Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Ujednolicone przepisy prawne - www.przepisy.gofin.pl
Aktualnie jesteś: Ujednolicone przepisy prawne (strona główna) » Pomoc publiczna dla przedsiębiorców »  Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 22.02.2018 ...

Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 22.02.2018 r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej dla mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców na inwestycje w zakresie budownictwa okrętowego w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020

Tekst pierwotny - bieżący
 Dz. U. z 2018 r. poz. 494

Na podstawie art. 27 ust. 4 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460, 1475 i 2433) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa szczegółowe przeznaczenie, warunki i tryb udzielania mikroprzedsiębiorcom, małym i średnim przedsiębiorcom regionalnej pomocy inwestycyjnej na inwestycje w zakresie budownictwa okrętowego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, zwanej dalej "pomocą", a także podmioty udzielające tej pomocy.

§ 2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

  1) budowie statków - oznacza to budowanie statków handlowych z własnym napędem;

  2) budownictwie okrętowym - oznacza to budowę, przebudowę lub naprawę statków handlowych z własnym napędem lub pływających i ruchomych konstrukcji morskich;

  3) dostosowanej kwocie pomocy - oznacza to dopuszczalną kwotę pomocy określoną zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 362);

  4) dużym projekcie inwestycyjnym - oznacza to duży projekt inwestycyjny w rozumieniu art. 2 pkt 52 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej "rozporządzeniem nr 651/2014";

  5) intensywności pomocy - oznacza to intensywność pomocy w rozumieniu art. 2 pkt 26 rozporządzenia nr 651/2014;

  6) inwestycji początkowej - oznacza to inwestycję początkową w rozumieniu art. 2 pkt 49 rozporządzenia nr 651/2014;

  7) kosztach wynagrodzenia - oznacza to koszty wynagrodzenia w rozumieniu art. 2 pkt 31 rozporządzenia nr 651/2014;

  8) mikroprzedsiębiorcy, małym lub średnim przedsiębiorcy - oznacza to odpowiednio mikroprzedsiębiorstwo, małe lub średnie przedsiębiorstwo, spełniające warunki określone w załączniku I do rozporządzenia nr 651/2014;

  9) naprawie statków - oznacza to naprawianie lub remontowanie statków handlowych z własnym napędem;

  10) pływających i ruchomych konstrukcjach morskich - oznacza to konstrukcje wykorzystywane do rozpoznawania złóż ropy i gazu, ich eksploatacji, a także wytwarzania energii odnawialnej, które mają cechy statku handlowego, z wyjątkiem własnego napędu, i które z założenia mogą być przemieszczane kilkakrotnie w okresie użytkowania;

  11) pojedynczym projekcie inwestycyjnym - oznacza to każdą inwestycję początkową rozpoczętą przez przedsiębiorcę lub przedsiębiorstwo powiązane z nim w rozumieniu art. 3 ust. 3 załącznika I do rozporządzenia nr 651/2014 w okresie trzech lat od dnia rozpoczęcia prac nad inną inwestycją objętą pomocą w tym samym NUTS 3 w rozumieniu rozporządzenia (WE) Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1059/2003 z dnia 26 maja 2003 roku w sprawie ustalenia wspólnej klasyfikacji Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NUTS) (Dz. Urz. UE L 154 z 21.06.2003, str. 1, z późn. zm.);

  12) przebudowie statków - oznacza to przekształcanie statków handlowych z własnym napędem o tonażu nie mniejszym niż 1 000 GT, pod warunkiem że działania zmierzające do przekształcenia pociągają za sobą zasadnicze zmiany w planie rozłożenia ładunku na statku, kadłubie, systemie napędu lub kabinach dla pasażerów;

  13) przedsiębiorcy - oznacza to przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 1 załącznika I do rozporządzenia nr 651/2014;

  14) rozpoczęciu prac - oznacza to rozpoczęcie prac w rozumieniu art. 2 pkt 23 rozporządzenia nr 651/2014;

  15) rzeczowych aktywach trwałych - oznacza to rzeczowe aktywa trwałe w rozumieniu art. 2 pkt 29 rozporządzenia nr 651/2014;

