Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » Pomoc publiczna dla przedsiębiorców »  Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 18.05.2018 r. w ...

Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 18.05.2018 r. w sprawie udzielania wsparcia w formie instrumentów finansowych na rozwój infrastruktury szerokopasmowej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-20201)

Tekst pierwotny - bieżący
 Dz. U. z 2018 r. poz. 1101

Na podstawie art. 27 ust. 4 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460, 1475 i 2433) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Rozporządzenie określa szczegółowe przeznaczenie, warunki, a także podmioty udzielające wsparcia finansowego w formie instrumentów finansowych w ramach działania 1.1 Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, przeznaczonego na pokrycie wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem.

2. Wsparcia, o którym mowa w § 7 ust. 1 pkt 1, nie udziela się na:

  1) działalność, o której mowa w art. 1 ust. 2 lit. c i d i ust. 3 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej "rozporządzeniem Komisji (UE) nr 651/2014";

  2) rodzaje pomocy, o których mowa w art. 1 ust. 4 i 5 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014.

3. Wsparcia, o którym mowa w § 7 ust. 1 pkt 2, nie udziela się w przypadkach, o których mowa w art. 1 ust. 1 rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1), zwanego dalej "rozporządzeniem Komisji (UE) nr 1407/2013".

§ 2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

  1) dniu udzielenia pomocy - należy przez to rozumieć dzień podpisania umowy o udzielenie wsparcia;

  2) dniu zakończenia realizacji inwestycji - należy przez to rozumieć dzień zakończenia realizacji inwestycji określony w umowie o udzielenie wsparcia;

  3) dostępie hurtowym - należy przez to rozumieć dostęp hurtowy zgodnie z art. 2 pkt 139 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014;

  4) fizycznym uwolnieniu pętli - należy przez to rozumieć fizyczne uwolnienie pętli zgodnie z art. 2 pkt 136 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014;

  5) funduszu funduszy - należy przez to rozumieć fundusz funduszy zgodnie z art. 2 pkt 27 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 320, z późn. zm.), zwanego dalej "rozporządzeniem ogólnym";

  6) infrastrukturze szerokopasmowej - należy przez to rozumieć sieć szerokopasmową zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2062) lub infrastrukturę telekomunikacyjną zgodnie z art. 2 pkt 8 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1907 i 2201 oraz z 2018 r. poz. 106, 138 i 650);

  7) infrastrukturze aktywnej sieci NGA - należy przez to rozumieć zestaw urządzeń telekomunikacyjnych, oprócz telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, służących zapewnieniu telekomunikacji w sieci NGA;

  8) instrumentach finansowych - należy przez to rozumieć instrumenty finansowe zgodnie z art. 2 lit. p rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 (Dz. Urz. UE L 298 z 26.10.2012, str. 1, z późn. zm.);

  9) intensywności wsparcia - należy przez to rozumieć intensywność pomocy zgodnie z art. 2 pkt 26 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014;

  10) kanalizacji kablowej - należy przez to rozumieć kanalizację kablową, o której mowa w § 3 pkt 5 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz. U. poz. 1864 oraz z 2010 r. poz. 773);

  11) pasywnej infrastrukturze szerokopasmowej - należy przez to rozumieć pasywną infrastrukturę szerokopasmową zgodnie z art. 2 pkt 137 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014;

  12) podbudowie słupowej - należy przez to rozumieć konstrukcje wsporcze inne niż wolno stojący maszt antenowy i wolno stojąca wieża antenowa, przeznaczone do umieszczania w nich lub na nich infrastruktury szerokopasmowej;

  13) podstawowych sieciach szerokopasmowych - należy przez to rozumieć podstawowe sieci szerokopasmowe zgodnie z art. 2 pkt 133 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014;

  14) pośredniku finansowym - należy przez to rozumieć pośrednika finansowego zgodnie z art. 38 ust. 5 rozporządzenia ogólnego;

  15) przedsiębiorcy telekomunikacyjnym - należy przez to rozumieć podmiot, o którym mowa w art. 2 pkt 27 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne;

  16) rozpoczęciu realizacji inwestycji - należy przez to rozumieć rozpoczęcie prac zgodnie z art. 2 pkt 23 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014;

  17) sieciach NGA - należy przez to rozumieć sieci dostępu nowej generacji zgodnie z art. 2 pkt 138 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014, umożliwiające świadczenie usług dostępu do internetu o przepustowości co najmniej 30 Mb/s do użytkowników końcowych;

