoszenie na stronie internetowej Agencji. Agencja niezwłocznie pisemnie powiadamia przedsiębiorcę o udzieleniu bądź odmowie udzielenia wsparcia na uzyskanie grantu.

§ 27. 1. Do umów zawartych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe, z zastrzeżeniem ust. 3.

2. Do wniosków o udzielenie pomocy finansowej złożonych w ramach postępowań ogłoszonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia oraz do umów zawieranych na podstawie tych wniosków stosuje się przepisy dotychczasowe, z zastrzeżeniem ust. 3.

3. Do umów zawartych i zawieranych na podstawie wniosków o udzielenie wsparcia NMF i wsparcia NMF dla kobiet złożonych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia stosuje się przepisy niniejszego rozporządzenia.

§ 28. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.*)

______________________
*) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 2.12.2006 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej niezwiązanej z programami operacyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 315 oraz z 2019 r. poz. 2113), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 4.04.2019 r. o zmianie ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. poz. 836).
*) Uwaga od redakcji: rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 3.11.2020 r.

 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60