  16) statku handlowym z własnym napędem - oznacza to statek, który dzięki własnemu stałemu systemowi napędu i sterowania ma wszystkie cechy umożliwiające mu samodzielną żeglugę na pełnym morzu lub na wodach śródlądowych i który należy do jednej z następujących kategorii:

   a) statki żeglugi morskiej o tonażu nie mniejszym niż 100 GT i statki żeglugi śródlądowej o tonażu równoważnym, wykorzystywane do transportu pasażerskiego lub towarowego,

   b) statki żeglugi morskiej o tonażu nie mniejszym niż 100 GT i statki żeglugi śródlądowej o tonażu równoważnym, wykorzystywane do świadczenia specjalistycznych usług, w szczególności: pogłębiarki lub lodołamacze,

   c) holowniki o mocy nie mniejszej niż 365 kW,

   d) niewykończone kadłuby statków, o których mowa w lit. a-c, które są zwodowane i ruchome;

  17) tworzeniu nowych miejsc pracy - oznacza to wzrost netto liczby pracowników w danym zakładzie w porównaniu ze średnią z poprzednich 12 miesięcy, do obliczania którego od liczby utworzonych miejsc pracy należy odjąć liczbę miejsc pracy zlikwidowanych w tym samym okresie w danym zakładzie;

  18) wartościach niematerialnych i prawnych - oznacza to wartości niematerialne i prawne w rozumieniu art. 2 pkt 30 rozporządzenia nr 651/2014.

§ 3. 1. Pomoc nie może zostać udzielona przedsiębiorcy znajdującemu się w trudnej sytuacji określonej zgodnie z kryteriami ustanowionymi przez Komisję Europejską*).

2. Pomoc nie może zostać udzielona ani wypłacona przedsiębiorcy, na którym ciąży obowiązek zwrotu pomocy publicznej wynikający z decyzji Komisji Europejskiej uznającej taką pomoc za niezgodną z prawem oraz z rynkiem wewnętrznym.

__________________
*) Kryteria są określone w pkt 20 komunikatu Komisji - Wytyczne dotyczące pomocy państwa na ratowanie i restrukturyzację przedsiębiorstw niefinansowych znajdujących się w trudnej sytuacji (Dz. Urz. UE C 249 z 31.07.2014, str. 1).

§ 4. 1. Podmiotami udzielającymi pomocy, poza podmiotami określonymi w art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020, zwanej dalej "ustawą", mogą być również:

  1) partner projektu, o którym mowa w art. 33 ust. 1 ustawy;

  2) podmiot wdrażający instrument finansowy, o którym mowa w art. 28 ust. 2 ustawy.

2. W przypadku gdy podmiotem udzielającym pomocy jest beneficjent w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy lub partner projektu, o którym mowa w art. 33 ust. 1 ustawy, którzy nie są jednocześnie podmiotami wdrażającymi instrument finansowy, o którym mowa w art. 28 ust. 2 ustawy, pomoc może być udzielona, jeżeli możliwość jej udzielenia przewiduje umowa o dofinansowanie projektu w rozumieniu art. 2 pkt 26 lit. a albo lit. b ustawy albo decyzja o dofinansowaniu projektu w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy.

§ 5. 1. Pomoc ma na celu wspieranie rozwoju gospodarczego i społecznego województwa objętego regionalnym programem operacyjnym na lata 2014-2020 i jest udzielana na inwestycję początkową.

2. Inwestycji początkowej nie stanowi:

  1) inwestycja prowadząca wyłącznie do odtworzenia zdolności produkcyjnych zakładu;

  2) inwestycja polegająca wyłącznie na nabyciu akcji lub udziałów przedsiębiorstwa;

  3) wymiana instalacji lub urządzeń w zakładzie.

§ 6. Pomoc jest udzielana w jednej z następujących form:

  1) dotacji;

  2) pożyczki;

  3) poręczenia;

  4) gwarancji.

§ 7. Pomoc jest udzielana na pokrycie następujących kosztów kwalifikowalnych:

  1) kosztów inwestycji w rzeczowe aktywa trwałe lub wartości niematerialne i prawne;

  2) kosztów wynagrodzenia wynikających z tworzenia nowych miejsc pracy powstałych w następstwie realizacji inwestycji początkowej;

  3) kosztów powstałych z połączenia kosztów, o których mowa w pkt 1 i 2, w wysokości nieprzekraczającej kwoty kosztów, o których mowa w pkt 1 lub 2, w zależności od tego, która z tych kwot jest wyższa;

  4) kosztów prac przygotowawczych i usług doradczych, bezpośrednio związanych z inwestycją początkową, pod warunkiem uznania za kwalifikowalne maksymalnie 50% wartości tych kosztów.