  18) środkach trwałych - należy przez to rozumieć środki trwałe, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 15 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2018 r. poz. 395, 398 i 650), zwanej dalej "ustawą o rachunkowości";

  19) umowie o dofinansowanie - należy przez to rozumieć umowę o dofinansowanie projektu zawartą pomiędzy Bankiem Gospodarstwa Krajowego a Centrum Projektów Polska Cyfrowa;

  20) umowie o udzielenie wsparcia - należy przez to rozumieć umowę zawartą przez pośrednika finansowego z przedsiębiorcą telekomunikacyjnym;

  21) użytkowniku końcowym - należy przez to rozumieć podmiot, o którym mowa w art. 2 pkt 50 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne;

  22) wartościach niematerialnych i prawnych - należy przez to rozumieć wartości niematerialne i prawne, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 14 ustawy o rachunkowości;

  23) wolno stojącym maszcie antenowym - należy przez to rozumieć wolno stojący maszt antenowy, o którym mowa w § 3 pkt 9 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie;

  24) wolno stojącej wieży antenowej - należy przez to rozumieć wolno stojącą wieżę antenową, o której mowa w § 3 pkt 13 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie.

§ 3. Podmiotem udzielającym wsparcia jest pośrednik finansowy, wybrany przez Bank Gospodarstwa Krajowego, pełniący rolę podmiotu wdrażającego fundusz funduszy, zgodnie z kryteriami i zasadami określonymi w art. 38 ust. 5 rozporządzenia ogólnego oraz warunkami wynikającymi z umowy o dofinansowanie.

§ 4. 1. Wsparcie może być udzielone w formie instrumentów finansowych na inwestycje realizowane przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych, przyczyniające się do zapewnienia powszechnego dostępu do internetu oraz zgodne z celami Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

2. Wsparcie może być udzielone na inwestycje realizowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, polegające na budowie sieci NGA na obszarach, na których sieci NGA nie istnieją i najprawdopodobniej nie powstaną na zasadach komercyjnych w ciągu trzech lat od dnia ogłoszenia otwartych konsultacji społecznych, o których mowa w art. 52 ust. 3 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014.

3. Obszary, o których mowa w ust. 2, ustala się na podstawie informacji:

  1) pochodzących z inwentaryzacji, o której mowa w art. 29 ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych;

  2) o planach inwestycyjnych, zgłoszonych w drodze otwartych konsultacji społecznych, o których mowa w ust. 2;

  3) o inwestycjach, na które udzielono wsparcia na podstawie umowy o dofinansowanie i niniejszego rozporządzenia, oraz o projektach, na które udzielono wsparcia na podstawie rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 16 września 2015 r. w sprawie udzielania pomocy na rozwój infrastruktury szerokopasmowej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 1466, z 2016 r. poz. 1648 oraz z 2017 r. poz. 2025).

§ 5. 1. Wsparcie jest udzielane w oparciu o otwartą, przejrzystą i niedyskryminującą konkurencyjną procedurę wyboru z poszanowaniem zasady neutralności technologicznej.

2. Wsparcie może być udzielone podmiotowi, o którym mowa w § 4 ust. 1, który spełnia łącznie następujące warunki:

  1) jest wpisany do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych, o którym mowa w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne;

  2) złożył wniosek o udzielenie wsparcia, zwany dalej "wnioskiem", przed rozpoczęciem realizacji inwestycji;

  3) złożył oświadczenie, że nie uzyskał pomocy finansowej ze środków publicznych na te same wydatki w ramach realizowanej inwestycji;

  4) zobowiązał się do zapewnienia dostępu hurtowego na równych i niedyskryminujących warunkach, w tym fizycznego uwolnienia pętli, po cenie ustalonej zgodnie z art. 52 ust. 6 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014;

  5) przedłożył informacje niezbędne do udzielenia pomocy innej niż pomoc de minimis, określone w przepisach wydanych na podstawie art. 37 ust. 6 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 362);

  6) zobowiązał się do prowadzenia ewidencji, o której mowa w art. 10 ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych, przez okres 7 lat od dnia zakończenia realizacji inwestycji;

  7) złożył oświadczenie, że w ramach inwestycji nie będą finansowane w całości lub w części zobowiązania lub obowiązki nałożone na niego przez podmioty publiczne, inne niż bezpośrednio związane i niezbędne do realizacji inwestycji.

3. Wniosek zawiera w szczególności:

  1) nazwę wnioskodawcy;

  2) tytuł i miejsce realizacji inwestycji;

  3) cel realizacji inwestycji;

  4) opis inwestycji;

  5) opis rezultatów realizacji inwestycji;

  6) planowane daty rozpoczęcia i zakończenia realizacji inwestycji;

  7) wartość inwestycji;

  8) określenie wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem;

  9) określenie wnioskowanej kwoty wsparcia, o którym mowa w § 7 ust. 1.

4. W przypadku gdy wniosek obejmuje wydatki kwalifikujące się do objęcia wsparciem, o których mowa w § 8 ust. 4, podmiot ubiegający się o udzielenie wsparcia przedkłada:

  1) zaświadczenie o pomocy de minimis otrzymanej w roku podatkowym, w którym ubiega się o wsparcie, oraz w terminie dwóch poprzedzających go lat albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;

  2) informacje niezbędne do udzielenia pomocy de minimis, określone w przepisach wydanych na podstawie art. 37 ust. 2a ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej;

  3) zaświadczenie lub oświadczenie o pomocy de minimis w rolnictwie i w rybołówstwie, otrzymanej w roku podatkowym, w którym ubiega się o wsparcie, oraz w terminie dwóch poprzedzających go lat albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis w rolnictwie i w rybołówstwie otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie.

5. Podmiot udzielający wsparcia dokonuje oceny wniosku w oparciu o warunki dopuszczalności pomocy przewidziane w niniejszym rozporządzeniu.

§ 6. 1. Zobowiązanie do zapewnienia dostępu hurtowego, o którym mowa w § 5 ust. 2 pkt 4, dotyczy okresu 7 lat od dnia zakończenia realizacji inwestycji.

2. W przypadku budowy kanalizacji kablowej, wolno stojących masztów antenowych, wolno stojących wież antenowych lub podbudowy słupowej zapewnienie dostępu hurtowego następuje niezwłocznie po wybudowaniu i nie jest ograniczone w czasie.

§ 7. 1. Wsparcie stanowi:

  1) pomoc inwestycyjną na rozwój sieci szerokopasmowych i jest udzielane zgodnie z warunkami określonymi w przepisach rozdziału I i art. 52 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 lub

  2) pomoc de minimis i jest udzielane zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 oraz łącznie z pomocą, o której mowa w pkt 1.

2. Wsparcie w odniesieniu do wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem podlega sumowaniu z każdą inną pomocą, w tym pomocą de minimis, bez względu na jej formę i źródło pochodzenia i nie może przekroczyć maksymalnej intensywności wsparcia, określonej dla danego przeznaczenia pomocy w szczególności w przepisach rozporządzenia ogólnego, rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 i rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014, jeżeli pomoc ta dotyczyła tych samych wydatków.

3. Równowartość udzielonego wsparcia oblicza się według średniego kursu dziennego euro opublikowanego przez Narodowy Bank Polski w dniu udzielenia pomocy.

§ 8. 1. Wydatkami kwalifikującymi się do objęcia wsparciem są wydatki określone w umowie o udzielenie wsparcia, bezpośrednio i wyłącznie związane z inwestycją, niezbędne do jej realizacji.

2. Wydatkami kwalifikującymi się do objęcia wsparciem są wydatki poniesione po dniu złożenia wniosku o udzielenie wsparcia, do dnia określonego w umowie o udzielenie wsparcia, z wyjątkiem wydatków, o których mowa w ust. 4 pkt 2.

3. Do wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem, o którym mowa w § 7 ust. 1 pkt 1, zalicza się wydatki na kategorie kosztów kwalifikowalnych, o których mowa w art. 52 ust. 2 lit. a, b i d rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014, w szczególności wydatki poniesione na pokrycie:

  1) kosztów inwestycyjnych budowy pasywnej infrastruktury szerokopasmowej, w tym robót i materiałów budowlanych oraz dostaw i instalacji elementów pasywnej infrastruktury szerokopasmowej;

  2) kosztów przygotowania dokumentacji niezbędnej do wykonania robót budowlanych, z wyłączeniem kosztów, o których mowa w ust. 4 pkt 3;

  3) kosztów niezbędnych nadzorów nad realizacją inwestycji, w szczególności inwestorskiego i autorskiego;

  4) kosztów nabycia prawa dysponowania nieruchomością związaną z realizacją inwestycji;