§ 8. 1. Rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne kwalifikują się do kosztów inwestycji, jeżeli są spełnione następujące warunki:

  1) w przypadku pomocy przyznanej na zasadniczą zmianę procesu produkcji - koszty kwalifikowalne przekraczają koszty amortyzacji aktywów związanych z działalnością podlegającą modernizacji w ciągu trzech lat obrotowych poprzedzających rozpoczęcie prac;

  2) w przypadku pomocy przyznanej na dywersyfikację produkcji istniejącego zakładu - koszty kwalifikowalne przekraczają o co najmniej 200% wartość księgową ponownie wykorzystywanych aktywów, odnotowaną w roku obrotowym poprzedzającym rozpoczęcie prac.

2. Koszty związane z dzierżawą lub najmem rzeczowych aktywów trwałych kwalifikują się do kosztów inwestycji, jeżeli są spełnione następujące warunki:

  1) umowa dzierżawy lub umowa najmu gruntów lub budynków będzie trwała przez okres co najmniej trzech lat od przewidywanego terminu zakończenia realizacji inwestycji początkowej;

  2) umowa dzierżawy lub umowa najmu instalacji lub maszyn jest zawarta w formie leasingu finansowego i obejmuje obowiązek zakupu aktywów przez przedsiębiorcę po wygaśnięciu umowy dzierżawy lub umowy najmu.

3. Koszty nabycia aktywów zakładu, który został zamknięty lub zostałby zamknięty, gdyby zakup nie nastąpił, kwalifikują się do kosztów inwestycji, jeżeli są spełnione następujące warunki:

  1) aktywa są nabywane od osób trzecich niepowiązanych z nabywcą;

  2) transakcja nabycia zakładu jest przeprowadzana na warunkach rynkowych.

4. Jeżeli na nabycie aktywów zakładu przyznano inną pomoc, ich koszt odlicza się od kosztów kwalifikowalnych związanych z nabyciem zakładu, wykorzystanych do obliczenia pomocy.

5. Jeżeli z nabyciem zakładu jest związana dodatkowa inwestycja kwalifikująca się do objęcia pomocą, koszty kwalifikowalne tej inwestycji dolicza się do kosztów nabycia aktywów zakładu.

6. Wartości niematerialne i prawne kwalifikują się do kosztów inwestycji, jeżeli łącznie są spełnione następujące warunki:

  1) są wykorzystywane wyłącznie w zakładzie otrzymującym pomoc;

  2) podlegają amortyzacji;

  3) są nabywane na warunkach rynkowych od osób trzecich niepowiązanych z nabywcą;

  4) są włączone do aktywów przedsiębiorstwa otrzymującego pomoc i pozostają związane z inwestycją, na którą przyznano pomoc, przez co najmniej trzy lata.

§ 9. Koszty wynikające z tworzenia nowych miejsc pracy kwalifikują się do kosztów wynagrodzenia, jeżeli łącznie są spełnione następujące warunki:

  1) są obliczane w odniesieniu do szacunkowych kosztów wynagrodzenia za okres dwóch lat;

  2) każde miejsce pracy utworzone w wyniku realizacji inwestycji początkowej zostanie obsadzone w ciągu trzech lat od dnia zakończenia tej inwestycji;

  3) każde miejsce pracy utworzone w wyniku realizacji inwestycji początkowej zostanie utrzymane w ramach tej inwestycji przez okres co najmniej trzech lat od pierwszego dnia obsadzenia danego miejsca pracy.

§ 10. 1. Maksymalna intensywność pomocy na pokrycie kosztów kwalifikowalnych, o których mowa w § 7 pkt 1, 2 i 4, jest określana zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.

2. Maksymalna kwota pomocy udzielanej na pokrycie kosztów kwalifikowalnych, o których mowa w § 7 pkt 3, nie może przekroczyć najbardziej korzystnej kwoty pomocy obliczonej na podstawie kosztów inwestycji lub kosztów wynagrodzenia.

3. Maksymalna kwota pomocy udzielanej na realizację dużego projektu inwestycyjnego nie może przekroczyć dostosowanej kwoty pomocy.

4. Przepis ust. 3 stosuje się również w przypadku, gdy pomoc jest udzielana przedsiębiorcy na inwestycję stanowiącą część pojedynczego projektu inwestycyjnego.

§ 11. 1. Warunkiem udzielenia pomocy jest wniesienie przez przedsiębiorcę wkładu finansowego ze środków własnych lub z zewnętrznych źródeł finansowania, w wysokości co najmniej 25% kosztów kwalifikowalnych, wolnego od wszelkiego publicznego wsparcia finansowego.

2. Warunkiem udzielenia pomocy jest zobowiązanie się przedsiębiorcy do utrzymania inwestycji początkowej w danym województwie przez co najmniej trzy lata od dnia zakończenia jej realizacji.

3. Utrzymanie inwestycji nie wyklucza wymiany instalacji lub urządzeń, które w tym okresie stały się przestarzałe lub się zepsuły.

4. Warunkiem udzielenia pomocy na tworzenie nowych miejsc pracy jest zobowiązanie się przedsiębiorcy do spełnienia warunków określonych w § 9 pkt 2 i 3.

§ 12. Pomoc udzielana na podstawie niniejszego rozporządzenia podlega sumowaniu z inną pomocą udzieloną na pokrycie tych samych kosztów kwalifikowalnych, pod warunkiem że całkowita kwota pomocy uzyskana ze wszystkich źródeł nie przekracza kwoty wynikającej z maksymalnej dopuszczalnej intensywności pomocy oraz z maksymalnej wielkości pomocy, przy czym kwotę tę podmiot udzielający pomocy oblicza przed jej udzieleniem.

§ 13. Pomoc stanowi pomoc indywidualną, która podlega notyfikacji Komisji Europejskiej, i może być udzielona po jej zatwierdzeniu przez Komisję Europejską, jeżeli:

  1) pomoc udzielana zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym rozporządzeniu, łącznie z inną pomocą udzieloną na pokrycie tych samych kosztów kwalifikowalnych, przekracza równowartość kwoty 26,25 mln euro lub

  2) pomoc przyznano przedsiębiorcy, który zamknął taką samą lub podobną działalność w rozumieniu art. 2 pkt 50 rozporządzenia nr 651/2014, na obszarze państw będących stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym w ciągu dwóch lat poprzedzających złożenie wniosku o udzielenie pomocy, zwanego dalej "wnioskiem", lub który na dzień złożenia wniosku miał konkretne plany zamknięcia takiej działalności w ciągu dwóch lat od dnia zakończenia realizacji inwestycji początkowej, której dotyczy wniosek.

§ 14. 1. Pomoc jest udzielana na wniosek przedsiębiorcy złożony do podmiotu udzielającego pomocy przed rozpoczęciem prac.

2. Wniosek zawiera:

  1) informacje o rodzaju inwestycji, w tym:

   a) krótki opis oczekiwanego pozytywnego wpływu na dane województwo,

   b) podstawę prawną udzielenia pomocy;

  2) informacje na temat finansowania inwestycji, w tym:

   a) analizę kosztów i korzyści związanych z inwestycją,

   b) wartość kosztów kwalifikowalnych,

   c) wartość pomocy niezbędną do realizacji inwestycji lub rozpoczęcia działalności,

   d) intensywność pomocy;

  3) informacje dotyczące konieczności pomocy i jej oczekiwanego wpływu na realizację inwestycji, w szczególności:

   a) wykazanie, że pomoc stanowi dla przedsiębiorcy zachętę w jednym z dwóch scenariuszy:

    - scenariuszu związanym z decyzją dotyczącą inwestycji, w którym pomoc stanowi zachętę do podjęcia pozytywnej decyzji dotyczącej inwestycji, albo

    - scenariuszu związanym z decyzją dotyczącą lokalizacji, w którym pomoc stanowi zachętę do zrealizowania planowanej inwestycji na danym obszarze,

   b) opis scenariusza alternatywnego dotyczącego inwestycji albo scenariusza alternatywnego dotyczącego lokalizacji - w przypadku nieotrzymania pomocy przez przedsiębiorcę,

   c) oświadczenie przedsiębiorcy o braku zobowiązań, które sprawiają, że inwestycja staje się nieodwracalna;

  4) inne informacje, wskazane przez podmiot udzielający pomocy, niezbędne do dokonania oceny wniosku.

3. Do wniosku przedsiębiorca załącza dokumenty sporządzone zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 37 ust. 6 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.

§ 15. 1. Podmiot udzielający pomocy dokonuje oceny wniosku, uwzględniając w szczególności wiarygodność scenariusza alternatywnego, o którym mowa w § 14 ust. 2 pkt 3 lit. b.

2. Po przeprowadzeniu oceny wniosku pomoc może być udzielona przedsiębiorcy na podstawie umowy albo decyzji o dofinansowaniu projektu w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy.

§ 16. Pomoc jest udzielana do dnia 31 grudnia 2020 r.

§ 17. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.*)

__________________
*) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 7.03.2018 r.

 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60