  5) kosztów dostawy, instalacji i uruchomienia urządzeń telekomunikacyjnych stanowiących infrastrukturę aktywną sieci NGA;

  6) kosztów najmu, dzierżawy lub leasingu pasywnej infrastruktury szerokopasmowej, a także elementów infrastruktury elektroenergetycznej, sanitarnej, wodociągowej oraz kanałów technologicznych w rozumieniu art. 4 pkt 15a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2222 oraz z 2018 r. poz. 12, 138, 159 i 317);

  7) kosztów inwestycyjnych budowy sieci NGA, w tym związanych z przebudową i rozbudową podstawowej sieci szerokopasmowej do standardu sieci NGA;

  8) kosztów nabycia wartości niematerialnych i prawnych.

4. Do wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem, o którym mowa w § 7 ust. 1 pkt 2, zalicza się wydatki poniesione na pokrycie:

  1) opłat publicznoprawnych związanych z przygotowaniem i realizacją inwestycji, w szczególności za wydanie decyzji, zgód i zezwoleń;

  2) kosztów przygotowania inwestycji w zakresie niezbędnym do złożenia wniosku o udzielenie wsparcia, nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku;

  3) kosztów przygotowania dokumentacji powykonawczej w rozumieniu art. 3 pkt 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 i 1529 oraz z 2018 r. poz. 12, 317, 352 i 650);

  4) kosztów instalacji infrastruktury telekomunikacyjnej do oraz wewnątrz budynków, w tym wewnątrz lokali mieszkalnych;

  5) kosztów zakupu, najmu, dzierżawy lub leasingu urządzeń telekomunikacyjnych instalowanych w budynkach lub pomieszczeniach użytkowników końcowych;

  6) kosztów akwizycji usług i promocji inwestycji na obszarze jej realizacji;

  7) kosztów bieżącej działalności przedsiębiorców telekomunikacyjnych z sektora mikromałych i średnich przedsiębiorstw w zakresie związanym z realizowaną inwestycją;

  8) kosztów nabycia lub utrzymania praw do innych środków trwałych niezbędnych do realizacji inwestycji.

5. Wydatki poniesione na pokrycie kosztów inwestycyjnych budowy kanalizacji kablowej stanowią wydatki kwalifikujące się do objęcia wsparciem pod warunkiem zapewnienia zasobów umożliwiających umieszczenie sieci telekomunikacyjnych przez innych przedsiębiorców telekomunikacyjnych.

6. Cenę nabycia wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych, kwalifikujących się do objęcia wsparciem, ustala się zgodnie z przepisami rozdziału 4 ustawy o rachunkowości.

§ 9. Wsparcie, o którym mowa w § 7 ust. 1 pkt 2, może być udzielane pod warunkiem, że łącznie z inną pomocą de minimis, otrzymaną w danym roku podatkowym oraz w terminie dwóch poprzedzających lat podatkowych z różnych źródeł i w różnych formach, nie przekroczy kwoty 200 tysięcy euro dla jednego przedsiębiorcy, a w przypadku jednego przedsiębiorcy prowadzącego działalność w sektorze transportu drogowego towarów - 100 tysięcy euro.

§ 10. Wsparcie, o którym mowa w § 7 ust. 1:

  1) pkt 1, jest udzielane do końca okresu dostosowawczego, o którym mowa w art. 58 ust. 4 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014;

  2) pkt 2, jest udzielane do końca okresu dostosowawczego, o którym mowa w art. 7 ust. 4 rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013.

§ 11. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.2)

______________________
1) Tekst Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 został zaakceptowany decyzją Komisji Europejskiej nr CCI 2014PL16RFOP002 z dnia 5 grudnia 2014 r. przyjmującą niektóre elementy programu operacyjnego "Polska Cyfrowa na lata 2014-2020" do wsparcia z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach celu "Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia" w Polsce, zmienioną decyzją Komisji Europejskiej nr C (2017) 1126 finał z dnia 15 lutego 2017 r. oraz decyzją Komisji Europejskiej nr C (2018) 1574 finał z dnia 12 marca 2018 r. i przyjęty uchwałą Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia projektu Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 oraz zmieniony uchwałą Rady Ministrów z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia projektu zmiany Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 i uchwałą Rady Ministrów z dnia 19 października 2017 r. w sprawie przyjęcia projektu zmiany Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.
2) Uwaga od redakcji: rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 7.06.2018 r.

 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60